IPPB4/4511-376/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Ulga prorodzinna
IPPB4/4511-376/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. opieka
 2. rodzina
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 maja 2015 r. (data nadania 12 maja 2015 r., data wpływu 14 maja 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-376/15-2/JK (data nadania 27 kwietnia 2015 r., data doręczenia 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na braki, pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-376/15-2/JK (data nadania 27 kwietnia 2015 r., data doręczenia 11 maja 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 12 maja 2015 r. (data nadania 12 maja 2015 r., data wpływu 14 maja 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Od 20 marca 2013 r. Wnioskodawczyni jest pieczą zastępczą – rodziną zastępczą dla Jej przyrodniego brata B. F. urodzonego 21 listopada 1997 r. Powodem umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej był brak zainteresowania rodziców biologicznych wychowaniem dziecka, dlatego też, aby mogła samodzielnie podejmować decyzję co do funkcjonowania brata (edukacja: wybór szkoły, nadzór nad nauką, zajęcia dodatkowe, rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny, organizacja czasu wolnego i wypoczynku, opieka lekarska: badania szpitalne, wizyty u lekarza i rodzaj leczenia, poczucie bezpieczeństwa oraz decyzje z ww. czynnościami) było nadanie Wnioskodawczyni statusu pieczy zastępczej – rodziny zastępczej. Wnioskodawczyni nadmienia, że Jej brat nie ma kontaktu z rodzicami biologicznymi, ojciec nie utrzymywał nigdy kontaktów, a alimenty ściąga komornik. Z matką brat ma czasami kontakt telefoniczny, przy czym matka nie ma zasądzonych alimentów, jak również nie uczestniczy w życiu i funkcjonowaniu B. Rodzice B. nie byli w związku dlatego do dnia 20 marca 2013 r. matka odliczała ulgę na B. korzystając z rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Brat zamieszkuje z Wnioskodawczynią i są tylko we dwoje w gospodarstwie domowym. Faktycznie Wnioskodawczyni wychowuje go samodzielnie, jak również całkowicie samodzielnie i bez wpływu nikogo innego podejmuje wszystkie decyzje związane z wychowaniem brata. Nie ma jakichkolwiek przypuszczeń, aby sytuacja wychowawcza uległa zmianie, tzn. powrót B. do rodziców biologicznych, a Wnioskodawczyni chciałaby, aby po ukończeniu szkoły średniej (obecnie uczy się w technikum) kontynuował naukę. Zarobki Wnioskodawczyni przekraczają 56.000 zł, a w marcu 2013 r. w Krajowej Informacji Podatkowej, Urzędzie Skarbowym i Centrum Pomocy Rodzinie nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy Wnioskodawczyni może korzystać z rozliczenia dla osób samotnie wychowującą dziecko. W roku 2013 r. Wnioskodawczyni z ulgi nie korzystała (PIT za 2013 r.)

Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-376/15-2/JK (data nadania 27 kwietnia 2015 r., data doręczenia 11 maja 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

 • czy rodzice przysposobionego brata posiadają w stosunku do niego ograniczoną władzę rodzicielską...
 • czy Wnioskodawczyni została ustanowiona przez Sąd opiekunem prawnym dla małoletniego brata...
 • czy w stosunku do Wnioskodawczyni oraz do brata miały/mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawy o podatku tonażowym w okresie będącym przedmiotem zapytania...
 • czy ciąży/będzie ciążył na Wnioskodawczyni obowiązek alimentacyjny wobec brata, tzn. czy brat będzie nadal na utrzymaniu Wnioskodawczyni...
  W wezwaniu wyjaśniono, że przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć obowiązek dostarczania przez osobę zobowiązaną podmiotowi uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może podlegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.
 • czy po ukończeniu 18 lat brat będzie kontynuował naukę...
 • czy po ukończeniu 18 lat brat będzie uzyskiwał dochody przekraczające 3.089 zł...

