1061-IPTPB3.4511.436.2016.1.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również podlegającej na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zwanej dalej: „Spółką”). Wnioskodawca przewiduje, że w najbliższym czasie do Spółki może przystąpić co najmniej jeden dodatkowy wspólnik, będący spółką z siedzibą na terytorium Republiki Cypru i podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka cypryjska”). Wnioskodawca przewiduje, że następnie może nastąpić umorzenie wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę cypryjską w kapitale Spółki. W takim wypadku umorzenie zostałoby przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: „KSH”). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostałoby za zgodą Spółki cypryjskiej w drodze nabycia udziałów przez Spółkę w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Umorzenie zostałoby dokonane bez wynagrodzenia, na co wspólnik (Spółka cypryjska) wyraziłaby zgodę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „Ustawa PIT”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawarto w art. 10 ust. 1 Ustawy PIT.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 Ustawy PIT nie stanowi, aby dla udziałowca pozostającego w spółce źródłem przychodu było zbycie udziałów przez innych wspólników (udziałowców) na rzecz spółki w celu umorzenia, przy czym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 Ustawy PIT, w myśl którego za przychody z tego źródła uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zakres dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych został zdefiniowany w art. 24 ust. 5 ustawy jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także zdarzenia opisane w pkt od 1 do 9 tego przepisu.

Z wskazanych wyżej przepisów Ustawy PIT wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód, niemniej jednak wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu nie wymieniono przypadku zbycia na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do innego wspólnika tej spółki, niebędącego podatnikiem.

W kontekście przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy wskazać ponadto, że w przypadku umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie pozostającego w Spółce Wnioskodawcy, gdyż nie osiągnie on żadnych korzyści majątkowych, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Nie osiągnie on zatem żadnego przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów należących do innego wspólnika. W związku z umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy (w tym Wnioskodawca) nie otrzymają pieniędzy ani wartości pieniężnych, świadczenia te nie zostaną również postawione do ich dyspozycji. Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem pozostali w spółce wspólnicy otrzymają świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia.

W szczególności zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza przekazania tych udziałów pozostałym wspólnikom.

Nie można zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego mówić również o zastosowaniu art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym sytuacja Wnioskodawcy zmieni się o tyle tylko, że otrzyma On możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu, gdyż przypadający na Jego udziały majątek spółki będzie miał większą wartość niż przed dokonaniem opisywanej transakcji. Jest to jednak tylko „przysporzenie” o charakterze „ewentualnym” i niepewnym - bowiem aby można było mówić o rzeczywistym przysporzeniu majątkowym Wnioskodawcy musiałby on dokonać realizacji zysków, np. poprzez odpłatne zbycie udziałów w Spółce, ich umorzenie za wynagrodzeniem, likwidację Spółki, etc. Sam jednak wzrost wartości bilansowej posiadanych udziałów w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy PIT nie stanowi zdarzenia powodującego powstanie przychodu (dochodu) dla posiadającego te udziały wspólnika.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko podzielają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 23 marca 2016 r. (znak: ITPB1/4511-10/16-2/JC), czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 marca 2016 r, (znak: IBPB-2-2/4511-62/16/JG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.