Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Ważnego interesu podatnika, uzasadniającego zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, doszukiwać się należy w zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności, wskutek których spłata zaległości podatkowej ciążącej na podatniku stanowiłaby zagrożenie dla jego materialnej egzystencji. Taka sytuacja w rozpoznawanej sprawie niewątpliwie nie zachodzi. Natomiast dopatrywanie się podstaw do zastosowania ulgi w sposobie prowadzenia postępowania przez organy podatkowe nie ma dostatecznego uzasadnienia normatywnego, ponieważ sposób postępowania tych organów sam w sobie nie może być uznany za nadzwyczajną okoliczność, a w realiach rozpoznawanej sprawy niewątpliwie nie wpłynął na ograniczenie możliwości płatniczych skarżącego w sposób stanowiący zagrożenie dla jego egzystencji. Trudno też uznać, że w interesie publicznym leży odstąpienie od wyrażonej w art. 84 Konstytucji RP zasady równości i powszechności opodatkowania przez zastosowanie ulgi w sytuacji, gdy podatnik może spełnić obowiązek podatkowy, a wyniki postępowania organów państwa kontrolujących prawidłowość wywiązywania się przez podatnika z tego obowiązku wskazują na niepełne jego wykonanie.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Roberta P... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. Wyrok ten zapadł wskutek przyjęcia następujących ustaleń co do okoliczności sprawy: Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. skarżący wniósł o umorzenie w ramach pomocy de minimis odsetek za zwłokę w kwocie 49.595 zł za okres od dnia 18 stycznia 2006 r. do dnia 11 czerwca 2007 r. od zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. w kwocie 319.940,20 zł. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że kwota odsetek, której umorzenia się domaga, jest następstwem długotrwałości postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej, przejawiającej się w tym, że ustalenia zawarte w wyniku kontroli, doręczonym skarżącemu dnia 18 stycznia 2006 r., stanowiły podstawę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy umorzone w ramach pomocy "de minimis" - odsetki od zaległości podatkowej (podatek VAT) - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 13.04.2006 r. (złożonym w US - 19.04.2006 r., uzupełnionym - 09.05.2006 r. i 07.07.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania, iż umorzone w ramach pomocy "de minimis" - odsetki od zaległości podatkowej (podatek VAT) - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej - za prawidłowe. W dniu 19.04.2006 r. wspólnicy spółki cywilnej złożyli w trybie art.14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm.) wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przedstawiając po uzupełnieniu wniosku w dniu 09.05.2006 r. i 07.07.2006 r. następujący stan faktyczny. Decyzją (...)