Umorzenie akcji | Interpretacje podatkowe

Umorzenie akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji.
Fragment:
Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym. Tryb umarzania akcji spółki akcyjnej reguluje art. 359 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami jedną z form umorzenia akcji jest ich zbycie w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji możliwe jest ich nabycie przez spółkę, której akcje są umarzane bez wynagrodzenia (nabycie nieodpłatne), co wynika wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, umorzenie akcji bez wynagrodzenia może dotyczyć tylko umorzenia dobrowolnego (wniosek z art. 359 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym przyszłym nieodpłatne umorzenie akcji aktualnie jedynego akcjonariusza Spółki spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie pełnić rolę płatnika w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ustawy CIT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki nieodpłatne umorzenie akcji spółki portugalskiej nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto Spółka uważa, że w opisanym stanie taktycznym nie będzie pełnić roli płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Uzasadnienie: Umorzenie udziału oznacza definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nim związanych. W przypadku, gdy umorzeniu podlegają wszystkie udziały będące własnością określonego wspólnika, umorzenie tożsame jest z utratą przez niego statusu udziałowca. Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określają przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”). W art. 199 k.s.h. przewidziano kilka typów umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne w drodze nabycia przez spółkę (art. 199 § 1 k.s.h.) - następuje, jeżeli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie, umorzenie przymusowe (art. 199 k.s.h. in fine) - dokonywane jest bez zgody wspólnika oraz umorzenie automatyczne (art. 199 § 4 i 5 k.s.h., inaczej warunkowe), które następuje w przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z dobrowolnym umorzeniem akcji w spółce akcyjnej należące do innego akcjonariusza
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, umorzenie akcji bez wynagrodzenia należących do Spółki H, będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm., - dalej zwana „ k.s.h ”), akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji może również nastąpić w razie ziszczenia się zdarzenia określonego w statucie. Jak stanowi § 2 tego przepisu, umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Tym samym jak wskazuje sam kodeks spółek handlowych, możliwa jest sytuacja, w której zostaną umorzone akcje bez ustalania wynagrodzenia należnego akcjonariuszowi, którego akcje będą podlegały umorzeniu.
2016
31
mar

Istota:
W zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji umorzenia akcji bez wynagrodzenia posiadanych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Odnosząc powyższe rozważania do rozpatrywanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznacza, że umorzenie akcji bez wynagrodzenia nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP. Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca nie uzyska żadnego realnego przysporzenia ani korzyści - nie otrzyma dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych. Ponadto bez wątpienia z umorzeniem akcji bez wynagrodzenia nie wiąże się otrzymanie przez Wnioskodawcę jakichkolwiek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych praw ani innych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Wnioskodawca nie uzyska bowiem żadnego nieodpłatnego świadczenia ani dodatkowego uprawnienia, które nie wynikałoby z jego akcji. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeprowadzenie przez Spółkę umorzenia akcji bez zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz, nie spowoduje w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOP. Powołując się na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1294/10, Wnioskodawca wskazał, że przychodem jest trwałe i jednocześnie nieodwołalne realne przysporzenie majątkowe (przyrost rozumiany w sensie potocznym, czyli zmiana in plus w wartości majątku).
2016
4
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy do umorzenia akcji podmiotu powiązanego będą miały zastosowanie przepisy art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązków ewidencyjnych w tym zakresie
Fragment:
Umorzenie akcji bez wynagrodzenia stanowi autonomiczną instytucję prawa spółek handlowych, regulującą specyficzny stosunek prawny, tj. relacje pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Koniecznym elementem tej instytucji jest właśnie brak wynagrodzenia, a jej efektem jedynie zmiana struktury praw akcjonariusza. Co więcej, skoro przepisy prawa handlowego dopuszczają umorzenie akcji za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, to w razie skorzystania z możliwości umorzenia bez wynagrodzenia nie ma też podstaw do zastosowania przepisu art. 11 ustawy o PDOP - poprzez uznanie, iż mamy do czynienia z transakcją nierynkową. Jest to określony typ transakcji (umorzenie bez wynagrodzenia) przewidziany przez prawo handlowe. Szacowanie wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 11 ustawy o PDOP oznaczałoby więc zakwestionowanie samego charakteru tej instytucji prawnej. Transakcje takie mogą występować równie często jak transakcje polegające na umorzeniu za wynagrodzeniem. Co więcej w przypadku umorzenia akcji Wnioskodawcy, nie może być mowy o zapłacie jakiejkolwiek ceny pomiędzy Wnioskodawcą a Wspólnikiem. W związku z umorzeniem akcji Wnioskodawcy bez wynagrodzenia Wnioskodawca nie ma prawnego obowiązku jakiegokolwiek świadczenia względem Wnioskodawcy, co stanowi kolejny argument za tym, że w omawianej sytuacji nie może być mowy o transakcji, do której znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych.
2016
4
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z dobrowolnym umorzeniem akcji bez wynagrodzenia.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie akcji polega na wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z tych akcji. Zasady umorzenia akcji zawarte są w art. 359 -361 KSH. Zgodnie z tymi przepisami jedną z form umorzenia akcji jest ich nabycie przez spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). W przypadku umorzenia dobrowolnego akcji możliwe jest ich nabycie przez spółkę, której akcje są umarzane bez wynagrodzenia (nabycie nieodpłatne), co wynika wprost z przepisów KSH. Zgodnie z art. 359 § 2 KSH umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia spółki. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, umorzenie akcji bez wynagrodzenia może dotyczyć tylko umorzenia dobrowolnego (wniosek z art. 359 § 2 zd. 3 KSH). Należy podkreślić, że zbycie akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia jest transakcją szczególną, która nie może być utożsamiana ze sprzedażą akcji. Celem zbycia akcji w celu umorzenia jest bowiem dokonanie rozliczeń miedzy akcjonariuszem i spółką w związku wygaśnięciem praw akcjonariusza w spółce.
2016
14
sty

