IPTPB2/4511-364/15-6/JR | Interpretacja indywidualna

Ulga prorodzinna
IPTPB2/4511-364/15-6/JRinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. odliczenia od podatku
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 29 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-364/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 10 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni oraz Jej mąż w 2013 r. uzyskali dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Rozliczenia podatkowego za rok 2013 dokonali wspólnie, na formularzu PIT-37. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 116 976 zł 34 gr. Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utrzymywali w roku podatkowym dwoje dzieci: małoletniego syna uczęszczającego do gimnazjum oraz pełnoletniego studiującego syna (poniżej 25 roku życia).

Pełnoletni syn B., uczący się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, w 2013 r. uzyskał następujące dochody:

 • z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Polsce w wysokości 603 zł 52 gr (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 173 deklaracji podatkowej PIT-36),
 • z tytułu umowy o pracę w Niemczech w wysokości 5 158 zł, o który zwiększono podstawę do obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (poz. 174 zeznania podatkowego PIT-36).

Wnioskodawczyni wskazała, że praca w Polsce została podjęta tylko z tego powodu, że wyjazd do Niemiec nie był pewny, opóźniał się, stąd syn zdecydował się na podjęcie pracy w kraju, w ramach umowy zlecenia. Pracę tę zakończył w chwili uzyskania wiadomości o zatrudnieniu w Niemczech.

Zdaniem Wnioskodawczyni, syn Jej spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.

 • nie ukończył 25 roku życia,
 • uczył się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,
 • w roku 2013 nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub w art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej. Dochód do opodatkowania wykazany w poz. 176 zeznania PIT-36, wyniósł bowiem 604 zł.

Z uwagi na niejasność przepisów i z ostrożności, w deklaracji PIT/O stanowiącej załącznik do zeznania PIT-37, Wnioskodawczyni oraz Jej mąż nie uwzględnili odliczenia z tytułu ulgi przysługującej na pełnoletniego syna. Ponadto z uwagi na to, że dochody Wnioskodawczyni i Jej męża w roku 2013 przekroczyły kwotę 112 000 zł (o 4 976,34 zł), nie skorzystano też z ulgi prorodzinnej przysługującej na drugiego, małoletniego syna.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w 2013 r. wykonywała władzę rodzicielską zarówno w stosunku do małoletniego syna – W. - uczęszczającego do gimnazjum, jak i pełnoletniego syna – B. - uczącego się w szkole wyższej.

W związku z powyższym opisem zadano (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji, Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej w oparciu o przepisy zawarte w art. 27f i art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) na małoletniego syna (gimnazjalistę) i pełnoletniego syna (studenta)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest w opisanej we wniosku sytuacji skorzystanie z tzw. ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełnoletni syn, według Wnioskodawczyni, spełniał w 2013 r. warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

 • nie ukończył 25 roku życia,
 • uczył się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,
 • w 2013 r. nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej) lub art. 30b (opodatkowanie od zbycia udziałów i instrumentów finansowych).

Dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy, uzyskane przez syna Wnioskodawczyni w 2013 r. wyniosły 604 zł. Do limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej, zdaniem Wnioskodawczyni, nie należy wliczać dochodów uzyskanych przez syna z tytułu umowy o pracę w Niemczech w kwocie 5 158 zł. Jest to dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Służy on jedynie do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (metoda „wyłączenia z progresją” określona w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych). Dochód z pracy w Niemczech jako zwolniony z opodatkowania w Polsce, według Wnioskodawczyni, nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu łącznej kwoty dochodów Jej syna, w celu porównania z możliwym do osiągnięcia limitem dochodów. Nawet, jeśli w związku z jego uzyskaniem wyliczona zostanie stopa podatkowa w wysokości powodującej w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w Polsce.

Dla celów ustalenia prawa do tzw. ulgi rodzinnej, zdaniem Wnioskodawczyni, znaczenie powinien mieć jedynie dochód syna uzyskany w Polsce, jako ten, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Dochód uzyskany z tytułu pracy w Niemczech, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, a ma jedynie znaczenie dla ustalenia stopy procentowej od dochodów krajowych i to w odniesieniu do syna Wnioskodawczyni, jako samodzielnego podmiotu prawa podatkowego. Wnioskodawczyni nadmienia, że przyjęcie w zeznaniu rocznym PIT-37 ostrożnościowego podejścia i nieuwzględnienie w związku z tym ulgi dotyczącej pełnoletniego syna, spowodowało to, że skutkiem nieznacznego przekroczenia progu 112 000 zł, Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utracili zarazem ulgę z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem.

Przepisy podatkowe, jak wskazała Wnioskodawczyni, w opisanym zakresie są niejasne, nieprecyzyjne i nie powinny być interpretowane na niekorzyść podatnika.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wskazała, że zgodnie z art. 27f w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ulga prorodzinna adresowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci między innymi:

 • małoletnie,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie w szkolnictwie wyższym.

Jeżeli jednak ulga nie przysługuje na syna, który uzyskał w 2013 r. w kraju dochód w wysokości 603 zł 52 gr (niepodlegający opodatkowaniu) oraz w Niemczech w wysokości 5 158 zł, Wnioskodawczyni uważa, że z pewnością przysługiwać powinna Jej ulga na małoletniego syna W.. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinno być ograniczenia wysokością uzyskanego dochodu w roku podatkowym tj. 112 000 zł, gdyż faktycznie wykonywała władzę rodzicielską nad dwojgiem dzieci. Z uwagi na niejasność przepisów, Wnioskodawczyni twierdzi, że z ulgi nie skorzystała na żadne dziecko, pomimo że wykonywała władzę rodzicielską przez cały rok podatkowy. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że przez cały rok podatkowy pozostawała w związku małżeńskim. Wnioskodawczyni uważa, że w takiej sytuacji powinna mieć możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przynajmniej na małoletniego syna W.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na podstawie art. 27f ust. 2 cytowanej ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a);
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko,
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (art. 27f ust. 2a powołanej ustawy).

