ITPB3/4510-478/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania z ulgi technologicznej na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
ITPB3/4510-478/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nowe technologie
 3. oprogramowanie
 4. podstawa opodatkowania
 5. przychód
 6. ulga
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi technologicznej na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi technologicznej na podstawie art. 18b ustawy o p.d.o.p.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski, Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka posiada status jednostki badawczo-rozwojowej (decyzja Ministra Gospodarki z xx xx 2014. r.).

Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z inwestowaniem i rozwojem nowoczesnych technologii. Jednocześnie, w oparciu o te technologie Spółka świadczy usługi na rzecz swoich klientów, w tym: cloud computing, masowe przetwarzanie danych (Big Data) i obliczenia wysokiej wydajności (HPC). Spółka opracowuje także nowoczesny system monitoringu (innowacyjna usługa ochrony), który będzie stanowił nowy produkt Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca podpisał umowę na nabycie wiedzy technologicznej od innej spółki. Na podstawie umowy kontrahent Spółki zobowiązał się do opracowania nowoczesnej technologii w postaci kodu oprogramowania i sprzedaży jej na rzecz Spółki. Prace badawczo-rozwojowe polegają na opracowaniu kodu informatycznego (szkieletu oprogramowania) stanowiącego element autonomicznego systemu monitoringu.

Technologia ta zakłada analizę współbieżnych sygnałów zależnych od czasu poprzez wykorzystanie wielordzeniowych procesorów GPU (oznaczane czasem GPGPU z ang. General Purpose computing on Graphics Processor Unit), które posiadają możliwość masowego wykonywania obliczeń zmiennoprzecinkowych w sposób wysoce równoległy. Analiza obrazowa wiąże się z zastosowaniem różnych algorytmów przetwarzających obraz złożony ze zbioru uporządkowanych przestrzennie pikseli, które w przypadku rejestracji wideo zależą dodatkowo od czasu (tworząc szeregi czasowe). Dzięki współbieżności wspomniana analiza może być prowadzona w sposób równoległy, czyli jednocześnie może być rozwiązywanych kilka zagadnień obliczeniowych. Algorytmy obliczeniowe będą mieć postać kodu dostosowanego do specyfiki wyspecjalizowanych jednostek obliczeniowych (tutaj: GPU). Główną cechą procesorów GPU jest ich olbrzymia moc obliczeniowa w porównaniu do zwykłych procesorów CPU.

Nabywana technologia stanowi podstawę do opracowania przez dział B-R Spółki algorytmów, które wraz z zakupionymi modułami (kodem) będzie stanowiło nowy produkt Spółki, tj. opracowania przez Wnioskodawcę autonomicznego systemu monitoringu (oprogramowania) instalowanego w stacjonarnych (systemy kamer) oraz w mobilnych systemach monitoringu (dronach).

Głównym rynkiem docelowym będą firmy oraz instytucje administracji publicznej prowadzące monitoring wizyjny wybranych jednostek terenowych (np. miast, osiedli, obiektów, tras komunikacyjnych).

Innowacyjność technologii polega na całkowitym zautomatyzowaniu analizy przesyłanego obrazu i identyfikacji ewentualnych zagrożeń w sieci monitoringu, a także integrację i wspólne działanie systemu stacjonarnego i mobilnego. W przydatku zastosowania systemu w dronach, system umożliwia całkowitą automatyzację ich sterowania.

W związku z tym. Spółka uzyska możliwość wytwarzania nowych wyrobów lub usług poprzez:

 • sprzedaż dostępu oraz zgoda na instalowanie i używanie oprogramowania wykorzystywanego w systemach monitoringu i w dronach,
 • sprzedaż kompletnych systemów monitoringu opartych na rozwiązaniach stacjonarnych (kamery) oraz rozwiązaniach mobilnych (drony).

W przypadku sprzedaży produktów lub usług na rzecz klientów Spółki, nabywca otrzymywałby

wyłącznie prawo do korzystania z oprogramowania na podstawie licencji użytkownika. Nabywca nic uzyskiwałby prawa do zmiany lub modernizacji kodu. Nabywca nie miałby prawa do dalszej odsprzedaży oprogramowania.

Jednocześnie Spółka nie udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Innymi słowy, podmiot nabywający od Spółki usługi lub produkty, nie otrzymywałby od Spółki żadnych kodów źródłowych do oprogramowania opracowanego na podstawie zakupionej wiedzy technologicznej. Nabywcy nie byłaby także przekazywana jakakolwiek wiedza technologiczna na temat działania systemu. Nabywca otrzymywałby wyłącznie gotowy produkt (oprogramowanie lub kompletny system monitoringu) opracowany na podstawie zakupionej wiedzy technologicznej.

