Ulice | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulice. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
4
mar

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją ulicy.

Fragment:

Nabyte towary i usługi w celu realizacji Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będą generowały VAT należnego po stronie Wnioskodawcy. Efekty Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” będą ogólnodostępne, publiczne i nieodpłatnie udostępnione wszystkim użytkownikom. Przystępując do realizacji Zdarzenia 1 określonego we wniosku, efekty inwestycji będą wykorzystywane do celów działalności publicznoprawnej niepodlegającej podatkiem VAT. W chwili dokonywania wydatków przy realizacji zakupów związanych ze Zdarzeniem nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ”, Gmina będzie prowadziła inwestycje celem realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” przysługuje prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, a więc czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Zdarzenia nr 1 „ Modernizacja ulicy G. ” nie ma prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT, ponieważ inwestycja obejmujące ww. zdarzenie nie dotyczą bezpośrednio czynności opodatkowanych, w zakresie których Gmina jest podatnikiem VAT.

2011
1
lip

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową ulic.

Fragment:

(...) ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „ Przebudowa ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 czerwca 2009r. (data wpływu 24 czerwca 2009r.). W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie zadania „ Przebudowa ulicy w celu poprawy skomunikowania M. i R. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w zakresie Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO W na lata 2007-2013. Pismem z dnia 25 maja 2009r. doręczonym faksem w tym samym dniu Wnioskodawca został wezwany do załączenia informacji z Urzędu Skarbowego lub Krajowej Informacji Podatkowej czy beneficjent jest płatnikiem podatku VAT i czy ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu (pkt 18 załącznika nr 1 do pisma).

2011
1
lip

Istota:

Zarząd Dróg nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu.

Fragment:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi o symbolu PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu oraz usługi o symbolu PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych.

Fragment:

Zatem usługi sklasyfikowane do PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu – podlegają opodatkowaniu ww. preferencyjną 7% stawką VAT, ponieważ mieszczą się ww. grupowaniu. Natomiast usługi zaklasyfikowane do PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia, iż nie jest organem właściwym rzeczowo w sprawach klasyfikowania usług. W razie wątpliwości, co do zaklasyfikowania wykonywanych czynności, podatnik powinien wystąpić z zapytaniem do organu rzeczowo właściwego w sprawie, którym w takim zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

2011
1
lut

Istota:

Wątpliwość Spółki budzi stawka podatku VAT dla prowadzonych robót (budowę ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych).

Fragment:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka przystąpiła do przetargu na budowę ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych. Wątpliwość Spółki budzi stawka podatku VAT dla prowadzonych robót. Zdaniem Jednostki winna ona zastosować stawkę w wysokości 7%. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowywanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.