Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Czy na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł? (Art. 26 ust. 1 pkt 6, 7a, i 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie podobnej interpretacji indywidualnej nr 0115-KDIT2-2.4011.374.2017.1.RS Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 lutego 2018 r. ma on prawo w ramach ulgi rehabilitacyjnej do odliczenia od dochodu wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego własność, ponieważ posiada decyzję wymienioną w art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydaną przez organ uprawniony, czyli posiada decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do służby w Służbie (...). Jak podano w przywołanej interpretacji indywidualnej, gdy podatnik posiada decyzję wymienioną w art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy, wydana przez uprawniony organ, w tym również przez komisję lekarską (...) to spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Po zmianie przepisów, od dnia 1 stycznia 2018 r., z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie odliczania od dochodu wydatków na używanie samochodu osobowego mogą korzystać również osoby z przyznaną trzecią grupą inwalidzką.

2018
6
wrz

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Zatem ww. wydatek, można uznać za wydatek poniesiony na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, który podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile Wnioskodawczyni będzie posiadała dokument potwierdzający jego poniesienie. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni będzie mogła w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2018 odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony w 2018 r. na wymianę pieca węglowego na gazowy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

2018
5
wrz

Istota:

Możliwość uwzględnienia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na internet

Fragment:

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest możliwość uwzględnienia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na internet, natomiast w zakresie możliwości uwzględnienia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na wyrównanie poziomu podłogi i montaż paneli podłogowych, zakup materaca 7-komorowego, koszty turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium, zakup leków zaleconych przez lekarza oraz używanie samochodu osobowego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim przysługuje Mu prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wszystkich poniesionych wydatków. Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko osoby uznane za niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą odliczać m.in.: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – tj. montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z (...)

2018
2
wrz

Istota:

Wydatki związane z zakupem i instalacją systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz komina można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki (przytoczone wyżej), określone w art. 26 ust. 7b, 7c i 7d ww. ustawy.

Fragment:

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca będzie mógł w zeznaniu podatkowym za rok 2018 odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup systemu grzewczego, składającego się z kotła na ekogroszek z podajnikiem oraz komina, zainstalowanego w budynku mieszkalnym? Zdaniem Wnioskodawcy spełnia wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z przywileju ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok - wydatki nielimitowane - określone w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, iż warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną i posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wydatek będzie poniesiony na przystosowanie budynku mieszkalnego, który przyczyni się do ułatwienia życia, biorąc pod uwagę pogłębiającą się niepełnosprawność ruchową Wnioskodawcy. Wnioskodawca podnosi, iż poniesie wydatek z własnych środków na co będzie posiadał dokument w postaci faktury dokumentującej poniesienie wydatku. Według Wnioskodawcy analiza przepisów dotyczących odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej pozwala stwierdzić, że może dokonać odliczeń wszelkich wydatków związanych z zakupem i przyłączeniem pieca na ekogroszek z podajnikiem, oraz kominem, w tym wydatków na rury stalowe, pompy i inne niezbędne narzędzia jako wydatki na unowocześnienie systemu ogrzewania, stanowiące zarówno wydatek na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie.

2018
28
lip

Istota:

Ulga rehabilitacyjna.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.228.2018.1.TR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 26 czerwca 2018 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 3 lipca 2018 r.), zaś w dniu 12 lipca 2018 r. (data nadania 5 lipca 2018 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z powodu choroby psychicznej.

2018
12
lip

Istota:

Ulga rehabilitacyjna – możliwość odliczenia poniesionych wydatków za opiekę w Domu Opieki Domu Pomocy Społecznej od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stąd też, ustawa podatkowa wśród placówek, w których pobyt osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczenia odpłatności z tego tytułu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wymienia tylko zakłady zapewniające specjalistyczną opiekę medyczną osobom niepełnosprawnym. W tym miejscu, należy zauważyć, że konstrukcja art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na katalog zamknięty wydatków podlegających odliczeniu w ramach tzw. „ ulgi rehabilitacyjnej ”. Oznacza to, że wymienione w tym przepisie wydatki stanowią enumeratywne wyliczenie, zawierające wszystkie możliwe wydatki uprawniające do skorzystania z odliczenia. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wśród wydatków, których poniesienie uprawnia podatnika – legitymującego się dokumentem poświadczającym niepełnosprawność oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki z art. 26 ust. 7a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w domu pomocy społecznej, który – jak wyżej wskazano – nie jest zakładem: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wymienionym w pkt 6 art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
4
lip

Istota:

Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na pobyt w domu pomocy społecznej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 22 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest opiekunem prawnym żony, która jest osobą niepełnosprawną (znaczny stopień niepełnosprawności) i jednocześnie ubezwłasnowolnioną, ponieważ nie jest w stanie podejmować decyzji samodzielnie. Podczas jej pobytu w Domu Pomocy Społecznej koszty utrzymania przewyższały wysokość otrzymywanej emerytury i Wnioskodawca jako mąż i opiekun prawny dopłacał z własnej emerytury. Żona Wnioskodawcy otrzymuje emeryturę przekraczającą kwotę 9.120 zł rocznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jako opiekun prawny może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym sumę kwot dopłat za 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
4
lip

Istota:

Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w domu pomocy społecznej.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wśród wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, których poniesienie przez podatnika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz spełniającego inne wyżej wskazane warunki z art. 26 zawarte m.in. w ust. 7b, 7d i 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  uprawnia do dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych tytułem pobytu w placówkach typu Dom Pomocy Społecznej. Natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, uregulowanej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można z pewnością odliczyć wydatki na odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, poniesione przez osobę niepełnosprawną. Reasumując, w świetle przedstawionych okoliczności uznać należy, że wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, jako niewymieniony w katalogu zawartym w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie może być zatem odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za 2017 r. Jednocześnie Wnioskodawczyni jest uprawniona, na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczenia od dochodu wydatków udokumentowanych w sposób określony w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, natomiast prawidłowe w pozostałej części.

2018
21
cze

Istota:

Pomimo, iż zakupiony masażer do stóp jest niezbędny w rehabilitacji, z uwagi na problemy Wnioskodawczyni z poruszaniem i spełnia wymogi indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwia wykonywanie czynności życiowych – to wobec braku dokumentu stwierdzającego jego zakup nie został spełniony jeden z warunków koniecznych do zastosowania odliczenia. Nie można bowiem uznać, iż dokument, który posiada Wnioskodawczyni, jest dokumentem, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć zakup masażera do stóp, jako zakup sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, może odliczyć zakup masażera do stóp, jako zakup sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

2018
15
cze

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

W ramach ulgi rehabilitacyjnej niemożliwym jest odliczenie wydatków na zakup gazików do dezynfekcji miejsc iniekcji. Niewątpliwie środki opatrunkowe, takie jak gaziki do dezynfekcji miejsc iniekcji, mogą być pomocne czy też niezbędne dla osoby niepełnosprawnej, co jednak nie oznacza, że poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na tego rodzaju środki opatrunkowe korzystają z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zakup tego rodzaju środków opatrunkowych nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są ani lekami, ani sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji. W związku z powyższym wydatki na zakup gazików do dezynfekcji miejsc iniekcji nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Natomiast w odniesieniu do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na zakup insuliny wskazać należy że, wydatki związane z zakupem leków, podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile posiadają cechy „ leku ”, tzn. mieszczą się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy.