0111-KDIB1-3.4010.363.2017.2.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 października 2017 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-puap tego samego dnia), uzupełnionym 19 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z rozbudową infrastruktury magazynowej oraz rosnącymi oczekiwaniami Klientów Zarząd podjął w 2016 r. decyzję o podjęciu prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów WMS (Warehouse Management Systems) służących do identyfikacji i kontroli stanów towarów oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych instalacji regałowych przy zachowaniu maksymalnych norm bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Prace te obejmują następujące etapy:

 • Analiza procesów magazynowych w poszczególnych grupach towarowych.
 • Optymalizacja procesów magazynowych z uwzględnieniem wymagań Klientów określonych w kontraktach jak również w ramach prac wspólnych zespołów projektowych,
 • Określenie wymagań w stosunku do systemu WMS,
 • Zakup i wdrożenie systemu WMS,
 • Opracowanie technologii identyfikacji towarów ze szczególnym uwzględnieniem technologii RFID,
 • Zakup i wdrożenie systemu identyfikacji towarów w poszczególnych magazynach.
 • Opracowanie protokołów komunikatów wymiany danych pomiędzy systemem WMS i systemami Klientów.
 • Wdrożenie komunikatów wymiany danych z wykorzystaniem technologii EDI lub innych.
 • Integracja wymiany danych z systemami Klientów.
 • Wirtualizacja serwerów sprzętowych obsługujących wyżej wymienione procesy.
 • Outsourcing obsługi serwerów i utrzymania sieci wewnętrznej.
 • Oparcie firmowych rozwiązań na usługach chmury.
 • Wprowadzenie inteligentnych rozwiązań i narzędzi analitycznych opartych na procesach BIG DATA.
 • Opracowanie techniki dostaw towarów do wybranych odbiorców z wykorzystaniem dronów.

W celu realizacji wyżej określonych zadań Zarząd Spółki powołał wewnętrzny zespół wdrożeniowy, który w miarę postępu prac zostanie wsparty przez pracowników Instytutu X oraz Politechniki Y w ramach zawartych umów.

System WMS zarządzania magazynem wysokiego składowania wydaje się standardowym rozwiązaniem, jednak ze względu na charakter obiektu musi być narzędziem indywidualnym.

Obsługiwane magazyny to zarówno magazyn stali, jak i magazyn paletowy, wiaty, zasobnie. Niestandardowego zarządzania składowaniem wymaga magazyn J. To magazyn ADR (materiały niebezpieczne), tu prócz prawidłowego rozlokowania towarów należy monitorować zagrożenia.

Magazyny J. i K. znajdują się na wolnym obszarze celnym i oprogramowanie spełniać musi dodatkowo wymogi przepisów dotyczących wolnych obszarów celnych. System WMS posiada mechanizmy wymiany danych z systemami informatycznymi kontrahentów otrzymując z systemów obcych awizację dostawy, zlecenia wydania, zwracając dane potwierdzenia przyjęcia, wydania towarów, potwierdzenia stanów magazynowych itp.

System YARD - zarządzania placami, bramami jest niestandardowym rozwiązaniem. Założeniem tego systemu jest, aby kierować ruchem na bramach wjazdowych/wyjazdowych z terenu, wprowadzać dane do systemu o wjeżdżających pojazdach po automatycznym odczytaniu nr rejestracyjnego, zezwalać na wyjazd (otwierać szlabany) dla pojazdów, których obsługa została zakończona. Na podstawie awizacji otrzymanej od klienta w systemie WMS informować pracowników Spółki o pojawieniu się pojazdu, skierowania pojazdu do miejsca załadunku (wyładunku). System ten po zebraniu informacji o awizacjach dostaw i zleceniach wydań pozwoli tak zaplanować przyjazdy pojazdów, aby ograniczyć do minimum czas obsługi klienta, zwłaszcza czas oczekiwania na obsługę.

W 2017 r. Spółka poniosła następujące koszty: zakup usług od Instytutu S. za moduł do synchronizacji, wdrożenie systemu Synaptic, wdrożenie YARD, częściowe wdrożenie WMS oraz koszty wynagrodzeń pracowników powołanych do zespołu badawczo-rozwojowego. Prace nie zostaną ukończone w roku 2017 i na pewno zostaną przeciągnięte na 2018 r. Wdrożone rozwiązania będą stanowiły wartość niematerialną i prawną i zostaną przyjęte do użytkowania w momencie ukończenia wszystkich prac (czyli w roku 2018). Spółka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło 19 grudnia 2017 r., doprecyzowano opis stanu faktycznego wskazując, że: Spółka realizuje Projekt pt.: „System Zarządzania Magazynem” oraz „System Zarządzania placem”.

