ILPB4/4510-1-97/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

1. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT?
2. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?
ILPB4/4510-1-97/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja podatkowa
 2. podmioty powiązane
 3. przychód
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. spółka osobowa
 6. udział
 7. udziałowiec
 8. umorzenie
 9. umorzenie akcji
 10. umorzenie udziałów
 11. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowo-akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodu podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia – jest prawidłowe,
 • zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • przychodu podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia,
 • zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i rezydentem podatkowym w Polsce, a w konsekwencji podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Akcjonariuszami Spółki są dwie osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski oraz spółka kapitałowa z siedzibą dla celów podatkowych na terytorium Królestwa Danii (dalej: „Akcjonariusz Wychodzący”). Komplementariuszem w SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca polskim rezydentem podatkowym, w której bezpośrednimi udziałowcami są ww. dwie osoby fizyczne oraz Akcjonariusz Wychodzący.

Spółka jest podmiotem powiązanym kapitałowo z Akcjonariuszem Wychodzącym w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 5a Ustawy o CIT.

Przedmiotem działalności SKA jest w szczególności hurtowa dystrybucja aparatów słuchowych. W skład majątku SKA wchodzi m.in. nieruchomość (budynek wykorzystywany do celów działalności gospodarczej).

W bliskiej przyszłości, w ramach realizacji celów biznesowych rozważane jest całkowite wycofanie się Akcjonariusza Wychodzącego z inwestycji w SKA. W związku z tym planowane jest umorzenie wszystkich akcji w SKA należących do Akcjonariusza Wychodzącego.

W tym zakresie możliwe jest dokonanie dobrowolnego umorzenia wszystkich akcji w SKA należących do Akcjonariusza Wychodzącego bez wynagrodzenia na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”). W tym celu Akcjonariusz Wychodzący dokona nieodpłatnego zbycia akcji SKA na rzecz SKA (nabycie akcji własnych SKA) w celu ich umorzenia. Umorzenie akcji należących do Akcjonariusza Wychodzącego byłoby dokonane z obniżeniem kapitału zakładowego SKA lub bez obniżenia kapitału zakładowego SKA.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość związaną ze skutkami podatkowymi związanymi z powyższym dobrowolnym umorzeniem własnych akcji SKA na gruncie Ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT...
 2. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie spowoduje osiągnięcia przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji.

Tryb umarzania akcji spółki komandytowo-akcyjnej reguluje art. 359 oraz art. 360 k.s.h. Zgodnie z tymi przepisami umorzenie może być przeprowadzone:

 1. za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę - tzw. umorzenie dobrowolne;
 2. bez zgody akcjonariusza - tzw. umorzenie przymusowe;
 3. w razie ziszczenia się określonego zdarzenia - tzw. umorzenie automatyczne.

Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

Przechodząc na płaszczyznę prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o CIT nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. W art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT zawarto jedynie przykładowe wyliczenie przysporzeń, których wystąpienie powoduje powstanie przychodu. Katalog ten nie jest jednak zamknięty, na co jednoznacznie wskazuje, użycie sformułowania „przychodami są (...) w szczególności”. Wobec powyższego w piśmiennictwie i judykaturze zgodnie przyjmuje się, że przychodami podatkowymi są wszystkie przysporzenia o charakterze definitywnym skutkujące zwiększeniem aktywów podatnika.

Opisane powyżej zdarzenie przyszłe, tzn. nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz dobrowolne umorzenie tych akcji nie jest wymienione w katalogu przychodów zawartych w art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT. Jednocześnie, pomimo faktu, że określony w art. 12 Ustawy o CIT katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest katalogiem zamkniętym, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że nabycie przez Wnioskodawcę własnych akcji celem ich umorzenia bez wynagrodzenia nie spowoduje osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę. Spółka nie uzyska bowiem w jego wyniku faktycznego przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Wnioskodawca (Spółka) nabywa akcje wyłącznie w celu ich umorzenia, to jest ich prawnego unicestwienia w ramach procedury prawnej określonej w Kodeksie spółek handlowych. Umorzenie akcji własnych nie powoduje też wpływu środków finansowych do Spółki, a zatem w wymiarze ekonomicznym Spółka nie uzyska w jego wyniku żadnych korzyści.

W analizowanej sytuacji nie znajdzie również, zdaniem Spółki, zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT, który nakazuje traktować jako przychód m.in. wartość umorzonych zobowiązań. Nabycie lub objęcie przez Akcjonariusza Wychodzącego akcji Spółki nie powoduje powstania po stronie Spółki żadnego zobowiązania finansowego wobec Akcjonariusza Wychodzącego, które następnie, w wyniku nieodpłatnego nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, zostałoby umorzone. Umorzenia akcji nie można więc utożsamiać ze stanowiącym przychód podatkowy umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT. Tym samym nabycie przez Spółkę akcji własnych od Akcjonariusza Wychodzącego w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia nie spowoduje osiągnięcia przez Spółkę przychodu, w tym przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT.

