Umorzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umorzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
paź

Istota:

Obowiązki płatnika związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

Umorzenie może być przeprowadzone: za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne; bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe; w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe (automatyczne). Z przywołanego przepisu wynika, że umorzenie udziałów, co do zasady, odbywa się za wynagrodzeniem. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe (w tym automatyczne) traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tych udziałów przez udziałowca – w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę – a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem, w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. Należy podkreślić, że z dobrowolnym umorzeniem udziałów mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki wyrazi zgodę na umorzenie jego udziałów, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego udziały.

2018
20
sie

Istota:

Ustalenie czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia i będące jego skutkiem obniżenie kapitału zakładowego Spółki spowoduje po jej stronie powstanie przychodu

Fragment:

Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (art. 359 § 2 k.s.h.). Umorzenie udziałów nie zostało wprost wymienione w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT (winno być: ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, ze zm.), dalej: ustawy CIT) jako zdarzenie, z którym wiąże się powstanie przychodu po stronie spółki umarzającej udziały. Oczywiście katalog wymieniony w tym przepisie nie jest katalogiem zamkniętym, jednak umorzenie udziałów jako takie nie może samo w sobie spowodować powstania przychodu po stronie Spółki.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy nieodpłatne umorzenie akcji aktualnie jedynego akcjonariusza SA spowoduje po stronie Spółki (nowego akcjonariusza SA) powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska podatnika: Umorzenie udziału oznacza definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nim związanych. W przypadku, gdy umorzeniu podlegają wszystkie udziały będące własnością określonego wspólnika, umorzenie tożsame jest z utratą przez niego statusu udziałowca. Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, dalej „ k.s.h. ”). W art. 199 k.s.h. przewidziano kilka typów umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne w drodze nabycia przez spółkę (art. 199 § 1 k.s.h.) - następuje, jeżeli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie, umorzenie przymusowe (art. 199 k.s.h. in fine) - dokonywane jest bez zgody wspólnika oraz umorzenie automatyczne (art. 199 § 4 i 5 k.s.h., inaczej warunkowe), które następuje w przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia. Przy umorzeniu udziałów zasadą jest, że następuje ono za wynagrodzeniem. Oznacza to, że wspólnik, którego udziały są umarzane, powinien otrzymać wynagrodzenie. Jednak, zgodnie z art. 199 § 3 k.s.h., za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

2017
10
maj

Istota:

Czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat za media, odsetek za opóźnienie rodzi obowiązek wystawienia przez umarzającego informacji na formularzu według wzoru PIT-8C?

Fragment:

W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji umorzenie wymagalnych należności ciążących na osobach fizycznych z tytułu zawartych przez nie z Gminą umów lub użytkowania lokalu bez tytułu prawnego, stanowi dla tych osób przysporzenie skutkujące powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przysporzenie to jest realne i wymierne, bowiem dzięki takiemu umorzeniu osoba będąca jego beneficjentem zwolniona zostaje z obowiązku świadczenia kosztem swojego majątku, a więc konieczności jego uszczuplenia. Umorzenie wymagalnych należności wiąże się z przyznaniem korzyści majątkowej innemu podmiotowi bez ekwiwalentu, stanowi zatem dla tego podmiotu przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Poprzez umorzenie następuje bowiem uzyskanie korzyści majątkowej przez dany podmiot kosztem innego podmiotu, poprzez uzyskanie nieekwiwalentnego przysporzenia majątkowego, tu - poprzez umorzenie należnych Gminie należności cywilnoprawnych. Przychodem są natomiast nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów (wyroki NSA z dnia 8 czerwca 1994 r., sygn. akt SA/Kr 1239/93 i z dnia 6 kwietnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 1101/03). Wartość umorzonych zaległości czynszowych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat za media i odsetek za opóźnienie stanowi więc przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
28
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych oraz obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych.

