0114-KDIP2-1.4010.355.2017.1.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, czy realizowane prace i badania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizowane prace i badania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizowane prace i badania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Głównym obszarem działalności gospodarczej Spółki jest przerób ropy naftowej i produkcja petrochemiczna (paliw i innych pochodnych ropy naftowej). W związku z realizacją strategii biznesowej Spółki, Wnioskodawca w sposób systematyczny analizuje możliwości dywersyfikacji dostaw surowcowych do zakładu produkcyjnego. Każdorazowo, dla danego gatunku surowca, konieczna jest wieloaspektowa analiza dotycząca możliwości wykorzystania danego surowca na zakładzie produkcyjnym. Z jednej strony Spółka analizuje aspekty dostępności surowca, czy ekonomiczności jego wykorzystania na poziomie makro (czego nie zalicza do procesu prac badawczo-rozwojowych) z drugiej zaś wykonuje szereg czynności związanych z badaniem samego surowca oraz możliwości jego zastosowania z wykorzystaniem istniejących instalacji produkcyjnych Spółki wraz z przeprowadzeniem ruchów testowych - czynności te (szerzej opisane poniżej), zdaniem Spółki, należy zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”).

Spółka zaznacza, że każdorazowo, nowy/alternatywny (względem obecnie używanego) gatunek surowca jakim jest ropa naftowa powoduje, iż skład, parametry oraz wpływ tego surowca na instalacje produkcyjne Spółki znacząco się różni (surowce różnią się np. pod kątem zasiarczenia, zawartości węglowodorów o długich łańcuchach oraz innych parametrach mających fundamentalny wpływ na proces produkcyjny i parametry procesowe). Z tego względu, przed realizacją badań (zarówno modelowych, jak i ruchów testowych na instalacjach) Spółka nie jest w stanie ocenić m.in., czy dany gatunek surowca jest uzasadniony do zastosowania w procesie produkcyjnym, jakie są jego obecne parametry i pełne właściwości fizyko-chemiczne oraz jaki będzie wpływ jego wykorzystania na instalacje produkcyjne i ekonomikę samego procesu, jak również, czy konieczna będzie optymalizacja procesu pod kątem wykorzystania nowego gatunku ropy.

Tym samym, aby wyeliminować powyższą niepewność Wnioskodawca musi podjąć szereg czynności, które w opinii Spółki, należy zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej uprawniającej do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”).

Przebieg procesu zaliczanego, w opinii Spółki, do działalności badawczo-rozwojowej:

 1. Etap pierwszy

W pierwszym etapie prac związanych z badaniem możliwości i zasadności wykorzystania nowych gatunków ropy naftowej, Spółka wykonuje szereg czynności pozwalających na pozyskanie nowej wiedzy w zakresie nowego (z punktu widzenia Spółki) gatunku ropy naftowej. Do czynności tych zaliczane są m.in.:

 • analizy laboratoryjne surowca obejmujące jego skład, parametry fizyko-chemiczne oraz inne charakterystyki istotne z punktu widzenia procesowego. Badania takie obejmują m.in. destylację surowca w warunkach laboratoryjnych, badanie zawartości siarki, gęstości, stosunku aromatów, skłonności do koksowania itd. Każdy gatunek surowca to de facto nowa, niepowtarzalna mieszanka, i jedynie pogłębiona analityka pozwala na jego kwalifikację do dalszych prac oraz weryfikację w odniesieniu do dostępnych baz rop. Za realizację ww. analiz odpowiedzialne są służby wewnętrzne Spółki, jak również zewnętrzne laboratoria oraz jednostki naukowe (w tym także jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);
 • oprócz analiz laboratoryjnych. Spółka wykorzystując specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie modeluje możliwe następstwa wykorzystania nowego gatunku surowca w procesie produkcyjnym. Modelowanie to ma na celu m.in. wskazanie potencjalnych uzysków z wykorzystania surowca; wpływu surowca na pozostałe instalacje; wpływu wykorzystania surowca na proces produkcyjny (instalacje produkcyjne rafineryjne i petrochemiczne Spółki stanowią system powiązanych ze sobą instalacji i jakakolwiek zmiana na jednej instalacji może znacząco oddziaływać na proces produkcyjny na pozostałych instalacjach).
 • na etapie tym, Spółka może także zlecać do podmiotów zewnętrznych (w tym także do jednostek naukowych) dodatkowe analizy i ekspertyzy wspierające proces badawczy, kwalifikujący dany gatunek surowca jako potencjalnie atrakcyjny do wykorzystania w procesie produkcji.

Wpływ jakości surowca ma przełożenie na parametry produkowanych frakcji na instalacjach destylacji stanowiących surowiec zarówno dla instalacji rafineryjnych jak i petrochemicznych. W konsekwencji przekłada się to na jakość surowców trafiających na poszczególne jednostki produkcyjne, parametry procesowe i w końcowym etapie na jakość otrzymywanych produktów wytwarzanych w oparciu o wymogi normowe. W następnym etapie otrzymywane produkty są wprowadzane do obrotu na podstawie świadectw jakościowych potwierdzających spełnienie parametrów normowanych.

