IPPB5/4510-159/15-6/MW | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu stosownej opinii o innowacyjności od jednostki uprawnionej do jej wystawienia?
IPPB5/4510-159/15-6/MWinterpretacja indywidualna
 1. nowe technologie
 2. ulga
 3. umowa licencyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 23 luty 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-159/15-2/MW z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 4 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-159/15-4/MW z dnia 14 maja 2015 r. (data doręczenia 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu stosownej opinii o innowacyjności od jednostki uprawnionej do jej wystawienia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu stosownej opinii o innowacyjności od jednostki uprawnionej do jej wystawienia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości części samochodowych. Spółka zawarła umowę licencyjną na używanie programu komputerowego z firmą A. S.A. W myśl postanowień umowy Spółka uzyskała prawo do korzystania z programów komputerowych wymienionych w załączniku do umowy – tj. Platforma X. ERP oraz programu X. ERP WMS, Finanse, Środki Trwałe oraz Sprzedaż i Logistyka. Ponadto spółka zawarła z dostawcą licencji umowę o adaptację i wdrożenie programu komputerowego.

Spółka w 2014 roku ujęła wymienione powyżej programy oraz koszty ich wdrożenia jako 5 wartości niematerialnych i prawnych, które razem tworzą funkcjonalny system ERP:

 1. Oprogramowanie X. - Logistyka, Sprzedaż, Magazyn (OT 57),
 2. X. moduł finansowo-księgowy (OT 59),
 3. X. moduł sekretariat (OT 60),
 4. Interface do Integry (OT 62),
 5. Środki trwałe (OT 65).

Wartość początkowa poszczególnych wartości niematerialnych została powiększona o koszty wdrożenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa CIT” lub „ustawa”).

Nabyty system został nabyty w modelu przedpłaconym, tj. wszelkie płatności były dokonywane przed otrzymaniem zamówionego produktu.

Płatności związane z opisywanymi inwestycjami dokonywane były w latach 2012-2014. Wydatki poniesione w latach 2013-14 obejmowały następujące pozycje:

 • Konfiguracja elementów platformy systemu ERP,
 • Licencja e-connector,
 • instalacja modułu e-connector,
 • Wdrożenie modułu Sprzedaż i logistyka,
 • licencja sekretariat,
 • import bazy danych,
 • Analiza przedwdrożeniowa FK,
 • wdrożenie część 1,
 • wdrożenie część 2,
 • Interface do Integry.

Zdaniem Spółki w wyniku wdrożenia rozwiązania branżowego X. Softlab ERP, otrzymała ona możliwość szybszej i bardziej przejrzystej obsługi zamówień klienckich poprzez wygodną obsługę back orderów odbiorców, dostęp do analiz informujących o planowanych dostawach, możliwość łatwej zamiany brakujących towarów na ich dostępne zamienniki oraz raportowanie tych zmian klientowi. Program pozwolił również na dostęp do śledzenia postępu procesu wydania towaru oraz ograniczył ryzyko pojawiania się błędów w procesie wydania poprzez m.in. podział poleceń kompletacji na zbiórkę ze strefy składowania i buforowej (paletowej). Przyspieszony został też proces zbiórki towaru dzięki wykorzystaniu urządzeń radiowych.

Ponadto program umożliwił analizę danych sprzedażowych, co po pierwsze ułatwia rozliczanie działań handlowych, a poza tym pozwala na planowanie kolejnych aktywności sprzedażowych w oparciu o dane historyczne i realne możliwości firmy oraz jej zasobów. Wielowymiarowe analizy można generować z systemu prosto do tabeli przestawnych, co znacznie przyspiesza pracę w dziale handlowym. Wdrożone narzędzie analityczne usprawniło też proces podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa.

Spółka rozważa obecnie skorzystanie z tzw. „ulgi na nabycie nowych technologii” – w związku z nabyciem i wdrożeniem w/w systemu informatycznego na podstawie art. 18b ustawy.

