Umorzenie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółdzielnia powinna wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C dla członka spółdzielni w związku z umorzeniem przez Sąd naliczonych zaliczek z tytułu eksploatacji wspólnej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Państwa stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.06.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej X sporządził dla Członka Spółdzielni Pani YZ PIT-8C, która w postępowaniu sądowym uzyskała umorzenie – zwolnienie z tzw. kosztów eksploatacji wspólnej, którą każdy właściciel nieruchomości na osiedlu podległym Spółdzielni musi opłacać. Osiedle to znajduje się w miejscowości x jest to osiedle domków jednorodzinnych. Każdy właściciel uzyskał odrębną własność domu i działki oraz udział w terenach wspólnych tj. w drogach wewnętrznych i w terenie (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2002 roku otrzymała fakturę VAT za remont budynku, w którym znajduje się lokal związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jej wartość została skorygowana fakturą korygującą w dniu 11.02.2003 roku. W dniu 17.02.2003 r. nastąpiło umorzenie kwoty wynikającej z faktury korekty. Czy wartość faktury stanowi koszt prowadzonej przez podatniczkę firmy, a umorzone zobowiązanie przychód ?

Fragment:

(...) Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zgodnie z zasadą z ust. 4 tego artykułu, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącalne tylko w tym roku, w którym zostały poniesione. W praktyce oznacza to, że w danym roku podatkowym należy uwzględnić także te koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów w latach następnych. Natomiast z ust. 5 tego artykułu wynika, iż u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania (...)