Ulice | Interpretacje podatkowe

Ulice | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulice. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją ulicy.
Fragment:
Nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim użytkownikom. Przystępując do realizacji Zdarzenia 1 określonego we wniosku, efekty inwestycji będą wykorzystywane do celów działalności publicznoprawnej niepodlegającej podatkiem VAT. W chwili dokonywania wydatków przy realizacji zakupów związanych ze Zdarzeniem nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ”, Gmina będzie prowadziła inwestycje celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT, ponieważ inwestycja obejmujące ww. zdarzenie nie dotyczą bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT.
2016
4
mar

Istota:
Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową ulic.
Fragment:
(...) ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „ Przebudowa ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2009r. (data wpływu 24 czerwca 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie zadania „ Przebudowa ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w zakresie Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO W na lata 2007-2013. Pismem z dnia 25 maja 2009r. doręczonym faksem w tym samym dniu Wnioskodawca został wezwany do załączenia informacji z Urzędu Skarbowego lub Krajowej Informacji Podatkowej czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu (pkt 18 załącznika nr 1 do pisma).
2011
1
lip

Istota:
Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu.
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi o symbolu PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu oraz usługi o symbolu PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych.
Fragment:
Zatem usługi sklasyfikowane do PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu – podlegają opodatkowaniu ww. preferencyjną 7% stawką VAT, ponieważ mieszczą się ww. grupowaniu. Natomiast usługi zaklasyfikowane do PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia, iż nie jest organem właściwym rzeczowo w sprawach klasyfikowania usług. W razie wątpliwości, co do zaklasyfikowania wykonywanych czynności, podatnik powinien wystąpić z zapytaniem do organu rzeczowo właściwego w sprawie, którym w takim zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.
2011
1
lut

Istota:
Wątpliwość Spółki budzi stawka podatku VAT dla prowadzonych robót (budowę ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych).
Fragment:
Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka przystąpiła do przetargu na budowę ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych. Wątpliwość Spółki budzi stawka podatku VAT dla prowadzonych robót. Zdaniem Jednostki winna ona zastosować stawkę w wysokości 7%. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowywanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ulice
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.