Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy za lata 2013-2016 Wnioskodawczyni należy się ulga rehabilitacyjna na dojazdy samochodem osobowym (jest właścicielem) do szpitala, lekarzy specjalistów, na kuracje (leki biologiczne)?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 15 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 4 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pod koniec 2012 r. stwierdzono u Wnioskodawczyni wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W styczniu 2013 r. trafiła w stanie ciężkim do szpitala ze względu na liczne wypróżnienia z krwią, duszność spoczynkową, tachycardię i obrzęki podudzi. Stwierdzono ciężki rzut choroby z zakażeniem c.difficile i zastosowano antybiotykoterapię, sterydy dożylne, wyrównano niedobory elektrolitowe, przetoczono 4 jednostki krwi i podano albuminy. Leczenie przyniosło poprawę stanu klinicznego i spadek wyników stanu zapalnego. Następny rzut miał miejsce w marcu 2013 r. i Wnioskodawczyni znowu była hospitalizowana z powodu licznych stolców z krwią. Stwierdzono ciężkie zmiany zapalne na jelicie w kolonoskopii, włączono sterydoterapię i wlewki, zwiększono dawki leków. W maju 2013 r. Wnioskodawczyni znowu trafiła do szpitala aby zmodyfikować dotychczasowe leczenie i ocenić skuteczność leczenia oraz przygotować się do leczenia biologicznego.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej – zabieg iniekcji leku do oka.
Fragment:
W związku z czym skoro podstawowy warunek ubiegania się o ulgę rehabilitacyjną nie został zachowany, organ nie dokonał analizy pozostałych warunków jakie należy spełnić aby móc ubiegać się o ww. ulgę a mianowicie nie odniósł się do tego czy faktury jakie posiada Wnioskodawczyni spełniają warunek wydatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, gdyż kwestia ta w omawianej sprawie nie miałaby wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie. Wskazać należy, że ustawodawca w art. 26 ust. 7a ww. ustawy wymienił wiele warunków, których dopiero łączne spełnienie pozwala osobie posiadającej stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Niespełnienie jednego z warunków wskazanego przez ustawodawcę w ww. przepisach zamyka podatnikowi drogę do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej niezależnie od tego czy spełnia pozostałe warunki ulgi. Bowiem tak jak wskazano wyżej ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania dlatego podatnik chcący z nich skorzystać winien ściśle wypełnić warunki umożliwiające skorzystanie z takiej ulgi. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za nieprawidłowe.
2017
24
maj

Istota:
Wydatek, o którym mowa we wniosku, stanowi wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych Wnioskodawczyni, tym samym mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia wydatku związanego z nabyciem oczyszczacza powietrza w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.1090.2016.1.AK (data nadania 21 października 2016 r., data doręczenia 25 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup oczyszczacza powietrza – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup laptopa i oczyszczacza powietrza. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 20 października 2016 r. Nr 1462- IPPB4.4511.1090.2016.1.AK (data nadania 21 października 2016 r., data doręczenia 25 października 2016 r.), wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 28 października 2016 r. (data nadania 28 października 2016 r., data wpływu 2 listopada 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. W lutym 2014 roku zdiagnozowano u Wnioskodawczyni chłoniaka grudkowego (stadium IV wg AA, FLIPI 3). Leczenie trwało od maja do listopada 2014. Chemioterapia obejmowała 8 kursów R-CHOP. W lutym 2015 roku nastąpił nawrót choroby. W ramach kolejnego leczenia, trwającego od czerwca do grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała 6 kursów chemii ESHAP.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia podatnika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w domu opieki, który  jak wyżej wskazano  nie jest zakładem: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wymienionym w art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy. Tym samym nie ma przesłanek do stwierdzenia, że Rodzinny Dom Opieki X, w którym przebywa Wnioskodawca, spełnia wymogi do uznania go za placówkę, w której odpłatny pobyt uprawnia do odliczenia wydatków z tym związanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Reasumując, Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna nie może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w związku ze swoim pobytem w Rodzinnym Domu Opieki X. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za nieprawidłowe. Odnosząc się natomiast do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidulanej z 10 marca 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-48/16/JG wskazać należy, że rozstrzygnięcie to dotyczy zupełnie odmiennego stanu faktycznego, tzn. podatnik przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który posiada status placówki, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wnioskodawca przebywa w domu opieki.