Umorzenie udziałów | Interpretacje podatkowe

Umorzenie udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Umorzenie udziałów spółki z o.o. bez wynagrodzenia.
Fragment:
Przykładowo w interpretacji z dnia 12 czerwca 2013 r., znak IPTPP2/443-243/13-2/JS , Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) umorzenie udziałów jest czynnością zmierzającą do likwidacji pewnej partii lub wszystkich udziałów. Umorzenie udziałów powoduje w konsekwencji likwidację określonej części kapitału zakładowego albo samych udziałów, gdy umorzenie nie jest połączone z obniżeniem kapitału zakładowego (odbywa się z zysku). Umorzenie dobrowolne zostało zdefiniowane jako dokonywane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (np. sprzedaż, darowizna). Biorąc powyższe pod uwagę oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym również regulacje zawarte w k.s.h. stwierdzić należy, iż umorzenie udziałów Spółki bez wynagrodzenia nie mieści się ani w pojęciu dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy, ani świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ustawy. Wobec powyższego czynność ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, dobrowolne umorzenie udziałów Spółki bez wynagrodzenia dokonywane zgodnie z art. 199 k.s.h. nie będzie stanowić czynności opodatkowanej w rozumieniu ustawy, tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Podobny pogląd wyrażony został w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2016 r., znak IBPP2/4512-904/15/WN , w której organ podatkowy argumentował: „ umorzenie akcji jest czynnością zmierzającą do unicestwienia pewnej partii lub wszystkich akcji i sprowadza się do pozbawienia praw akcjonariusza ucieleśnionych w tych akcjach.
2016
17
sie

Istota:
Umorzenie udziałów dokonywane zgodnie z art. 199 Kodeksu spółek handlowych, stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu, przekazanie nieruchomości tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu
Fragment:
Jak stanowi art. 199 § 2 Ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. W myśl art. 199 § 3 Ksh, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Zatem warunkiem generalnym dopuszczalności umorzenia, zarówno dobrowolnego, jak i przymusowego, jest zamieszczenie klauzuli przewidującej taką możliwość w umowie spółki. Umorzenie udziałów jest czynnością zmierzającą do unicestwienia pewnej partii lub wszystkich udziałów i sprowadza się do pozbawienia praw udziałowca ucieleśnionych w tych udziałach. Umorzenie udziałów powoduje w konsekwencji likwidację określonej cząstki kapitału zakładowego albo samych udziałów, gdy umorzenie nie jest połączone z obniżeniem kapitału zakładowego (odbywa się z zysku), jak również utratę praw organizacyjnych i obligacyjnych związanych z udziałem (ale nie osobistych, dopóki się jest wspólnikiem).
2016
7
lip

Istota:
Czy w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy umorzenie dobrowolne udziałów w Spółce będzie miało charakter nieodpłatny, nie spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstania dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tryb umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 199 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Zgodnie z art. 199 § 1 zdanie drugie KSH, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zdanie pierwsze KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie na podstawie art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. W ocenie Wnioskodawcy, zbycie udziałów w celu umorzenia powinno być traktowane jak sprzedaż udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.
2016
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
W związku z umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy (w tym Wnioskodawca) nie otrzymają pieniędzy ani wartości pieniężnych, świadczenia te nie zostaną również postawione do ich dyspozycji. Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem pozostali w spółce wspólnicy otrzymają świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W szczególności zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza przekazania tych udziałów pozostałym wspólnikom. Nie można zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego mówić również o zastosowaniu art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym sytuacja Wnioskodawcy zmieni się o tyle tylko, że otrzyma On możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu, gdyż przypadający na Jego udziały majątek spółki będzie miał większą wartość niż przed dokonaniem opisywanej transakcji. Jest to jednak tylko „ przysporzenie ” o charakterze „ ewentualnym ” i niepewnym - bowiem aby można było mówić o rzeczywistym przysporzeniu majątkowym Wnioskodawcy musiałby on dokonać realizacji zysków, np. poprzez odpłatne zbycie udziałów w Spółce, ich umorzenie za wynagrodzeniem, likwidację Spółki, etc.
2016
21
cze

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?
Fragment:
Uzasadnienie Umorzenie udziałów Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić w jednym z trzech trybów uregulowanych m.in. w art. 199 KSH. Trybami tymi są umorzenie dobrowolne (art. 199 § 1 KSH), umorzenie przymusowe (art. 199 § 1 KSH) oraz umorzenie automatyczne (199 § 4 KSH). Te same zasady obowiązują w spółce akcyjnej, regulują je odpowiednio przepisy art. 359 § 1 KSH, art. 359 § 6 KSH. Umorzenie udziałów w Spółce C nastąpi w drodze umorzenia przymusowego oraz automatycznego. Przymusowe umorzenie udziałów Zgodnie z regulacją art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT „ Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji) ”. W konsekwencji kwota przychodu obejmować będzie wynagrodzenie otrzymane przez Udziałowca od Holdingu, jako ekwiwalent za jego umorzone udziały. Z kolei dokładne wskazówki w zakresie obliczania wartości dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania przy umorzeniu udziałów zawiera art. 24 ust. 5d Ustawy PIT. Zgodnie z jego treścią „Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 (...)„.
2016
10
cze

