Umorzenie automatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie automatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
9
wrz

Istota:

Kwestia obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wynagrodzenia wypłaconego na rzecz udziałowca z tytułu automatycznego umorzenia udziałów.

Fragment:

Dz U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: KSH) wynika, że umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, tzw. umorzenie automatyczne, a do tego typu umorzenia stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym. W związku z powyższym, zajście zdarzenia powodującego spełnienie określonego w umowie Spółki holdingowej warunku automatycznie spowoduje rozpoczęcie procedury automatycznego umorzenia części udziałów, o której mowa w art. 199 § 4 KSH, z tym że do rozpoczęcia tej procedury nie będzie konieczne podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników, a przez zarząd Spółki holdingowej, chyba że umorzenie następować będzie bez obniżania kapitału zakładowego - wówczas żadna uchwała nie będzie wymagana. W pozostałym zakresie procedura automatycznego umorzenia udziałów przebiega tak samo jak w przypadku umorzenia przymusowego. Jednocześnie, Spółka zaznaczyć, że na żadnym etapie tej procedury (umorzenie przymusowe / automatyczne) nie dochodzi do zbycia umarzanych udziałów w celu ich umorzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku umorzenia dobrowolnego). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).