Ulga remontowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga remontowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy aby uwzględnić wydatki w uldze na cele mieszkaniowe wnioskodawczyni musi posiadać do faktur za usługi remonowo-budowlane i transportowe umowy, kosztorysy, protokoły odbioru czy wystarczy prawidłowo wystawiona faktura VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 26 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczeń poniesionych w 2005r. wydatków na remont lokalu mieszkalnego udokumentowanych fakturami VAT dotyczącymi należności za usługi remontowo-budowlane i usługi transportowe - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o (...)

2011
1
lip

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej w związku ze skorzystaniem z ulgi remontowej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 29 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
cze

Istota:

Ustalając dochód z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nie może zaliczyć w koszty z tytułu sprzedaży tego lokalu wszystkich wymienionych wydatków

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2007 wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż tej nieruchomości jest: prawidłowe – odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości wydatków związanych z: wykończeniem mieszkania, wynagrodzeniem (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy uzyskany od spółdzielni mieszkaniowej zwrot części poniesionych wydatków za wymianę stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 23 maja 2007 roku złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 25 maja 2007 roku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 19.10.2001 r. dokonał Pan wymiany stolarki okiennej w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu. Koszt wymiany sfinansował Pan z własnych środków. Następnie zwrócił się Pan do spółdzielni mieszkaniowej z prośba o zwrot wydatków, którego zasady i wielkość regulują wewnętrzne przepisy spółdzielni. W zeznaniu rocznym PIT-37 za 2001 r. odliczył Pan przedmiotowy wydatek w ramach ulgi na remont lokalu mieszkalnego. W dniu 14.05.2007 (...)

2011
1
maj

Istota:

1. czy za 2004 rok może skorzystać z odliczeń wydatków mieszkaniowych poniesionych na remont i modernizację własnego lokalu mieszkalnego, i czy może złożyć korektę zeznania za 2004 rok, 2. czy w zeznaniu rocznym za 2005 rok może odliczyć spłacone w 2004 i 2005 roku odsetki od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 07.03.2006 roku, (uzupełnionego w dniach: 12 i 25 kwietnia 2006 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: w sprawie ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego, oraz odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie W dniu 29 października 2004 roku nastąpił odbiór techniczny nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, natomiast akt notarialny został podpisany dnia 21.05.2005 roku. W 2004 i 2005 roku Wnioskodawczyni poniosła wydatki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę skorzystać z odliczeń wydatków mieszkaniowych w ramach ulgi budowlanej- odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu-rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego od osoby fizycznej oraz wyjaśnieenia kwestii dotyczącej zwrotu różnicy VAT za zakupione materiały budowlane po 01.05.2004 r. z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku mieszkalnego i ulgi remontowej za rok 2004.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2006 r.uzupełnionego pismem z dnia 1.02.2006 r.oraz z dnia 9.03.2006 r, o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe - w części dotyczącej odliczenia od dochodu odsetek od zaciągniętego kredytu, natomiast stanowisko odnośnie zwrotu VAT części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowe. Pismem z dnia 11.01.2006 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z odliczeń wydatków mieszkaniowych poniesionych na własne cele mieszkaniowe, odliczenie odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomośći od osoby fizycznej i dokończenie budowy. W dniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje jej ulga remontowa, jeżeli zakupiła na podstawie umowy wstępnej mieszkanie u developera w 2003r., lecz nie mogła dokonać w umownych terminach przejęcia lokalu z powodu niedotrzymania terminów umownych?

Fragment:

(...) U Z A S A D N I E N I E Według przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona podpisała z developerem umowę na zakup mieszkania. Inwestor do dnia złożenia wniosku w tutejszym Urzędzie nie wywiązał się z warunków określonych w umowie. Ze względu na niedotrzymanie terminu oddania lokalu do użytkowania Strona nie mogła przystąpić do modernizacji lokalu w okresie obowiązywania ulgi remontowej tj. w latach 2003-2005. W swoim wniosku Strona zadaje pytanie czy przysługuje jej ulga remontowa, jeżeli zakupiła na podstawie umowy wstępnej mieszkanie u developera w 2003r., lecz nie mogła dokonać w umownych terminach przejęcia lokalu z powodu niedotrzymania terminów umownych. Zdaniem Strony, przepisy dotyczące ulgi remontowej dotyczą również tych podatników, którzy podpisali umowę developerską na zakup mieszkania w latach 2003-2005, lecz ze względu na niedotrzymanie terminów nie mogli przystąpić do modernizacji zakupionego lokalu mieszkalnego. Zdaniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione wydatki kwalifikują się pod względem ich rodzaju do odliczenia od podatku jako wydatki na remont i modernizację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.12.1996r (Dz.U.nr.156 poz.788) w brzmieniu obowiązującym w 2003r?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r nr 8 poz. 60 ze zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 23.01.2006r. / data wpływu do urzędu 24.01.2006r / w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że jest Pan współwłaścicielem budynku mieszkalnego ( przyjętego do użytkowania w styczniu 2005r ) wyposażonego w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, działające z wykorzystaniem kotła gazowego. W roku 2005 dokonał Pan zakupu ( na podstawie faktury ) wkładu kominkowego oraz elementów służących do podłączenia i montażu wkładu z przewodem kominowym. Zakupione materiały zostaną wykorzystane do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje podatnikowi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu poniesionych po dn.10.12.2005r. wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego po zmarłej matce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr. 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W maju 2005r. Pani matka postanowieniem Sądu, na podstawie testamentu nabyła prawo do lokalu spółdzielczego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 20 m 60 po zmarłym mężu.W dniu 10.12.2005r. Pani matka zmarła, Pani jest jedynym spadkobiercą. W dniu 06.03.2006r. odbyła się sprawa, a prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu spadku odebrała Pani pod koniec marca 2006r. Po 10.12.2006r. tj. po śmierci matki poniosła Pani wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego po zmarłej matce. 3. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego przy rozdzielności majątkowej podlegają odliczeniu od podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art.14 § i art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r Nr.8 poz.60 z późn .zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 24.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący : Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że od 1990r. zamieszkuje Pani w lokalu służbowym wraz z mężem – głównym najemcą, który lokal mieszkalny otrzymał na podstawie decyzji wydanej przez Dowódcę Oddziału Zaopatrzenia i Obsługi Dowództwa Wojsk Ochrony Pogranicza. Natomiast Pani zgodnie z treścią decyzji przydziału lokalu mieszkalnego została uwzględniona przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej lokalu.We wrześniu 2005r. ustanowiliście Państwo rozdzielność majątkową. (...)