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?
Fragment:
Uzasadnienie Umorzenie udziałów Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić w jednym z trzech trybów uregulowanych m.in. w art. 199 KSH. Trybami tymi są umorzenie dobrowolne (art. 199 § 1 KSH), umorzenie przymusowe (art. 199 § 1 KSH) oraz umorzenie automatyczne (199 § 4 KSH). Te same zasady obowiązują w spółce akcyjnej, regulują je odpowiednio przepisy art. 359 § 1 KSH, art. 359 § 6 KSH. Umorzenie udziałów w Spółce B nastąpi w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzenie dobrowolne Wniesienie udziałów do Holdingu, będzie wkładem niepieniężnym na pokrycie swojego udziału w Holdingu (czyli aportem udziałów Spółki C do Holdingu). W zamian za taki wkład, Wnioskodawca otrzyma udziały w Holdingu. Podstawę prawną w zakresie obliczania wartości dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania przy umorzeniu udziałów zawiera art. 24 ust. 5d Ustawy PIT. Zgodnie z jego treścią „ dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo 1ł albo art. 23 ust. 1 pkt 38 (...) ”.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w sp. z o.o. w celu ich umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów.
Fragment:
Umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. poprzez nabycie przez sp. z o.o. własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz Spółki oraz umorzenie udziałów. Za Umorzenie udziałów w sp. z o.o., Spółka otrzyma wynagrodzenie w środkach pieniężnych. Płatność wynagrodzenia, która nastąpi po dacie zbycia udziałów w celu Umorzenia, może być odroczona w czasie. Nie jest wykluczone, że wynagrodzenie będzie płatne w ratach. Umorzenie zostanie przeprowadzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zapasowego sp. z o.o. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód i koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów sp. z o.o. w celu ich Umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów... Spółka powinna rozpoznać przychód i koszt uzyskania przychodu w dacie zbycia udziałów w celu Umorzenia, a nie w dacie otrzymania wynagrodzenia Dobrowolne umorzenie udziałów polega na zbyciu udziałów na rzecz spółki, które je wyemitowała, w celu Ich umorzenia oraz następującego po nim umorzenia (prawnego unicestwienia) tych udziałów.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie: braku przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia oraz braku powstania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych; braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z umorzeniem udziałów
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: braku przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia oraz braku powstania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe; braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z umorzeniem udziałów –  jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku przychodu w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia, a także braku powstania obowiązków płatnika oraz braku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z umorzeniem udziałów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Głównym przedmiotem działalności S. jest działalność holdingów finansowych. W przyszłości udziały w S. zostaną sprzedane przez aktualnego udziałowca na rzecz innego podmiotu, będącego spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski („ Wspólnik ”).
2016
19
maj

Istota:
Czy umorzenie udziałów innego wspólnika Spółki, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ Ksh ”). Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział w takiej spółce może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy jej umowa tak stanowi. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), przy czym przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 Ksh). Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może jednak nastąpić bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 199 § 7 Ksh, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie to następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga natomiast obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 6 Ksh).
2016
5
maj

Istota:
Czy otrzymane wynagrodzenie w tytułu umorzenia Udziałów będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w razie spełnienia przesłanek wskazanych art. 20 ust.
Fragment:
Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że udziały zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny niebędący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią oraz umorzenie udziałów na podstawie przepisów cypryjskich będzie podobne w skutkach z umorzeniem automatycznym dokonanym na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Umorzenie udziałów skutkować będzie prawnym unicestwieniem udziałów, czyli wygaśnięciem wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zgodnie z prawem cypryjskim, umorzenie udziałów nastąpi bez konieczności nabycia ich przez spółkę w celu umorzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane wynagrodzenie w tytułu umorzenia Udziałów będzie mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w razie spełnienia przesłanek wskazanych art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia Udziałów w Nowej Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej:Ustawa o CIT). Uzasadnienie Należy zauważyć, iż na gruncie Umowy z Cyprem wynagrodzenie, które Spółka uzyska z tytułu umorzenia Udziałów oraz ewentualnego zwrotu wkładów wniesionych do Nowej Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce.
2016
22
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.