Fragment:

W takim przypadku umorzenie takiej zaległości stanowić będzie dla lokatorów i najemców przychód z innych źródeł. W ślad za tym gmina będzie miała obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów z innych źródeł, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla każdego lokatora, najemcy odrębnie, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano umorzenia. Ten sam sposób postępowania dotyczy również przedsiębiorców w tym również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wynajmują lokale użytkowe i składają wnioski o umorzenie należności cywilnoprawnych z tytułu zaległego czynszu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych dla osoby fizycznej stanowić będzie przychód z innych źródeł i podstawę do wystawienia PIT-8C? Czy umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stanowić będzie przychód z innych źródeł i podstawę do wystawienia PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych stanowić będzie dla podatnika ewidentne przysporzenie majątkowe, można zatem zaliczyć je do przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

2016
28
lis

Istota:

Czy w zwi1zku z rozwa?anym dobrowolnym umorzeniem udzia3ów w3asnych przez Spó3ke, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika pozostaj1cego udzia3owcem Spó3ki równie? po umorzeniu przez Spó3ke udzia3ów w3asnych, nie powstanie przychód (dochód) podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy umorzenie udzia3ów spó3ki kapita3owej bez wynagrodzenia nale?1cych do jednego wspólnika nie wi1?e sie z uzyskaniem przez pozosta3ych udzia3owców realnych, okreolonych w sensie ekonomicznym korzyoci. Bezspornym jest, ?e w zwi1zku w umorzeniem udzia3ów jednego wspólnika bez wynagrodzenia drugi wspólnik nie otrzymuje ?adnych pieniedzy ani wartooci pienie?nych. Takie owiadczenia nie s1 równie? stawiane do dyspozycji takiego wspólnika. Umorzenie udzia3ów nie oznacza tak?e otrzymania udzia3ów danego udzia3owca przez wspólników pozostaj1cych w spó3ce. Przeciwnie, pozostaj1cy w spó3ce wspólnicy posiadaj1 tyle udzia3ów, ile posiadali przed umorzeniem dotycz1cym okreolonego wspólnika. W szczególnooci, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, i? w zwi1zku z takim zdarzeniem wspólnik pozostaj1cy w spó3ce kapita3owej otrzymuje owiadczenia w naturze lub inne nieodp3atne owiadczenia. Nie mo?na przyj1a na przyk3ad, ?e w zwi1zku z dobrowolnym umorzeniem udzia3ów bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy uzyskuj1 przychód w postaci zwolnienia ich z zobowi1zania do zap3aty tego wynagrodzenia. Nale?y zauwa?ya, ?e zobowi1zanie do zap3aty wynagrodzenia za umarzane udzia3y mo?e ci1?ya wy31cznie na spó3ce kapita3owej bed1cej odrebnym od wspólników podatnikiem podatku dochodowego.

2016
26
lis

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem nienależnie wypłaconych refundacji, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od tych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności

Fragment:

Zatem nawet, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z umorzeniem wskazanych we wniosku kwot to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów. Nie będzie również zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia dot. ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z umorzeniem przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku należności tych osób. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy umorzenie to generuje u ww. osób (prowadzących działalność gospodarczą) podlegający opodatkowaniu przychód (dochód) podatkowy. Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2016
28
lip

Istota:

Czy kwoty nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych umorzonych przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji P1T-8C przez Wnioskodawcę? Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczone od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które pobrały te świadczenia przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę?

Fragment:

Pod tym pojęciem, jak wyżej wskazano, należy również rozumieć umorzenie nienależnie pobranych świadczeń i nienależnie wypłaconych refundacji. Ponadto należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje umorzenia: nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – na podstawie art. 76 ust. 7 oraz 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kwoty odsetek za zwłokę naliczonych od nienależnie wypłaconych refundacji oraz nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją należności, osobom, które w momencie otrzymania tychże świadczeń prowadziły działalność gospodarczą i świadczenia te zostały przyznane w związku z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą, to powyższy przychód – pomimo, że te osoby fizyczne obecnie nie prowadzą działalności gospodarczej – jest przychodem z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzania zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem opodatkowanie przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest obowiązkiem osoby fizycznej, która osiągnęła ten przychód.

2016
1
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.

Fragment:

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W myśl art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 199 § 7 ww. Kodeksu, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie.

2016
1
lip

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia udziałów w sp. z o.o.

Fragment:

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W myśl art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 199 § 7 ww. Kodeksu, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie.