IBPBI/1/4511-58/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy niewykorzystaną ulgę z tyt. wyszkolenia uczniów można odliczyć w zeznaniu podatkowym (PIT-37)?
IBPBI/1/4511-58/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. ulga uczniowska
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (który został złożony do tut. Biura w tym samym dniu), uzupełnionym 20 maja 20015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości obniżenia podatku dochodowego należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji, o część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. do tut. Biura złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości obniżenia podatku dochodowego należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji, o część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-58/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 maja 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1980 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, którą zakończył 1 grudnia 2013 r. przechodząc na emeryturę. W czasie swojej pracy wyszkolił kilku uczniów na czeladników. Za ich wyszkolenie nie otrzymał fizycznie należności. Kwoty za wyszkolenie każdego ucznia zostały „przelane” na konto Urzędu Skarbowego, ale Wnioskodawca nie mógł nimi dysponować. Mógł natomiast odliczać ww. ulgę od podatku dochodowego od osób fizycznych. Żona Wnioskodawcy jest na bezrobociu. W związku z sytuacją materialną i zdrowotną, został zmuszony do sprzedaży posiadanych akcji, których był właścicielem.

Z tytułu tej sprzedaży zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, jednakże nie posiada środków finansowych na jego zapłacenie. W piśmie z dnia 20 maja 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że w latach 2013 – 2014, o kwotę niewykorzystanej ulgi uczniowskiej obniżał podatek dochodowy należny z tytułu wypłacanej mu emerytury. W 2014 r. kwota niewykorzystanej ulgi uczniowskiej wynosiła 62.223,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2014 r. mogę odliczyć część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego należnego ze sprzedaży akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest obniżenie podatku dochodowego należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji, o część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatnicy uzyskujący przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej "ulgą uczniowską".

Zgodnie natomiast z treścią art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., podatnicy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 mogą korzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanej dalej "ulgą uczniowską".

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 202, poz. 1958 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2004 r. zniesiona została ulga uczniowska w zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednak zgodnie z treścią z art. 4 ust. 1 tej ustawy podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1 (czyli ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Stosownie natomiast do przepisu art. 4 ust. 4 powołanej ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.). Analogiczne uregulowania dotyczące ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów zawiera przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) stanowiący, że podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1 (czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie zaś z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawcy na zasadzie praw nabytych, przysługuje prawo do tzw. ulgi uczniowskiej, nierozliczonej w całości w ramach prowadzonej uprzednio pozarolniczej działalności gospodarczej, ani nie odliczonej w zeznaniach podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych składanych za minione lata podatkowe. W związku z tym Wnioskodawca zamierzał w zeznaniu podatkowym PIT-38, do złożenia którego był zobowiązany w związku z dokonaną sprzedażą akcji, obniżyć podatek dochodowy należny z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji, o część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia niewykorzystanej części ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji. Jak bowiem wynika z powołanych na wstępie przepisów kwotę niewykorzystanej ulgi uczniowskiej, można na zasadzie tzw. praw nabytych odliczyć od:

  • zryczałtowanego podatku dochodowego, uiszczanego na postawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, lub
  • wszelkich dochodów które na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowane są zgodnie z określoną w art. 27 tej ustawy - skalą podatkową.

Dochody ze sprzedaży akcji, są wprawdzie opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie na podstawie art. 27 tej ustawy (a więc nie wg skali podatkowej), a zryczałtowaną 19% stawką podatkową. Dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl natomiast art. 30b ust. 5 tej ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości obniżenia podatku dochodowego należnego z tytułu odpłatnej sprzedaży akcji, o część niewykorzystanej ulgi uczniowskiej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ulga uczniowska
IBPB-1-1/4511-545/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.