W opinii Spółki również art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT nie będzie mieć zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym. Zgodnie z treścią tego przepisu przychodem jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw. Jak jednak wskazano powyżej, w przypadku umorzenia akcji bez wynagrodzenia Spółka nie uzyska realnego przysporzenia. Tym samym w wyniku nabycia akcji własnych bez wynagrodzenia majątek Spółki nie wzrośnie, a zatem nie istnieją podstawy prawne pozwalające przyjąć, iż doszłoby w takiej sytuacji do powstania przychodu. Konsekwentnie, skoro umorzenie akcji bez wynagrodzenia nic może zostać uznane za przychód lub dochód podatkowy Spółki, taka czynność nie może również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym, zdaniem Spółki, umorzenie akcji Spółki należących do Akcjonariusza Wychodzącego bez wynagrodzenia nie doprowadzi do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca podnosi, że powyższe stanowisko jest spójne ze stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2004 r., wyrażonym w odpowiedzi - z upoważnienia Ministra Finansów - na zapytanie poselskie w sprawie skutków podatkowych w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia, w którym stwierdzono, iż „Niezależnie jednak od faktu, iż określony w art. 12 tej ustawy katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest enumeratywny, zdaniem Ministra Finansów nabycie przez spółkę kapitałową własnych udziałów celem ich umorzenia - nawet bez wynagrodzenia - nie spowoduje powstania przychodu tej spółce”.

W ocenie Spółki umorzenie akcji jest instytucją na tyle zbliżoną do umorzenia udziałów, że powyżej przedstawiona konkluzja może mieć zastosowanie również do czynności umorzenia akcji (w tym w spółce komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jak Wnioskodawca).

Spółka wskazuje, że powyższe stanowisko potwierdzono w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego dotyczących nieodpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia. W tym zakresie Spółka pragnie wskazać przykładowo interpretacje:

Analogiczne stanowisko jest również prezentowane w interpretacjach organów podatkowych dotyczących nieodpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia. W ocenie Spółki wnioski wynikające z tych interpretacji znajdują odpowiednie zastosowanie również do skutków podatkowych nieodpłatnego zbycia w celu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. W tym zakresie Wnioskodawca pragnie powołać następujące interpretacje:

Reasumując, biorąc pod uwagę, że dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia (poprzez ich nieodpłatne nabycie od akcjonariusza i następujące po nim umorzenie tych akcji):

 • nie zostało wprost wymienione w art. 12 Ustawy o CIT jako źródło przychodu dla spółki dokonującej umorzenia,
 • nie skutkuje przyrostem majątku spółki, której akcje są umarzane,
 • w sensie ekonomicznym nie powoduje powstania jakiejkolwiek korzyści majątkowej dla spółki, której akcje są umarzane i nie stanowi żadnego przysporzenia po jej stronie,
 • nie może zostać zaliczone do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 12 Ustawy o CIT, w tym m.in. w art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy,
 • zgodnie z jednolitą i utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla spółki dokonującej umorzenia

- dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, nie spowoduje osiągnięcia przychodu podatkowego przez Spółkę.

Spółka jest świadoma, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne nie posiadają waloru ochronnego w stosunku do Spółki, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zatem mogą zostać potraktowane jako wskazówka interpretacyjna dla oceny zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności w związku z takim zdarzeniem nie powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy pomimo faktu, że w momencie nieodpłatnego zbycia przez Akcjonariusza Wychodzącego akcji SKA w celu ich umorzenia pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem Wychodzącym będą zachodzić relacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 5a Ustawy o CIT, nieodpłatne zbycie akcji w celu ich umorzenia nie będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności w związku z takim zdarzeniem nie powstanie po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Instytucja dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia została przewidziana w Kodeksie spółek handlowych. Z przyczyn oczywistych skorzystać z niej mogą jedynie podmioty powiązane kapitałowo, ponieważ trzeba być akcjonariuszem spółki, aby po pierwsze posiadać jej akcje, a po drugie podlegać procedurze ich umorzenia. W odniesieniu do nieodpłatnego zbywania akcji w celu ich umorzenia nie można zatem mówić o warunkach rynkowych, bowiem przeprowadzenie zbycia akcji w celu ich umorzenia jest możliwe na gruncie Kodeksu spółek handlowych wyłącznie między spółką a jej akcjonariuszem, tj. brak jest porównywalnej operacji rynkowej, której mogłyby dokonać między sobą podmioty niepowiązane. Z kolei każdy inny wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej, może tak jak Akcjonariusz Wychodzący - zgodzić się na dobrowolne umorzenie jego akcji bez wynagrodzenia.

