0111-KDIB1-3.4010.106.2018.1.MBD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy ustalenia, czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lutego 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT,
 • rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polską spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej (dalej: „spółki z Grupy”).

W ramach świadczonych usług na rzecz spółek z Grupy, na podstawie zawieranych umów Wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do wykonywania prac badawczo-rozwojowych (dalej: „prace B+R”).

Spółki z Grupy, które zlecają Wnioskodawcy wykonywanie prac B+R są spółkami prowadzącymi działalność w sektorze TSL (Transport Spedycja Logistyka), których profile działalności obejmują:

 • usługi transportu krajowego oraz międzynarodowego w zakresie ładunków częściowych oraz drobnicowych;
 • kompleksowe rozwiązania logistyczne dla produktów świeżych wymagających kontrolowanej temperatury od 0 do +2°C (Ultrafresh) i +2°C do +6°C w całym łańcuchu dostaw;
 • międzynarodowy i krajowy przewóz ładunków całopojazdowych oraz usługi transportowe na bazie rozwiązań intermodalnych;
 • usługi logistyki kontraktowej, która dotyczy szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej, począwszy od wyładunku i dekonsolidacji, następnie kompletacji, zabezpieczeniu przesyłki oraz przygotowania do dystrybucji. Logistyka magazynowa to także szereg usług dodatkowych takich jak: etykietowanie, foliowanie czy przygotowywanie zestawów promocyjnych;
 • usługi dla sklepów internetowych - od przyjęcia towaru do magazynu, przez kompletowanie wysyłek i przesyłkę, po reklamację (zwrot) produktu, zarządzanie płatnościami i pomoc w zakresie platform e-sklepowych;
 • usługi integratora działań logistycznych w całym łańcuchu dostaw klienta od transportu surowców po finalną dystrybucję do odbiorców końcowych.

Wnioskodawca w ramach wykonywanych prac B+R na rzecz spółek z Grupy realizuje szereg projektów nakierowanych w szczególności na:

 • poszukiwanie, wypracowanie zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań opartych na systemach technologii informacyjnej zapewniających optymalizację procesów biznesowych na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Przykładem takich działań jest uruchomiona platforma x.com, która dzięki wykorzystaniu koncepcji danych w chmurze umożliwia klientom spółek z Grupy oraz odbiorcom dostarczanych przez spółki z Grupy towarów, uzyskanie za pośrednictwem Internetu natychmiastowy dostęp m.in. do zamówień, statusów przesyłek i faktur oraz wykorzystać spersonalizowany zestaw raportów. Wnioskodawca prowadzi również m.in. prace związane z opracowaniem zintegrowanego systemu do zarządzania flotą pojazdów, weryfikacji dostępnego czasu jazdy, pracy kierowców, zarządzania tzw. giełdą wymiany pojazdów między oddziałami, który pozwala zoptymalizować przepływ informacji, udoskonalić procesy, usprawnić kontakt z interesariuszami;
 • badanie oraz opracowanie możliwości wykorzystania założonych koncepcji;
 • działalność w zakresie rozwijania posiadanych systemów informatycznych, aplikacji poprzez wprowadzanie nowych modułów oferując nowe funkcjonalności, poszukiwanie alternatywnych technologii;
 • poszukiwanie, badanie możliwości zastosowania zaawansowanych rozwiązań z wykorzystaniem automatyki oraz robotyki w celu optymalizacji procesów logistycznych głównie w zakresie magazynowania, przeładunku, transportu różnorodnych produktów. Przykładowo, opracowanie możliwości zastosowania zaawansowanych rozwiązań magazynowych z wykorzystaniem systemów układnic służących do automatycznego składowania ładunków, systemów wymiarowania, ważenia i skanowania przesyłek;
 • prace związane z opracowywaniem kompleksowych rozwiązań w celu optymalizacji, wsparcia rozwoju procesów logistycznych a tym samym oferowanych usług dopasowanych do specyficznych potrzeb rynku, np. z wykorzystaniem tzw. magazynów multi-klienckich jak również działania ukierunkowane na automatyzację procesów w tym zakresie.

Prace B+R są realizowane przez specjalnie dedykowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje i wykształcenie, skupiony w specjalnie utworzonym przez Wnioskodawcę dziale ds. badań i rozwoju.

Ponadto realizowane prace B+R:

 • nie stanowią badań podstawowych, mają charakter twórczy, kreatywny, których rezultaty mają indywidualny i oryginalny charakter nakierowany na wynalezienie, opracowanie nowych rozwiązań dla procesów biznesowych,
 • prowadzone są w sposób systematyczny; są realizowane w formie projektów koordynowanych przez managera działu, który prowadzi wszystkie kolejne fazy projektu, począwszy od zebrania informacji o wymaganiach stawianych przez rynek poprzez fazę koncepcyjną możliwości rozwoju, badanie aspektów technicznych projektów, stopnia ich użyteczności, możliwego poziomu osiągnięcia założonych efektów, opracowanie rozwiązania oraz przekazania go wraz z rekomendacjami do wdrożenia innym zespołom,
 • nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku.

