Umorzenie postępowania egzekucyjnego | Interpretacje podatkowe

Umorzenie postępowania egzekucyjnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w każdym przypadku gdy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od pozostałej treści tego postanowienia, Bank może uznać taki dokument za „postanowienie o nieściągalności” w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przy spełnieniu pozostałych ustawowych warunków, zaliczyć wierzytelność w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) na przesłanki prowadzące do postawienia tak jednoznacznej tezy. Z całą pewnością stanowisko organu podatkowego nie wynika z literalnego brzmienia przytoczonych w uzasadnieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. 2. prawa materialnego, tj. art. 16 ust. 1 pkt 25 lit b oraz art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego daje Skarżącemu podstawę do zaliczenia przedmiotowej wierzytelności w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodu tylko w sytuacji, gdy z treści postanowienia jednoznacznie wynika, iż bezskuteczność egzekucji jest spowodowana jest brakiem majątku dłużnika. Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednym (...)
2011
1
sie

Istota:
Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty wierzytelności, w przypadku gdy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uzyskano tylko względem części wierzytelności.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.12.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty wierzytelności, w przypadku gdy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uzyskano tylko względem części wierzytelności, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę, na podstawie której dostarczała kontrahentowi towary. Ze względu na problemy finansowe kontrahenta za (...)
2011
1
kwi

Istota:

1. Zgodnie z treścią objętego zarzutem skargi kasacyjnej przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla je w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów postępowania (inne niż dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego - art. 145 § 1 pkt 1 lit. b oraz stwierdzenia nieważności - art. 145 § 1 pkt 2) w takim stopniu, iż mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przepis ten zatem normuje powinność wydania oraz treść rozstrzygnięcia sądu administracyjnego pierwszej instancji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania. Naruszenie przepisów postępowania może polegać w szczególności na nie dopełnieniu wynikających z tych przepisów obowiązków organu, uniemożliwieniu stronie skorzystania z przysługujących jej uprawnień procesowych albo błędnej wykładni tych przepisów.
2. Przez możliwość istotnego wpływania na wynik sprawy należy rozumieć prawdopodobieństwo oddziaływania naruszeń prawa procesowego na treść decyzji lub postanowienia, a więc ukształtowania w nich stosunku administracyjnoprawnego, materialnego i procesowego. Sąd uchylając z tych powodów decyzję lub postanowienie musi wykazać, że gdyby nie było stwierdzonego w postępowaniu sądowym naruszenia przepisów postępowania, to rozstrzygnięcie sprawy najprawdopodobniej mogłoby być inne.

3. Trafnie Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku odwołując się do treści przepisu art. 59 § 1 u.p.e.a. wyjaśnił, iż umorzenie postępowania egzekucyjnego jest konsekwencją stwierdzenia, że postępowanie to nie może być prowadzone i że przyczyny niedopuszczalności egzekucji mają trwały, a nie przejściowy charakter. Przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego zostały enumeratywnie wymienione wart. 59 § 1 pkt 1-10 u.p.e.a.

4. Oznacza to, iż z tych samych przyczyn nie mogło dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tych samych tytułów wykonawczych z podaniem jedynie innej podstawy prawnej. Nie można ponadto zgodzić się z twierdzeniem autora skargi kasacyjnej, iż w sprawie wystąpiły inne przypadki wskazane w art. 59 § 1 pkt 10 u.p.e.a. nakazujące umorzenie postępowania egzekucyjnego. Twierdzenie to oparte zostało o tezę, że niezaspokojony, w toku postępowania upadłościowego, wierzyciel nie ma podstawy prawnej do dochodzenia wierzytelności w przypadku ukończenia postępowania upadłościowego poza wierzytelnościami wymienionymi w wyciągu z listy wierzytelności (niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego) - art. 217 i art. 170 prawa upadłościowego. Z mających zastosowanie w sprawie przepisów art. 59 § 1 pkt 10 u.p.e.a. w związku z art. 63 § 1 prawa upadłościowego (obowiązującego w dacie wszczęcia postępowania upadłościowego) wynika obowiązek umorzenia z mocy prawa postępowania egzekucyjnego po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości.
Fragment:
(...) i dotyczyła wierzytelności niezgłoszonych do listy wierzytelności podlegających zaspokojeniu z majątku upadłego. Przeszkody do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w takim przypadku nie stanowiło wcześniejsze umorzenie postępowania egzekucyjnego na mocy art. 59 § 1 pkt 10 u.p.d.e. w związku z art. 63 § 1 prawa upadłościowego. Z tych względów wbrew twierdzeniu autora skargi kasacyjnej w sprawie nie wystąpiły też inne przypadku przewidziane w ustawach nakazujące umorzenie postępowania egzekucyjnego. W takim też zakresie wydając zaskarżony wyrok Sąd pierwszej instancji nie naruszył zasady wyrażonej w art. 365 § 1 k.p.c. nakazującej związanie prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w toku postępowania upadłościowego. Sąd trafnie wskazał bowiem na to jaki wpływ na tok postępowania egzekucyjnego miało prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 14 marca 2004 r. sygn. akt VU 5/00 wydanego na podstawie art. 217 prawa upadłościowego. W (...)
2011
1
kwi

Istota:
Organ egzekucyjny, jak wynika wyraźnie z art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Spór co do tego, czy skarżącej skutecznie doręczono decyzję wymiarową objętą tytułem wykonawczym będącym podstawą prowadzenia w stosunku do niej egzekucji nie może być przedmiotem badania w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem tego postępowania są bowiem kwestie wyłaniające się w toku samego postępowania egzekucyjnego.
Fragment:
(...) rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym i sądowym kwestii dotyczącej prawnej skuteczności doręczenia w/w decyzji, jako podstawy wymagalności świadczenia powoduje, że organy podatkowe i egzekucyjne nie mają prawnych podstaw do jej powtórnego merytorycznego rozpatrywania. W tej sytuacji organ odwoławczy stwierdził, że brak jest podstaw do uznania za błędne stanowisko organu egzekucyjnego wskazującego, że nie występuje w niniejszej sprawie przesłanka uzasadniająca umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na brak wymagalności obowiązku. Zdaniem tego organu w postępowaniu egzekucyjnym nie podlegają ponadto badaniu i rozstrzyganiu kwestie związane z odrębnym postępowaniem podatkowym, w tym dotycząca doręczenia decyzji podatkowej. Na przeszkodzie temu stoi również art. 29 § 1 ustawy egzekucyjnej jednocześnie wskazujący, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.