Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztu zakupu sztucznych specjalistycznych soczewek torycznych, które zostały wszczepione do oczu Wnioskodawczyni podczas zabiegu operacyjnego?
Fragment:
Po analizie treści wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. oraz mając na względzie zakres kompetencji przyznanej tutejszemu organowi i treść przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej przyjęto, iż intencją Wnioskodawczyni było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztu zakupu sztucznych specjalistycznych soczewek torycznych, które zostały wszczepione do oczu Wnioskodawczyni podczas zabiegu operacyjnego? Zdaniem Wnioskodawczyni, narząd wzroku to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka, dlatego zabiegi operacyjne wszczepienia sztucznych soczewek torycznych, które wcześniej musiały zostać usunięte operacyjnie z powodu zaćmy wrodzonej, były „ czynnościami ”, które w ogromnym stopniu ułatwiły jej wykonywanie czynności życiowych. W ramach ulgi rehabilitacyjnej istnieje możliwość odliczania tego typu wydatków. Jednak nie ma możliwości odliczenia samych zabiegów operacyjnych. Według Wnioskodawczyni był to zakup, który powinien zostać uznany do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż – jak przewiduje ustawa – ułatwia jej wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy wydatki w łącznej kwocie 9.225 zł 45 gr, na badania laboratoryjne, zabieg operacyjny, opaskę elastyczną, podkolanówki mogą podlegać odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej?
Fragment:
Z powyższego wynika, że odpłatny pobyt w szpitalu czy klinice (hospitalizacja) nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek podlegający odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Również wydatki na badania laboratoryjne nie podlegają odliczeniu w ramach omawianej ulgi, albowiem nie zostały wymienione w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu natomiast do zakupionych podkolanówek uciskowych i opaski elastycznej wyjaśnić należy, iż w ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu, mogą być także odliczane wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy), a także wydatki na zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy). Jednakże, określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.
2016
28
lis

Istota:
Ulga rehabilitacyjna – zakup pieluchomajtek, pampersów.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu w dniu 4 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorującą na otępienie (chorobę alzheimera) od 2010 r. Natomiast w sierpniu 2015 przeszedł zabieg trepanacji czaszki w związku z krwiakiem przewlekłym lewostronnym przymózgowym, który spowodował pogłębienie choroby i utrudnia chodzenie. Wnioskodawca posiada orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – znacznego. W orzeczeniu tym wskazano na konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ułatwiające funkcjonowanie, do których Wnioskodawca zalicza pieluchomajtki i pampersy, bez których nie mógłby w sposób prawidłowy funkcjonować. Wnioskodawca podkreśla, że są to środki pomocnicze ułatwiające wykonywanie Mu – jako osobie niepełnosprawnej – czynności życiowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
27
lis

Istota:
Uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych.
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych- jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup baterii do aparatów słuchowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną i całkowicie niezdolną do pracy. Posiada szereg schorzeń wrodzonych. Z powodu obustronnego ubytku słuchu Wnioskodawczyni miała duże trudności z porozumiewaniem się i zrozumieniem mowy innych osób. Dlatego też zdecydowała się na zakup i noszenie aparatów słuchowych i nosi je do dnia dzisiejszego. Naprawy aparatów dokonuje w miarę potrzeby a wymiany na nowe z powodu zużycia w okresach 5 – 7 lat. Noszenie aparatów słuchowych ułatwia Wnioskodawczyni wykonywanie czynności życiowych. Wnioskodawczyni utrzymuje się z renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Rozliczenia dochodu rocznego dokonuje wspólnie z matką. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2016
28
lip

Istota:
Czy wydatek poniesiony na odpłatny pobyt w domu opieki może być przez Wnioskodawczynię odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osoby z I grupą inwalidzką?
Fragment:
Wnioskodawczyni nie dokonała odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W rozliczeniu za 2014 r. uwzględnione zostały jedynie wydatki poniesione na leki (tylko do 31 lipca 2014 r.). Wnioskodawczyni otrzymała z Urzędu Skarbowego kwotę 257 zł jako zwrot nadpłaty PIT-37/2014 z tytułu wydatków na leki (ponad 100 zł miesięcznie) w ramach ulgi rehabilitacyjnej – art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wezwana do wskazania statusu prawnego Całodobowego Domu Opieki w którym przebywa, odpowiedziała, że cyt. „ ma status Całodobowy Dom Opieki dla osób starszych ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wydatek poniesiony na odpłatny pobyt w domu opieki może być przez Wnioskodawczynię odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla osoby z I grupą inwalidzką... Zdaniem Wnioskodawczyni, przebywając w Całodobowym Domu Opieki dla osób starszych, mimo że nie jest to zakład rehabilitacji leczniczej ale spełnia całkowicie funkcje zakładu opiekuńczo-leczniczego, może Ona odliczyć odpłatny pobyt w tej placówce, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7 pkt 6, 9. Dom ten świadczy usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Rozpatrując czy wydatek poniesiony na zakup notebooka wraz z myszą bezprzewodową podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy wskazać, iż w myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z uregulowań zawartych w zacytowanym wyżej przepisie wynika, że pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek. Zakupiony sprzęt musi mieć indywidualny charakter, być wykorzystywany w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, ograniczenie których wynika z zakresu niepełnosprawności. Zatem nie wystarczy tylko aby określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi winien się charakteryzować, aby wydatki na jego zakup mogły zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powyższy pogląd jest uzasadniony, ponieważ ogranicza możliwość odliczenia wydatku za zakup jakiegokolwiek sprzętu, nie posiadającego indywidualnych cech, przeznaczenia i niezbędnego w rehabilitacji.
2016
10
lip

