Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
Czy przysługuje ulga rehabilitacyjna na dojazdy samochodem na leczenie chorych z II grupą inwalidztwa, bo na zabiegi nie wszyscy z nich korzystają? Czy Zainteresowana może mieć przyznany limit tzw. kilometrówkę, aby mogła korzystać z ulgi na samochód, w związku z dojazdem do lekarzy? Choroba Wnioskodawczyni nie wymaga rehabilitacji i dlaczego Zainteresowana ma być pokrzywdzona? Zdaniem Wnioskodawczyni, jest wielu takich chorych, którzy w ten sposób się rozliczają aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
2017
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może wydatek poniesiony w 2016 r. w kwocie 6 150 zł odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. ?
Fragment:
Zatem ww. wydatek, można uznać za wydatek poniesiony na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, który podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca może w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2016 odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony w 2016 r. na wykonanie instalacji gazowej wraz z podłączeniem pieca gazowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.).
2017
9
cze

Istota:
Czy wydatek (opłata za przyłączenie do sieci gazowej) dotyczący faktury wystawionej w dniu 19 listopada 2015 r., na kwotę 2 158 zł 28 gr, będący częścią tej samej inwestycji, może być odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. ?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca może wydatek poniesiony w 2016 r. w kwocie 6 150 zł odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. ? Czy wydatek (opłata za przyłączenie do sieci gazowej) dotyczący faktury wystawionej w dniu 19 listopada 2015 r., na kwotę 2 158 zł 28 gr, będący częścią tej samej inwestycji, może być odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. ? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w drodze wyjątku można również ten wydatek uznać jako spełniający zapisy powyższej ustawy i zakwalifikować do odliczenia od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2016 r. O ile samo wykonanie przyłącza nie wypełniało wg pracownika Urzędu Skarbowego we ... przesłanek do odliczenia tego wydatku od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, to przecież jest to ta sama inwestycja, która w całości spełnia intencje ustawodawcy, a faktura za przyłączenie została wystawiona w końcówce roku. Wnioskodawca nadmienia, że dla Niego ta inwestycja nie miała na celu zwiększenia wartości nieruchomości. Nie była też podyktowana poprawą komfortu.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie zastosowania ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wydatek, poniesiony przez Wnioskodawczynię na zabieg operacyjny, mimo, że niewątpliwie jest wydatkiem poniesionym w celach przywracających sprawność Wnioskodawczyni – to jednak nie może zostać odliczony przez Wnioskodawczynię od dochodu w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wskazany zabieg – jak wskazano w opisie stanu faktycznego – jest zabiegiem operacyjnym, a zatem nie jest zabiegiem rehabilitacyjnym, tj. zabiegiem fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, światłoleczniczym, itp. – czyli zabiegiem usprawniającym. Ustawodawca wyraźnie wskazał jako warunek odliczenia wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny. Gdyby jego wolą było, aby każdego rodzaju działania medyczne (w tym operacje) uznać jako podstawę do odliczenia, to zapewne użyłby innego sformułowania. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na operację. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
2
cze

Istota:
Czy za lata 2013-2016 Wnioskodawczyni należy się ulga rehabilitacyjna na dojazdy samochodem osobowym (jest właścicielem) do szpitala, lekarzy specjalistów, na kuracje (leki biologiczne)?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 15 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 4 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pod koniec 2012 r. stwierdzono u Wnioskodawczyni wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W styczniu 2013 r. trafiła w stanie ciężkim do szpitala ze względu na liczne wypróżnienia z krwią, duszność spoczynkową, tachycardię i obrzęki podudzi. Stwierdzono ciężki rzut choroby z zakażeniem c.difficile i zastosowano antybiotykoterapię, sterydy dożylne, wyrównano niedobory elektrolitowe, przetoczono 4 jednostki krwi i podano albuminy. Leczenie przyniosło poprawę stanu klinicznego i spadek wyników stanu zapalnego. Następny rzut miał miejsce w marcu 2013 r. i Wnioskodawczyni znowu była hospitalizowana z powodu licznych stolców z krwią. Stwierdzono ciężkie zmiany zapalne na jelicie w kolonoskopii, włączono sterydoterapię i wlewki, zwiększono dawki leków. W maju 2013 r. Wnioskodawczyni znowu trafiła do szpitala aby zmodyfikować dotychczasowe leczenie i ocenić skuteczność leczenia oraz przygotować się do leczenia biologicznego.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej – zabieg iniekcji leku do oka.
Fragment:
W związku z czym skoro podstawowy warunek ubiegania się o ulgę rehabilitacyjną nie został zachowany, organ nie dokonał analizy pozostałych warunków jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o ww. ulgę a mianowicie nie odniósł się do tego czy faktury jakie posiada Wnioskodawczyni spełniają warunek wydatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, gdyż kwestia ta w omawianej sprawie nie miałaby wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie. Wskazać należy, że ustawodawca w art. 26 ust. 7a ww. ustawy wymienił wiele warunków, których dopiero łączne spełnienie pozwala osobie posiadającej stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Niespełnienie jednego z warunków wskazanego przez ustawodawcę w ww. przepisach zamyka podatnikowi drogę do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej niezależnie od tego czy spełnia pozostałe warunki ulgi. Bowiem tak jak wskazano wyżej ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania dlatego podatnik chcący z nich skorzystać winien ściśle wypełnić warunki umożliwiające skorzystanie z takiej ulgi. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za nieprawidłowe.
2017
24
maj

