ILPB2/4511-1-138/16-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podstawa obliczenia i wysokość podatku - ulga prorodzinna.
ILPB2/4511-1-138/16-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. odliczenia
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 16 lutego 2016 r. nr ILPB2/4511-1-138/16-2/WS Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 lutego 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 19 lutego 2016 r.), zaś w dniu 23 lutego 2016 r. (data nadania 22 lutego 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Mąż Wnioskodawczyni pracuje w Republice Czeskiej, tam płaci podatki i tam skorzysta z przysługujących mu ulg, w tym z ulg na dzieci. Mąż nie pracuje w Polsce i nie osiąga w Polsce żadnych dochodów. Wnioskodawczyni natomiast pracuje w Polsce i tutaj płaci podatki od dochodów. Małżonkowie nie będą się rozliczać z podatków wspólnie.

Jako że z ulgi na dzieci może skorzystać tylko jedno z rodziców lub dwoje, ale w proporcjonalnych jej częściach, Wnioskodawczyni chciałaby się dowiedzieć, czy może odliczyć całą ulgę na dzieci od swoich podatków, zapłaconych w Polsce. Jak już Zainteresowana wspomniała, jej mąż w Polsce nie pracuje, nie osiąga w Polsce dochodów i nie płaci w Polsce podatków, co za tym idzie, nie odliczy w Polsce od podatków ulgi na dzieci. Reasumując, jeżeli mąż Zainteresowanej w Polsce nie skorzysta z ulgi na dzieci, to Wnioskodawczyni odliczając tę ulgę od swoich podatków, spełni warunek, że tylko jeden rodzic skorzysta z ulgi na dzieci w Polsce. Wnioskodawczyni nigdzie nie znalazła przepisów mówiących, że nie może z ulgi na dzieci skorzystać w Polsce, nawet jeśli mąż skorzysta z podobnej ulgi w Republice Czeskiej. Jeśli jednak istnieją takie przepisy, Wnioskodawczyni prosi o ich wskazanie, ponieważ nie chce popełnić jakiegoś błędu odliczając ulgę na dzieci od swojego podatku. Wnioskodawczyni dodała, że tylko ona pracuje w Polsce i tylko w Polsce płaci podatki.

Rozliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy trójki dzieci.

Pierwsze dziecko urodzone w 1995 r., kontynuuje naukę na studiach wyższych dziennych i nie uzyskuje żadnych dochodów, które uniemożliwiłyby skorzystanie przez Wnioskodawczynię z ulgi. Drugie dziecko urodzone w 1999 roku kontynuuje naukę w szkole średniej w trybie dziennym i również nie osiąga żadnych dochodów. Trzecie dziecko urodziło się w 2012 roku. Wobec powyższego wszystkie dzieci kwalifikują się do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli jako jedyny rodzic płaci w Polsce podatki, a drugi rodzic nie płaci w Polsce podatków i nie skorzysta w Polsce z ulgi na dzieci...
 2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli z podobnej ulgi skorzysta mąż w republice Czeskiej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w Polsce. Drugi rodzic nawet nie będzie się starał o tę ulgę w Polsce, ponieważ nie pracuje w Polsce i nie płaci w Polsce żadnych podatków. Zainteresowana nigdzie nie znalazła przepisów, które zabraniałyby skorzystania w takim przypadku przez Wnioskodawczynię z ulgi na dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

 1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
 3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

Z przepisu art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W świetle art. 27f ust. 6 ww. ustawy, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 ww. ustawy).

Treść art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 wskazuje, że odliczenie kwoty określonej w ust. 2 przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,

w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni pracuje w Polsce i tutaj płaci podatki od dochodów. Mąż Wnioskodawczyni pracuje w Republice Czeskiej, tam płaci podatki i tam skorzysta z przysługujących mu ulg, w tym z ulg na dzieci. Mąż nie pracuje w Polsce i nie osiąga w Polsce żadnych dochodów. Małżonkowie nie będą się rozliczać z podatków wspólnie. Rozliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy trójki dzieci - wszystkie dzieci kwalifikują się do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z powołanego wcześniej art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W tej sytuacji, gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym powinni oni ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie.

Z powyższego wynika, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka.

Zatem - jeśli mąż Wnioskodawczyni nie będzie rozliczał się w Polsce i nie będzie odliczał ulgi prorodzinnej, a małżonkowie ustalą, że ulgę rozliczy Zainteresowana - Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości.

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczeń z tytułu możliwości skorzystania z ww. ulgi, ze względu na to, że małżonek pracuje za granicą i w innym państwie korzysta z ulgi na dzieci.

Reasumując, należy wskazać, że w sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.