Na etapie analizy wyodrębnione zostały następujące główne cele biznesowe wdrożenia:

 • Przejście z systemu nakazowego na mieszany.
 • Uzyskanie nowych funkcjonalności, których nie ma w aktualnie użytkowanym systemie WMS (np. konsolidacja zleceń, palety MIX, proces załadunków i rozładunków).
 • Możliwość parametryzacji systemu WMS w dużo szerszym zakresie niż do tej pory.
 • Usprawnienie procesów przy zmniejszeniu nakładów pracy administracyjnej.
 • Uzyskanie większej elastyczności w definiowaniu procesów magazynowych.
 • Wdrożenie systemu WMS w dziale L.
 • Wdrożenie systemu YMS do zarządzania placem i oknami czasowymi dostaw.
 • Wdrożenie systemu kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren Spółki.
 • Podniesienie standardu obsługi klientów.

Niezbędnym składnikiem wdrożenia systemu Synaptic.WMS będzie uruchomienie platformy WWW dostępnej w publicznej sieci Internet. Dzięki tej platformie klienci Spółki będą mogli awizować operacje magazynowe czy przeglądać bieżące raporty stanów magazynowych.

Szczególnymi użytkownikami platformy iWMS będą pracownicy agencji celnej oraz służby celnej. Pracownicy agencji będą w szczególności dodawać awizacje dostaw nieunijnych, które będą wymagać numeru DSK oraz dołączenia wymaganych prawem dokumentów. Ponadto, będą mogli obsługiwać proces clenia towaru i będą mogli nadawać numery OGL/MRN/PW.

Pracownicy służby celnej będą z kolei mieli pogląd na ewidencję towarów prowadzoną w W. oraz na kartotekę rozchodów i przemieszczeń każdej jednostki towarowej znajdującej się na obszarze W.

W ramach analizy przedwdrożeniowej wyspecyfikowano następujące niezbędne funkcjonalności platformy iWMS:

 • Podgląd bieżących i historycznych stanów magazynowych.
 • Podgląd bieżących i historycznych jednostek towarowych.
 • Podgląd historii operacji w zadanym okresie.
 • Podgląd dokumentów magazynowych wraz z dołączonymi dokumentami.
 • Awizacja dostaw z możliwością dodania nowego indeksu i kontrahenta.
 • Awizacja wydań magazynowych z opcją automatycznego zlecenia clenia towaru.
 • Awizacja wydań kompletów, zestawów.
 • Możliwość wskazania konkretnych jednostek towarowych.
 • Możliwość wywołania zlecenia clenia na żądanie.
 • Rezerwacja okienek czasowych wraz z podaniem środka transportu.
 • Zarządzanie słownikiem kontrahentów.
 • Podgląd raportów zgodnie z uprawnieniami.

Dodatkowo funkcjonalność awizacji wydań magazynowych powinna spełniać dwa wymagania:

 • Blokada awizacji zarezerwowanego lub zaawizowanego wcześniej towaru.
 • Informacja o aktualnej wadze zaawizowanego towaru i informacja o przekroczeniu 24 ton.

Jednym z najważniejszych powodów wdrożenia nowego systemu WMS przez Spółkę jest dążenie do obniżenia czasu obsługi kierowców. Dzięki jednoczesnemu wdrożeniu modułu YMS wraz z Dock Schedulingiem możliwe będzie pełne monitorowanie czasu obsługi kierowcy od momentu wjazdu na teren Spółki do momentu jego opuszczenia.

System udostępni specjalny raport statystyczny, który będzie pokazywał aktualny jak i historyczny czas obsługi kierowców. Dla lepszej wizualizacji statystyk zostaną także opracowane wykresy graficzne.

Zarządzanie placem-Yard MS.