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie mo?liwooci skorzystania z odliczen w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej - jest nieprawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 5 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie mo?liwooci skorzystania z odliczen w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 21 listopada 2016 r. Nr 1462-IPPB4.4511.1170.2016.1.PP wezwano Wnioskodawczynie do uzupe3nienia wniosku. Pismem z dnia 30 listopada 2016 r. (data nadania 1 grudnia 2016 r., data wp3ywu 5 grudnia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupe3ni3a wniosek w terminie. We wniosku i uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Od dnia 3 paYdziernika 2013 r. Wnioskodawczyni ma orzeczony znaczny stopien niepe3nosprawnooci. Obecne orzeczenie jest wa?ne do dnia 31 marca 2017 r. Symbol przyczyny niepe3nosprawnooci -10N. Wskazania na orzeczeniu: koniecznooa sta3ej lub d3ugotrwa3ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi1zku ze znacznie ograniczon1 mo?liwooci1 samodzielnej egzystencji - tak, koniecznooa zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, orodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u3atwiaj1ce funkcjonowanie danej osoby – tak. Rozpoznanie lekarskie - wiotkie pora?enie czterokonczynowe, polineuropatia zapalna - zespó3 Guillaina Barrego.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Kwestią, która wzbudziła wątpliwość Wnioskodawcy, jest możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji gdy Zainteresowany dokonał zakupu aparatu słuchowego przed uzyskaniem przez niego orzeczenia o niepełnosprawności, jak również przed dniem wskazanym w nim jako data, od której istnieje ustalony stopień niepełnosprawności. W opinii Wnioskodawcy, wydatek związany z zakupem w 2015 roku aparatu słuchowego (w kwocie niepokrytej ze środków NFZ) jest w pełni uzasadniony i powinien podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu za 2015 rok. Tut. organ nie może zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wydatku związanego z zakupem ww. urządzenia (w kwocie niesfinansowanej z funduszu NFZ) do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Należy bowiem wskazać, że osoba chcąca skorzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ, a ponadto: pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu (urządzenia), a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek, zakupiony sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne powinny być wykorzystywane (używane) w rehabilitacji, (...)
2017
10
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna – wydatki na zakup cewników, worków do zbiórki moczu, wkładów anatomicznych.
Fragment:
Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na cewniki zewnętrzne, wkłady anatomiczne, worki do zbiórki moczu z odpływem, należy analizować w oparciu o przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że podatnik w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Należy przy tym dodać, że określenie ”indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.
2017
10
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
Zatem wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby Wnioskodawczyni poniosła wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i posiadała dokument stwierdzający jego poniesienie, nie jest konieczne posiadanie skierowania na turnus. W związku z chorobą Wnioskodawczyni korzysta z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych, tj. hipertermii ogólnoustrojowej, onkotermi, witaminoterapii, ozonoterapii, masaży leczniczych i psychoterapii. Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię ww. na zabiegi w ocenie Wnioskodawczyni należy analizować w oparciu o przepisy art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy uważa się m.in. wydatki poniesione na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Należy zwrócić uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „ zabieg ” i „ rehabilitacja ”. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w „ Słowniku wyrazów obcych ” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „ Encyklopedii ” PWN, zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby); rehabilitacja jest to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z 15 lutego 2017 r. nr 3063.ILPB1-2.4511.75.2017.1.NK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku. Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłane w dniu 15 lutego 2017 r., skutecznie doręczono w dniu 20 lutego 2017 r. W dniu 22 lutego 2017 r. (data nadania 21 lutego 2017 r.) wpłynęła do tut. Organu odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
2017
10
maj

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone powyżej uregulowania uznać należy, że przysługuje Wnioskodawczyni możliwość odliczenia wydatków poniesionych w związku z wykorzystywaniem własnego samochodu na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (chemioterapię) w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Końcowo zaznaczyć należy, że organ wydający interpretację indywidualną opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego podanego we wniosku. W konsekwencji powyższego organ przyjął za Wnioskodawczynią, że chemioterapia jest zabiegiem leczniczo-rehabilitacyjnym, bowiem rozstrzygniecie kwestii czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych wykracza poza kompetencje organu podatkowego i należy do właściwego organu, tj. Ministerstwa Zdrowia. Po stronie Wnioskodawczyni - jako podatnika chcącego skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - spoczywa więc obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zastosowania ww. ulgi. Zauważyć też należy, że do wniosku Zainteresowana dołączyła dokumenty. Wyjaśnienia zatem wymaga, że wydając interpretację indywidualną tut. Organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wobec tego niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.