IBPBII/1/4511-143/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy dokonując wspólnego rozliczenia Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka (2000.04 zł)?
IBPBII/1/4511-143/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. odliczenia od podatku
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (wpływ do Biura – 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński 17 lutego 2001 r. Z ww. związku Wnioskodawczyni posiada córkę urodzoną 17 maja 2001 r. W wyroku rozwodowym Sąd powierzył Wnioskodawczyni pełną opiekę nad córką.

Obecny mąż Wnioskodawczyni jest wdowcem z dwójką dzieci: urodzonych 8 czerwca 1999 r. i 8 listopada 2001 r. Małżeństwo zostało zawarte 10 czerwca 2006 r. i od tego czasu Wnioskodawczyni i jej mąż wspólnie wychowują trójkę dzieci.

Wnioskodawczyni wskazała, że dzieci z ich związków nie były przysposobione.

Dochód Wnioskodawczyni za 2014 r. wyniósł 34.964,90 zł, zatem nie przekroczył kwoty 56.000 zł.

Zeznanie za 2014 r. Wnioskodawczyni rozlicza wspólnie z obecnym mężem. Były mąż Wnioskodawczyni nie korzysta z odliczenia ulgi na ich dziecko.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując wspólnego rozliczenia Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka (2000,04 zł)...

Wnioskodawczyni uważa, że wraz z mężem ma prawo do skorzystania z podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka, ponieważ troje dzieci wychowywali wspólnie przez cały rok, nie różnicując ich w żaden sposób, starając się zaspokoić ich potrzeby materialne i edukacyjne w równym stopniu emocjonalnym. Wnioskodawczyni nadmieniła, że jedno z ich dzieci jest dzieckiem specjalnej troski.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię. W zakresie zastosowania ww. ulgi przez męża Wnioskodawczyni, zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Na mocy art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Na podstawie art. 27f ust. 2 cytowanej ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego,

2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

 • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 • 166,67 zł na trzecie dziecko,
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

  Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (art. 27f ust. 2a ww. ustawy).

  Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b cyt. ustawy).

  Stosownie do art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

  Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

  Z kolei, jak stanowi art. 27f ust. 7 ww. ustawy, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

  Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi prorodzinnej na małoletnie dziecko przysługuje temu tylko podatnikowi, który:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Sąd powierzył Wnioskodawczyni pełną opiekę nad małoletnią córką. Były mąż Wnioskodawczyni nie korzysta z odliczenia ulgi na ich dziecko. Obecny mąż Wnioskodawczyni jest wdowcem z dwójką małoletnich dzieci. Małżeństwo zostało zawarte 10 czerwca 2006 r. od tego czasu Wnioskodawczyni i jej obecny mąż wspólnie wychowują trójkę dzieci. Wnioskodawczyni wskazała, że dzieci z ich związków nie były przysposobione. Zeznanie za 2014 r. Wnioskodawczyni rozlicza wspólnie z obecnym mężem. Dochód Wnioskodawczyni za 2014 r. wyniósł 34.964,90 zł.

  Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z odliczenia na trzecie dziecko, z tej racji, że razem z mężem wychowują wspólnie troje dzieci przez cały rok.

  Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić.

  Z wniosku wynika, że dzieci z poprzednich związków Wnioskodawczyni i jej męża nie zostały przysposobione. Zatem Wnioskodawczyni wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka z poprzedniego związku a jej obecny mąż wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do dwójki swoich małoletnich dzieci, również z poprzedniego związku. Tym samym Wnioskodawczyni przysługuje jedynie ulga z tytułu wychowywania jednego małoletniego dziecka z jej poprzedniego związku (o ile łączne dochody Wnioskodawczyni i jej obecnego męża nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł). Nie przysługuje jej natomiast ulga z tytułu wychowywania dwójki małoletnich dzieci jej obecnego męża, gdyż w stosunku do tych dzieci Wnioskodawczyni nie posiada władzy rodzicielskiej.

  W konsekwencji zatem Wnioskodawczyni nie przysługuje kwota ulgi na trzecie dziecko, bowiem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi tylko na dziecko. Z wniosku jednoznacznie wynika bowiem, iż przesłanki, o których mowa w art. 27f ust. 1 cyt. ustawy (do skorzystania z ulgi) Wnioskodawczyni spełnia tylko w stosunku do jednego dziecka (pochodzącego z jej poprzedniego związku). Samo wychowywanie trójki dzieci nie przesądza o posiadaniu prawa do zastosowania ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka. Jak wynika bowiem z powołanego powyżej art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską (lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę jako rodzina zastępcza).

  W związku z powyższym, skoro Wnioskodawczyni wykonuje władzę rodzicielską tylko w stosunku do jednego dziecka i nie spełnia przesłanek wskazanych w pkt 2 i 3 ust. 1 art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w zeznaniu podatkowym nie ma prawa do odliczenia ulgi na trzecie dziecko.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.