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b cyt. ustawy).

Na podstawie art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), nie uważa się:

 1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
 2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W świetle art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Z kolei, jak stanowi art. 27f ust. 7 ww. ustawy, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

W myśl postanowień art. 27f, w związku z art. 6 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga prorodzinna adresowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wykonywali:

 • władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało), sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą) w stosunku do dzieci małoletnich,
 • ciążący na nich obowiązek alimentacyjny oraz sprawowali funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dzieci:
   • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
   • do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

  Prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest zatem m.in. od wysokości rocznego dochodu, z wyjątkiem renty rodzinnej, uzyskanego przez pełnoletnie dziecko. W 2013 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3 089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%.

  W świetle powołanych przepisów w celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania z ulgi, należy zbadać czy spełnione zostały poniższe przesłanki, tj. czy Wnioskodawczyni:

  1. osiągnęła dochody opodatkowane wg zasad określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. wykonywała władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego syna;
  3. wykonywała ciążący na niej obowiązek alimentacyjny w stosunku do pełnoletniego dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,
  4. wykazała podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne),
  5. w roku podatkowym uzyskała (wspólnie z małżonkiem, z którym pozostawała w związku przez cały rok podatkowy) dochód w kwocie nieprzekraczającej limitu określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy w przypadku, gdy ulga dotyczy tylko jednego dziecka, tj. 112 000 zł.

  Podkreślenia wymaga przy tym, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 84 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też możliwość skorzystania z ulgi podatkowej to przywilej, z którego podatnik chcąc skorzystać musi spełnić ściśle określone przez ustawodawcę warunki. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje utratą prawa do ulgi.

  Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w roku 2013, Wnioskodawczyni oraz Jej mąż, uzyskali dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 116 976 zł 34 gr.

  Wnioskodawczyni wskazała, że w 2013 r. wykonywała władzę rodzicielską zarówno w stosunku do małoletniego syna (uczęszczającego do gimnazjum), jak i pełnoletniego syna (uczącego się w szkole wyższej).

  Pełnoletni syn, uczący się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, w roku 2013 uzyskał następujące dochody:

  • z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Polsce w wysokości 603 zł 52 gr (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 173 deklaracji podatkowej PIT-36),
  • z tytułu umowy o pracę w Niemczech w wysokości 5 158 zł, o który zwiększono podstawę do obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (poz. 174 zeznania podatkowego PIT-36).

  Należy zauważyć, że w przypadku dochodów uzyskiwanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasady opodatkowania oraz unikania podwójnego opodatkowania regulują art. 27 ust. 8, 9 i ust. 9a ww. ustawy, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe.

  W prawie podatkowym występują dwie metody pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Niewątpliwie obie z ww. metod są uregulowane w art. 27 powołanej ustawy, a zatem zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27. Gdyby bowiem nie postanowienia wymienionych przepisów dochody uzyskane za granicą mogłyby podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

  Nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to jednak stosownie do regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce.

  Odmienne rozumienie omawianego przepisu pozostawałoby w rażącej sprzeczności z zasadą racjonalności ustawodawcy, która jest podstawowym założeniem w procesie wykładni prawa. Potrzeba respektowania przesłanki o racjonalności ustawodawcy wyklucza możliwość przyjęcia, że jego wolą było doprowadzenie do naruszenia zasad równości i sprawiedliwości społecznej w systemie prawa normującego określoną dziedzinę życia społecznego, w tym zobowiązań podatkowych. Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.

  Z tego też powodu należy uznać, że art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie).

  Nie można zatem podzielić poglądu zawartego we wniosku, że dochody uzyskiwane przez syna Wnioskodawczyni w Niemczech w 2013 r. nie miały wpływu na prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

  Zatem, skoro syn Wnioskodawczyni w 2013 r. uzyskał dochód z tytułu pracy na terytorium Polski oraz na terenie Niemiec w kwocie przekraczającej 3 089 zł, to mimo że dochód uzyskany na ternie Niemiec – jak twierdzi Wnioskodawczyni - zwolniony jest z opodatkowania w Polsce (kwestia ta nie jest przedmiotem oceny stanowiska dokonanej w przedmiotowej interpretacji, bowiem wniosek nie dotyczy tejże kwestii), to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Skutkuje to brakiem uprawnienia do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej za 2013 r. na tego syna, na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje jedno dziecko. Przy czym, przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) należy brać pod uwagę – ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ww. przepisów ustawy – tylko te dzieci, które spełniają wyżej określone kryteria, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic dysponuje prawem wykonywania władzy rodzicielskiej oraz wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieci pełnoletnie, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego i które nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

  A zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni prawo do ulgi określonej w art. 27f może rozpatrywać tylko w odniesieniu do jednego dziecka - małoletniego syna W..

  W świetle zacytowanych wyżej przepisów prawo do zastosowania ww. odliczenia w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego syna, przysługuje wyłącznie, jeżeli dochody Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem w roku podatkowym 2013, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. Jak wynika z opisu stanu faktycznego dochody Wnioskodawczyni i Jej małżonka przekroczyły tę kwotę, należy więc uznać, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku kwoty z tytułu wychowywania małoletniego syna na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Reasumując, Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym nie może skorzystać z odliczenia na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. na żadnego z synów.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  dzieci i młodzież
  IBPP1/4512-591/15/AW | Interpretacja indywidualna

  odliczenia od podatku
  IPPP1/4512-76/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

  ulga prorodzinna
  ITPB2/4511-320/15/MU | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.