ITPB2/4511-96/15/RS | Interpretacja indywidualna

Podział ulgi prorodzinnej.
ITPB2/4511-96/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. rodzice
 2. rozliczenie roczne
 3. rozwód
 4. ulga prorodzinna
 5. władza rodzicielska
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 18 maja 2012 r., Wnioskodawca jest rozwiedziony z Beatą T. Z małżeństwa z Beatą T. ma jednego syna (ur. 18 czerwca 2007 r.). Od dnia rozwodu zgodnie z ww. wyrokiem ma zasądzone alimenty, których wysokość została zmieniona wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 12 grudnia 2012 r. i obecnie wynoszą 600 zł na miesiąc (1/5 średniego wynagrodzenia za 6 m-cy).

Sąd powierzył byłej żonie Wnioskodawcy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ograniczając powodowi władzę rodzicielską do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, w szczególności w sprawach dotyczących wychowania, edukacji i zdrowia. Miejsce zamieszkania syna określono przy matce.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 11 września 2013 r., syn przebywa u Wnioskodawcy w pierwszy i trzeci weekend w miesiącu, jeden tydzień ferii zimowych, 2 tygodnie wakacji letnich (1 tydzień w lipcu, 1 tydzień w sierpniu), oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W czasie pobytu u Wnioskodawcy syn jest w pełni na Jego utrzymaniu (ma swój pokój i ubrania), pomimo tego płaci alimenty za cały ten czas. Ponadto w całości finansuje przejazd syna pomiędzy miejscami zamieszkania (130 km w jedną stronę). Wnioskodawca bierze czynny udział w nauce dziecka oraz organizacji wypoczynku syna w czasie przebywania u Niego.

Od czasu rozwodu Wnioskodawca nie korzystał z odliczenia ulgi prorodzinnej na syna. Od tego roku chciał z tego przywileju korzystać.

W dniu 20 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wysłał mailem byłej żonie propozycję podzielenia ulgi prorodzinnej (On za 2 miesiące roku styczeń i luty, ona za resztę miesięcy). Nie otrzymał odpowiedzi, co uznał za zlekceważenie oraz odmowę jeśli chodzi o taki podział, ponieważ na pewno była żona uważa, że ulga należy się jej w całości, bo syn mieszka z nią. Dotychczas była żona odliczała sobie ulgę prorodzinną w całości.

Wnioskodawca ma również drugiego syna (ur. 1 czerwca 2012 r.) i cały 2014 r. pozostawał w nowym związku małżeńskim.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i w latach następnych w wysokości 50% ulgi prorodzinnej na jedno dziecko...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. znak DD3/033/163/1MD/13/RD-81510/13, skoro limit ulgi prorodzinnej określony na dziecko przysługuje obojgu rodzicom dziecka, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w granicach przysługującego limitu na dziecko. Kwotę razem z byłą żoną może odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Wnioskodawca uważa, że skoro była żona nie wyraża stanowiska w tej sprawie pomimo Jego próśb oraz z uwagi na fakt, że przysługuje Jemu prawo do zastosowania ulgi, to oznacza, że zgodnie z ww. interpretacją Ministra Finansów oraz ustawą przysługuje Jemu prawo do odliczenia 50% wysokości ulgi prorodzinnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644) i mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Z przepisu art. 27 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka.

W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 18 maja 2012 r., Wnioskodawca jest rozwiedziony z Beatą T. Z małżeństwa z Beatą T. ma jednego syna (ur. 18 czerwca 2007 r.). Od dnia rozwodu zgodnie z ww. wyrokiem ma zasądzone alimenty, których wysokość została zmieniona wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 12 grudnia 2012 r. i obecnie wynoszą 600 zł na miesiąc (1/5 średniego wynagrodzenia za 6 m-cy).

Sąd powierzył byłej żonie Wnioskodawcy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ograniczając powodowi władzę rodzicielską do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dziecka, w szczególności w sprawach dotyczących wychowania, edukacji i zdrowia. Miejsce zamieszkania syna określono przy matce.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 11 września 2013 r., syn przebywa u Wnioskodawcy w pierwszy i trzeci weekend w miesiącu, jeden tydzień ferii zimowych, 2 tygodnie wakacji letnich (1 tydzień w lipcu, 1 tydzień w sierpniu), oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W czasie pobytu u Wnioskodawcy syn jest w pełni na Jego utrzymaniu (ma swój pokój i ubrania), pomimo tego płaci alimenty za cały ten czas. Ponadto w całości finansuje przejazd syna pomiędzy miejscami zamieszkania (130 km w jedną stronę). Wnioskodawca bierze czynny udział w nauce dziecka oraz organizacji wypoczynku syna w czasie przebywania u Niego.

Od czasu rozwodu Wnioskodawca nie korzystał z odliczenia ulgi prorodzinnej na syna. Od tego roku chciał z tego przywileju korzystać.

W dniu 20 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wysłał mailem byłej żonie propozycję podzielenia ulgi prorodzinnej (On za 2 miesiące roku styczeń i luty, ona za resztę miesięcy). Nie otrzymał odpowiedzi, co uznał za zlekceważenie oraz odmowę jeśli chodzi o taki podział, ponieważ na pewno była żona uważa, że ulga należy się jej w całości, bo syn mieszka z nią. Dotychczas była żona odliczała sobie ulgę prorodzinną w całości.

Wnioskodawca ma również drugiego syna (ur. 1 czerwca 2012 r.) i cały 2014 r. pozostawał w nowym związku małżeńskim.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca jak i była małżonka dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszczy, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.