Umorzenie | Interpretacje podatkowe

Umorzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w zwi1zku z rozwa?anym dobrowolnym umorzeniem udzia3ów w3asnych przez Spó3ke, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostaj1cego udzia3owcem Spó3ki równie? po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych, nie powstanie przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie udzia3ów spó3ki kapita3owej bez wynagrodzenia nale?1cych do jednego wspólnika nie wi1?e sie z uzyskaniem przez pozosta3ych udzia3owców realnych, okreolonych w sensie ekonomicznym korzyoci. Bezspornym jest, ?e w zwi1zku w umorzeniem udzia3ów jednego wspólnika bez wynagrodzenia drugi wspólnik nie otrzymuje ?adnych pieniedzy ani wartooci pienie?nych. Takie owiadczenia nie s1 równie? stawiane do dyspozycji takiego wspólnika. Umorzenie udzia3ów nie oznacza tak?e otrzymania udzia3ów danego udzia3owca przez wspólników pozostaj1cych w spó3ce. Przeciwnie, pozostaj1cy w spó3ce wspólnicy posiadaj1 tyle udzia3ów, ile posiadali przed umorzeniem dotycz1cym okreolonego wspólnika. W szczególnooci, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, i? w zwi1zku z takim zdarzeniem wspólnik pozostaj1cy w spó3ce kapita3owej otrzymuje owiadczenia w naturze lub inne nieodp3atne owiadczenia. Nie mo?na przyj1a na przyk3ad, ?e w zwi1zku z dobrowolnym umorzeniem udzia3ów bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy uzyskuj1 przychód w postaci zwolnienia ich z zobowi1zania do zap3aty tego wynagrodzenia. Nale?y zauwa?ya, ?e zobowi1zanie do zap3aty wynagrodzenia za umarzane udzia3y mo?e ci1?ya wy31cznie na spó3ce kapita3owej bed1cej odrebnym od wspólników podatnikiem podatku dochodowego.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem nienależnie wypłaconych refundacji, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności
Fragment:
Zatem nawet, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z umorzeniem wskazanych we wniosku kwot to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów. Nie będzie również zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia dot. ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z umorzeniem przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku należności tych osób. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy umorzenie to generuje u ww. osób (prowadzących działalność gospodarczą) podlegający opodatkowaniu przychód (dochód) podatkowy. Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2016
26
lis

Istota:
Czy kwoty nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych umorzonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji P1T-8C przez Wnioskodawcę? Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Pod tym pojęciem, jak wyżej wskazano, należy również rozumieć umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i nienależnie wypłaconych refundacji. Ponadto należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia: nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją należności, osobom, które w momencie otrzymania tychże świadczeń prowadziły działalność gospodarczą i świadczenia te zostały przyznane w związku z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą, to powyższy przychód – pomimo, że te osoby fizyczne obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej – jest przychodem z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem opodatkowanie przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest obowiązkiem osoby fizycznej, która osiągnęła ten przychód.
2016
28
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W myśl art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 199 § 7 ww. Kodeksu, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie.
2016
1
lip

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia udziałów w sp. z o.o.
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W myśl art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 199 § 7 ww. Kodeksu, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie.
2016
1
lip

Istota:
Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących do osoby fizycznej Spółka, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązana była do wystawienia imiennych informacji, sporządzonych według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości dochodu osiągniętego przez wspólnika (osobę fizyczną) zbywającego udziały celem nieodpłatnego umorzenia?
Fragment:
Umorzenie może być przeprowadzone: za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne; bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe; w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe (automatyczne). Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy – za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. Z przywołanego przepisu wynika, że umorzenie udziałów, co do zasady, odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe (w tym automatyczne) traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tych udziałów przez udziałowca – w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę – a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem, w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego.
2016
2
cze

Istota:
Czy umorzona część zadłużenia stanowi dla dłużnika (Wnioskodawcy) przychód z innego źródła w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako „updof”), jeżeli zgodnie z ww. interpretacją podmiot udzielający umorzenia nie ma obowiązku wystawić PIT-8C?
Fragment:
W takim przypadku umorzenie konkretnemu dłużnikowi części jego zadłużenia nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania u niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. l pkt 9 i art. 20 ust. l updof. Ponieważ Miasto nie ma obowiązku zaliczać umorzonej części zadłużenia do przychodu dłużnika (czyli do przychodu Wnioskodawcy) z innego źródła oraz sporządzać informacji o wysokości przychodów PIT-8C i przekazywać jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – a Wnioskodawca jest osobą, z którą zawarto porozumienie na podstawie ww. Uchwały Rady Miasta – tym samym Wnioskodawca uważa, że umorzenie części zadłużenia nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. l pkt 9 i art. 20 ust. l updof, co za tym idzie nie musi rozliczać kwoty umorzenia w PIT jako przychodu z „ innego źródła ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
17
maj

Istota:
Nieodpłatne zbycie w celu dobrowolnego umorzenie udziałów własnych
Fragment:
W tym przypadku bowiem Wspólnik nie uzyskuje wynagrodzenia, którego wartość mogłaby stanowić cenę, a umorzenie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wynagrodzenia (podobnie zresztą jak umorzenie akcji w spółce akcyjnej) może nastąpić bez wynagrodzenia, na co jednoznacznie wskazują przepisy KSH. Podsumowując, opisane w zdarzeniu przyszłym umorzenie udziałów bez wynagrodzenia - mające charakter umorzenia dobrowolnego - nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT. Ponadto, zastosowania nie znajdzie art. 14 Ustawy o CIT. Jako że opisane zdarzenie przyszłe nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki, nie można również mówić o poniesieniu kosztów ich uzyskania, a w konsekwencji o osiągnięciu dochodu przez ten podmiot. Konsekwentnie, skoro umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powinno zostać uznane za zdarzenie powodujące powstanie przychodu lub dochodu podatkowego Wnioskodawcy, taka czynność nie może również podlegać opodatkowaniu CIT. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie udziałów Spółki należących do Wspólnika bez wynagrodzenia nie doprowadzi do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2016
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 KSH). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tychże udziałów przez udziałowca - w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę - a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem, w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia - w dwóch etapach działań.
2016
17
kwi

Istota:
Czy w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Wnioskodawcy posiadanych przez Spółkę z UE, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (updop), a samo umorzenie wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop?
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym jak i korporacyjnym, wynikających z posiadania udziałów. Tryb umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w art. 199 KSH. Zgodnie z art. 199 § 1 KSH udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Ponadto umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym (art. 199 § 4 KSH). Tym samym, umorzenie może być przeprowadzone: za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę – umorzenie dobrowolne; bez zgody wspólnika – umorzenie przymusowe; w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – umorzenie automatyczne. Umorzenie udziałów – w każdym z jego wariantów – za zgodą wspólnika może nastąpić bez wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH.
2016
6
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Umorzenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.