Umorzenie udziałów | Interpretacje podatkowe

Umorzenie udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia Spółki jawnej w Spółkę z o.o. oraz sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z umorzenia udziałów Spółki z o.o., która powstała z przekształcenia Spółki jawnej.
Fragment:
Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie (art. 199 § 2 ww. ustawy). Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (art. 199 § 3 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 6 ww. ustawy). Jak wynika z powyższego w przepisach Kodeksu spółek handlowych przewidziane są trzy podstawowe sposoby umarzania udziałów (...)
2017
12
lip

Istota:
CIT - w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji.
Fragment:
Możliwe jest także umorzenie udziałów/akcji w Spółce nastąpi bez uprzedniego ich zbycia w celu umorzenia (w polskim ustawodawstwie przewidują to procedury umorzenia przymusowego i automatycznego). Umorzenie/zbycie w celu umorzenia może nastąpić zarówno z czystego zysku jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółce a kosztem nabycia tych udziałów/akcji równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki w zamian za aport? Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy z tytułu umorzenia udziałów/akcji w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółce a kosztem nabycia tych udziałów/akcji równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym wspólnikom Spółki w zamian za aport? Czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, (...)
2017
26
maj

Istota:
Czy dokonując zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia (tj. dobrowolnego umorzenia udziałów), Wnioskodawca powinien ustalić dochód z przedmiotowego tytułu na zasadach ogólnych, a zatem rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie?
Fragment:
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje: Umorzenie udziałów w spółce z o.o. zostało uregulowane w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). Zgodnie z art. 199 § 1 ww. ustawy, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Stosownie natomiast do treści art. 199 § 2 ww. ustawy, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Art. 199 § 4 kodeksu stanowi, że umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. Reasumując, Kodeks spółek handlowych przewiduje zatem trzy metody umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne – polegające na nabyciu przez spółkę od wspólnika własnych udziałów celem ich umorzenia i następnym umorzeniu tych udziałów, umorzenia przymusowe – przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.
2017
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia
Fragment:
Umorzenie udziałów w powyższym trybie nie spowoduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Do umorzenie udziałów dojdzie z chwilą podpisania umowy zbycia udziałów przez wspólnika na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. W wyniku umorzenia nastąpi prawne unicestwienie wszystkich udziałów jednego ze wspólników tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. W konsekwencji przeprowadzenia powyższej procedury wszystkie udziały Spółki będą przysługiwały jednemu wspólnikowi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem częściowo pieniężnym, zaś częściowo niepieniężnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Na wstępie podkreślenia wymaga, że w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626; dalej: „ Ustawa PCC ”) ustawodawca wymienił zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z odpłatnym umorzeniem udziałów posiadanych przez innego udziałowca spółki
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym jak i korporacyjnym, wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W związku z powyższym wspólnik może wyrazić zgodę zarówno na umorzenie nieodpłatne, jak i umorzenie za zapłatą wynagrodzenia niższego niż wartość rynkowa (zbywcza) udziałów. Dodatkowo, zgodnie z art. 199 § 6 KSH umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu w związku nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia oraz skutków podatkowych ustalenia wynagrodzenia za umorzenie udziałów w wysokości przekraczającej nominalną wartość umarzanych udziałów, a nawet sumę kapitałów własnych Spółki.
Fragment:
Udział nie kreuje dla Wnioskodawcy żadnych konkretnych zobowiązań wobec wspólnika, więc umorzenie udziałów nie zwalnia go z jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wspólnika. Tym samym umorzenia udziałów nie można utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP ”. Podsumowanie Jak wynika z powyższego, czynność dobrowolnego umorzenia udziałów nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki. W związku z powyższym, należy stwierdzić iż: majątek Spółki nie ulegnie powiększeniu, z uwagi na to iż celem nabycia udziałów jest ich umorzenie tj. ich prawne unicestwienie, a ponadto, Wnioskodawca zamierza przeprowadzić umorzenie udziałów za wynagrodzeniem, w związku z czym nie tylko majątek Spółki nie ulegnie powiększeniu, ale Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały na rzecz Wspólnika którego udziały są umarzane, zgodnie z terminem i sposobem określonym przez strony w uchwale o umorzeniu udziałów, ergo majątek Spółki ulegnie zmniejszeniu. Ad. 2 W zakresie odpowiedzi na pytanie 2, w opinii Wnioskodawcy, ustalenie wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wypłacanego przez Spółkę na rzecz Wspólnika, w wysokości przekraczającej nominalną wartość umarzanych udziałów, a nawet sumę kapitałów własnych Spółki, nie wywoła żadnych skutków na gruncie ustawy o CIT.
2016
21
gru