Na terenie objętym wdrożeniem systemu zarządzania placem zlokalizowane są dwie bramy wjazdowo-wyjazdowe. Brama, która zlokalizowana jest w pobliżu nowo wybudowanego magazynu G, stanie się główną bramą dla całego terenu Spółki. Każda z bram zostanie wyposażona w szlabany oraz system monitoringu z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów. Na każdej z bram będzie obecny pracownik ochrony, który będzie miał dostęp do systemu zarządzania placem, aby mógł na bieżąco kontrolować ruch pojazdów.

Na terenie Spółki zlokalizowane są także miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych. Aktualnie nie są one jednoznacznie identyfikowalne, jednakże system będzie dawał taką możliwość aby zdefiniować listę miejsc postojowych i nimi zarządzać.

Ze względu na fakt, że na terenie Spółki prowadzi działalność kilka firm zewnętrznych (wynajmując bądź dzierżawiąc obiekty magazynowe czy terminal kontenerowy), system YMS musi uwzględniać także obsługę pojazdów firm zewnętrznych.

Głównymi założeniami wdrożenia systemu YMS są:

 • rejestrowanie każdego wjazdu i wyjazdu na teren Spółki,
 • zastąpienie dotychczasowych papierowych przepustek elektronicznymi,
 • blokowanie wyjazdu z obszaru WOC nieuprawnionym pojazdom,
 • wdrożenie funkcjonalności zarządzania oknami czasowymi dostaw i wydań
 • zamknięcie procesu obsługi logistycznej,
 • możliwość pełnego raportowania czasu obsługi samochodów,
 • możliwość wydruku przepustki.

Procesy Magazynowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębnionych zostało dwanaście rodzajów procesów magazynowych.

Każdy z procesów magazynowych może być realizowany jednocześnie przez kilku magazynierów, jak również każdy z etapów procesu może być realizowany niezależnie przez różnych magazynierów.

System umożliwia łączenie kilku zadań w jedno i ich wspólną realizację. Umożliwia to optymalizację procesów magazynowych przy zachowaniu spójnej reprezentacji awizacji w WMS.

System Synaptic dynamicznie optymalizuje ścieżkę kompletacji na podstawie mapy magazynu. Niezależnie, z jakiej lokalizacji rozpocznie zbiórkę magazynier, system znajdzie najkrótszą ścieżkę, a jeśli magazynier pójdzie inną drogą niż wskazania systemu, Synaptic zoptymalizuje ją na podstawie zmienionych warunków. Taka metoda optymalizacji, nie tylko sprawdza się w halach magazynowych o mniej usystematyzowanej topologii, ale również doskonale rozwiązuje problem wielokrotnej optymalizacji ścieżki.

Spółka korzysta z kilku systemów informatycznych, takich jak BPSC Impuls czy Navigator, ale także posiada własne rozwiązania, które są zintegrowane z obecnym systemem WMS.

Synaptic będzie systemem nadrzędnym w obsłudze kluczowych procesów biznesowych, takich jak obsługa procesów magazynowych, obieg dokumentów czy rozliczanie usług logistycznych.

Ze względu na fakt, że klienci Spółki mają różnorodne systemy informatyczne, moduł integracyjny Synaptic.Gateway musi udostępniać kilka różnych interfejsów wymiany danych, tak aby aktualni klienci mogli zostać płynnie zmigrowani do nowego systemu WMS, ale także aby nowi klienci, którzy zdecydują się na integrację mogli wybrać najlepszy dla siebie mechanizm wymiany danych.

W ramach konfiguracji procesów integracji możliwe będzie ustawienie harmonogramu wykonywania poszczególnych operacji (np. import danych, eksport plików, itp.). Harmonogram będzie dostępny dla administratora systemu.

Zdaniem Spółki, pracownicy powołani do zespołu badawczo-rozwojowego, w ramach swoich obowiązków wykonują prace mieszczące się w definicji działalności badawczo-rozwojowej.

Informatycy równocześnie z Instytutem S. programują oraz testują planowane rozwiązania.