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna mogła dokonać odliczeń wydatków w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu dojazdów własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy też musi dokonać korekty zeznań podatkowych? Czy będzie mogła dokonać ww. odliczeń w kolejnych latach i czy żeby skorzystać z ulgi musi zlecić przeróbkę samochodu aby zmieniono jego wpis na „samochód osobowy”?
Fragment:
Składając zeznanie podatkowe za 2015 r., Wnioskodawczyni odliczyła w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwotę 2.280 zł z tytułu przejazdu własnym samochodem na uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych. W tej sprawie Wnioskodawczyni została wezwana „ do Urzędu Skarbowego o przedstawienie dokumentów potwierdzających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej ”. Tego rodzaju odliczenia Wnioskodawczyni dokonywała począwszy od roku 2012. Żadnego innego samochodu Wnioskodawczyni nie posiada. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni mogła odpisywać ulgę rehabilitacyjną w latach 2012-2015... Czy Wnioskodawczyni musi dokonać korekty zeznań podatkowych... Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odpisywać ulgę rehabilitacyjną w kolejnych latach i czy musi przerabiać samochód aby widniał wpis „ osobowy ” (z uwagi na bardzo niskie zarobki jest to bardzo kosztowna przeróbka, Wnioskodawczyni jest samotna i taki samochód jest dla niej wystarczający)... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni, w latach 2012-2015 uprawniona była dokonać odliczeń od dochodu kwoty nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł rocznie, tytułem tzw. ulgi rehabilitacyjnej w związku z ponoszeniem przez nią wydatków na używanie samochodu stanowiącego jej własność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
2016
8
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu osiągniętego w 2015 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatków na adaptację domu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Fragment:
Wnioskodawca może odliczyć od dochodu osiągniętego za 2015 r., w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki poniesione na adaptację domu, czyli opłatę przyłączeniową gazu w kwocie 2 376 zł 36 gr, oraz montaż kotła gazowego i instalacji gazowej w kwocie 14 014 zł 80 gr... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 361, z późn. zm.). Wydatki poniesione przez Niego, osobę niepełnosprawną z uszkodzeniami narządu ruchu, na wymianę systemu ogrzewania, są wydatkami na przystosowanie budynku i jego wyposażenia odpowiadającymi potrzebom tej niepełnosprawności, ułatwiającymi czynności życiowe i egzystowanie w domu. Wydatki te Wnioskodawca uważa za wydatki na cele rehabilitacyjne związane z pokonywaniem trudności wynikających z niepełnosprawności narządu ruchu, w związku z tym może je odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od osiągniętego dochodu za 2015 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. (...)
2016
10
cze

Istota:
1) Czy wydatki ponoszone na czesne w prywatnym przedszkolu terapeutycznym, w którym realizowane są różne formy terapii, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy wydatki ponoszone na dodatkową prywatną terapię logopedyczną, SI i dogoterapię, podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3) Czy dowodem potwierdzającym wysokość poniesienia wydatków, o których mowa powyżej, jest dowód przelewu bankowego zawierającym dane, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność męża Wnioskodawczyni w celu dowozu syna na zajęcia w przedszkolu terapeutycznym oraz na dodatkowe zajęcia terapeutyczne, podlegają odliczeniu w ramach limitu, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 5) Czy odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają wydatki, o których mowa w ust. 7a tego artykułu poniesione przed datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności, ale w roku, w którym to orzeczenie zostało wydane?
Fragment:
Zatem uwzględniając, że rehabilitacja syna prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów terapii behawioralnej, syn Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to wskazane wydatki na zajęcia rehabilitacyjne będą podlegały odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawę odliczenia stanowić będą dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a w szczególności potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych. Wobec powyższego, skoro odbywane przez syna zajęcia terapii psychologicznej i pedagogicznej (tj. zajęcia prowadzone w ramach przedszkola, które objęte są kwotą czesnego, jak też zajęcia dodatkowo płatne, tj. zajęcia logopedyczne, SI, czy dogoterapia) stanowią zabiegi rehabilitacyjne, stwierdzić należy, że ponoszona przez Wnioskodawczynię odpłatność na ww. zajęcia stanowi tytuł do odliczenia ww. wydatków od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jednakże kwoty czesnego obejmującą kwotę za pobyt w tzw. świetlicy Wnioskodawczyni nie może odliczyć w ramach przedmiotowej ulgi rehabilitacyjnej. Uwzględnieniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają tylko i wyłącznie wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne. Dla skorzystania z ww. odliczenia wymagane jest posiadanie dokumentów stanowiących dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Podstawą do odliczenia jest imienny dokument, zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.
2016
18
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2001 r. rozpoznano u Wnioskodawczyni chorobę Leśniowskiego–Crohna. Jest to nieswoiste zapalenie jelit. U Wnioskodawczyni obejmuje ono: jelito cienkie, jelito grube oraz odbytnicę. Ponieważ ww. chorobę rozpoznano bardzo późno występuje ona u Wnioskodawczyni z licznymi powikłaniami – nacieczeniem zapalnym całej jamy brzusznej, które już opanowano i licznymi (7) przetokami, w tym cztery przetoki odbytniczo-pochwowe. To powoduje u Wnioskodawczyni częste zakażenia układu moczowego i rodnego oraz spowodowało przewężenie esicy, odbytnicy i kątnicy. Z tego powodu skierowano Wnioskodawczynię na wykonanie stomii na jelicie grubym. Jednak ze względu na niski poziom cukru na skutek zaburzeń wchłaniania oraz choroby trzustki odstąpiono od stomii i po rocznym stosowaniu antybiotyków oraz rygorystycznej diety opanowano sytuację.
2016
12
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.