0111-KDIB1-3.4010.479.2018.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy działalność Spółki w ramach realizowanych projektów, wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, uprawomocniającej do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2018 r. (data wpływu 27 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy działalność Spółki w ramach realizowanych projektów, wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, uprawomocniającej do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy działalność Spółki w ramach realizowanych projektów, wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, uprawomocniającej do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem i operatorem huty stali, o rocznej zdolności produkcyjnej 1,4 mln ton.

Działalność Spółki koncentruje się na wytwarzaniu stalowych wyrobów długich (walcówka, pręty, płaskowniki), adresowanych do odbiorców krajowych i zagranicznych. Poza podstawową działalnością produkcyjną, w celu utrzymania konkurencyjności, Wnioskodawca prowadzi także działania mające na celu rozwój wytwarzanych obecnie produktów i stosowanych technologii, jak również opracowuje zupełnie nowe koncepcje w tym zakresie.

Spółka rozwija i zamierza rozwijać prowadzoną działalność poprzez realizację kolejnych projektów rozwojowych, stosując metodykę, opisaną poniżej.

Proces realizacji prac podzielony jest, co do zasady, na odrębne etapy kończące się określonym wynikiem, pozwalającym na ocenę zasadności kontynuacji danego projektu. W trakcie realizacji projektów, Wnioskodawca współpracuje, w tym zleca realizację części prac merytorycznych (badania laboratoryjne, ekspertyzy) jednostkom naukowym - w głównej mierze, w praktyce Wnioskodawcy są to np. Politechnika, Akademia oraz Instytut (dalej: „podwykonawcy”).

Prace prowadzone przez Spółkę i zlecane podwykonawcom w ramach projektów obejmują m.in. przeprowadzanie niezbędnych symulacji komputerowych (np. symulacje składów chemicznych wytopów mające na celu określenie zasad komponowania wsadu do pieca hutniczego), szeroki katalog badań i testów laboratoryjnych, czy np. badań w celu określenia optymalnych parametrów walcowania kęsów. Ponadto, w celu potwierdzenia możliwości realizacji założeń co do technologii, czy parametrów produktu, wykonywane są prace mające na celu opracowanie i wdrożenie konfiguracji linii produkcyjnych do wytwarzania prototypowych produktów. Służą one do walidacji opracowywanych technologii i koncepcji nowych i ulepszonych produktów w warunkach rzeczywistych. Prototypowe produkty są następnie testowane w laboratoriach Wnioskodawcy i podwykonawców (jednostek naukowych), pod kątem weryfikacji spełnienia zakładanych parametrów chemicznych i fizycznych.

Jako przykłady realizacji opisanych powyżej prac, Spółka wskazuje na realizowane przez nią obecnie dwa projekty (dalej także: „Projekty dofinansowane”), dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej także: „NCBR”) w ramach programu sektorowego I (będącego częścią Działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Sektorowe Programy B+R).

W ramach pierwszego z Projektów dofinansowanych, Wnioskodawca przeprowadza prace zmierzające do opracowania prototypu innowacyjnego w skali światowej produktu - walcówki charakteryzującej się unikalną kombinacją parametrów technologicznych, mechanicznych i strukturalnych, które zapewnią jej najwyższą podatność do spęczania na zimno. Podstawowym wyzwaniem, warunkującym powodzenie jest m.in. zidentyfikowanie i zastosowanie technologii metalurgicznej, umożliwiającej wytwarzanie w powtarzalny sposób stali o ściśle kontrolowanym składzie chemicznym i wysokiej czystości metalurgicznej, spełniającej dzięki temu założenia w zakresie parametrów plastyczno-wytrzymałościowych. Prace prowadzone przez Spółkę we współpracy z jednostką naukową, w ramach powyższego projektu obejmują również m.in. opracowanie zasad doboru stężeń poszczególnych pierwiastków w stalach CHQ w celu zapewnienia optymalnej hartowności stali. W celu stworzenia nowego produktu, opracowana zostanie innowacyjna w skali świata technologia termomechanicznego walcowania dla stali do spęczania na zimno (CHQ), produkowanej w elektrycznym piecu łukowym.