Pierwszym krokiem Spółki będzie przeprowadzenie badania innowacyjności zakupionego systemu w świetle wymagań art. 18b ustawy CIT. Jeśli badanie wykaże, że wdrożony system spełnia powyższe kryteria, Spółka zleci uprawnionej jednostce naukowej w rozumieniu art. 18b ustawy sporządzenie opinii o innowacyjności systemu (dalej: „opinia”).

Spółka jednocześnie zaznacza, że:

 • nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
 • nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom prawa do licencji lub jej części oraz, że wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę,
 • nie znajduje się ona w stanie upadłości ani likwidacji.

Spółka, pragnie również podkreślić, że otrzymała ona bezzwrotną dotację, na część wydatków związanych z zakupem systemu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 maja 2015 r., na wezwanie tut. Organu, Spółka wskazała, iż:

 1. Spółka nabyła prawo do korzystania z programów na podstawie umowy sprzedaży,
 2. Spółka przyjęła WNiP, wymienione w wezwaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 3. Interface do Integry jest narzędziem umożliwiającym dwustronną komunikację z portalem Integra. Integra jest firmą zewnętrzną produkującą portal handlowy dedykowany branży motoryzacyjnej. Firma dostarczająca system ERP, dostosowując się do potrzeb klientów, stworzyła interfejs integrujący działanie tych dwóch aplikacji. Z punktu widzenia Spółki przedmiotowy Interfejs jest narzędziem niezbędnym do harmonijnej współpracy nabytej technologii z systemami już używanymi w Spółce.
 4. Spółka nie prowadziła działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia w roku 2014 ani w latach poprzedzających.
 5. System IT był zakupem przedpłaconym, tj. Spółka regulowała płatności za jego wykonanie przed otrzymaniem zamówionej wartości niematerialnej i bez gwarancji, że zostanie jej ona dostarczona. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, dokonane w 2013 roku płatności należy uznać za przedpłaty w rozumieniu art. 18b updop.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po uzyskaniu stosownej opinii o innowacyjności od jednostki uprawnionej do jej wystawienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, po uzyskaniu opinii, Spółce przysługiwać będzie prawo do skorzystania z ulgi, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części wydatków poniesionych w latach 2013-14 na nabycie technologii w postaci WNiP, wprowadzonych do ewidencji w roku 2014.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Z kolei w art. 18b ust. 2 ustawy, ustawodawca wskazał, co należy rozumieć przez nowe technologie. W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Definicję tę uzupełnia art. 18b ust. 2a ustawy, wskazując, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

W odniesieniu do przytoczonych wyżej regulacji stwierdzić należy, że istnieje 5 zasadniczych przesłanek warunkujących możliwość objęcia poniesionych przez podatnika wydatków ulgą na nabycie nowych technologii:

 1. podatnik nabywa wiedzę technologiczną w drodze umów o przeniesienie oraz o korzystanie z tych praw,
 2. wiedza technologiczna ma postać wartości niematerialnych i prawnych,
 3. podatnik posiada opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej potwierdzającą, że dana wiedza technologiczna spełnia wymagania zawarte w punktach d i e.
 4. wiedza ta nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
 5. nabyta wiedza technologiczna umożliwia wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług.

Spełnienie przesłanek c, d, e zależne jest od uzyskania stosownej opinii o innowacyjności technologii będącej przedmiotem ulgi, a ocena tego czy zostały one spełnione możliwa będzie dopiero po jej uzyskaniu.

Analizując przyszłe, warunkowe uprawnienie Spółki do skorzystania z ulgi na nowe technologie (pod warunkiem spełnienia przesłanek c), d), e), o której mowa we wskazanym powyżej art. 18b ustawy, należy zatem rozstrzygnąć, czy w przypadku zapłaconych przez Spółkę wydatków na nabycie Licencji oraz jej wdrożenie spełnione zostały przesłanki a) i b).

Ad. a)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabyła licencje na systemy informatyczne oraz zawarła umowy licencyjne uprawniające Spółkę do korzystania z praw do Systemów. W efekcie należy uznać, że pierwsza z przesłanek została spełniona.

Ad. b)

Jak wynika z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią wartości niematerialne i prawne (dalej: WNIP).