Pod pojęciem faktury od Instytutu S., Spółka rozumie koszty poniesione zgodnie z art. 18d § 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prace programistów z Instytutu S. są prowadzone równocześnie z pracami informatyków oraz innych pracowników powołanego zespołu badawczo-rozwojowego zatrudnionych u Wnioskodawcy. Faktury są między innymi za: moduł do synchronizacji - webservice, instalacje oprogramowania, konfigurowanie systemu, testy, parametryzacja WMS, integracja z systemami zewnętrznymi, asysta, szkolenia użytkowników, Integracja z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Instytut S. nie posiada statusu jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620; z 2015 r., poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r., poz. 1020 i 1311).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane projekty: „System zarządzania magazynem” oraz „System zarzadzania placem” stanowią prace badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (potocznie zwaną CIT)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do Organu 19 grudnia 2017 r.)
 2. Czy poniesione koszty pracownicze (wynagrodzenia, wynagrodzenia urlopowe, premie regulaminowe) mogą zostać odliczone w 2017 r. w odpowiednich wysokościach w ramach ulgi na badania i rozwój? (pytanie wymienione we wniosku jako drugie w kolejności)
 3. Czy faktury otrzymane od Instytutu Studiów Programistycznych, które będą stanowiły koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d § 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie zapłaty czy otrzymania faktury czy dopiero w momencie naliczenia amortyzacji od przyjętej inwestycji? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do Organu 19 grudnia 2017 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzone prace stanowią prace badawczo-rozwojowe, bo mają doprowadzić do optymalizacji procesów przepływu jednostek towarowych przez magazyny co pozwoli na racjonalizację posiadanych zasobów technicznych (optymalizacja trasy wózków magazynowych co wpływa na czas wykonywanych operacji a tym samym na wielkość zatrudnienia operatorów), wprowadzenia nowych technologii identyfikacji jednostek towarowych (co pozwoli na zmniejszenie ilości błędów występujących w procesach i uzyskanie lepszej wydajności pracy) opartych na RFID-technologii stale rozwijanej i udoskonalanej. Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli w przyszłości na wprowadzenie automatyzacji obsługi procesów w magazynie poprzez stopniowe zastępowanie prostych czynności przez roboty i automaty. Istotnym elementem w procesie obsługi klientów jest konieczność stałego zmniejszania czasu potrzebnego na dostawę towarów od producenta do odbiorcy końcowego, szczególnie istotne jest to w przypadku obsługi sklepów internetowych, dlatego operatorzy logistyczni pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w tym zakresie. Potencjalnym rozwiązaniem może być dostawa drobnych przesyłek do klienta z wykorzystaniem dronów lub innych pojazdów autonomicznych, bądź też kombinacji różnych podobnych rozwiązań. Obecnie na rynku nie występują gotowe rozwiązania tego typu stąd prace nad ich stworzeniem można zakwalifikować do badawczo-rozwojowych. Ze względu na stosowanie niestandardowych rozwiązań, nie stosowanych w innych systemach zarzadzania magazynami i placami część z prac wymaga po wstępnym skonfigurowaniu i uruchomieniu przeprowadzenia testów i analiz przyczynowo skutkowych a na tej podstawie modyfikacji założeń i zmian konfiguracji i działaniu aplikacji. Prace trwają już ponad rok i nie wiadomo ile jeszcze potrwają, kiedy projekt będzie można uznać za skończony. Nie został ukończony ani projekt „System zarządzania magazynem” ani „System Zarzadzania placem”. Zaproponowane rozwiązania cały czas są poddawane testom, jeśli spełniają wymagania Wnioskodawcy to realizowane są dalsze prace, jeśli wynik prac nie jest zadowalający szukane są inne rozwiązania. Wnioskodawca uważa zatem, że może uznać jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi na badania i rozwój i poniesione koszty wynagrodzeń pracowników powołanych do zespołu projektowego oraz otrzymane i zapłacone faktury od kontrahenta Instytutu S.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „updop”) zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);
 • badaniach naukowych – oznacza to:
  1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27).
 • pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W świetle powyższego, zdaniem tut. Organu, w przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego brakuje podstaw do stwierdzenia, że Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową, bowiem fakt nabycia systemów umożliwiających efektywniejsze zarządzanie procesem produkcyjnym, łańcuchem dostaw oraz sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie przesądza jeszcze o realizacji czynności związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Zatem, nabycia oraz wdrożenia systemów służących i wykorzystywanych do optymalizacji procesów magazynowych nie można uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie, tut. Organ wskazuje, że w związku z uznaniem za nieprawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania wymienionego we wniosku jako pierwsze w kolejności (ostatecznie sformułowanego w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do Organu 19 grudnia 2017 r.), zgodnie z którym działalność prowadzona przez Wnioskodawcę nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej, bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie w kwestii dotyczącej pozostałych pytań.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.