W uzupełnieniu z dnia 12 maja 2015 r. (data nadania 12 maja 2015 r., data wpływu 14 maja 2015 r.) odpowiadając na powyższe pytania, Wnioskodawczyni wskazała, że rodzice w stosunku do brata posiadają ograniczoną władzę rodzicielską zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 20 marca i 2 października 2013 roku. Przez Sąd Wnioskodawczyni została ustanowiona rodziną zastępczą – pieczą zastępczą. Na sprawie sądowej o opiekę Wnioskodawczyni występowała z wnioskiem o przyznanie prawa do reprezentowania B., dlatego też przyznano Jej pieczę zastępczą. Wnioskodawczyni reprezentuje brata we wszystkich instytucjach. tj. lekarz, szpital, szkoła, zajęcia dodatkowe itp. gdzie podpisuje się jako opiekun prawny. W stosunku do Wnioskodawczyni oraz w stosunku do brata nie miały i nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawy o podatku tonażowym w okresie będącym przedmiotem zapytania. Brat będzie nadal na utrzymaniu Wnioskodawczyni. Nadal Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek dostarczania bratu środków utrzymania i wychowania. Nadal Wnioskodawczyni będzie w całości bez udziału rodziców biologicznych (nie chcą utrzymywać kontaktów z bratem, jak również nie interesują się jego funkcjonowaniem i rozwojem) utrzymywała brata, jednocześnie podejmując wszystkie decyzje związane z funkcjonowaniem, rozwojem, spędzaniem wolnego czasu, rozwijaniem zainteresowań i edukacją. Ojciec brata ma zasądzone alimenty w wysokości 520 zł, które ściąga komornik i są przekazywane na konto Wnioskodawczyni. Matka nie ma obowiązku alimentacyjnego i nie uczestniczy w kosztach utrzymania. Po ukończeniu 18 lat brat będzie kontynuował naukę. Obecnie brat uczęszcza do II klasy technikum i po jej zakończeniu planuje kontynuować naukę. Po ukończeniu 18 lat, brat nie będzie uzyskiwał dochodów przekraczających 3.089 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w 2013, 2014 i później Wnioskodawczyni może korzystać z ulgi prorodzinnej przysługującej dla osób samotnie wychowujących dziecko... Przy czym, w listopadzie 2014 r. B. osiągnie pełnoletność, rodzice biologiczni już nie będą opiekunami prawnymi (w części) i czy z takiej ulgi Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać pod warunkiem, że w dalszym ciągu będzie osobą faktycznie samotnie wychowującą.
 2. Jeśli Wnioskodawczyni nie miałaby prawa do korzystania z ulgi to komu w wyżej opisanym przypadku ona przysługuje...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Sąd przyznał Wnioskodawczyni pieczę zastępczą umieszczając B. w rodzinie zastępczej, aby Wnioskodawczyni mogła podejmować decyzję i sprawować częściową opiekę prawną (rodzice są częściowo pozbawieni praw) pozwalając Wnioskodawczyni tym samym na podejmowanie wszystkich decyzji związanych z wychowaniem dziecka, za wyjątkiem dłuższego wyjazdu za granicę (potrzebna byłaby zgoda Sądu, nawet szpitalnego), Szkoły, wyjazdów na obozy, spędzanie wolnego czasu itp. rodzice nie interesują się wychowaniem i funkcjonowaniem dziecka, jak też nie są zainteresowani jakimkolwiek jego rozwojem. We wszystkich instytucjach Wnioskodawczyni reprezentuje B. jako opiekun prawny dlatego też uważa, że powinna mieć prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej przewidzianej dla osoby samotnie wychowującej, tym bardziej że miałaby takie prawo nie przekraczając kwoty 56.000 zł na jednego rodzica. Jednakże przepisy w ustawie nie są jednoznaczne w ww. sytuacji, dlatego Wnioskodawczyni zwraca się z prośbą o interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko.
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota stanowiąca:
  1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
  3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Stosownie do art. 27f ust. 2a ustawy, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W świetle art. 27f ust. 2c ww. ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Na podstawie art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak wynika z art. 27f ust. 7 cyt. ustawy podatkowej, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

Podkreślenia wymaga fakt, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że, z uwagi na brak zainteresowania rodziców biologicznych wychowaniem dziecka, Wnioskodawczyni od 20 marca 2013 r. została ustanowiona pieczą zastępczą – rodziną zastępczą dla przyrodniego brata urodzonego 21 listopada 1997 r. Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 20 marca i 2 października 2013 roku, rodzice biologiczni posiadają w stosunku do brata ograniczoną władzę rodzicielską. Brat zamieszkuje z Wnioskodawczynią i są tylko we dwoje w gospodarstwie domowym. Faktycznie Wnioskodawczyni wychowuje brata samodzielnie jak również całkowicie samodzielnie i bez wpływu nikogo innego podejmuje wszystkie decyzje związane z wychowaniem brata. Brat obecnie uczy się w szkole średniej (technikum), a po jego ukończeniu będzie kontynuował naukę. Zarobki Wnioskodawczyni przekraczają 56.000 zł.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy m.in. sprawować nad małoletnim dzieckiem opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ponadto, w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim, który wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do jednego dziecka przedmiotowa ulga przysługuje jedynie wówczas, gdy kwota dochodu uzyskanego przez cały rok podatkowy nie przekroczy 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, którego roczny dochód nie może przekroczyć kwoty 112.000 zł.