Dywersyfikacja surowców ma przełożenie na cały proces produkcyjny produktów rafineryjnych i petrochemicznych i wymaga ciągłego monitoringu oraz szeregu badań w celu minimalizacji ryzyk procesowych szczególnie w przypadku zakupu surowców nowych, nieprzetestowanych w ciągu produkcyjnym.

Ze względu na zakres realizowanych prac oraz cel etapu pierwszego, jakim jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie alternatywnych (względem aktualnie użytkowanych w zakładzie) gatunków ropy, możliwości ich wykorzystania oraz wpływu na proces produkcyjny Spółki - w opinii Wnioskodawcy, etap ten może zostać zaliczony do badań naukowych zgodnie z definicją ustawy CIT. Definicja ta wskazuje bowiem, że badania te mają na celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Jednocześnie wyniki tych badań będą miały bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu danego gatunku ropy do drugiego etapu prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego przeprowadzany jest tzw. ruch testowy.

 1. Etap drugi

Dla wyselekcjonowanych (w oparciu o uzyskane wyniki badań oraz zebrane dane) gatunków ropy które w ramach etapu I zostały zakwalifikowane do etapu II, przeprowadzany jest tzw. ruch testowy produkcyjny.

Spółka zakupuje wielkotonażowe ilości surowca (jedyna realna możliwość zagwarantowania ilości surowca dla przeprowadzenia testów na jednostkach produkcyjnych), który kierowany jest na daną instalację. Jako ruch testowy Spółka traktuje okres 72 godzin (tj. fragment łącznego okresu przerobu całej, wielkotonażowej ilości zakupionego surowca).

Wyznaczenie 72-godzinnego okresu, dla którego przerób nowego gatunku surowca kwalifikowany jest jako ruch testowy, zostało zatwierdzone w wewnętrznych regulacjach Spółki i wynika m.in. z konieczności stabilizacji procesu oraz wykonania niezbędnych serii analiz, w realnych warunkach, które pozwolą na podjęcie ewentualnej decyzji o długofalowym wykorzystaniu danego gatunku surowca oraz przyszłej optymalizacji warunków procesowych z wykorzystaniem nowego gatunku ropy. Działanie te pozwalają na wpisanie przetestowanej ropy na listę dedykowanych surowców do przerobu w procesie produkcyjnym.

W trakcie tego etapu prac (tj. 72-godzinnego ruchu testowego), Spółka weryfikuje poprawność założeń modelowych opracowanych na I etapie badań. Wśród wykonywanych czynności są m.in.:

 • pobory strumieni wyjściowych i ich przeanalizowanie pod kątem potencjalnych kierunków zagospodarowania (także z wykorzystaniem instalacji stricte badawczych),
 • analizy osiąganych uzysków z przerobu surowca na instalacjach i jego zgodności z zakładanymi wartościami modelowymi,
 • analizy skutków wykorzystania ropy o odmiennych (niż to ma miejsce na co dzień) własnościach fizyko-chemicznych, w tym wpływu na frakcjonowania surowca w kontekście wykorzystania poszczególnych frakcji na dalszych instalacjach produkcyjnych,
 • opracowanie bilansów materiałowych i energetycznych z tytułu wykorzystania nowego gatunku surowca,
 • analizy jakościowe i parametrowe efektów przerobu nowego gatunku surowca z wykorzystaniem istniejących instalacji Spółki,
 • analizy możliwości optymalizacji procesu oraz dociążenia działania instalacji w sytuacji wykorzystania nowego gatunku surowca, identyfikacja ograniczeń.

Znacząca część prac realizowanych w ramach niniejszego etapu obejmuje analizy wewnętrzne, jak również nabycie ekspertyz i usług doradczych od podmiotów zewnętrznych, w tym także jednostek naukowych.

Etap II prac kończy się raportem przedstawiającym wyniki przeprowadzonych prac, w tym m.in.: (i) podsumowanie przeprowadzonego ruchu testowego wraz z rekomendacjami, (ii) wytyczne procesowe dla optymalizacji przerobu danego gatunku surowca, (iii) analiza ryzyka oraz skutków procesowych wykorzystania nowego gatunku surowca z identyfikacją potencjalnych ograniczeń, (iv) ocena zasadności ekonomicznej wykorzystania nowego surowca poprzez dokonanie wyliczeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Raport ten daje realną odpowiedź co do ekonomiki i następstw wykorzystania nowego gatunku ropy i może poprzedzać zakup większych - pełnoprzemysłowych - partii surowca.

Jak wspomniano powyżej, ruch testowy, aby stanowić rzetelne źródło wiedzy dotyczącej realizowanych badań, musi obejmować wykorzystanie istniejących instalacji produkcyjnych Spółki. Skala tych instalacji wymusza przy tym wykorzystanie odpowiedniej ilość surowca, a jednocześnie warunki handlowe surowca wymuszają zakupy surowca, które są ekonomicznie uzasadnione. W przypadku Spółki taka jedna, wielkotonażowa partia surowca to ok 90 - 100 tys. ton surowca (tj. pojemność zbiornikowca mogącego operować na Morzu Bałtyckim), przy czym dla ruchu testowego (który jako jedyny jest w opinii Spółki zaliczany do prac rozwojowych), Wnioskodawca wykorzystuje ok 30-40 tysięcy ton nowego surowca.

