Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Ulga rehabilitacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga rehabilitacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W sierpniu 2017 roku 11-miesięczny aktualnie syn Wnioskodawczyni doznał trwałego rozległego uszkodzenia mózgu. Spędził w szpitalu 6 tygodni. Od wyjścia ze szpitala jest intensywnie rehabilitowany, głównie prywatnie. W połowie listopada Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zainteresowana została poproszona o uzupełnienie dokumentacji i finalnie pod koniec grudnia zostało do Wnioskodawczyni wysłane pismo, że ze względu na prawdopodobnie okres świąteczny, nie udało się dotrzymać 30-dniowego terminu rozpatrzenia sprawy, a tym samym komisja odbędzie się w styczniu 2018 roku. Po komisji w styczniu syn otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lata. W piśmie, stanowiącym uzupełnienie wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawczyni wyjaśniła w kwestii ulgi rehabilitacyjnej, że używany przez nią samochód jako opiekuna jej syna, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, jest samochodem osobowym i stanowi własność Wnioskodawczyni.
2018
17
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca może ten wydatek odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wynikającej z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.390.2017.1.EC, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 10 stycznia 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 16 stycznia 2018 r.). W dniu 22 stycznia 2018 r. (nadano w dniu 19 stycznia 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Ponadto ma stwierdzoną zaćmę. Stale poddaje się leczeniu tej choroby.
2018
15
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca miał prawo w ramach wydanego orzeczenia przez MSWiA o stopniu niepełnosprawności do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leki, za używanie samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne oraz kosztów poniesionych za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne?
Fragment:
Czy Wnioskodawca miał prawo w ramach wydanego orzeczenia przez MSWiA o stopniu niepełnosprawności do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na leki, za używanie samochodu osobowego, stanowiącego Jego własność dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne oraz kosztów poniesionych za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne? Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo do odliczenia od dochodu w złożonym zeznaniu PIT-37 za rok 2016, poniesionych wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdzenie swojego stanowiska uzyskał również dzwoniąc na Krajową Informację Podatkową pod numerem 801 055 055 w dniu 17 października 2017 r., gdzie Jego poinformowano, iż Krajowa Informacja Podatkowa ma wypracowane stanowisko w tej sprawie, uznające iż ulga rehabilitacyjna należy się takim osobom jak Wnioskodawca na podstawie odrębnych oświadczeń wydanych przez MON, MSWiA, KRUS. Jednocześnie uzyskał informację, iż właściwy Urząd Skarbowy nie powinien podpierać się wydanym wyrokiem przez WSA w indywidualnej sprawie innego podatnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części jest prawidłowe.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej w przedmiocie kosztów: płatnych badań usg oraz prywatnej wizyty w gabinecie (...) oraz w pozostałym zakresie.
Fragment:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć następujące wydatki: zakup paliwa na przewóz dziecka ze szpitala do kliniki, w celu odbycia planowanej operacji (karetką możliwy był tylko transport dziecka bez rodziców), zakup paliwa na dojazd do szpitala, w celu wykonania badań kontrolnych zleconych przez szpital (trzy dni na oddziale szpitalnym), płatne badania usg zlecone przez szpital niezbędne do wizyty kontrolnej (brak możliwości wykonania ww. badań w szpitalu), zakup paliwa na dojazd na płatne badania usg j.w. zakup paliwa na dojazd do przyszpitalnej poradni (...), zakup paliwa na dojazd do prywatnego gabinetu (...), koszty prywatnej wizyty w gabinecie (...) (kontrola co trzy miesiące), ubezpieczenie roczne OC samochodu Wnioskodawcy, zakup paliwa na dojazd do przychodni oddalonej od domu Wnioskodawcy o około trzy kilometry i powrót do domu, w celu zawiezienia próbek do badania (badania zlecone raz na tydzień), koszty przesyłki publikacji (dot. wady syna) zamówionych internetowo? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki uznałby za możliwe do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W ocenie Wnioskodawcy wszystkie wskazane we wniosku pytania dotyczą zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych mających na celu poprawę warunków zdrowia i życia jego syna.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w myśl art. 26 ust. 7d pkt 1, według którego warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Zatem w myśl art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wszystkie wydatki określone w pytaniach 1-3, zdaniem Wnioskodawczyni, mogą zostać odliczone od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Ad. 1 Przepis z art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy stanowi, że wydatkiem na cel rehabilitacyjny, który można odliczyć od podstawy obliczenia podatku jest odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Posiłkując się specjalistyczną literaturą medyczną i słownikami Wnioskodawczyni uważa, że ustawowe pojęcie „ rehabilitacja ” oraz „ rehabilitacja lecznicza ” obejmuje zabiegi m.in. z zakresu fizjoterapii, na którą została skierowana przez lekarzy (na jednym skierowaniu lekarz neurolog zaznaczył: „ wskazana jest regularna rehabilitacja ruchowa usprawniająca -fizjoterapia ”). Zatem, posiadając skierowania i zaświadczenia od lekarzy o potrzebie dalszej rehabilitacji, potwierdzenie odbytych zabiegów, fakturę imienną (opłaconą z własnych środków - bez żadnego dofinansowania), Wnioskodawczyni może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup zabiegów rehabilitacyjnych w formie fizjoterapii.
2018
19
sty