Istota:
Wydatek, o którym mowa we wniosku, stanowi wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych Wnioskodawczyni, tym samym mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia wydatku związanego z nabyciem oczyszczacza powietrza w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.1090.2016.1.AK (data nadania 21 października 2016 r., data doręczenia 25 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup oczyszczacza powietrza – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup laptopa i oczyszczacza powietrza. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 20 października 2016 r. Nr 1462- IPPB4.4511.1090.2016.1.AK (data nadania 21 października 2016 r., data doręczenia 25 października 2016 r.), wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 28 października 2016 r. (data nadania 28 października 2016 r., data wpływu 2 listopada 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. W lutym 2014 roku zdiagnozowano u Wnioskodawczyni chłoniaka grudkowego (stadium IV wg AA, FLIPI 3). Leczenie trwało od maja do listopada 2014. Chemioterapia obejmowała 8 kursów R-CHOP. W lutym 2015 roku nastąpił nawrót choroby. W ramach kolejnego leczenia, trwającego od czerwca do grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała 6 kursów chemii ESHAP.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia podatnika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w domu opieki, który  jak wyżej wskazano  nie jest zakładem: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wymienionym w art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy. Tym samym nie ma przesłanek do stwierdzenia, że Rodzinny Dom Opieki X, w którym przebywa Wnioskodawca, spełnia wymogi do uznania go za placówkę, w której odpłatny pobyt uprawnia do odliczenia wydatków z tym związanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Reasumując, Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna nie może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w związku ze swoim pobytem w Rodzinnym Domu Opieki X. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za nieprawidłowe. Odnosząc się natomiast do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidulanej z 10 marca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-48/16/JG wskazać należy, że rozstrzygnięcie to dotyczy zupełnie odmiennego stanu faktycznego, tzn. podatnik przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który posiada status placówki, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wnioskodawca przebywa w domu opieki.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie mo?liwooci skorzystania z odliczen w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej - jest nieprawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 5 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie mo?liwooci skorzystania z odliczen w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21 listopada 2016 r. Nr 1462-IPPB4.4511.1170.2016.1.PP wezwano Wnioskodawczynie do uzupe3nienia wniosku. Pismem z dnia 30 listopada 2016 r. (data nadania 1 grudnia 2016 r., data wp3ywu 5 grudnia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupe3ni3a wniosek w terminie. We wniosku i uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Od dnia 3 paYdziernika 2013 r. Wnioskodawczyni ma orzeczony znaczny stopien niepe3nosprawnooci. Obecne orzeczenie jest wa?ne do dnia 31 marca 2017 r. Symbol przyczyny niepe3nosprawnooci -10N. Wskazania na orzeczeniu: koniecznooa sta3ej lub d3ugotrwa3ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi1zku ze znacznie ograniczon1 mo?liwooci1 samodzielnej egzystencji - tak, koniecznooa zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, orodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u3atwiaj1ce funkcjonowanie danej osoby – tak. Rozpoznanie lekarskie - wiotkie pora?enie czterokonczynowe, polineuropatia zapalna - zespó3 Guillaina Barrego.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Kwestią, która wzbudziła wątpliwość Wnioskodawcy, jest możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji gdy Zainteresowany dokonał zakupu aparatu słuchowego przed uzyskaniem przez niego orzeczenia o niepełnosprawności, jak również przed dniem wskazanym w nim jako data, od której istnieje ustalony stopień niepełnosprawności. W opinii Wnioskodawcy, wydatek związany z zakupem w 2015 roku aparatu słuchowego (w kwocie niepokrytej ze środków NFZ) jest w pełni uzasadniony i powinien podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu za 2015 rok. Tut. organ nie może zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wydatku związanego z zakupem ww. urządzenia (w kwocie niesfinansowanej z funduszu NFZ) do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Należy bowiem wskazać, że osoba chcąca skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ, a ponadto: pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu (urządzenia), a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek, zakupiony sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne powinny być wykorzystywane (używane) w rehabilitacji, (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.