W ocenie Spółki, Licencje w dniu przyjęcia ich do używania spełniały powyższe ustawowe przesłanki do uznania ich za WNiP, podlegające amortyzacji dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w dniu przyjęcia ich do używania nadawały się one do gospodarczego wykorzystania.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku uzyskania opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej spełniającej przesłankę c) oraz potwierdzającej, że przedmiotowe inwestycje spełniają wymagania ustawowe opisane w punktach d) i e) będzie ona uprawniona do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii.

Tym samym, w przypadku uzyskania opisywanej w powyższym akapicie opinii, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT do wysokości 50% tych wydatków kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym odliczeniem.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się 1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku majątku.

W związku z powyższym, na wartości początkowe WNiP w postaci Licencji, składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Konsekwentnie, zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i wymienione w stanie faktycznym, skapitalizowane do ich wartości początkowej wydatki na wdrożenie, kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o CIT podstawą ustalenia wysokości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi lub podmiotom uprawnionym w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, może ona odzyskać 50% wydatków, które zostały zapłacone w latach 2013 i 2014, która to kwota powinna zostać zmniejszona ze względu na otrzymanie przez Spółkę bezzwrotnej dotacji na część wydatków związanych z nabyciem systemu.

Pomniejszenie kwoty powinno nastąpić według następującej metodologii:

 • od całkowitej kwoty wydatków na nabycie systemu (ujętych jako pojedyncze WNiP) należy odjąć całkowitą wartość dotacji – otrzymana wartość stanowić będzie podstawę do ustalenia intensywności dofinansowania,
 • od całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych należy odjąć kwotę stanowiącą iloczyn intensywności dofinansowania i całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych,
 • otrzymana różnica stanowić będzie podstawę do wyliczenia 50% wydatków, do których odliczenia, na podstawie przepisów art. 18b ustawy o CIT, będzie uprawniona Spółka.

Należy wskazać, że odliczenia omawianych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dokonuje się zgodnie z treścią art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym wprowadzono poszczególne WNiP do EŚTiWNiP Spółki.

Poniesione przez Spółkę wydatki będące przedmiotem niniejszej interpretacji zostały zapłacone przez Spółkę w latach 2012-2014 tj. na rok i na dwa lata przed wprowadzeniem poszczególnych WNiP w postaci oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dlatego też zgodnie z przepisami art. 18b ustawy o CIT będą mogły częściowo stanowić podstawę do określenia wysokości tzw. ulgi na nowe technologie. Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania omawianego odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2014.

Reasumując, zdaniem Spółki, po uzyskaniu opinii przysługiwać będzie Jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z postanowieniami ustawy o CIT, wydatków na nabycie Licencji i ich wdrożenie, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2014, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały zapłacone w latach 2013-14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ustawy, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a updop).

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 18b ust. 6).

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii (art. 18b ust. 9).

W świetle powyższego, nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Okres ten, czyli swoisty wyznacznik nowości, a także przydatność „produkcyjną” technologii potwierdzać ma opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Takimi jednostkami – w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 ze zm.), są prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 226).

Z regulacji art. 18b wynika również, że podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej. Przy czym, dopuszczalne jest odliczenie tylko tej części wydatków, która została zapłacona w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym po tym roku. Jeżeli natomiast podatnik ponosi zaliczki (zadatki) na poczet omawianych wydatków w roku poprzedzającym rok wprowadzenia ich do tej ewidencji, to uznaje się je za poniesione w roku wprowadzenia nowej technologii do stosownej ewidencji. Ponadto nie mogą być odliczone wydatki, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wprowadzono również ograniczenie wysokości tego odliczenia do 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowej technologii dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadzono ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość jego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z powyższych przepisów wynika, iż tylko łączne spełnienie wymogów zawartych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnia podatnika do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zakup nowej technologii.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika m.in., że Spółka zawarła umowę licencyjną na używanie programu komputerowego z firmą A.S.A. W myśl postanowień umowy Spółka uzyskała prawo do korzystania z programów komputerowych wymienionych w załączniku do umowy – tj. Platforma X. ERP oraz programu X. ERP WMS, Finanse, Środki Trwałe oraz Sprzedaż i Logistyka. Ponadto spółka zawarła z dostawcą licencji umowę o adaptację i wdrożenie programu komputerowego. Spółka nabyła prawo do korzystania z programów na podstawie umowy sprzedaży.