Istota:
Wydatki na zakup osprzętu do pompy insulinowej oraz systemu do ciągłego monitorowania glikemii (sensorów i czytnika), o których mowa we wniosku, stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych syna Wnioskodawczyni, tym samym mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia wydatku na zakup osprzętu do pompy insulinowej oraz systemu do ciągłego monitorowania glikemii (sensorów i czytnika) w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 27 października 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.444.2017.1.AK (data nadania 27 października 2017 r., data doręczenia 2 listopada 2017 r.), wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 5 listopada 2017 r. (data nadania 6 listopada 2017 r., data wpływu 8 listopada 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. W dniu 20 września 2016 r. syn Wnioskodawczyni został uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to już kolejne orzeczenie (wcześniejsze orzeczenia ma od 2009 roku). Syn pozostaje na utrzymaniu Wnioskodawczyni. Nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu. Syn Wnioskodawczyni cierpi na cukrzycę insulinozależną (typu 1) i jest osobą niepełnoletnią.
2018
4
sty

Istota:
Zastosowanie odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniach za lata 2014, 2015, 2015 posiadając orzeczenie, z którego wynika, że: zaliczona została na stałe do znacznego stopnia niepełnosprawności, niepełnosprawność istnieje od 76 roku życia (tj. od 2014 r.), a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 11 kwietnia 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem istnieją przesłanki warunkujące skorzystanie z niej, tj, wydatki zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną i odliczenia chce dokonać osoba posiadająca ustalony stopień niepełnosprawności. Wprawdzie ustalony stopień niepełnosprawności warunkuje dokonanie odliczenia, jednakże – w ocenie Wnioskodawczyni – nie musi wystąpić już w momencie poniesienia wydatków, gdyż wystarczy, aby wydatek dotyczył osoby niepełnosprawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. - (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), podstawę (...)
2017
22
gru

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup opatrunków oraz środków do dezynfekcji w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu w latach 2016 – 2018 wydatków na opatrunki i środki dezynfekcyjne w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 15 listopada 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.297.2017.1.AKU, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 16 listopada 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 listopada 2017 r.). W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadano w dniu 28 listopada 2017 r.).   We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca w ramach ulgi na zakup leków chciałby odliczyć od podstawy opodatkowania: opatrunki: ...; środki dezynfekcyjne: ....
2017
16
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Zatem, skoro sanatorium, w którym Wnioskodawczyni przechodzi rehabilitację jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu wyżej przywołanych przepisów, to w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawczyni będzie miała prawo odliczyć od dochodu – na podstawie wyżej przywołanego art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty swojego pobytu na leczeniu w sanatorium, w wysokości wynikającej z imiennej faktury, w części która nie została sfinansowana (dofinansowana) ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie, na podstawie tych samych przepisów, Zainteresowana będzie miała prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione przez siebie na odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Z kolei możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez Zainteresowaną na nabycie preparatów do iniekcji należy oceniać w kontekście art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tenże przepis stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
2017
11
gru

Istota:
Ulga rehabilitacyjna.
Fragment:
(...) ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 15 listopada 2017 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.343.2017.1.AK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 15 listopada 2017 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 17 listopada 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w dniu 17 listopada 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zamierza odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym zakup (...) – urządzenie medyczne, PKWiU 32.50.21.0 ze stawką VAT 8%.
2017
7
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.