Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych.
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych- jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną i całkowicie niezdolną do pracy. Posiada szereg schorzeń wrodzonych. Z powodu obustronnego ubytku słuchu Wnioskodawczyni miała duże trudności z porozumiewaniem się i zrozumieniem mowy innych osób. Dlatego też zdecydowała się na zakup i noszenie aparatów słuchowych i nosi je do dnia dzisiejszego. Naprawy aparatów dokonuje w miarę potrzeby a wymiany na nowe z powodu zużycia w okresach 5 – 7 lat. Noszenie aparatów słuchowych ułatwia Wnioskodawczyni wykonywanie czynności życiowych. Wnioskodawczyni utrzymuje się z renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Rozliczenia dochodu rocznego dokonuje wspólnie z matką. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2016
28
lip

Istota:
Czy wydatek poniesiony na odpłatny pobyt w domu opieki może być przez Wnioskodawczynię odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osoby z I grupą inwalidzką?
Fragment:
Wnioskodawczyni nie dokonała odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W rozliczeniu za 2014 r. uwzględnione zostały jedynie wydatki poniesione na leki (tylko do 31 lipca 2014 r.). Wnioskodawczyni otrzymała z Urzędu Skarbowego kwotę 257 zł jako zwrot nadpłaty PIT-37/2014 z tytułu wydatków na leki (ponad 100 zł miesięcznie) w ramach ulgi rehabilitacyjnej – art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wezwana do wskazania statusu prawnego Całodobowego Domu Opieki w którym przebywa, odpowiedziała, że cyt. „ ma status Całodobowy Dom Opieki dla osób starszych ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wydatek poniesiony na odpłatny pobyt w domu opieki może być przez Wnioskodawczynię odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osoby z I grupą inwalidzką... Zdaniem Wnioskodawczyni, przebywając w Całodobowym Domu Opieki dla osób starszych, mimo że nie jest to zakład rehabilitacji leczniczej ale spełnia całkowicie funkcje zakładu opiekuńczo-leczniczego, może Ona odliczyć odpłatny pobyt w tej placówce, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7 pkt 6, 9. Dom ten świadczy usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Rozpatrując czy wydatek poniesiony na zakup notebooka wraz z myszą bezprzewodową podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, iż w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z uregulowań zawartych w zacytowanym wyżej przepisie wynika, że pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek. Zakupiony sprzęt musi mieć indywidualny charakter, być wykorzystywany w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, ograniczenie których wynika z zakresu niepełnosprawności. Zatem nie wystarczy tylko aby określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi winien się charakteryzować, aby wydatki na jego zakup mogły zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powyższy pogląd jest uzasadniony, ponieważ ogranicza możliwość odliczenia wydatku za zakup jakiegokolwiek sprzętu, nie posiadającego indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji.
2016
10
lip

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna mogła dokonać odliczeń wydatków w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu dojazdów własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy też musi dokonać korekty zeznań podatkowych? Czy będzie mogła dokonać ww. odliczeń w kolejnych latach i czy żeby skorzystać z ulgi musi zlecić przeróbkę samochodu aby zmieniono jego wpis na „samochód osobowy”?