Powołany przepis art. 6 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,
  - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Instytucja rodziny zastępczej oraz opiekuna prawnego dziecka, określona została w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 94 § 3 ww. ustawy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

W myśl art. 145 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II Kodeksu. Natomiast § 2 cyt. artykułu stanowi, że opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.

Natomiast instytucję rodziny zastępczej reguluje przepis art. 1121 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo – terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej – § 2 art. 1121 ww. ustawy.

Uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania rodziny zastępczej zostały zawarte również w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.). W myśl art. 35 ust. 1 ww. ustawy, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2.

W myśl art. 37 ust. 1 tej ustawy, objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Jednakże, osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego (art. 37 ust. 2 pkt 1 lit. a) – d) ustawy).

Stosownie zaś do art. 41 ww. ustawy, rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem art. 55 i 58.

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy, obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu, umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2, oraz w sytuacjach określonych w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy, należy zauważyć, że funkcja rodziny zastępczej nie jest więc tożsama z funkcją opiekuna prawnego. Opiekuna prawnego ustanawia się do sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, w związku z brakiem rodziców lub całkowitym pozbawieniem ich władzy rodzicielskiej. Natomiast umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej występuje w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie zapewniają dziecku właściwej opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza wykonuje jedynie funkcje zapewniające dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.

Jak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego (...). Zawarta w tym przepisie definicja osoby samotnie wychowującej dzieci jest wyczerpująca i nie przewiduje żadnych wyjątków, a katalog osób w niej wymienionych jest zamknięty i nie może podlegać wykładni rozszerzającej.

Zważywszy na okoliczność, że w stanie faktycznym sprawy Wnioskodawczyni wskazała, że została przez Sąd ustanowiona rodziną zastępczą – pieczą zastępczą dla przyrodniego brata, którego rodzice posiadają ograniczoną władzę rodzicielską, zatem nie można uznać Jej za osobę samotnie wychowującą dziecko – opiekunem prawnym – w stosunku do której ma zastosowanie limit dochodu w wysokości 112.000 zł, określonej w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

Z uwagi na fakt, że zarobki Wnioskodawczyni przekraczają 56.000 zł nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi wskazana w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawczyni nie przysługuje w 2013 r. prawo do dokonania odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej w roku 2014 i później, kiedy to brat uzyska pełnoletność, należy wskazać, że jak wynika z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Wobec powyższego należy uznać, że Wnioskodawczyni będzie pieczą zastępczą dla przyrodniego brata do momentu ukończenia przez niego 18 roku życia. Później funkcja rodziny zastępczej zostanie przez Nią utracona z uwagi na fakt uzyskanie przez brata pełnoletniości, co jest równoznaczne z brakiem prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje fakt, że Wnioskodawczyni będzie ponosiła koszty utrzymania brata. Nawet jeżeliby Wnioskodawczyni posiadała nadal funkcję rodziny zastępczej, jak już wyżej wskazano nie będzie jej można uznać za opiekuna prawnego przyrodniego brata – osoby samotnie wychowującej dziecko, do której ma zastosowanie limit dochodów 112.000 zł, określonej w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni jako rodzina zastępcza, w okresie od 20 marca 2013 r. do momentu uzyskania przez brata pełnoletności nie mogła zostać uznana za opiekuna prawnego (osobę samotnie wychowująca dziecko) oraz przekroczyła limit dochodów 56.000 zł, nie przysługuje jej możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej za ten okres. Prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni nie będzie również miała w 2014 r. i w latach następnych po uzyskaniu przez brata pełnoletności, bowiem nie będzie już sprawowała nad bratem funkcji rodziny zastępczej, jednocześnie nie będzie też jego opiekunem prawnym spełniającym kryterium dochodowego 56.000 zł.

Natomiast mając na uwadze treść art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko przysługuje osobie, która wykonywała w stosunku do dziecka władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nią zamieszkiwało, sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, spełniając jednocześnie kryterium dochodowe określone w art. 27f ust. 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacja dotyczy tylko Pani jako Wnioskodawczyni, nie dotyczy innych osób.

Z uwagi na to, że wniosek z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy 1 stanu faktycznego i 1 zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 160,00 zł, zatem różnica w wysokości 80,00 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona, na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.