Ulga remontowa | Interpretacje podatkowe

Ulga remontowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga remontowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy aby uwzględnić wydatki w uldze na cele mieszkaniowe wnioskodawczyni musi posiadać do faktur za usługi remonowo-budowlane i transportowe umowy, kosztorysy, protokoły odbioru czy wystarczy prawidłowo wystawiona faktura VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 26 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń poniesionych w 2005r. wydatków na remont lokalu mieszkalnego udokumentowanych fakturami VAT dotyczącymi należności za usługi remontowo-budowlane i usługi transportowe - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o (...)
2011
1
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej w związku ze skorzystaniem z ulgi remontowej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 29 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
lip

Istota:
Ustalając dochód z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nie może zaliczyć w koszty z tytułu sprzedaży tego lokalu wszystkich wymienionych wydatków
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2007 wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż tej nieruchomości jest: prawidłowe – odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości wydatków związanych z: wykończeniem mieszkania, wynagrodzeniem (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy uzyskany od spółdzielni mieszkaniowej zwrot części poniesionych wydatków za wymianę stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 23 maja 2007 roku złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 25 maja 2007 roku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 19.10.2001 r. dokonał Pan wymiany stolarki okiennej w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu. Koszt wymiany sfinansował Pan z własnych środków. Następnie zwrócił się Pan do spółdzielni mieszkaniowej z prośba o zwrot wydatków, którego zasady i wielkość regulują wewnętrzne przepisy spółdzielni. W zeznaniu rocznym PIT-37 za 2001 r. odliczył Pan przedmiotowy wydatek w ramach ulgi na remont lokalu mieszkalnego. W dniu 14.05.2007 (...)
2011
1
maj

Istota:
1. czy za 2004 rok może skorzystać z odliczeń wydatków mieszkaniowych poniesionych na remont i modernizację własnego lokalu mieszkalnego, i czy może złożyć korektę zeznania za 2004 rok, 2. czy w zeznaniu rocznym za 2005 rok może odliczyć spłacone w 2004 i 2005 roku odsetki od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 07.03.2006 roku, (uzupełnionego w dniach: 12 i 25 kwietnia 2006 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: w sprawie ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego, oraz odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W dniu 29 października 2004 roku nastąpił odbiór techniczny nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, natomiast akt notarialny został podpisany dnia 21.05.2005 roku. W 2004 i 2005 roku Wnioskodawczyni poniosła wydatki (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy mogę skorzystać z odliczeń wydatków mieszkaniowych w ramach ulgi budowlanej- odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu-rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego od osoby fizycznej oraz wyjaśnieenia kwestii dotyczącej zwrotu różnicy VAT za zakupione materiały budowlane po 01.05.2004 r. z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku mieszkalnego i ulgi remontowej za rok 2004.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2006 r.uzupełnionego pismem z dnia 1.02.2006 r.oraz z dnia 9.03.2006 r, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe - w części dotyczącej odliczenia od dochodu odsetek od zaciągniętego kredytu, natomiast stanowisko odnośnie zwrotu VAT części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowe. Pismem z dnia 11.01.2006 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z odliczeń wydatków mieszkaniowych poniesionych na własne cele mieszkaniowe, odliczenie odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomośći od osoby fizycznej i dokończenie budowy. W dniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przysługuje jej ulga remontowa, jeżeli zakupiła na podstawie umowy wstępnej mieszkanie u developera w 2003r., lecz nie mogła dokonać w umownych terminach przejęcia lokalu z powodu niedotrzymania terminów umownych?
Fragment:
(...) U Z A S A D N I E N I E Według przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona podpisała z developerem umowę na zakup mieszkania. Inwestor do dnia złożenia wniosku w tutejszym Urzędzie nie wywiązał się z warunków określonych w umowie. Ze względu na niedotrzymanie terminu oddania lokalu do użytkowania Strona nie mogła przystąpić do modernizacji lokalu w okresie obowiązywania ulgi remontowej tj. w latach 2003-2005. W swoim wniosku Strona zadaje pytanie czy przysługuje jej ulga remontowa, jeżeli zakupiła na podstawie umowy wstępnej mieszkanie u developera w 2003r., lecz nie mogła dokonać w umownych terminach przejęcia lokalu z powodu niedotrzymania terminów umownych. Zdaniem Strony, przepisy dotyczące ulgi remontowej dotyczą również tych podatników, którzy podpisali umowę developerską na zakup mieszkania w latach 2003-2005, lecz ze względu na niedotrzymanie terminów nie mogli przystąpić do modernizacji zakupionego lokalu mieszkalnego. Zdaniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poniesione wydatki kwalifikują się pod względem ich rodzaju do odliczenia od podatku jako wydatki na remont i modernizację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.12.1996r (Dz.U.nr.156 poz.788) w brzmieniu obowiązującym w 2003r?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ze zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 23.01.2006r. / data wpływu do urzędu 24.01.2006r / w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że jest Pan współwłaścicielem budynku mieszkalnego ( przyjętego do użytkowania w styczniu 2005r ) wyposażonego w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, działające z wykorzystaniem kotła gazowego. W roku 2005 dokonał Pan zakupu ( na podstawie faktury ) wkładu kominkowego oraz elementów służących do podłączenia i montażu wkładu z przewodem kominowym. Zakupione materiały zostaną wykorzystane do (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przysługuje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu poniesionych po dn.10.12.2005r. wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego po zmarłej matce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr. 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W maju 2005r. Pani matka postanowieniem Sądu, na podstawie testamentu nabyła prawo do lokalu spółdzielczego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 20 m 60 po zmarłym mężu.W dniu 10.12.2005r. Pani matka zmarła, Pani jest jedynym spadkobiercą. W dniu 06.03.2006r. odbyła się sprawa, a prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu spadku odebrała Pani pod koniec marca 2006r. Po 10.12.2006r. tj. po śmierci matki poniosła Pani wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego po zmarłej matce. 3. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poniesione wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przy rozdzielności majątkowej podlegają odliczeniu od podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art.14 § i art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r Nr.8 poz.60 z późn .zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 24.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący : Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że od 1990r. zamieszkuje Pani w lokalu służbowym wraz z mężem – głównym najemcą, który lokal mieszkalny otrzymał na podstawie decyzji wydanej przez Dowódcę Oddziału Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Natomiast Pani zgodnie z treścią decyzji przydziału lokalu mieszkalnego została uwzględniona przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej lokalu.We wrześniu 2005r. ustanowiliście Państwo rozdzielność majątkową. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.