Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

Możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni może odliczyć koszty poniesione na psychoterapię w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2017 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnia Ona wymogi uzyskania ulgi rehabilitacyjnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. W ocenie Wnioskodawczyni, poprzez aktywne uczestnictwo w psychoterapii zmierza Ona do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, poprawy jakości życia i integracji społecznej. W związku z tym, że Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i ponosiła z własnych środków wydatki na swoją rehabilitację, uważa Ona, że może odliczyć te wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

2018
17
maj

Istota:

Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków związanych z montażem pieca centralnego ogrzewania; zakupem kabiny prysznicowej z brodzikiem oraz zakupem „opatrunków hydroaktywnych (...)” oraz „opatrunków (...) nieprzylepnych”.

Fragment:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może w zeznaniu podatkowym odliczyć od dochodu wydatki poniesione na montaż (instalację) i przyłączenie przez instalatorów pieca na ekogroszek z podajnikiem, znajdującego się w budynku gospodarczym oddalonym od budynku mieszkalnego? Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup opatrunków, o których mowa w opisie sprawy, tj. „ opatrunków hydroaktywnych H. P. ” oraz „ opatrunków A. AG F. nieprzylepnych ”? Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć wydatki związane z zakupem kabiny prysznicowej z brodzikiem i wszelkiego oprzyrządowania oraz koszty poniesione na przyłącze kabiny do odpływu? Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 1, analiza przepisów dotyczących odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej pozwala stwierdzić, że może ona dokonać odliczeń wszelkich wydatków związanych z montażem (instalacją) i przyłączeniem przez instalatorów pieca na ekogroszek z podajnikiem, w tym wydatków na rury aluminiowe, pompy i inne niezbędne narzędzia jako wydatki na unowocześnienie systemu ogrzewania, stanowiące zarówno wydatek na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie, gdyż pomimo iż piec znajduje się w budynku gospodarczym, to ogrzewa tylko i wyłącznie dom mieszkalny (podyktowane to było koniecznością a nie względami estetycznymi).

2018
18
kwi

Istota:

Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na pobyt w domu dziennym.

Fragment:

Izba Skarbowa w Poznaniu uznała odpłatność za pobyt w Domu Opieki jako wydatek uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Sprawa ta dotyczyła osoby chorej na alzheimera, ale w domu dziennym też przebywają takie osoby. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (posiada grupę inwalidzką) wydatki związane z ułatwianiem czynności życiowych, tj. odpłatność za pobyt w Dziennym Domu S.? Zdaniem Wnioskodawczyni, może dokonać odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej w związku z ponoszeniem ww. wydatków. Pobyt w Dziennym Ośrodku S. ułatwia emerytom czynności życiowe, co jest związane z ulgą rehabilitacyjną. Wnioskodawczyni wraz z innymi uczestnikami przebywa tam 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w ramach zajęć mają gimnastykę na sali gimnastycznej (gimnastyka ogólna, są rowery do rehabilitacji, drabinki, materace, przyrządy do ćwiczeń nóg i rąk). Są także zajęcia praktyczne w kuchni, manualne w pracowni oraz zajęcia ćwiczące pamięć. Latem i jesienią organizowane były wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych w ramach programu babcinoterapia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Wydatki związane z dowozem syna na turnus rehabilitacyjny, na którym wykonywane były zabiegi rehabilitacyjne Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można rozliczyć wydatki poniesione na rehabilitację syna po 29 stycznia 2016 r. (orzeczenie o niepełnosprawności) tj.: używanie prywatnego samochodu osobowego stanowiącego własność Zainteresowanej na potrzeby związane z koniecznym przewozem syna na zajęcia rehabilitacyjne z logopedą oraz turnus rehabilitacyjny w maksymalnej kwocie odliczenia 2 280 zł? Jakie dokumenty wymagane są do skorzystania z tej ulgi? zakup niezbędnej literatury dotyczącej zespołu Aspergera? opłacenie zajęć rehabilitacyjnych z logopedą? Zdaniem Wnioskodawczyni, syn spełnia wszystkie wymogi aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej tj.: Posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wydatki poniesione na rehabilitację mieszczą się w katalogu wydatków nielimitowanych uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w części dotyczącej: zakupu niezbędnej literatury tematycznej dotyczącej zespołu Aspergera oraz, opłacenia zajęć rehabilitacyjnych z logopedą. Podstawa prawna: przepis art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na: „ zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ” oraz „ odpłatność za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne ”.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć od wspólnego dochodu za 2016 r. wydatki męża dotyczące odpłatności za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym .....?