W rezultacie, poprzez szczegółowe opracowanie poszczególnych elementów i parametrów procesu komponowania składu chemicznego stali, obróbki pozapiecowej oraz walcowania, technologia zapewnić ma możliwie najbardziej plastyczną, niemożliwą do uzyskania w ramach technologii konwencjonalnych, mikrostrukturę walcówki.

Podczas drugiego z Projektów dofinansowanych, Spółka prowadzi prace zmierzające do opracowania innowacyjnej w skali świata, kompleksowej technologii wytwarzania prętów stalowych - okrągłych, płaskich i żebrowanych o unikalnej kombinacji parametrów mechanicznych i technologicznych. Projekt obejmuje opracowanie i weryfikację założeń technologicznych w zakresie wytapiania stali w łukowym piecu oporowym i obróbki pozapiecowej oraz procesu jej termomechanicznego walcowania.

Realizacja powyższego ma na celu umożliwienie wytwarzania prętów w zakresie pięciu poziomów granicy plastyczności i podwyższonej odporności udarnościowej, gwarantowanej do temperatury -40°C, nieosiągalnego z wykorzystaniem technologii konwencjonalnej Prace w ramach Projektu II przysłużą się do wytworzenia prototypowych partii nowego produktu, które poddawane będą procesowi walidacji w warunkach przemysłowych.

Nieodłącznym elementem realizacji prac projektowych jest przeprowadzanie testów i walidacji opracowanych technologii w warunkach rzeczywistych, pod kątem spełniania założonych wymagań odnoszących się do szerokiego katalogu (zależnych od projektu) parametrów: mechanicznych, fizycznych, chemicznych, czy strukturalnych.

Realizacja projektów Spółki ma na celu umożliwienie dostarczenia innowacyjnych - czasem, jak w ramach omawianych przykładach Projektów dofinansowanych, w skali globalnej - rozwiązań produktowych, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności Spółki, jak i rozwoju całego sektora stali w Polsce i na świecie.

Prace realizowane w ramach projektów są i będą prowadzone przez Wnioskodawcę planowo, w oparciu o przyjętą metodykę i określony harmonogram dla poszczególnych czynności podejmowanych w ramach prac projektowych. W przypadku projektów objętych dofinansowaniem, harmonogramy prac zostały ponadto szczegółowo przedstawione i zaaprobowany w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków dystrybuowanych przez NCBR.

Prace badawczo-rozwojowe są i będą przez Wnioskodawcę rozgraniczane w prowadzonej ewidencji od pozostałej działalności produkcyjnej oraz bieżącej kontroli jakości.

W związku z tym, że część kosztów ponoszonych w ramach Projektów dofinansowanych objętych dofinansowaniem wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ustawy o CIT, Spółka zamierza skorzystać z możliwości ich dodatkowego odliczenia, stojąc na stanowisku, że dla potrzeb skorzystania z ulgi B+R do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć tę część kosztów, która nie została jej zwrócona w formie dotacji.

Wnioskodawca zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ani art. 17 ust. 1 pkt 34a;
 • w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e ustawy o CIT;
 • zamierza prowadzić działalność badawczo-rozwojową w sposób opisany powyżej również w przyszłości;
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zaznacza, że rok podatkowy w Spółce trwa od 1 września do 31 sierpnia. W związku z powyższym, do roku podatkowego zakończonego 31 sierpnia 2018 r., zastosowanie znajdą przepisy art. 18d, w brzmieniu obowiązującym w momencie jego rozpoczęcia, tj. 1 września 2017 r. Wnioskodawca jest świadom faktu, że doszło do zmiany treści art. 18d ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 r., jednak zmiany te nie mają - zdaniem Wnioskodawcy - wpływu na ocenę kwestii będących przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań technologicznych w ramach realizowanych projektów, wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, a tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczona w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) działalność Spółki dotycząca realizacji zadań badawczo-rozwojowych wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w szczególności stanowi prace rozwojowe i badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27c i 28 ustawy o CIT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z Ulgi B+R.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Na podstawie art. 4a pkt 27c ustawy o CIT, badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Art. 4a pkt 28 stanowi, że przez prace rozwojowe rozumieć należy nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Jak stanowią powoływane przepisy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania przemysłowe i prace rozwojowe, podejmowane systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zatem m.in. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie stanowią one prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do tych już istniejących.