Z tytułu realizowanych na rzecz spółek z Grupy prac B+R Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, które kalkulowane jest na zasadzie koszt plus marża. Kalkulacja wynagrodzenia (baza kosztowa) obejmuje poza kosztami stricte związanymi z pracami B+R również inne koszty ponoszone równolegle do prowadzonych prac tj. związane ze świadczeniem pozostałych usług objętych umową oraz koszty administracyjne.

Spółka dotychczas nie korzystała z prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy CIT, w rozliczeniu za rok 2018 oraz w kolejnych latach podatkowych.

Wnioskodawca oraz spółki z Grupy nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wykonywane prace B+R zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W przypadku powyższej definicji dwa warunki wydają się szczególnie istotne, a mianowicie twórczość oraz systematyczność.

W ocenie Spółki, realizowane prace B+R mają charakter twórczy. „Twórczy” to za słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego „tworzący lub mający zdolność tworzenia, mający na celu tworzenie, odkrywczy”. Wnioskodawca w ramach realizacji prac B+R zajmuje się szeroko pojętymi innowacjami, obejmującymi zarówno opracowywania rozwiązań w celu optymalizacji już funkcjonujących procesów, jak i tworzenie zupełnie nowych modeli działania.

Projekty są realizowane w sposób systematyczny. „Systematyczny” według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego to „uporządkowany według pewnego systemu, regularny”, a także „odznaczający się skrupulatnością w wykonywaniu czego; dokładny”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN „systematyczny proces” to proces „zachodzący stale, od dłuższego czasu”, natomiast „systematyczne działanie” to działanie „prowadzone w sposób uporządkowany, według pewnego systemu”, których efekty są „planowe i metodyczne”. Projekty badawczo-rozwojowe są realizowane przez Spółkę w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny. Każda faza projektu począwszy od zebrania informacji o wymaganiach, oczekiwaniach przez opracowanie koncepcji aż po przekazanie rozwiązania z rekomendacjami do wdrożenia wymaga dokładności i skrupulatności. Realizację prac B+R należy również uznać za proces zachodzący w działalności Spółki stale, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Definicja badań naukowych i prac rozwojowych została doprecyzowana w kolejnych punktach art. 4a ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy CIT, poprzez badania naukowe należy rozumieć:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Natomiast, poprzez prace rozwojowe (art. 4a pkt 28 ustawy CIT) rozumie się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Mając na uwadze powyższe regulacje, należy wskazać, że prace rozwojowe są przez ustawodawcę rozumiane bardzo szeroko oraz wiążą się one zarówno z nabywaniem, jak i przetwarzaniem wiedzy w celu kreowania m.in. ulepszonych procesów. Jedynie rutynowe i okresowe zmiany istniejących m.in. procesów lub usług nie stanowią prac rozwojowych.

Odnosząc się do znaczenia pojęć funkcjonujących w języku powszechnym, należy jednak wskazać, że „prace”- w kontekście omawianego przypadku - to ogół czynności wykonywanych przez grupę ludzi realizujących jakieś zadanie, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr, a badawczo-rozwojowe to związane z badaniami, z rozwojem, planowaniem badań i rozwoju; „rozwój” natomiast oznacza proces zmian, przechodzenia do form bądź stanów bardziej złożonych lub pod pewnymi względami doskonalszych.

Zgodnie zaś z definicją stosowaną dla celów statystyki publicznej „prace rozwojowe” to prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych. Prac tych nie należy mylić z pracami wdrożeniowymi, wykraczającymi poza zakres działalności badawczo - rozwojowej, związanymi w szczególności z wykonaniem dokumentacji technicznej, oprzyrządowania, próbnych instalacji, próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem poprawek po próbach itp. Tak też wskazywał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2012 r. znak ITPB3/423-199/12/PS.

Prace B+R są realizowane przez Spółkę w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań, zastosowań. Specyfika działalności Spółki wymaga nie tylko poszerzania, wykorzystania wiedzy odnośnie trendów z zakresu automatyki i informatyki, badania możliwości ich zastosowania przez spółki z Grupy ale również głębokiej, praktycznej znajomości procesów zachodzących w spółkach z Grupy, w których rozwiązania stworzone przez Wnioskodawcę mają znaleźć zastosowanie. Ponieważ realizowane prace B+R mają na celu opracowanie całkowicie nowych modeli działania w oparciu o systemy automatyki i informatyki albo opracowanie nowych funkcjonalności tych systemów, w każdym realizowanym projekcie badawczo-rozwojowym wiedza wykorzystywana jest do nowych zastosowań.