Umowa na opracowanie i zakup nowoczesnej technologii została zawarta 7 lipca 2014 r. Nabywana technologia składa się z 93 modułów (wartości niematerialne i prawne). Realizując poszczególne etapy, odbierane są poszczególne moduły systemów i weryfikowana poprawność ich wykonania. Część modułów zostało odebranych w 2014 r., pozostałe zaś moduły zostaną odebrane w 2015 r. Natomiast, ostateczne nabycie (przekazanie zakończonych prac) nastąpi w listopadzie 2015 r.

System może działać tylko i wyłącznie po wykonaniu i zintegrowaniu wszystkich modułów. Zatem, dopiero nabycie wszystkich 93 modułów stanowi funkcjonalną całość. Po nabyciu całości gotowej technologii, Spółka wprowadzi ją do swojego rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i będzie ją amortyzować zgodnie z zasadami ogólnymi.

Od 2014 r. Spółka ponosi wydatki na nabycie nowej technologii. Całość ceny należnej na rzecz sprzedawcy zostanie ostatecznie rozliczona i zapłacona w listopadzie 2015 r.

W związku z nabyciem tej technologii Spółka uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka. W związku z tym część kosztów zakupu nowoczesnej technologii jest refundowana w ramach funduszy unijnych. Dofinansowanie wynosi 60% wartości kwalifikowanych wydatków, pozostałe 40% Wnioskodawca finansuje z własnych środków.

Spółka posiada opinię wydaną w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Uniwersytet XX, będącą jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615).

Powyższa opinia wskazuje, że opracowywana technologia „jest stosowana na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata, ale śmiało można powiedzieć, że dotychczas nie była nigdzie stosowana w cywilnych systemach monitoringu. Podsumowując, Opiniodawca jest przekonany, że wyżej zanalizowane aspekty świadczą o innowacyjności zaproponowanego rozwiązania i to nie tylko w skali krajowej, ale wręcz międzynarodowej. Wg najlepszej wiedzy Opiniodawcy na świecie nie funkcjonuje dotąd system łączący w sobie wszystkie wyżej wymienione aspekty, stąd też całe rozwiązanie można uznać jako wysoce innowacyjne i nowatorskie pod względem zarówno technicznym jak i funkcjonalnym”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi technologicznej w rozumieniu art. 18b ustawy o pdop, proporcjonalnie do poniesionych wydatków pokrytych ze środków własnych (tj. które nie zostaną Podatnikowi zwrócone w jakiekolwiek formie)...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Spółki, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi technologicznej w rozumieniu art. 8b ustawy o pdop, proporcjonalnie do poniesionych wydatków pokrytych ze środków własnych, (tj. które nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiekolwiek formie).

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy o pdop, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. W ocenie Spółki, nabyta technologia spełnia warunki wymienione w ustawie o pdop. Wynika to z faktu, że:

 • nabywana technologia, zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych po ostatecznym odbiorze prac (grudzień 2015 r.),
 • nabywana technologia umożliwia wytwarzanie nowych towarów lub usług, tj. oprogramowania systemu monitoringu stacjonarnego i mobilnego lub kompletnego systemu monitoringu obejmującego sprzęt i oprogramowanie,
 • wiedza technologiczna nie jest stosowana na świecie,
 • Wnioskodawca uzyska stosowną opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Następnie, zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o pdop, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli jednak podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ustawy o pdop).

Wnioskodawca wskazał, że umowa na zakup prac została podpisana w 2014 r. Jednocześnie odbiór całości prac nastąpi w listopadzie 2015 r. W grudniu 2015 r., Spółka uwzględni nabytą technologię w swoim rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż do tego czasu Spółce nie zostanie przekazana kompletna wiedza technologiczna.

Przekazanie Wnioskodawcy wyłącznie części modułów nie stanowi funkcjonalnej całości. Jednocześnie, w oparciu tylko o cześć modułów nie jest możliwe implementowanie technologii. Biorąc pod uwagę powyższe, wszelkie wydatki na nabycie nowej technologii poniesione przed ostatecznym odbiorem prac należy potraktować jako przedpłaty (bez. względu na opis poszczególnych płatności na fakturze). Według Spółki podstawą ustalenia wielkości ulgi jest suma wydatków poniesionych przez podatnika w 2014 r. i w 2015 r.