Fragment:
Składając zeznanie podatkowe za 2015 r., Wnioskodawczyni odliczyła w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwotę 2.280 zł z tytułu przejazdu własnym samochodem na uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych. W tej sprawie Wnioskodawczyni została wezwana „ do Urzędu Skarbowego o przedstawienie dokumentów potwierdzających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej ”. Tego rodzaju odliczenia Wnioskodawczyni dokonywała począwszy od roku 2012. Żadnego innego samochodu Wnioskodawczyni nie posiada. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni mogła odpisywać ulgę rehabilitacyjną w latach 2012-2015... Czy Wnioskodawczyni musi dokonać korekty zeznań podatkowych... Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odpisywać ulgę rehabilitacyjną w kolejnych latach i czy musi przerabiać samochód aby widniał wpis „ osobowy ” (z uwagi na bardzo niskie zarobki jest to bardzo kosztowna przeróbka, Wnioskodawczyni jest samotna i taki samochód jest dla niej wystarczający)... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni, w latach 2012-2015 uprawniona była dokonać odliczeń od dochodu kwoty nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł rocznie, tytułem tzw. ulgi rehabilitacyjnej w związku z ponoszeniem przez nią wydatków na używanie samochodu stanowiącego jej własność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
2016
8
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu osiągniętego w 2015 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatków na adaptację domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Fragment:
Wnioskodawca może odliczyć od dochodu osiągniętego za 2015 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki poniesione na adaptację domu, czyli opłatę przyłączeniową gazu w kwocie 2 376 zł 36 gr, oraz montaż kotła gazowego i instalacji gazowej w kwocie 14 014 zł 80 gr... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361, z późn. zm.). Wydatki poniesione przez Niego, osobę niepełnosprawną z uszkodzeniami narządu ruchu, na wymianę systemu ogrzewania, są wydatkami na przystosowanie budynku i jego wyposażenia odpowiadającymi potrzebom tej niepełnosprawności, ułatwiającymi czynności życiowe i egzystowanie w domu. Wydatki te Wnioskodawca uważa za wydatki na cele rehabilitacyjne związane z pokonywaniem trudności wynikających z niepełnosprawności narządu ruchu, w związku z tym może je odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od osiągniętego dochodu za 2015 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. (...)
2016
10
cze

Istota:
1) Czy wydatki ponoszone na czesne w prywatnym przedszkolu terapeutycznym, w którym realizowane są różne formy terapii, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy wydatki ponoszone na dodatkową prywatną terapię logopedyczną, SI i dogoterapię, podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3) Czy dowodem potwierdzającym wysokość poniesienia wydatków, o których mowa powyżej, jest dowód przelewu bankowego zawierającym dane, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność męża Wnioskodawczyni w celu dowozu syna na zajęcia w przedszkolu terapeutycznym oraz na dodatkowe zajęcia terapeutyczne, podlegają odliczeniu w ramach limitu, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 5) Czy odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają wydatki, o których mowa w ust. 7a tego artykułu poniesione przed datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności, ale w roku, w którym to orzeczenie zostało wydane?
Fragment:
Zatem uwzględniając, że rehabilitacja syna prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów terapii behawioralnej, syn Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to wskazane wydatki na zajęcia rehabilitacyjne będą podlegały odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę odliczenia stanowić będą dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a w szczególności potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. Wobec powyższego, skoro odbywane przez syna zajęcia terapii psychologicznej i pedagogicznej (tj. zajęcia prowadzone w ramach przedszkola, które objęte są kwotą czesnego, jak też zajęcia dodatkowo płatne, tj. zajęcia logopedyczne, SI, czy dogoterapia) stanowią zabiegi rehabilitacyjne, stwierdzić należy, że ponoszona przez Wnioskodawczynię odpłatność na ww. zajęcia stanowi tytuł do odliczenia ww. wydatków od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jednakże kwoty czesnego obejmującą kwotę za pobyt w tzw. świetlicy Wnioskodawczyni nie może odliczyć w ramach przedmiotowej ulgi rehabilitacyjnej. Uwzględnieniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają tylko i wyłącznie wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Dla skorzystania z ww. odliczenia wymagane jest posiadanie dokumentów stanowiących dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Podstawą do odliczenia jest imienny dokument, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.
2016
18
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2001 r. rozpoznano u Wnioskodawczyni chorobę Leśniowskiego–Crohna. Jest to nieswoiste zapalenie jelit. U Wnioskodawczyni obejmuje ono: jelito cienkie, jelito grube oraz odbytnicę. Ponieważ ww. chorobę rozpoznano bardzo późno występuje ona u Wnioskodawczyni z licznymi powikłaniami – nacieczeniem zapalnym całej jamy brzusznej, które już opanowano i licznymi (7) przetokami, w tym cztery przetoki odbytniczo-pochwowe. To powoduje u Wnioskodawczyni częste zakażenia układu moczowego i rodnego oraz spowodowało przewężenie esicy, odbytnicy i kątnicy. Z tego powodu skierowano Wnioskodawczynię na wykonanie stomii na jelicie grubym. Jednak ze względu na niski poziom cukru na skutek zaburzeń wchłaniania oraz choroby trzustki odstąpiono od stomii i po rocznym stosowaniu antybiotyków oraz rygorystycznej diety opanowano sytuację.