Spółka nie uznaje przy tym, że wykonywane prace B+R mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian wprowadzanych do swoich procesów i usług.

Ponadto, z uwagi na charakter swojej działalności badawczo-rozwojowej, która jest nakierowana na praktyczne wykorzystanie i komercjalizację, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie prowadzi badań podstawowych.

Podsumowując, prace B+R realizowane przez Spółkę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych rozwiązań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów i usług. Tym samym, prace B+R należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za prawidłowe.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego rozliczenie wykonania zleconych prac w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie koszt plus marża, uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy CIT, koszty kwalifikowane (w stosunku do których można zastosować ulgę na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT) podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, zgodnie z przedstawionym opisem, Spółka kalkuluje i będzie kalkulować w kolejnych latach należne wynagrodzenie uwzględniając poniesione koszty prowadzonych prac B+R (w tym poniesione koszty administracyjne) plus odpowiednią marżę.

Powyższa kalkulacja stosowana przez Spółkę jest przede wszystkim jedną z metod obliczania wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze.

Celem działalności podmiotów gospodarczych jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania.

W modelu stosowanym przez Spółkę nie dochodzi de facto do zwrotu kosztów (kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ustawy CIT), a jedynie do zapłaty należnego Spółce wynagrodzenia za prowadzenie prac B+R, które jest skalkulowane przez uwzględnienie ww. kosztów jako składowej ceny.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) nie dochodzi również do refakturowania ponoszonych kosztów na rzecz spółek z Grupy.

Jednocześnie, zdaniem Spółki należy podkreślić, że przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do absurdalnej interpretacji, że w przypadku każdych zakończonych sukcesem prac badawczo- rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy CIT. Dotyczyłoby to bowiem podmiotów sprzedających wyniki prac badawczo-rozwojowych jak i podmiotów takich dla których koszty prac badawczo-rozwojowych są często uwzględniane w kalkulacji ceny np. nowego wyrobu.

Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja inna niż przedstawiona powyżej prowadzi do sytuacji, że ulga opisana w art. 18d ustawy CIT, promowałaby projekty zakończone niepowodzeniem i takie, które

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej z 21 marca 2017 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej (sygn. 3063-ILPB2.4510.226.2016.3.AO): „W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża, udzielenia licencji lub innej Spółka będzie nadal uprawniona do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy jest prawidłowe.
 • interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2016 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/KP), w której organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „rozliczenie wykonania zleconych prac na zasadzie koszt plus marża, uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej (...). W modelu stosowanym przez Wnioskodawcę nie dochodzi de facto do zwrotu kosztów, a jedynie do zapłaty wynagrodzenia, które jest skalkulowane przez uwzględnienie kosztów jako składowej ceny. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że nie dochodzi do refakturowania ponoszonych kosztów na odbiorców usług.

Reasumując, zdaniem Spółki, fakt że koszty prac B+R stanowią składową kalkulacji należnego wynagrodzenia na zasadzie koszt plus marża nie powinien powodować brak możliwości zastosowania w stosunku do tych wydatków ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy CIT, z uwagi na fakt że:

 • przepisy ustawy CIT nie wskazują co należy rozumieć przez „zwrot w jakiejkolwiek formie”. Zdaniem Spółki, w przypadku ustalenia wynagrodzenia na bazie koszt plus marża, nie dochodzi do zwrotu kosztów. Baza kosztowa stanowi podstawę kalkulacji wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie uzależnione jest od wysokości poniesionych wydatków, w tym na prace B+R. Tym samym, Spółka otrzymuje w takim przypadku wynagrodzenie a nie zwrot kosztów;
 • przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do interpretacji, która powodowałaby, że przepis dotyczący ulgi nie mógłby zostać zastosowany w przypadku każdych prac zakończonych wynikiem pozytywnym. W przypadku prac zakończonych wynikiem pozytywnym, podmioty gospodarcze dążą do zmaterializowania wyników poprzez uzyskanie przychodów ze sprzedaży. Tym samym, twierdzenie, że uzyskanie przychodów związanych z uprzednio poniesionymi kosztami prac B+R stanowi zwrot kosztów tych prac prowadziłoby do konkluzji, zgodnie, z którą koszy prac B+R zakończonych wynikiem pozytywnym nie uprawniają do skorzystania z ulgi.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji indywidualnych oraz wyrokach w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te oraz wyroki, co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.