Istota:
1. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT?
2. Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT?
Fragment:
Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki, spowoduje osiągnięcie przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT... Czy dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom Ustawy o CIT dotyczącym tzw. cen transferowych, tj. art. 9a i art. 11 Ustawy o CIT, a w szczególności czy w związku z takim zdarzeniem powstaje po stronie Spółki obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy o CIT... Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. Zdaniem Spółki dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki, za zgodą Akcjonariusza Wychodzącego, które zostaną nieodpłatnie zbyte przez Akcjonariusza Wychodzącego na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, nie spowoduje osiągnięcia przychodu podatkowego przez Spółkę na gruncie Ustawy o CIT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji.
2015
10
lis

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umorzenie akcji Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 KSH, spowoduje po Jego stronie powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PIT?
Fragment:
W zamian za umorzenie akcji w Spółce nie zostanie również wykonane żadne inne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym umorzenie akcji Wnioskodawcy w spółce komandytowo-akcyjnej bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 KSH, spowoduje po Jego stronie powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PIT... Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów znajdują zastosowanie regulacje dotyczące cen transferowych, o których mowa w art. 25 oraz 25a ustawy o PIT... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie akcji bez wynagrodzenia w spółce komandytowo-akcyjnej zgodnie z art. 359 KSH będzie czynnością neutralną podatkowo, a więc z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazać należy, że zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2014
6
lip

Istota:
Czy umorzenie akcji spółek komandytowo-akcyjnych, których Wnioskodawca jest akcjonariuszem w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Wnioskodawca wyjaśnił, że pod pojęciem „ wyjście z inwestycji ” ma na myśli umorzenie akcji spółek komandytowo- akcyjnych, których jest akcjonariuszem. W związku z powyższym zadano w zakresie podatku od towarów i usług następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 22 listopada 2013r.) Czy umorzenie akcji spółek komandytowo-akcyjnych, których Wnioskodawca jest akcjonariuszem w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług: Procedury dotyczące umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej regulują przepisu ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej zwana "k.s.h". Zgodnie z art. 359 w związku z art. 126 § 1 k.s.h., akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
2014
11
mar

Istota:
Dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia wszystkich udziałów (akcji) w Spółce należących do akcjonariuszy spółek cypryjskich w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH nie będzie skutkowało powstaniem dochodu (przychodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla pozostałych akcjonariuszy pozostających w Spółce.
Fragment:
Umorzenie akcji w spółce akcyjnej zostało uregulowane w przepisach art. 359 - 361 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 359 § 1 ww. ustawy, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Z kolei art. 359 § 2 tej ustawy stanowi, że umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą akcjonariuszy spółki akcyjnej umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim przypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę. Zgodnie z art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2014
28
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.