W przypadku dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia nie mamy do czynienia ani z odpłatnym zbyciem, ani z ceną, ani z jakąkolwiek umową określającą tę cenę, gdyż uchwały zgromadzenia wspólników o umorzeniu akcji lub zgody wspólnika na umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie można utożsamiać z transakcją dotyczącą kupna lub sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, do umorzenia akcji w SKA zbytych przez Akcjonariusza Wychodzącego w celu ich umorzenia nie powinien znajdować zastosowania 11 ust. 1 Ustawy o CIT.

Spółka pragnie tym miejscu wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego dotyczących nieodpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia, a także nieodpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia, z których wnioski znajdują odpowiednie zastosowanie również do skutków podatkowych nieodpłatnego zbycia w celu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. W tym zakresie Spółka pragnie wskazać przykładowo interpretacje wydane przez:

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 9a Ustawy o CIT podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Odnosząc się do treści art. 9a Ustawy o CIT Spółka pragnie wskazać, że w przypadku dobrowolnego umorzenia akcji nie dochodzi do zawarcia transakcji ani umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze w rozumieniu ww. przepisu, który odnosi się przede wszystkim do transakcji handlowych, w wyniku których dochodzi do powstawania przychodów, które w przypadku spełnienia okoliczności faktycznych przewidzianych w art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT mogą być szacowane przez organy podatkowe.

Przepisy Ustawy o CIT nie definiują pojęcia „transakcja”. Zgodnie jednak z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego, PWN, wydanie internetowe: www.sjp.pwn.pl) „transakcja” to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług bądź umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług (też: zawarcie takiej umowy). W ocenie Spółki obowiązek dokumentacyjny przewidziany w art. 9a Ustawy o CIT dotyczy więc wyłącznie takich transakcji, które mają charakter handlowy, tj. zdarzeń będących następstwem działalności gospodarczej, w wyniku których generowane są przychody, tak jak przykładowo w przypadku dokonania sprzedaży. Dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie spowoduje natomiast osiągnięcia przychodu podatkowego po stronie Spółki, co zostało uzasadnione w uzasadnieniu do pytania nr 1 niniejszego wniosku.

Jednocześnie nie sposób uznać, że dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia stanowi umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze, w szczególności art. 9a Ustawy o CIT w zakresie w jakim odnosi się do umów spółek niebędących osobami prawnymi nie znajduje zastosowania do spółki komandytowo-akcyjnej, która na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 14 Ustawy o CIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, co wyłącza z zakresu zastosowania art. 9a umowy spółek komandytowo-akcyjnych będących podatnikami podatku dochodowego w rozumieniu Ustawy o CIT (tak jak Spółka). Dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia nie można więc, w ocenie Spółki, zrównać z żadną z ww. umów, nie jest to bowiem umowa wspólnego przedsięwzięcia ani umowa o podobnym charakterze.

Spółka pragnie też podkreślić, że przesłankę stosowania art. 9a Ustawy o CIT stanowi stosowanie przepisu art. 11 Ustawy o CIT. Skoro więc w sytuacji umorzenia akcji Spółki zbytych przez Akcjonariusz Wychodzącego nie znajduje zastosowania przepis art. 11 Ustawy o CIT, to brak jest również podstaw do stosowania art. 9a Ustawy o CIT.

Spółka pragnie w tym miejscu wskazać, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego dotyczących nieodpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia, a także nieodpłatnego zbycia udziałów celu ich umorzenia, z których wnioski znajdują odpowiednie zastosowanie również do skutków podatkowych nieodpłatnego zbycia w celu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. W tym zakresie Spółka pragnie wskazać przykładowo interpretacje:

Podsumowując, w ocenie Spółki, w stosunku do dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia akcji zbytych na rzecz SKA w celu ich umorzenia przez Akcjonariusza Wychodzącego nie znajdzie zastosowania zarówno art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT, jak i art. 9a Ustawy CIT. Pierwszy z wymienionych przepisów odnosi się do sytuacji, kiedy w wyniku powiązań zostaną narzucone warunki odbiegające od warunków rynkowych. Natomiast w sytuacji odpłatnego zbycia akcji celem ich umorzenia bez wynagrodzenia nie jest możliwe ustalenie, czy zostało ono przeprowadzone na warunkach rynkowych. Umorzenie akcji z samej swojej natury następuje pomiędzy spółką a jej akcjonariuszem. W konsekwencji brak jest porównywalnych zdarzeń pomiędzy niezależnymi podmiotami. Jednocześnie nie powstanie dla Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu ww. umorzenia bez wynagrodzenia na podstawie art. 9a Ustawy o CIT. W konsekwencji dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie przychodu podatkowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.