Fragment:

Zawarte w tym stanowisku stwierdzenie Wnioskodawczyni, że „ wydatki poniesione przez męża za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ...., mogła Ona, po jego śmierci w dniu 14 marca 2016 r., odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej ” uznano za pomyłkę Wnioskodawczyni, gdyż w świetle powołanego przez Nią we własnym stanowisku art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu, a nie jak wskazała Wnioskodawczyni od podatku. W tym miejscu należy wyjaśnić, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ podatkowy wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
17
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W sierpniu 2017 roku 11-miesięczny aktualnie syn Wnioskodawczyni doznał trwałego rozległego uszkodzenia mózgu. Spędził w szpitalu 6 tygodni. Od wyjścia ze szpitala jest intensywnie rehabilitowany, głównie prywatnie. W połowie listopada Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zainteresowana została poproszona o uzupełnienie dokumentacji i finalnie pod koniec grudnia zostało do Wnioskodawczyni wysłane pismo, że ze względu na prawdopodobnie okres świąteczny, nie udało się dotrzymać 30-dniowego terminu rozpatrzenia sprawy, a tym samym komisja odbędzie się w styczniu 2018 roku. Po komisji w styczniu syn otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lata. W piśmie, stanowiącym uzupełnienie wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawczyni wyjaśniła w kwestii ulgi rehabilitacyjnej, że używany przez nią samochód jako opiekuna jej syna, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, jest samochodem osobowym i stanowi własność Wnioskodawczyni.

2018
15
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca może ten wydatek odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wynikającej z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.390.2017.1.EC, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 10 stycznia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 stycznia 2018 r.). W dniu 22 stycznia 2018 r. (nadano w dniu 19 stycznia 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Ponadto ma stwierdzoną zaćmę. Stale poddaje się leczeniu tej choroby.

2018
15
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca miał prawo w ramach wydanego orzeczenia przez MSWiA o stopniu niepełnosprawności do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leki, za używanie samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne oraz kosztów poniesionych za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne?

Fragment:

Czy Wnioskodawca miał prawo w ramach wydanego orzeczenia przez MSWiA o stopniu niepełnosprawności do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leki, za używanie samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne oraz kosztów poniesionych za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne? Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo do odliczenia od dochodu w złożonym zeznaniu PIT-37 za rok 2016, poniesionych wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdzenie swojego stanowiska uzyskał również dzwoniąc na Krajową Informację Podatkową pod numerem 801 055 055 w dniu 17 października 2017 r., gdzie Jego poinformowano, iż Krajowa Informacja Podatkowa ma wypracowane stanowisko w tej sprawie, uznające iż ulga rehabilitacyjna należy się takim osobom jak Wnioskodawca na podstawie odrębnych oświadczeń wydanych przez MON, MSWiA, KRUS. Jednocześnie uzyskał informację, iż właściwy Urząd Skarbowy nie powinien podpierać się wydanym wyrokiem przez WSA w indywidualnej sprawie innego podatnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części jest prawidłowe.

2018
27
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej w przedmiocie kosztów: płatnych badań usg oraz prywatnej wizyty w gabinecie (...) oraz w pozostałym zakresie.

Fragment:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć następujące wydatki: zakup paliwa na przewóz dziecka ze szpitala do kliniki, w celu odbycia planowanej operacji (karetką możliwy był tylko transport dziecka bez rodziców), zakup paliwa na dojazd do szpitala, w celu wykonania badań kontrolnych zleconych przez szpital (trzy dni na oddziale szpitalnym), płatne badania usg zlecone przez szpital niezbędne do wizyty kontrolnej (brak możliwości wykonania ww. badań w szpitalu), zakup paliwa na dojazd na płatne badania usg j.w. zakup paliwa na dojazd do przyszpitalnej poradni (...), zakup paliwa na dojazd do prywatnego gabinetu (...), koszty prywatnej wizyty w gabinecie (...) (kontrola co trzy miesiące), ubezpieczenie roczne OC samochodu Wnioskodawcy, zakup paliwa na dojazd do przychodni oddalonej od domu Wnioskodawcy o około trzy kilometry i powrót do domu, w celu zawiezienia próbek do badania (badania zlecone raz na tydzień), koszty przesyłki publikacji (dot. wady syna) zamówionych internetowo? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki uznałby za możliwe do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W ocenie Wnioskodawcy wszystkie wskazane we wniosku pytania dotyczą zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych mających na celu poprawę warunków zdrowia i życia jego syna.

2018
19
sty

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w myśl art. 26 ust. 7d pkt 1, według którego warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Zatem w myśl art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wszystkie wydatki określone w pytaniach 1-3, zdaniem Wnioskodawczyni, mogą zostać odliczone od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Ad. 1 Przepis z art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy stanowi, że wydatkiem na cel rehabilitacyjny, który można odliczyć od podstawy obliczenia podatku jest odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Posiłkując się specjalistyczną literaturą medyczną i słownikami Wnioskodawczyni uważa, że ustawowe pojęcie „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ” obejmuje zabiegi m.in. z zakresu fizjoterapii, na którą została skierowana przez lekarzy (na jednym skierowaniu lekarz neurolog zaznaczył: „ wskazana jest regularna rehabilitacja ruchowa usprawniająca -fizjoterapia ”). Zatem, posiadając skierowania i zaświadczenia od lekarzy o potrzebie dalszej rehabilitacji, potwierdzenie odbytych zabiegów, fakturę imienną (opłaconą z własnych środków - bez żadnego dofinansowania), Wnioskodawczyni może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup zabiegów rehabilitacyjnych w formie fizjoterapii.