IBPP3/4512-942/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją ulicy.
IBPP3/4512-942/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. drogi
 3. gmina
 4. projekt
 5. ulice
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zdarzenia nr 1 pn. „Modernizacja ulicy G.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Zdarzenia nr 1 pn. „Modernizacja ulicy G.”. Wniosek został uzupełniony pismem z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP3/4512-942/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina W., jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, będąca podatnikiem podatku VAT, realizować będzie inwestycję opisaną szczegółowo poniżej jako zdarzenie 1.

Zdarzenie nr 1 „Modernizacja ulicy G.”.

Zadanie obejmować będzie:

  -modernizację chodnika obustronnie od posesji nr 3 do posesji nr 65 o powierzchni 1997 m2:
 • nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Krawężniki granitowe uliczne 15x30 cm od strony jezdni wystające 12 cm ponad poziomem jezdni ułożone na ławach betonowych z jednostronnym oporem. Od strony posesji obrzeża betonowe 8x30 cm – wystające 3,0 cm, posadowione na ułożonych ławach betonowych z obustronnym oporem;
 • nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm o gr. 20 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Krawężniki granitowe uliczne najazdowe 15x22 cm od strony jezdni wystające 4 cm, ułożone w ławach betonowych z jednostronnym oporem. Od strony posesji oporniki 15 x 30 cm zatopione, posadowione na ułożonych ławach betonowych;
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm – obniżony o 2 cm w stosunku do nawierzchni drogi;
 • -remont nawierzchni bitumicznej obejmuje wykonanie w szczególności:
 • korekta niwelety drogi z uwzględnieniem istniejących zjazdów;
 • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej o długości 941,40 mb i szerokości pasa drogowego 7 m;
 • skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni;
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu na powierzchni 6813 m2;
 • regulacja studzienek;
 • oznakowania pionowe i poziome jezdni.

Gmina zamierza pozyskać pomoc finansową na realizację powyższego zdarzenia polegającego na inwestycji modernizacji drogi na terenie Gminy W. W kosztach inwestycji Gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże go do objęcia refundacją. Gmina w odniesieniu do zdarzenia: po jego zrealizowaniu będzie utrzymywać drogę stanowiące ulicę G. Po zrealizowaniu powyższy projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym, a związany jest z zagadnieniami ustawowymi wynikającymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 460 ze zm.).

W piśmie z 21 stycznia 2016 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

W związku z realizacją Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” Gmina będzie dokonywać nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami w których Gmina będzie figurowała jako nabywca. Nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim użytkownikom. Przystępując do realizacji Zdarzenia 1 określonego we wniosku, efekty inwestycji będą wykorzystywane do celów działalności publicznoprawnej niepodlegającej podatkiem VAT. W chwili dokonywania wydatków przy realizacji zakupów związanych ze Zdarzeniem nr 1 „Modernizacja ulicy G.”, Gmina będzie prowadziła inwestycje celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT, ponieważ inwestycja obejmujące ww. zdarzenie nie dotyczą bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT. Brak powiązania dla zakupu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (podatku naliczonego) z wykorzystaniem ich do wykonania czynności opodatkowanych. Tym samym Gmina realizując projekt opisany szczegółowo w niniejszym wniosku nie ma podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy wskazał, że nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia nr 1 „Modernizacja ulicy G.” będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim użytkownikom.

Stosownie więc do zacytowanych przepisów art. 15 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji ww. zdarzenia, nie będzie nabyła ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. zdarzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.