Istota:
Czy przeprowadzenie operacji umorzenia udziałów Spółki skutkować będzie powstaniem u Wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie Ustawy CIT? Innymi słowy, czy zbycie przez Wspólnika udziałów Spółki, na rzecz tej Spółki, w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, oraz umorzenie dobrowolne umorzenie tych udziałów będzie skutkowało powstaniem u Wspólnika jakiegokolwiek dochodu (przychodu) w rozumieniu Ustawy CIT ?
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 201 lr. w związku z uchyleniem art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, dochody związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów (zbyciem udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia) zostały wyłączone z kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten należy zatem rozpoznawać na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 12 Ustawy CIT. Choć ustawodawca nie wprowadził ustawowej definicji pojęcia przychodu, to w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT został przewidziany przykładowy katalog zdarzeń uznawanych za przychody. Wyliczenie to stanowi katalog otwarty, a zatem za przychody mogą zostać uznać również inne zdarzenia, nieprzewidziane w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT. Należy jednak podkreślić, że na rozumienie tego pojęcia ma wpływ ugruntowany pogląd, iż za przychód należy uznać każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Przychodem jest zatem jedynie ta wartość, która prowadzi do przysporzenia na korzyść podatnika, tj. może powiększyć jego aktywa w sposób trwały. Powyższe potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z dnia 5 maja 2011 r., znak IBPBI/2/423-179/11/MO stwierdził, iż „ o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej.
2016
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z udziałów. Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH). Przepis art. 199 § 1 ww. Kodeksu spółek handlowych stanowi, że udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 KSH). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych ustalenia wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały w transzach, gdy (zgodnie z harmonogramem) termin, w którym będą wypłacane niektóre transze, nastąpi po okresie dłuższym niż jeden rok od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu.
Fragment:
Udział nie kreuje dla Wnioskodawcy żadnych konkretnych zobowiązań wobec wspólnika, więc umorzenie udziałów nie zwalnia go z jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wspólnika. Tym samym umorzenia udziałów nie można utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP ”. Podsumowanie Jak wynika z powyższego, czynność dobrowolnego umorzenia udziałów nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki. W związku z powyższym, należy stwierdzić iż: majątek Spółki nie ulegnie powiększeniu, z uwagi na to iż celem nabycia udziałów jest ich umorzenie tj. ich prawne unicestwienie, a ponadto, Wnioskodawca zamierza przeprowadzić umorzenie udziałów za wynagrodzeniem, w związku z czym nie tylko majątek Spółki nie ulegnie powiększeniu, ale Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały na rzecz Wspólnika którego udziały są umarzane, zgodnie z terminem i sposobem określonym przez strony w uchwale o umorzeniu udziałów, ergo majątek Spółki ulegnie zmniejszeniu. Ad. 2 W zakresie odpowiedzi na pytanie 2, w opinii Wnioskodawcy, ustalenie wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wypłacanego przez Spółkę na rzecz Wspólnika, w wysokości przekraczającej nominalną wartość umarzanych udziałów, a nawet sumę kapitałów własnych Spółki, nie wywoła żadnych skutków na gruncie ustawy o CIT.
2016
17
gru

Istota:
Czy umorzenie udziałów Wnioskodawcy w Spółce, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, będzie rodziło jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy spowoduje powstanie przychodu?
Fragment:
Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”). Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział w takiej spółce może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy jej umowa tak stanowi. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), przy czym przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 Ksh). Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może jednak nastąpić bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 199 § 7 Ksh, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie to następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga natomiast obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 6 Ksh).
2016
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.