Umorzenie akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przymusowym umorzeniem akcji

Fragment:

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (§ 2 art. 359 KSH). Z przywołanego przepisu wynika, że umorzenie akcji, co do zasady, odbywa się za wynagrodzeniem. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia przymusowego akcji spółki akcyjnej rozliczanie przychodu z tytułu wynagrodzenia za umorzenie akcji następuje odmiennie niż w przypadku umorzenia dobrowolnego. Przymusowe umorzenie akcji, odwrotnie niż umorzenie dobrowolne, nie następuje niejako w dwóch etapach działań. Nie dochodzi bowiem w tym przypadku najpierw do odpłatnego zbycia akcji przez akcjonariusza, a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę.

2018
26
maj

Istota:

Obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji należących do Dotychczasowych Wspólników, Spółka Akcyjna zobowiązana będzie, do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez Dotychczasowych Wspólników zbywających akcje? Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji należących do Dotychczasowych Wspólników, Spółka Akcyjna, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązana będzie do wystawienia imiennych informacji, sporządzonych według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości dochodu osiągniętego przez Dotychczasowych Wspólników zbywających akcje celem nieodpłatnego umorzenia? Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu wniosku), Ad 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji należących do Dotychczasowych Wspólników, Spółka Akcyjna nie będzie zobowiązana, do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez Dotychczasowych Wspólników zbywających akcje. Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji. Instytucja umorzenia akcji wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

2017
7
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji.

Fragment:

Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym. Tryb umarzania akcji spółki akcyjnej reguluje art. 359 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami jedną z form umorzenia akcji jest ich zbycie w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji możliwe jest ich nabycie przez spółkę, której akcje są umarzane bez wynagrodzenia (nabycie nieodpłatne), co wynika wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, umorzenie akcji bez wynagrodzenia może dotyczyć tylko umorzenia dobrowolnego (wniosek z art. 359 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

Fragment:

Czy w opisanym stanie faktycznym przyszłym nieodpłatne umorzenie akcji aktualnie jedynego akcjonariusza Spółki spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie pełnić rolę płatnika w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ustawy CIT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki nieodpłatne umorzenie akcji spółki portugalskiej nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto Spółka uważa, że w opisanym stanie taktycznym nie będzie pełnić roli płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Uzasadnienie: Umorzenie udziału oznacza definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nim związanych. W przypadku, gdy umorzeniu podlegają wszystkie udziały będące własnością określonego wspólnika, umorzenie tożsame jest z utratą przez niego statusu udziałowca. Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określają przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”). W art. 199 k.s.h. przewidziano kilka typów umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne w drodze nabycia przez spółkę (art. 199 § 1 k.s.h.) - następuje, jeżeli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie, umorzenie przymusowe (art. 199 k.s.h. in fine) - dokonywane jest bez zgody wspólnika oraz umorzenie automatyczne (art. 199 § 4 i 5 k.s.h., inaczej warunkowe), które następuje w przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia.

2016
31
mar

Istota:

Skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem akcji w spółce akcyjnej należące do innego akcjonariusza

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, umorzenie akcji bez wynagrodzenia należących do Spółki H, będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm., - dalej zwana „ k.s.h ”), akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji może również nastąpić w razie ziszczenia się zdarzenia określonego w statucie. Jak stanowi § 2 tego przepisu, umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Tym samym jak wskazuje sam kodeks spółek handlowych, możliwa jest sytuacja, w której zostaną umorzone akcje bez ustalania wynagrodzenia należnego akcjonariuszowi, którego akcje będą podlegały umorzeniu.

2016
4
mar

Istota:

W zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji umorzenia akcji bez wynagrodzenia posiadanych przez Wnioskodawcę.

