ILPB2/415-260/12-6/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w zaistniałej sytuacji (córka nadal jest na utrzymaniu Wnioskodawcy, jest studentką, która jeszcze nie ukończyła 25 lat, jest rozwódką) można skorzystać, za 2011 r. z ulgi podatkowej na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu 9 marca 2012 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 5 czerwca 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.), oraz z dnia 16 czerwca 2012 r. (data wpływu 19 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 30 maja 2012 r., nr ILPB2/415-260/12-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 30 maja 2012 r., skutecznie doręczono w dniu 4 czerwca 2012 r., natomiast w dniu 11 czerwca 2012 r. (data nadania 6 czerwca 2012 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek, jednakże dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy konieczne stało się ponowne wezwanie Zainteresowanego, pismem z dnia 12 czerwca 2012 r., nr ILPB2/415-260/12-4/ES do dodatkowego uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 czerwca 2012 r., natomiast w dniu 19 czerwca 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 18 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Żona nie pracuje, otrzymuje rentę strukturalną. Małżonkowie mają córkę urodzoną ... maja 1989 r. W październiku 2009 r. córka podjęła naukę na studiach wyższych. Jest studentką w systemie studiów zaocznych. W dniu ... maja 2009 r. córka zawarła cywilny związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego. Po ślubie córka zamieszkała razem z mężem u jego rodziców i tam też została zameldowana. Niespełna po półrocznym związku córka wróciła do domu i ponownie zamieszkała i została zameldowana u Wnioskodawcy. Wniesiony został pozew o rozwód, natomiast orzeczenie sądu o rozwodzie wydano w październiku 2010 r. Z ww. związku nie ma dzieci. Córka pozostaje na wyłącznym utrzymaniu Zainteresowanego. Nie otrzymuje żadnej pomocy materialnej ze strony byłego męża, natomiast od daty wydania wyroku o rozwodzie córka nie uzyskuje żadnych dochodów. Jest osobą bezrobotną nigdy nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

W uzupełnieniach do przedmiotowej sprawy Wnioskodawca wskazał, iż wyrok sądu o rozwodzie córki uprawomocnił się dnia ..... grudnia 2010 r. Dodatkowo wskazał On, iż jest zainteresowany odliczeniem od podatku w ramach, tzw. ulgi prorodzinnej za rok 2011 oraz że nie ciąży na Nim obowiązek alimentacyjny wobec córki.

Ponadto Zainteresowany poinformował, iż Jego córka jest studentką IV roku psychologii społecznej. Po rozwodzie zamieszkała wspólnie z rodzicami. Jest na wyłącznym utrzymaniu i ubezpieczeniu Wnioskodawcy. Nie podejmuje żadnej pracy, gdyż ww. studia wymagają dużego nakładu czasu do nauki. Po rozwodzie nie otrzymuje żadnych alimentów ani pomocy ze strony byłego męża. Córka nie wnosiła ani nie będzie wnosić o alimenty.

Zainteresowany dodał, że łoży na naukę i utrzymanie córki. Uważa, iż Jego obowiązkiem jako ojca jest ją utrzymywać do ukończenia szkoły.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałej sytuacji (córka nadal jest na utrzymaniu Wnioskodawcy, jest studentką, która jeszcze nie ukończyła 25 lat) można skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo zawarcia przez Jego córkę cywilnego związku małżeńskiego i uzyskania rozwodu córka pozostaje na Jego wyłącznym utrzymaniu. W związku z faktem, że Zainteresowany pracuje i osiąga dochody ze stosunku pracy – uważa On, iż może skorzystać z ulgi prorodzinnej na córkę rozwódkę, która jest jeszcze studentką i nie ukończyła, w 2011 r. 25-tego roku życia. Fakt, że córka jest rozwódką nie oznacza, iż nie jest przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę wychowywana. W ocenie Zainteresowanego, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b ma prawo odliczyć rocznie kwotę ulgi na dziecko, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne dziecko, o którym mowa w art. 6 ust 4.

(... dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku ...)

Córka Zainteresowanego nie uzyskuje żadnych dochodów – jest bezrobotna, nie pobiera żadnej renty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 ww. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 powołanej ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki, tj.:

  1. osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,
  2. wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  3. utrzymywali pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,
  4. wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne),
  5. w stosunku do dziecka nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Oznacza to, że jednym z podstawowych warunków, by podatnik mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej w odniesieniu do dzieci pełnoletnich jest utrzymywanie ich przez podatnika w związku z ciążącym na nim obowiązkiem alimentacyjnym.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Zainteresowany jednoznacznie wskazał, że nie ciąży na Nim wobec córki obowiązek alimentacyjny.

Mając na uwadze powyższą sytuację oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa skorzystać z odliczenia od podatku, w zeznaniu podatkowym za 2011 r., z tzw. ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania pełnoletniej, studiującej córki, która nie ukończyła 25 lat, bowiem nie spełnił przesłanki wskazanej w art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. Wnioskodawca nie utrzymywał w 2011 r. pełnoletniej córki w związku z wykonywaniem ciążącego na Nim wobec niej obowiązku alimentacyjnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.