IPPB4/4511-37/16-4/MS2 | Interpretacja indywidualna

Podział ulgi prorodzinnej
IPPB4/4511-37/16-4/MS2interpretacja indywidualna
 1. rodzice
 2. ulga prorodzinna
 3. władza rodzicielska
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), uzupełniony wnioskiem z dnia 18 marca 2016 r. (data nadania 18 marca 2016 r, data wpływu 21 marca 2016 r.) na wezwanie z dnia 14 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-37/16-2/MS2 (data nadania 14 marca 2015 r., data doręczenia 17 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2015 rok – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2015 rok.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 14 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-37/16-2/MS2 (data nadania 14 marca 2016 r., data doręczenia 17 marca 2016 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wnioskiem z dnia 18 marca (data nadania 18 marca 2016 r., data wpływu 21 marca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 5 listopada 2014 r. zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Wnioskodawca jest rozwiedziony z Małgorzatą P., z którą ma troje dzieci, Arkadia lat 19, Oktawian lat 16 i Anastazja lat 10.Sąd w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi: Oktawianem i Anastazją P., pozostawił matce Małgorzacie P. ograniczając władzę rodzicielską ojcu Aleksemu P. (wnioskodawcy) do współdecydowania w sprawach sposobu leczenia i wyboru szkoły. Przyczyną ograniczenia praw rodzicielskich jest art. 58 K.R.O. (brak porozumienia w planie wychowawczym dzieci). Miejsce zamieszkania małoletnich dzieci: Oktawiana i Anastazji P., jest przy matce Małgorzacie P.. Kosztami utrzymania małoletnich dzieci: Oktawiana i Anastazji P. obciąża oboje rodziców, ustalając udział ojca Aleksego P. w tych kosztach na kwotę 300,00 zł miesięcznie na rzecz Oktawiana oraz 200,00 zł miesięcznie na rzecz Anastazji. Arkadia jako pełnoletnia nie miała zasądzonych alimentów w wyroku rozwodowym, ale w wcześniejszym wyroku o alimenty, które były zasądzone w kwocie 400,00 zł miesięcznie. Kwotę 400,00 zł Wnioskodawca przekazywał w każdym miesiącu, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. jako alimenty dla Arkadii P., na początku roku na konto matki Arkadii, od kwietnia 2015 r. alimenty w kwocie 400,00 zł są przekazywane do rąk Arkadii, córka uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego. Sąd w wyroku rozwodowym ustalił, że ojciec małoletnich: Oktawiana i Anastazji P. będzie utrzymywał osobiste kontakty małoletnimi dziećmi: w każdy poniedziałek i środę od godziny 16:00 do 21:00, w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od soboty, od godziny 10:00 do niedzieli do godziny 18:00, dwa ostatnie tygodnie lipca i dwa ostatnie tygodnie sierpnia oraz pierwszy tydzień ferii zimowych. W święta Bożego Narodzenia w latach nie parzystych w Wigilię od godziny 10:00 do godziny 18:00 pierwszego dnia świąt. W święta Wielkanocne w latach parzystych poczynając od soboty od godziny 10:00 do niedzieli do godziny 18:00. Powyższe ustalenia są realizowane przez Wnioskodawcę bez zastrzeżeń.

Podczas przebywania małoletnich dzieci z ojcem korzystają ze wszystkiego co jest im potrzebne. Wszystkie koszty pobytu dzieci związane z wyjazdami dzieci, niezależnie od płaconych alimentów pokrywa Wnioskodawca, czyli ojciec dzieci. Przy różnych okazjach Wnioskodawca kupuje dzieciom ubrania, upominki, słodycze i inne rzeczy. Zabiera też córkę Anastazję na basen, jazdę konną i do kina, czasem dowozi do szkoły, a syna Oktawiana do stacji PKP, opłaca zajęcia dodatkowe Oktawiana. Przygotowuje kanapki dzieciom do szkoły i posiłki we wspólnym domu, w którym mieszkają i korzystają ze wspólnej kuchni. Miejsce zamieszkania, zameldowania i pobytu małoletnich: Oktawiana P. i Anastazji P.: .... Miejsce zamieszkania, zameldowania i pobytu Arkadii P.: .... Miejsce zamieszkania, zameldowania i pobytu matki małoletnich dzieci: Małgorzaty P.: .... Stałym miejscem zamieszkania, zameldowania i pobytu matki dzieci Małgorzaty P., małoletnich dzieci Oktawiana i Anastazji P., Arkadii P. i Wnioskodawcy Aleksego P. po rozwodzie jest to samo miejsce i ten sam dom.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w okresie będącym przedmiotem zapytania, w stosunku do pełnoletniego dziecka, ciążył na Wnioskodawcy obowiązek alimentacyjny. Alimenty zasądzone były w kwocie 400,00 zł. W kwietniu 2015 r. kolejny wyrok alimentacyjny i od tego momentu przekazuje alimenty dla Arkadii P. do rąk własnych, jest to zobowiązanie do pokrycia części kosztów utrzymania Arkadii P. w kwocie 400,00 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej w okresie będącym przedmiotem zapytania. Nie zawierał żadnej umowy i porozumienia z byłą żoną dotyczącego ulgi prorodzinnej i odliczeń na dzieci. Pełnoletnia córka Arkadia nie pobierała żadnych zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, oraz nie wstąpiła w związek małżeński. Córka Arkadia w roku podatkowym będącym przedmiotem zapytania nie uzyskała dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jeżeli oboje rodzice, którzy są po rozwodzie i zamieszkują z trójką dzieci w tym samym miejscu i w tym samym mieszkaniu i mają ten sam adres zameldowania, to ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych po połowie to znaczy: pierwsze dziecko 1.112,04 zł/rok, drugie dziecko 1.112,04 zł/rok, trzecie dziecko 2.000,04 zł/rok. Razem 4.224,12gr dzielimy tę kwotę na 2 części to się równa 2.112,06 zł.

Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z części ulgi, tj. do 1/2 ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 2.112,06zł...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy opierając się na wyjaśnieniach tzw. prasowych oraz to, że miejsce zamieszkania matki i dzieci Wnioskodawcy, jak i samego Wnioskodawcy jest dla wszystkich to samo, oraz Wnioskodawca finansowo i wychowawczo jest zaangażowany w utrzymanie dzieci, także pełni funkcję opieki nad dziećmi codziennie. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do skorzystania z części ulgi, tj. do 1/2 ulgi prorodzinnej na dzieci, na równi z byłą żoną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W myśl art. 27f ust. 2c ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Z przepisu art. 27f ust. 4 ww. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W świetle art. 27f ust. 6 przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie.

Treść art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 wskazuje, że odliczenie kwoty określonej w ust. 2 przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,

- w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Władza rodzicielska - zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) - przysługuje obojgu rodzicom, a - stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy - jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Jednocześnie biorąc po uwagę umiejscowienie w przepisach ustawy sformułowania „lub w dowolnej proporcji”, tj. po wyrazach „kwotę tę rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych”, to należy przyjąć, że podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodziców, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych. Możliwość skonsumowania tej kwoty przez rodziców w inny sposób niż w proporcji pół na pół, należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie dowolnej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice. Wynika to z użytego przez ustawodawcę sformułowania „w dowolnej proporcji przez nich ustalonej”, oznaczającego współudział (porozumienie) obojga rodziców w określonej proporcji innej niż odpowiadającej częściom równym. Zatem brak stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka oznacza, że w sytuacji, gdy każdy z rodziców spełnia warunki do zastosowania przedmiotowego odliczenia, przysługującą rodzicom wspólną kwotę ulgi na dzieci rodzic dzieli z drugim rodzicem w częściach równych.

Z treści wniosku wynika, że że Wnioskodawca jest rozwiedziony z Małgorzatą P., z którą ma troje dzieci, Arkadia lat 19, Oktawian lat 16 i Anastazja lat 10. Sąd w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi: Oktawianem i Anastazją P., pozostawił matce ograniczając władzę rodzicielską ojcu (wnioskodawcy) do współdecydowania w sprawach sposobu leczenia i wyboru szkoły. Kosztami utrzymania małoletnich dzieci obciąża oboje rodziców, ustalając udział Wnioskodawcy w tych kosztach na kwotę 300,00zł miesięcznie na rzecz Oktawiana oraz 200,00 zł miesięcznie na rzecz Anastazji. Arkadia jako pełnoletnia nie miała zasądzonych alimentów w wyroku rozwodowym, ale w wcześniejszym wyroku o alimenty, które były zasądzone w kwocie 400,00 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie zawierał żadnej umowy i porozumienia z byłą żoną dotyczącego ulgi prorodzinnej i odliczeń na dzieci. Pełnoletnia córka Arkadia nie pobierała żadnych zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, oraz nie wstąpiła w związek małżeński. Córka Arkadia w roku podatkowym będącym przedmiotem zapytania nie uzyskała dochodów.

W świetle tak zarysowanej sytuacji należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie występują przeszkody, by mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej, o ile spełnione są wszystkie przesłanki omawianej ulgi.

Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W przypadku natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.

Skoro więc w przypadku Wnioskodawcy nie doszło do porozumienia między rodzicami o proporcji skorzystania przez nich z kwoty odliczenia - to każde z nich może dokonać odliczenia kwoty ulgi w częściach równych (po 50%).

Należy podkreślić fakt, że przy korzystaniu z tego zwolnienia istotne jest posiadanie przez rodziców władzy rodzicielskiej, a nie okoliczność - z którym z rodziców dziecko zamieszkuje.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca spełnia wszystkie pozostałe wymogi ulgi (oprócz nieprzerwanie posiadanej władzy rodzicielskiej) może skorzystać z ulgi w części równej, tj. w kwocie stanowiącej 1/2 kwoty określonej w art. 27f ust. 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca oraz jego była żona przez cały rok wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do swoich dzieci, a Wnioskodawca nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć, że przysługuje Mu ulga w wysokości połowy kwoty przysługującej na dzieci. W zeznaniu za 2015 rok i dalsze lata (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawca będzie mógł dokonać rozliczenia ulgi na dzieci w proporcji 50%- 50%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.