IPTPB2/4511-728/15-3/MG | Interpretacja indywidualna

Czy przysługuje w opisanej sytuacji prawo do odliczenia za 2014 r. ulgi z tytułu posiadania jednego uprawnionego do uzyskania ulgi dziecka w związku z faktem, że ojciec dziecka z ulgi nie korzystał (w związku z brakiem dochodu) oraz dziecko to pochodzi ze związku nieformalnego, a Wnioskodawczyni posiada dwójkę dzieci z różnych związków i chciałaby skorzystać wyłącznie z ulgi przypadającej na małoletnie dziecko?
IPTPB2/4511-728/15-3/MGinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. limit
 3. odliczenia od podatku
 4. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Przy piśmie z dnia 10 listopada 2015 r., Nr IBPB-2-2/4511-500/15/BJ, stosownie do art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) powyższy wniosek został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 16 listopada 2015 r.). Zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), od 1 lipca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, śląskim lub świętokrzyskim

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr IPTPB2/4511-728/15-2/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 25 stycznia 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 21 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest matką dwójki dzieci, które pochodzą z rożnych związków. Starsze dziecko urodzone w 1988 r. pochodzi ze związku małżeńskiego zakończonego rozwodem, ukończyło studia i mieszka razem z matką. Wnioskodawczyni nie korzysta z ulgi na to dziecko. Młodsze, małoletnie dziecko (urodzone w 2002 r.) mieszka z Wnioskodawczynią i swoim ojcem (konkubentem Wnioskodawczyni). Żadne z rodziców nie korzysta z ulgi z tytułu samotnego rodzicielstwa. Ojciec małoletniego dziecka (urodzonego w 2002 r.) w 2014 r. nie osiągnął przychodów, w związku z czym nie skorzystał z ulgi określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof) na rzecz Wnioskodawczyni. W 2014 r. Wnioskodawczyni przekroczyła próg dochodowy określony w art. 27 ww. ustawy. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuje, że posiada dwoje dzieci, z których jedno jest małoletnie więc uprawniona jest do korzystania z ulgi pod warunkami określonymi w ustawie o pdof. W rozliczeniu podatku za 2014 r. Wnioskodawczyni uwzględniła więc ww. ulgę, którą następnie skorygowała. W związku z interpretacją MF wyrażoną w piśmie stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską (nr pisma ..... z dnia 25 lipca 2014 r.) powzięła jednak wątpliwość w przedmiotowym zakresie.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wskazała, że pisząc o przekroczeniu progu dochodowego rozumie przez to próg określony w art. 27 ustawy o pdof, tj. kwotę 56 000 zł. W 2014 r. wykonywała władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka urodzonego w 2002 r., jednocześnie wskazując, że nie pozostawało ono na utrzymaniu instytucji zapewniających całodobową opiekę na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko to nie osiągnęło także dochodów w okresie od 2002 do 2014 r. podlegających opodatkowaniu wg ustawy o pdof., W związku z tym, że ojciec małoletniego dziecka w 2014 r. nie osiągnął dochodów, podobnie jak w 2013 r., Wnioskodawczyni uzgodniła, że odliczy ulgę przysługująca jej na małoletnie dziecko w całości (w 2013 r. nie przekroczyła progu dochodowego 56 000 zł). W 2014 r. starsze dziecko Wnioskodawczyni (urodzone w 1988 r.) nie otrzymywało zasiłku, dodatku pielęgnacyjnego ani renty socjalnej, natomiast w przedmiotowym roku podatkowym, osiągnęło dochody z tytułu umowy o pracę opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2014 r. Wnioskodawczyni uzyskała dochody z tytułu należności ze stosunku pracy w kwocie 60 561 zł 55 gr, z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 1 353 zł 08 gr (zawieszona działalność gospodarcza) oraz z tytułu działalności wykonywanej osobiście w kwocie 43 811 zł 67 gr (zeznanie PIT 36). W stosunku do Wnioskodawczyni obowiązują przepisy art. 30c ustawy o pdof w zakresie prowadzonej działalności. Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 2007 r., z tym że w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. działalność ta była zawieszona, a dochód jaki uzyskała wynikał z wyprzedaży wyposażenia. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że nie dotyczą tego rodzaju działalności przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym i podatku tonażowym, a tylko przepisy o podatku dochodowym w wysokości 19 %. Ponadto, małoletniego dziecka Wnioskodawczyni żadne z tych przepisów nie dotyczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje w opisanej sytuacji prawo do odliczenia za 2014 r. ulgi z tytułu posiadania jednego uprawnionego do uzyskania ulgi dziecka w związku z faktem, że ojciec dziecka z ulgi nie korzystał (w związku z brakiem dochodu) oraz dziecko to pochodzi ze związku nieformalnego, a Wnioskodawczyni posiada dwójkę dzieci z różnych związków i chciałaby skorzystać wyłącznie z ulgi przypadającej na małoletnie dziecko...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zasady korzystania z ulgi prorodzinnej regulują przepisy art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o pdof). Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o pdof, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o pdof, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 ww. ustawy na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską.

Ze stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na interpelację poselską (nr pisma SPS-023-27644/14 z dnia 25 lipca 2014 r.) wynika, że w przypadku posiadania dzieci z różnych związków zamieszkujących wspólnie z podatnikiem, o ile drugi rodzic nie korzysta z ulgi na dziecko, nie obowiązuje limit dochodu przewidziany w ustawie o pdof, w związku z możliwością ubiegania się o ulgę na dziecko. Rodzice dziecka mogą ustalić, że ulga może przypadać w proporcji 100:0, co oznacza, że jeden z rodziców rezygnuje z odliczenia przysługującej mu ulgi na rzecz drugiego z rodziców (art. 27 ust. 4 ustawy pdof). W związku z faktem posiadania dzieci z różnych związków, z których jedno uprawnia do odliczenia ulgi na to dziecko oraz drugi rodzic z ulgi tej za 2014 r. nie skorzystał, Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje Jej prawo odliczenia ulgi bez względu na wysokość dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na podstawie art. 27f ust. 2 cytowanej ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a);
 1. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko,
 2. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (art. 27f ust. 2a powołanej ustawy).

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b cyt. ustawy).

Na podstawie art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), nie uważa się:

 1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
 2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W świetle art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Z kolei, jak stanowi art. 27f ust. 7 ww. ustawy, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

W myśl postanowień art. 27f, w związku z art. 6 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga prorodzinna adresowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wykonywali:

 • władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało), sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą) w stosunku do dzieci małoletnich,
 • ciążący na nich obowiązek alimentacyjny oraz sprawowali funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dzieci:
   • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
   • do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko. Przy czym przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) należy brać pod uwagę – ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ww. przepisów ustawy – tylko te dzieci, które spełniają wyżej określone kryteria, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic wykonuje władzę rodzicielską oraz dzieci pełnoletnie, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

  Prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest zatem m.in. od wieku dziecka. Z opisu stanu faktycznego w 2014 r. starsze dziecko Wnioskodawczyni (urodzone w 1988 r.) miało 26 lat. Skutkuje to więc brakiem możliwości uwzględnienia tego dziecka przy ustalaniu prawa do ww. ulgi za 2014 r.

  W świetle zacytowanych wyżej przepisów prawo do zastosowania ww. ulgi w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego małoletniego dziecka przysługuje wyłącznie, jeżeli dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że dochód Wnioskodawczyni w roku podatkowym 2014 wyniósł powyżej 56 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na małoletnie dziecko urodzone w 2002 r.

  Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.