Fragment:

Odnosząc powyższe rozważania do rozpatrywanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznacza, że umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP. Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca nie uzyska żadnego realnego przysporzenia ani korzyści - nie otrzyma dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych. Ponadto bez wątpienia z umorzeniem akcji bez wynagrodzenia nie wiąże się otrzymanie przez Wnioskodawcę jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych praw ani innych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Wnioskodawca nie uzyska bowiem żadnego nieodpłatnego świadczenia ani dodatkowego uprawnienia, które nie wynikałoby z jego akcji. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeprowadzenie przez Spółkę umorzenia akcji bez zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz, nie spowoduje w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP. Powołując się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1294/10, Wnioskodawca wskazał, że przychodem jest trwałe i jednocześnie nieodwołalne realne przysporzenie majątkowe (przyrost rozumiany w sensie potocznym, czyli zmiana in plus w wartości majątku).

2016
4
mar

Istota:

W zakresie ustalenia, czy do umorzenia akcji podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązków ewidencyjnych w tym zakresie

Fragment:

Umorzenie akcji bez wynagrodzenia stanowi autonomiczną instytucję prawa spółek handlowych, regulującą specyficzny stosunek prawny, tj. relacje pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Koniecznym elementem tej instytucji jest właśnie brak wynagrodzenia, a jej efektem jedynie zmiana struktury praw akcjonariusza. Co więcej, skoro przepisy prawa handlowego dopuszczają umorzenie akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, to w razie skorzystania z możliwości umorzenia bez wynagrodzenia nie ma też podstaw do zastosowania przepisu art. 11 ustawy o PDOP - poprzez uznanie, iż mamy do czynienia z transakcją nierynkową. Jest to określony typ transakcji (umorzenie bez wynagrodzenia) przewidziany przez prawo handlowe. Szacowanie wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 11 ustawy o PDOP oznaczałoby więc zakwestionowanie samego charakteru tej instytucji prawnej. Transakcje takie mogą występować równie często jak transakcje polegające na umorzeniu za wynagrodzeniem. Co więcej w przypadku umorzenia akcji Wnioskodawcy, nie może być mowy o zapłacie jakiejkolwiek ceny pomiędzy Wnioskodawcą a Wspólnikiem. W związku z umorzeniem akcji Wnioskodawcy bez wynagrodzenia Wnioskodawca nie ma prawnego obowiązku jakiegokolwiek świadczenia względem Wnioskodawcy, co stanowi kolejny argument za tym, że w omawianej sytuacji nie może być mowy o transakcji, do której znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych.

2016
14
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie akcji polega na wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z tych akcji. Zasady umorzenia akcji zawarte są w art. 359 -361 KSH. Zgodnie z tymi przepisami jedną z form umorzenia akcji jest ich nabycie przez spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji możliwe jest ich nabycie przez spółkę, której akcje są umarzane bez wynagrodzenia (nabycie nieodpłatne), co wynika wprost z przepisów KSH. Zgodnie z art. 359 § 2 KSH umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, umorzenie akcji bez wynagrodzenia może dotyczyć tylko umorzenia dobrowolnego (wniosek z art. 359 § 2 zd. 3 KSH). Należy podkreślić, że zbycie akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia jest transakcją szczególną, która nie może być utożsamiana ze sprzedażą akcji. Celem zbycia akcji w celu umorzenia jest bowiem dokonanie rozliczeń miedzy akcjonariuszem i spółką w związku wygaśnięciem praw akcjonariusza w spółce.

2015
10
lis

Istota:

1. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT?
2. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT... Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT... Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Zdaniem Spółki dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie spowoduje osiągnięcia przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji.

2014
6
lip

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umorzenie akcji Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 KSH, spowoduje po Jego stronie powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PIT?

Fragment:

W zamian za umorzenie akcji w Spółce nie zostanie również wykonane żadne inne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umorzenie akcji Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 KSH, spowoduje po Jego stronie powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PIT... Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów znajdują zastosowanie regulacje dotyczące cen transferowych, o których mowa w art. 25 oraz 25a ustawy o PIT... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie akcji bez wynagrodzenia w spółce komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 359 KSH będzie czynnością neutralną podatkowo, a więc z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazać należy, że zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).