Należy zatem uznać, że wszystkie płatności związane z nabyciem wiedzy technologicznej dokonywane przez Spółkę do momentu nabycia kompletnych prac badawczo-rozwojowych i do ujęcia ich w rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przedpłaty w rozumieniu art. 18b ust. 5 updop. Potwierdzeniem tego stanowiska jest między innymi interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lipca 2015 r. (znak IBPB-1-3/4510-33/15/APO).

Ponadto, potwierdzeniem stanowiska Spółki jest także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 listopada 2008 r. (znak ILPB3/423-513/08-3/1IS). Wskazano w niej, że wartość zakupu nowej technologii i wydatki poniesione na jej wdrożenie w latach 2007-2008 są składnikami wartości początkowej i powinny być traktowane łącznic. Zatem płatności, które Spółka dokonała w roku 2007, stanowią przedpłaty (zadatki) poniesione na poczet wydatków na nabycie nowej technologii, o których mowa w art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowią podstawę ustalenia dla Spółki wielkości należnego w 2008 r. odliczenia od podstawy opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie przedmiotowego oprogramowania”, (podobnie też Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 12 czerwca 2012 r., znak IPTPB3/423-100/12-2/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 października 2012 r., znak IPPB5/423-723/12-2/MW).

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, ma on prawo do uwzględnienia w kwocie ulgi wydatki poniesione w latach 2014-2015.

Na podstawie art. 18b ust. 8 ustawy o pdop, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidacje majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na te technologię w jakiejkolwiek formie.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 pkt 1 ustawy o pdop, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii.

Jak zostało to przedstawione powyżej, Wnioskodawca nie udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Nowa technologia będzie stanowiła tajemnicę handlową Wnioskodawcy. Jednocześnie nowa technologia jest wykorzystana wyłącznie do opracowania nowego produktu (autonomicznego systemu monitoringu). Przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie prawo do używania oprogramowania opracowanego przez Spółkę lub całego autonomicznego systemu monitoringu obejmującego to oprogramowanie oraz osprzęt. Zatem powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do Wnioskodawcy.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 pkt 3 ustawy o pdop, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Spółka otrzymuje częściową refundację kosztów zakupu nowej technologii (tj. w wysokości 60% kwalifikowanych wydatków). Pozostała część zostanie pokryta przez podatnika z własnych środków.

Zdaniem Spółki, w zakresie w jakim Spółka ponosi wydatki z własnych środków ma prawo do skorzystania z ulgi technologicznej. Zatem, w zakresie w jakim wydatki nie są Spółce zwracane może ona skorzystać z ulgi na nabycie nowej technologii. W konsekwencji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi w zakresie 40% poniesionych wydatków. Innymi słowy, kwota ulgi wyniesie 50% z 40% poniesionych wydatków.

Podobny pogląd wyraził Robert Krasnodębski w komentarzu do art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dźwigała G., Huszcz Z., Karwat P., Krasnodębski R., Ślifirczyk M.K., Świtała F., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. LexisNexis, 2009): - „W przypadku gdy otrzymamy częściowy zwrot wydatków poniesionych na technologię, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii. Zwiększenie podstawy opodatkowania nie powoduje obowiązku zapłaty odsetek ani też nie jest związane z innymi dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Jednocześnie, jeżeli podatnik skorzysta z ulgi technologicznej wyłącznie w części, (tj, proporcjonalnie do wydatków poniesionych z własnych środków, przewidując, że cześć wydatków zostanie zwrócona), nie traci prawa do skorzystania z ulgi technologicznej i nie jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania w roku, w którym Spółka otrzymała zwrot części poniesionych wydatków.

Należy bowiem zwrócić uwagę na brzmienie art. 18b ust. 9 zdanie 2 ustawy o pdop. Wskazuje on bowiem, że kwotę odliczeń od której podatnik utracił prawo określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii (nie zaś proporcjonalnie do ulgi, z której skorzystał podatnik).

Podatnik od początku będzie obliczał wysokość ulgi technologicznej proporcjonalnie do kwot pokrytych ze środków własnych. Innymi słowy, skoro 60% wydatków jest lub będzie refundowanych, za kwoty pokryte ze środków własnych podatnik traktuje 40% kosztów nabycia nowej technologii. Zatem, kwota będąca podstawą obliczenia ulgi technologicznej to 40% kosztów nabycia nowej technologii. Jednocześnie, kwota ulgi z której korzysta podatnik to 50% wydatków poniesionych ze środków własnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.