Głównym celem realizowanych przez Spółkę czynności badawczo-rozwojowych jest opracowywanie nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów, funkcjonalności oraz rozwiązań w zakresie produktów oferowanych przez Spółkę poprzez wykorzystywanie i rozwijanie dostępnych technologii i wiedzy specjalistycznej. Działalność podejmowana przez osoby zaangażowane przez Wnioskodawcę w realizację projektów służy poprawie charakterystyk czy parametrów opracowywanych technologii/produktów.

Osoby zaangażowane przez Spółkę do realizacji projektów, poprzez tworzenie nowych oraz rozwijanie dotychczas znanych rozwiązań łączą istniejącą wiedzę oraz zdobywają nową, w celu stworzenia produktów dotychczas niedostępnych na rynku i ulepszenia tych już oferowanych, w sposób polegający na wniesieniu znaczących ulepszeń do stosowanych rozwiązań technologicznych.

Wnioskodawca podkreśla, że czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez Spółkę we wskazanych projektach nie dotyczą prac rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do już istniejących produktów - takie czynności nie są uznawane przez Wnioskodawcę za działania badawczo-rozwojowe (i nie są objęte przedmiotem niniejszego wniosku).

Na nie rutynowy charakter prowadzonej działalności wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Wnioskodawcę do kategorii badawczo-rozwojowych, poprzedzone zostały zdefiniowaniem unikatowych wymagań, a w trakcie wykonywania zadań zespoły biorące udział w realizacji projektów często stają przed koniecznością zmierzenia się z niepewnością badawczą, tj. sytuacją w której w danym obszarze (w momencie definiowania) brakuje określonych informacji, niezbędnych w celu stworzenia nowego lub ulepszonego rozwiązania technologicznego i/albo produktu. Wymaga to opracowania koncepcji danego rozwiązania lub funkcjonalności (która nie posiada jeszcze modelowego sposobu postępowania), w tym rozważenie czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod.

Realizowane w ramach projektów rozwiązania powstają w wyniku twórczej pracy osób zaangażowanych przez Spółkę do konkretnego projektu, którzy samodzielnie lub wspólnie z podwykonawcami (jednostki naukowe) muszą znaleźć optymalne rozwiązania zagadnień. Istotną rolę w procesie odgrywa także testowanie opracowywanych rozwiązań pod kątem spełniania określonych wstępnie wymagań. Co więcej, osoby te są najwyższej klasy specjalistami w swoich dziedzinach, w sposób ciągły rozwijającymi posiadane kwalifikacje.

Wnioskodawca zauważa, że za uznaniem prowadzonych projektów za prace o charakterze badawczo-rozwojowym przemawia także dofinansowanie wskazanych wyżej dwóch spośród prowadzonych przez Spółkę projektów, przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R), którego podstawowym zadaniem jest finansowanie realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, których definicja dla potrzeb Programu jest zasadniczo zbieżna z tą przyjętą przez ustawodawcę dla potrzeb ulgi B+R.

Prace składają się z wyraźnych etapów, w ramach których m.in. powstają prototypy, następnie podlegające testowaniu i weryfikacji pod kątem ich przydatności. Każdy etap polega na opracowywaniu kolejnych elementów poszczególnych projektów przez tworzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że opisana w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) działalność prowadzona przez Wnioskodawcę wpisuje się w przedstawioną wyżej definicję badań przemysłowych, obejmującą zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu tworzenia opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Prace prowadzone przez Spółkę polegają bowiem i mają na celu gromadzenie wiedzy oraz umiejętności dla m.in. tworzenia rozwiązań prototypowych i ich testowanie w ramach opracowanej metodyki. Czynności wykonywane przez Spółkę w ramach realizowanych projektów wpisują się, zatem w definicję badań przemysłowych wskazaną w ustawie o CIT.