2016
12
maj

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za 2015 r. wydatków w wysokości 2500 zł poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z zakupem dwóch aparatów słuchowych, baterii służących do ich zasilania oraz ewentualnych kosztów ich naprawy, gdy nie będą już objęte okresem gwarancyjnym?
Fragment:
W związku z powyższymi wyjaśnieniami należy stwierdzić, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca nie może odliczyć wydatków poniesionych na zakup aparatów słuchowych wraz z akcesoriami, baterii, a także ewentualnych napraw, ponieważ zakup ten nastąpił w związku z ujawnieniem w ostatnich 2 latach nowego schorzenia – dysfunkcji narządu słuchu – które nie stanowiło podstawy do wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadany bowiem przez Wnioskodawcę stopień niepełnosprawności związany jest z upośledzeniem narządu ruchu tj. chorobą stawów kolanowych i kręgowych, a nie chorobą narządu słuchu. Podsumowując, Wnioskodawca nie może odliczyć wydatków poniesionych na zakup aparatów słuchowych wraz z akcesoriami, baterii oraz kosztów ewentualnych napraw w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ ich zakup nie ma związku z chorobami i schorzeniami, stanowiącymi podstawę orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
6
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest inwalidą I grupy, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Mając 90 lat Zainteresowany jest bardzo chory i nie wychodzi z domu. Najbardziej dokuczliwą chorobą jest nierokujące poprawy zwłóknienie płuc i niewydolność oddechowa. Dla utrzymania Wnioskodawcy w lepszej kondycji, Szpital przydzielił mu koncentrator tlenu. Zgodnie z zaleceniami lekarza, Zainteresowany używa tego urządzenia przez 17 godzin w ciągu doby. Koncentrator jest urządzeniem elektrycznym zasilanym prądem z sieci domowej. Koszt prądu użytego do zasilania koncentratora w ubiegłym roku wyniósł około 1400 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota wydana na zasilanie koncentratora tlenu może zostać odliczona od dochodu... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione na produkcję tlenu zgodnie z wytycznymi lekarzy specjalistów są takimi samymi kosztami jak te poniesione na zakup lekarstw.
2016
3
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagająca codziennej opieki i czynności rehabilitacyjnych, ma prawo w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 odliczyć od dochodu opłaty za pobyt w ww. DPS, jako placówce opiekuńczo-leczniczej i pielęgnacyjno-opiekuńczej (o charakterze usług i statucie zgodnie z powyżej przedstawionym stanem), jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
Fragment:
Stąd też ustawa podatkowa wśród placówek, w których pobyt osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczenia odpłatności z tego tytułu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wymienia tylko zakłady zapewniające specjalistyczną opiekę medyczną osobom niepełnosprawnym. W tym miejscu należy zauważyć, że konstrukcja art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na katalog zamknięty wydatków podlegających odliczeniu w ramach tzw. „ ulgi rehabilitacyjnej ”. Oznacza to, że wymienione w tym przepisie wydatki stanowią enumeratywne wyliczenie, zawierające wszystkie możliwe wydatki uprawniające do skorzystania z odliczenia. Dodatkowo należy wskazać, że wszelkie ulgi i zwolnienia od podatku jako odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej przejawiającej się w powszechności oraz równości opodatkowania mają charakter wyjątkowy. Z tego też względu stosowanie ulg i zwolnień podatkowych nie może być dokonywane w drodze wykładni rozszerzającej. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia podatnika, legitymującego się dokumentem poświadczającym niepełnosprawność oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki z art. 26 ust. 7a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w domu pomocy społecznej, który – jak wyżej wskazano – nie jest zakładem: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wymienionym w art. 26 ust. 7a pkt 6 powyższej ustawy.
2016
15
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.