ITPB2/415-166/12/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przepis obowiązujący w 2007 i 2008 roku odnoszący się do tzw. ulgi prorodzinnej ma zastosowanie do rodziny zastępczej, tj. dziadka samotnie wychowującego wnuki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 20 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej za 2007 i 2008 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej za 2007 i 2008 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach 2007 i 2008 Wnioskodawca nie korzystał z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci, mimo że od marca 2007 r. jest prawnym opiekunem wnuków urodzonych w 1990 r. i 1994 r. Jednakże niedawno Wnioskodawca dowiedział się, że taka ulga przysługuje opiekunom w rodzinach zastępczych.

Od 2007 r. wnuki mieszkają razem z Wnioskodawcą. W tym czasie jeden z wnuków uczył się w liceum ogólnokształcącym, drugi w gimnazjum.

W 2008 r. – na skutek choroby nowotworowej - zmarła małżonka Wnioskodawcy i od tej pory Wnioskodawca samotnie wychowuje wnuki.

Obecnie starszy wnuk studiuje na III roku, a młodszy jest w II klasie liceum ogólnokształcącego.

Renta Wnioskodawcy oraz ich renta po matce pozwala na bardzo skromne utrzymanie, a wobec ogólnego wzrostu kosztów utrzymania i wzrostu kosztów edukacji jest coraz trudniej bilansować Wnioskodawcy domowy budżet.

Przyznanie ulgi podatkowej na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej ułatwi Wnioskodawcy zaspokojenie potrzeb związanych ze zbliżającą się maturą oraz wyposażenie na studia młodszego wnuka.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przepis obowiązujący w 2007 i 2008 roku odnoszący się do tzw. ulgi prorodzinnej ma zastosowanie do rodziny zastępczej, tj. dziadka samotnie wychowującego wnuki...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak zwrotu „rodzina zastępcza” w przepisach ustawy za 2007 i 2008 r. dotyczących ulgi prorodzinnej nie powinno stanowić przeszkody do zastosowania przedmiotowej ulgi, tym bardziej że ustawodawca już w następnym roku przepis uściślił, widocznie uznawszy, iż skutki ogólnego sformułowania są krzywdzące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Natomiast odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy .

Do dzieci o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.) zalicza się:

  1. dzieci małoletnie,
  2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Na mocy art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono brzmienie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze znowelizowanego art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że do dzieci w nim wskazanych zalicza się dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Powyższa zmiana weszła w życie dnia 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2008 r.

Jak wynika z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. - z ulgi na wychowywanie dzieci, mają prawo skorzystać jedynie osoby wychowujące w danym roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci. Poza rodzicami naturalnymi, skorzystać z niej mogą zatem tylko osoby, które dokonały przysposobienia dziecka lub dzieci w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie obejmuje ona natomiast osób tworzących rodziny zastępcze.

Uregulowania prawne w zakresie przysposobienia (czyli adopcji) dzieci zostały zawarte w art. 114-127 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami). Zgodnie z tymi przepisami przez przysposobienie należy rozumieć prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego.

Z kolei uregulowania prawne w zakresie rodzin zastępczych znalazły się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Rodzina zastępcza jest formą zastępczego środowiska rodzinnego, a umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Rodzina zastępcza nie stanowi jednak stałej, a tylko czasową formę opieki nad dzieckiem, nie może zatem być utożsamiana z przysposobieniem, które jest wymienione w cytowanym przepisie podatkowym.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2007 i 2008 Wnioskodawca nie korzystał z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci, mimo że od marca 2007 r. jest prawnym opiekunem wnuków urodzonych w 1990 r. i 1994 r. Jednakże niedawno Wnioskodawca dowiedział się, że taka ulga przysługuje opiekunom w rodzinach zastępczych.

Od 2007 r. wnuki mieszkają razem z Wnioskodawcą. W tym czasie jeden z wnuków uczył się w liceum ogólnokształcącym, drugi w gimnazjum.

W 2008 r. – na skutek choroby nowotworowej - zmarła małżonka Wnioskodawcy i od tej pory Wnioskodawca samotnie wychowuje wnuki.

Obecnie starszy wnuk studiuje na III roku, a młodszy jest w II klasie liceum ogólnokształcącego.

Renta Wnioskodawcy oraz ich renta po matce pozwala na bardzo skromne utrzymanie, a wobec ogólnego wzrostu kosztów utrzymania i wzrostu kosztów edukacji jest coraz trudniej bilansować Wnioskodawcy domowy budżet.

Przyznanie ulgi podatkowej na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej ułatwi Wnioskodawcy zaspokojenie potrzeb związanych ze zbliżającą się maturą oraz wyposażenie na studia młodszego wnuka.

Zatem, ze względu na to, iż osoby tworzące rodziny zastępcze nie zostały wymienione w dyspozycji przepisu art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. – za 2007 i 2008 rok nie przysługuje Wnioskodawcy prawo dokonania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.