Tym samym, w ramach kosztów, które Spółka planuje kwalifikować jako podstawę do wykorzystania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT, ujęte zostałyby koszty przeprowadzenia ww. etapu I oraz etapu II, w tym np.:

 • koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);
 • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • koszt surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, w tym także koszt surowca wykorzystanego w trakcie opisanego powyżej 72-godzinnego ruchu testowego.

Wnioskodawca jednocześnie zaznacza, że produkty/półprodukty powstałe w trakcie ruchu testowego, oprócz celu badawczego są zagospodarowywane komercyjnie - tzn. służą jako produkt lub półprodukt procesu produkcyjnego, które Spółka oferuje handlowo. Powyższe wynika bezpośrednio z konieczności optymalizacji kosztowo-przychodowej działalności Spółki, i, jak rozumiemy z zapisów ustawy CIT, nie stanowi przesłanki wykluczającej możliwość zaliczenia ww. kosztów do kosztów działalności badawczo - rozwojowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę prace i badania spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r.. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”).

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18. wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej w art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy CIT, zdefiniowano dodatkowo wspomniane w pkt 26 tego samego artykułu, badania naukowe oraz prace rozwojowe, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Badania naukowe to:
  1. badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane, czyli prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe, czyli badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.
 2. Prace rozwojowe to działania dotyczące nabywania, łączenia, kształtowania wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w stanie faktycznym, wypełniają przesłanki wskazane w ustawowej definicji działalności badawczo - rozwojowej w art. 4a pkt 26 ustawy CIT. Tak jak opisano w stanie faktycznym Spółka podejmuje szereg czynności, których celem jest zbadanie możliwość gospodarczego wykorzystania dostępnych na rynku surowców oraz możliwości ich zastosowania z wykorzystaniem istniejących instalacji produkcyjnych Wnioskodawcy wraz z przeprowadzeniem ruchów testowych.

Celem prowadzonych działań jest zdobycie wiedzy na temat alternatywnego (względem aktualnie wykorzystywanych) surowca oraz możliwości i zasadności jego wykorzystania w działalności produkcyjnej Spółki. Wykonanie badań (zarówno modelowych jak i ruchów testowych na instalacjach) jest niezbędne przed podjęciem decyzji o pełnoprzemysłowym zakupie i wykorzystaniu nowego gatunku surowca. Przed zakupem pełnoprzemysłowych partii surowca Spółka musi bowiem dokonać oceny m.in., czy dany gatunek surowca jest uzasadniony do zastosowania w procesie produkcyjnym, jakie są jego obecne parametry i pełne właściwości fizyko-chemiczne oraz jaki będzie wpływ jego wykorzystania na instalacje produkcyjne i ekonomikę samego procesu, jak również czy konieczna będzie optymalizacja procesu pod kątem wykorzystania nowego gatunku ropy. Zdaniem Spółki podejmowane czynności służą zdobyciu nowej wiedzy i są zorientowane na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. W szczególności zdobyta wiedza ma służyć podjęciu decyzji o możliwości i zasadności zaopatrywania się w dany surowiec, a także do zmodyfikowania/optymalizacji procesów technologicznych realizowanych przez Spółkę, tak aby możliwe było optymalne wykorzystanie nowego gatunku surowca. Należy mieć na uwadze, że wiedza zdobywana przez Spółkę jest niedostępna i nie ma innej możliwości jej pozyskania niż tylko poprzez realizację przez Spółkę czynności opisanych w stanie faktycznym. Wynika to ze specyfiki przerobu ropy naftowej, która uzależniona jest od indywidualnych rozwiązań stosowanych instalacji produkcyjnych oraz od składu chemicznego użytego surowca wsadowego. Tym samym tylko przebadanie konkretnego gatunku surowca bezpośrednio na instalacjach produkcyjnych Spółki pozwala uzyskać wiedzę na temat zasadności oraz niezbędnych zmian technologicznych jakie muszą zostać poczynione, aby przerób nowego surowca był optymalny do wykonania przez Spółkę. Pozyskana wiedza jest w pełni indywidualna i dopasowana do indywidualnego procesu produkcyjnego Spółki oraz składu użytego/testowanego surowca. Jednocześnie Spółka będzie mogła wykorzystać uzyskaną wiedzę w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie czynności opisane przez Spółkę w stanie faktycznym, są podejmowane w sposób przemyślany i zorganizowany, a ich wyniki mają służyć zaplanowanym przez Spółkę celom gospodarczym. Tym samym należy uznać, że posiadają one przymiot czynności realizowanych w sposób systematyczny.

Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko problematyki będącej ściśle przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tj. określenia czy prace spełniają definicję B+R. Nie odnosi się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R wymienionych w stanie kosztów.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie należy poinformować, że w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2017, poz. 2343 ze zm. - został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.