W odniesieniu do kwalifikacji działalności prowadzonej przez Spółkę jako prace rozwojowe, stwierdzić należy, że zgodnie z przytoczoną definicją ustawową, za prace rozwojowe uznaje się w szczególności kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Jak wskazano w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym), działania podejmowane przez Spółkę polegają na wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności w celu rozwoju nowych rozwiązań technicznych/elementów do wykorzystania w produktach oferowanych przez Spółę.

Czynności wykonywane przez pracowników Spółki w ramach realizowanych projektów wpisują się zatem w definicję prac rozwojowych wskazaną w ustawie o CIT.

Działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych spełnia również przesłankę systematyczności wskazaną w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT - realizacja projektów badawczo-rozwojowych odbywa się bowiem regularnie, w sposób planowy (zgodnie z harmonogramem) i jest jednym z istotnych zadań realizowanych przez Spółkę, niezbędnym dla zapewnienia jej stałego rozwoju.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisywane w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) prace Spółki w ramach realizacji projektów, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, a w związku z tym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in., wydana w częściowo podobnym stanie faktycznym interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.7.2017.1.APO), w której potwierdził on, że za działalność badawczo-rozwojową mogą być uznane prace w ramach których Spółka przeprowadza badania polegające na „ocenie przydatności konkretnych rodzajów technologii”, a „pracownicy Działu Konstrukcyjnego przeprowadzają liczne analizy, pomiary i symulacje mające na celu ocenę kluczowych parametrów badanych materiałów, surowców, komponentów czy technologii pod kątem możliwości ich zastosowania”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 4a pkt 27 i 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”). Jednak z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przed tą datą oraz w uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje treść przepisów w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. przedmiotowa interpretacja zostanie wydana w oparciu o przepisy updop obowiązujące do tej daty.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi” (art. 18d ust. 1 updop).

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201) od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d updop.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);
 • badaniach naukowych – oznacza to:
  1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27);
 • pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, podkreślić wyraźnie należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazane w art. 4a pkt 26-28 updop).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju.

Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, iż taka działalność obejmuje dwie rodzaje aktywności, tj.: (i) badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 updop) oraz (ii) prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 updop).

W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wyżej opisane prace zawierają niewątpliwie elementy innowacyjności oraz wypełniają definicje ustawowe, odnoszące się do działalności badawczo-rozwojowej.

Podkreślić w tym miejscu należy, że termin „innowacyjność” nie został bezpośrednio zdefiniowany w ww. ustawie. Tym samym, zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http:/sjp.pwn.pl/slownik/) „innowacyjność oznacza, wprowadzenie czegoś nowego; też: rzecz nowo wprowadzona”. Zatem wskazać należy, że innowacja jest to każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt, usługę bądź nową jakość. Może to być zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka.

Tym samym wskazać należy, że zjawisko innowacyjności jest nierozłącznie związane z każdą prowadzoną działalnością gospodarczą. Gospodarka konkurencyjna wymaga od prowadzonej działalności gospodarczej wprowadzania nowości, czy też przeprowadzania zmian w zakresie oferowanych dóbr i usług, biorąc pod uwagę dostosowanie tej działalności specjalnie do potrzeb i wymagań klientów.

Jak twierdzi Wnioskodawca - wszystkie opisane powyżej prace realizowane w ramach projektów są i będą prowadzone przez Wnioskodawcę planowo, w oparciu o przyjętą metodykę i określony harmonogram dla poszczególnych czynności podejmowanych w ramach prac projektowych. Realizacja projektów Spółki ma na celu umożliwienie dostarczenia innowacyjnych - czasem, jak w ramach omawianych przykładach Projektów dofinansowanych, w skali globalnej - rozwiązań produktowych, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności Spółki, jak i rozwoju całego sektora stali w Polsce i na świecie.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy art. 4a pkt 26 i 28 updop, do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że działalność Wnioskodawcy mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w nich zawartych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2018 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.