Spółka w 2014 roku ujęła wymienione powyżej programy oraz koszty ich wdrożenia jako 5 wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które razem tworzą funkcjonalny system ERP:

 1. Oprogramowanie X. - Logistyka, Sprzedaż, Magazyn (OT 57),
 2. X. moduł finansowo-księgowy (OT 59),
 3. X. moduł sekretariat (OT 60),
 4. Interface do Integry (OT 62),
 5. Środki trwałe (OT 65).

Wartość początkowa poszczególnych wartości niematerialnych została powiększona o koszty wdrożenia.

System IT był zakupem przedpłaconym, tj. Spółka regulowała płatności za jego wykonanie przed otrzymaniem zamówionej wartości niematerialnej i bez gwarancji, że zostanie jej ona dostarczona.

Płatności związane z opisywanymi inwestycjami dokonywane były w latach 2012-2014. Wydatki poniesione w latach 2013-14 obejmowały następujące pozycje:

 • Konfiguracja elementów platformy systemu ERP,
 • Licencja e-connector,
 • instalacja modułu e-connector,
 • Wdrożenie modułu Sprzedaż i logistyka,
 • licencja sekretariat,
 • import bazy danych,
 • Analiza przedwdrożeniowa FK,
 • wdrożenie część 1,
 • wdrożenie część 2,
 • Interface do Integry.

W wyniku wdrożenia rozwiązania branżowego X. Softlab ERP, Spółka otrzymała możliwość szybszej i bardziej przejrzystej obsługi zamówień klienckich poprzez wygodną obsługę back orderów odbiorców, dostęp do analiz informujących o planowanych dostawach, możliwość łatwej zamiany brakujących towarów na ich dostępne zamienniki oraz raportowanie tych zmian klientowi. Program pozwolił również na dostęp do śledzenia postępu procesu wydania towaru oraz ograniczył ryzyko pojawiania się błędów w procesie wydania poprzez m.in. podział poleceń kompletacji na zbiórkę ze strefy składowania i buforowej (paletowej). Przyspieszony został też proces zbiórki towaru dzięki wykorzystaniu urządzeń radiowych.

Ponadto program umożliwił analizę danych sprzedażowych, co po pierwsze ułatwia rozliczanie działań handlowych, a poza tym pozwala na planowanie kolejnych aktywności sprzedażowych w oparciu o dane historyczne i realne możliwości firmy oraz jej zasobów. Wielowymiarowe analizy można generować z systemu prosto do tabeli przestawnych, co znacznie przyspiesza pracę w dziale handlowym. Wdrożone narzędzie analityczne usprawniło też proces podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa.

Spółka zamierza przeprowadzić badanie innowacyjności zakupionego systemu w świetle wymagań art. 18b ustawy CIT. Jeśli badanie wykaże, że wdrożony system spełnia powyższe kryteria, Spółka zleci uprawnionej jednostce naukowej w rozumieniu art. 18b ustawy sporządzenie opinii o innowacyjności systemu.

Spółka jednocześnie zaznaczyła, że:

 • nie prowadzi oraz nie prowadziła w roku 2014 ani w latach poprzedzających, działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom prawa do licencji lub jej części oraz, że wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę,
 • nie znajduje się ona w stanie upadłości ani likwidacji.

Spółka, otrzymała bezzwrotną dotację, na część wydatków związanych z zakupem systemu.

Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazać należy, iż wszystkie przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie zostały przez Spółkę spełnione.

W przedmiotowej sprawie znajdzie zatem zastosowanie przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2013-2014 na nabycie Systemu wraz z kosztami jego wdrożenia, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ponadto, w związku otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na część wydatków związanych z zakupem systemu, kwota wydatków do odliczenia powinna ulec zmniejszeniu. Wnioskodawca powinien również uwzględnić treść art. 18b ust. 9 w zw. z ust. 8 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.