IBPBI/1/415-480/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy ulgi z tyt. wyszkolenia uczniów mogą być odliczane przez spadkobierców?
IBPBI/1/415-480/WRzinterpretacja indywidualna
  1. spadek
  2. ulga uczniowska
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ulga uczniowska

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2014 r., (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości odliczenia przez Wnioskodawczynię uzyskującą dochody z emerytury niewykorzystanej ulgi uczniowskiej, przysługującej uprzednio zmarłemu małżonkowi Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości odliczenia przez Wnioskodawczynię uzyskującą dochody z emerytury niewykorzystanej ulgi uczniowskiej, przysługującej uprzednio zmarłemu małżonkowi Wnioskodawczyni.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Mąż Wnioskodawczyni, prowadził działalność gospodarczą w zakresie stolarstwa. Kształcił uczniów i z tego tytułu uzyskał ulgi podatkowe. Zmarł nagle 6 grudnia 2007 r. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego Wnioskodawczyni otrzymała 1/4 część w pozostawionej masie spadkowej, tj. nieruchomość, samochód osobowy, udziały w spółdzielni rzemieślniczej oraz ulgę za wykształcenie uczniów. Stosowne dokumenty zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego, który 13 marca 2008 r. wydał zaświadczenie, w którym wykazano nabycie m.in. udziału w uldze za wykształcenie uczniów. Ulga za wykształcenie uczniów została ustalona na podstawie przepisu art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego do 31 grudnia 2004 r. Ulga ta nie została wykorzystana przez zmarłego męża, lecz na podstawie Księgi Czwartej (Spadki) ustawy Prawo cywilne - spadek po mężu przypadł także Wnioskodawczyni. Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie Ordynacji podatkowej wydał zaświadczenie w oparciu o ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ponadto

Wnioskodawczyni wskazała, że jest emerytką i z tego tytułu uzyskuje dochody. Została pouczona w urzędzie skarbowym, że jako osoba pobierająca emeryturę nie ma prawa do wykorzystywania przypadającej na nią po mężu ulgi za wykształcenie uczniów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnik otrzymujący świadczenia emerytalne ma prawo do odliczenia ulgi za wykształcenie uczniów otrzymanej w spadku po zmarłym mężu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z nabyciem praw po zmarłym mężu do części ulgi za wykształcenie uczniów, posiada prawo do odliczenia tej ulgi w rozliczeniach ze świadczenia emerytalnego. Wynika to z przepisu art. 27c ustawy o podatku od osób fizycznych, obowiązującego do 31 grudnia 2004 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy uzyskujący przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej "ulgą uczniowską".

Natomiast stosownie do art. 27c ust. 2 ww. ustawy w powyższym brzmieniu, ulga uczniowska, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysługuje także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 202, poz. 1956 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2004 r., uchylony został art. 27c ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący zasady przyznawania ulgi uczniowskiej. Jednakże podatnikom umożliwiono korzystanie z ww. ulgi na zasadzie praw nabytych.

Stosownie bowiem do art. 13 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W myśl natomiast art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z 97 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Stosownie do art. 97 § 4 tej ustawy, przepisy § 1-3 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że prawo do ulgi uczniowskiej przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem kontynuowania przez niego na własny rachunek działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez spadkodawcę. Wskazać należy, że warunkiem niezbędnym do przejęcia przez spadkobiercę podatnika, prawa do przedmiotowej ulgi jest nabycie przez spadkodawcę przed śmiercią prawa do ulgi uczniowskiej związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zastosowanie ulgi uczniowskiej może nastąpić tylko przez pomniejszenie należnego podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w następstwie przeprowadzonego postępowania spadkowego nabyła po zmarłym mężu 1/4 część w pozostawionej masie spadkowej, w skład której wchodziło m.in. nabyte przez jej męża prawo do stosowania ulgi uczniowskiej. Wnioskodawczyni jest emerytką i z tego tytułu uzyskuje dochody.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawczyni nie uzyskuje dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, kontynuowanej po śmierci męża, a zatem nie ma postaw prawnych do korzystania z „ulgi uczniowskiej” przysługującej uprzednio jej zmarłemu małżonkowi.

Z tej też przyczyny, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.