IPPB4/4511-640/15-5/MS | Interpretacja indywidualna

Czy można i w jakiej wysokości odliczyć od podatku: - zakup aparatu słuchowego i baterii do niego oraz sprzętu do jego konserwacji (osuszacz) – na wszystko są faktury imienne,- leków na nadciśnienie,- innych leków na potrzeby Wnioskodawcy (np. grypowych, przeciwbólowych).
IPPB4/4511-640/15-5/MSinterpretacja indywidualna
 1. badanie
 2. cele rehabilitacyjne
 3. niepełnosprawni
 4. szpital
 5. ulga rehabilitacyjna
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) i z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data nadania 27 sierpnia 2015 r., data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-640/15-3/MS z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data nadania 19 sierpnia 2015 r., data doręczenia 24 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. oraz 31 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej i ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-640/15-3/MS z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data nadania 19 sierpnia 2015 r., data doręczenia 24 sierpnia 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wyjaśnienie, czy nadesłane pismo należało potraktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy zgodnie ze wzorem wniosku ORD-IN, dokonanie stosownej opłaty od wniosku, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, określenie przedmiotu wniosku, tj. czy wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego, wskazanie konkretnych przepisów prawa podatkowego wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanych pytań.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data nadania 27 sierpnia 2015 r., data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów podatkowych dot. ulgi rehabilitacyjnej.

Od 2008 r. Wnioskodawca jest na emeryturze. Głęboki niedosłuch ucha wymaga przetwarzania narządu słuchu - aparat słuchowy. Na podstawie skierowania od lekarza specjalisty zakupiony został aparat słuchowy z wkładką. Cena aparatu 4.620 zł. oraz wkładka do niego 97,00 zł. (dofinansowanie z NFZ - 750 zł.). Ponadto Wnioskodawca leczy się przewlekle (od ponad 10 lat) na nadciśnienie. Rozlicza się wspólnie z małżonką. Wnioskodawca chciałby odliczyć tylko od swojego dochodu ulgę prorodzinną na córkę urodzoną w sierpniu 1990 r., która będzie w 2016 r. na ostatnim roku nauki (studia magisterskie po ukończonych w 2014 r. studiach licencjackich). Dziecko jest na utrzymaniu Wnioskodawcy (nie pracuje, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że Wnioskodawca jest podatnikiem, który rozlicza się z żoną. Zeznania roczne składają w Urzędzie Skarbowym, ale tam odmówiono Wnioskodawcy przyjęcia wniosku i wskazano odpowiedni urząd (BIP w Płocku). Skoro aparat słuchowy został zakupiony w 2015 r. to oczywistym wydaje się, że dotyczy odliczenia za 2015 r. (za 2014 r. dawno rozliczono podatek dochodowy). Również córka dopiero w dniu 20 sierpnia 2015 r. ukończyła 25 lat - zdarzenia przyszłego (rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r., które dokonane będzie w 2016 r.). Ponieważ to Wnioskodawca będzie rozliczał się z podatku i to Wnioskodawca zakupił aparat słuchowy, chodzi również o ulgę na dziecko Wnioskodawcy - więc bezsporne jest czyj jest interes prawny. Wnioskodawca nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, bo od 2008 r. jest na emeryturze (policyjnej po spełnieniu wymaganych prawem warunków), natomiast u lekarza audiologa leczy się od 2012 r. (i ten specjalista zgodnie z załączonym wcześniej zaświadczeniem stwierdził schorzenie - głęboki niedosłuch ucha prawego i znaczny niedosłuch ucha lewego - wymagające przetwarzania narządu słuchu - aparatu słuchowego). Aparat słuchowy jest „lekiem”, za który Wnioskodawca otrzymał refundację z NFZ, należy więc domniemywać, że jest to produkt dopuszczony do użytku na terytorium RP (Wnioskodawca czeka na odpowiedź z urzędu). Zapytanie dotyczy rozliczenia podatku za bieżący rok (rok zakupu aparatu i ukończenia wieku córki Wnioskodawcy, której wraz z żoną są biologicznymi rodzicami i wychowują ją razem). Ponieważ córka jest studentką i nie pracuje, nie ma żadnego innego źródła dochodu - jest na utrzymaniu Wnioskodawcy i Jego żony (wspólne gospodarstwo domowe). Nie płacą więc alimentów na córkę, nie będąc też osobą niepełnosprawną nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód Wnioskodawcy i Jego żony w ubiegłym roku nie przekroczył kwoty 112.000 zł. Wnioskodawca nigdy nie opłacał jakiegokolwiek podatku zryczałtowanego. Wnioskodawca nie zna aktów prawnych regulujących te kwestie (nie mając wykształcenia prawniczego Wnioskodawca nie umiałby ich zrozumieć), dlatego zwrócił się do organu właściwego w sprawach podatkowych o zajęcie stanowiska - interpretację zgodnie z posiadaną przez urzędników wiedzą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy można i w jakiej wysokości odliczyć od podatku:
  • zakup aparatu słuchowego i baterii do niego oraz sprzętu do jego konserwacji (osuszacz) – na wszystko są faktury imienne,
  • leków na nadciśnienie,
  • innych leków na potrzeby Wnioskodawcy (np. grypowych, przeciwbólowych).
 2. Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z żoną. Czy w związku z tym odliczenia można dokonać tylko od dochodu Wnioskodawcy...
 3. Czy za córkę urodzoną w sierpniu 1990 r., która będzie w 2016 r. na ostatnim roku nauki (studia magisterskie – po ukończonych w 2014 r. studiach licencjackich) przysługuje ulga za cały 2015 i 2016 rok – dziecko jest na utrzymaniu Wnioskodawcy (nie pracuje, nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast w zakresie pytania Nr 2 i Nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Skoro jest na emeryturze (Wnioskodawca nie może jednocześnie być na rencie inwalidzkiej), a niedosłuch pojawił się niedawno (stąd aparat zakupiony w 2015 r.) i biorąc pod uwagę, że jest to wydatek na cele rehabilitacyjne oraz związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych - ulga rehabilitacyjna powinna przysługiwać (słuch nie poprawi się, bo ubytek jest zbyt duży), podobnie jak nadciśnienie (leczone od 2000 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu.

W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

 1. I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  2. znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. II grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
  1. całkowitą niezdolność do pracy albo
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

W myśl natomiast art. 26 ust. 13a ustawy wydatki na cele określone w ust. 1 (a więc również na cele rehabilitacyjne) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W myśl art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty (...).

Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a cyt. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

W przedmiocie stosowania wszelkiego rodzaju ulg podatkowych trzeba mieć na względzie także art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy, co wynika z art. 217 Konstytucji. Tym samym, każdy wyjątek od zasady powszechności opodatkowania (w tym także ulga podatkowa) nie może być interpretowany dowolnie, ani uzupełniany w drodze interpretacji o treść, której nie zawiera.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2008 r. jest na emeryturze. Wnioskodawca choruje na głęboki niedosłuch ucha i wymaga przetwarzania narządu słuchu - aparatu słuchowego. Na podstawie skierowania od lekarza specjalisty zakupiony został aparat słuchowy z wkładką. Wnioskodawca również leczy się przewlekle na nadciśnienie. Wnioskodawca nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, bo od 2008 r. jest na emeryturze, natomiast u lekarza audiologa leczy się od 2012 r. (i ten specjalista zgodnie z załączonym wcześniej zaświadczeniem stwierdził schorzenie - głęboki niedosłuch ucha prawego i znaczny niedosłuch ucha lewego - wymagające przetwarzania narządu słuchu - aparatu słuchowego). Aparat słuchowy jest „lekiem”, za który Wnioskodawca otrzymał refundację z NFZ.

Analizując zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku i jego uzupełnieniu oraz stan prawny przedstawiony powyżej wskazać należy, że Wnioskodawca nie spełnia podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, tj. powołanego wyżej art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie posiada stosownego orzeczenia o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Brak wyżej wskazanego orzeczenia, pozbawia Wnioskodawcę skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i powoduje, że Wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną do dokonania odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego i leków.

Wskazać należy, że ustawodawca w art. 26 ust. 7a ww. ustawy wymienił wiele warunków, których dopiero łączne spełnienie pozwala osobie posiadającej stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Nie spełnienie jednego z warunków wskazanego przez ustawodawcę w ww. przepisach zamyka podatnikowi drogę do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej niezależnie od tego, czy spełnia pozostałe warunki ulgi.

Bowiem tak jak wskazano wyżej ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, dlatego podatnik chcący z nich skorzystać winien ściśle wypełnić warunki umożliwiające skorzystanie z takiej ulgi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.