IBPB-2-1/4511-88/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanej sytuacji prawno-rodzinnej Wnioskodawca wraz z małżonką (przy wspólnym opodatkowaniu małżonków) nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna za cały 2012 r., podlegającej odliczeniu od podatku, czyli kwota w wysokości 1112,04 zł ?
IBPB-2-1/4511-88/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. ulga prorodzinna
 3. zeznanie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z żoną ma na utrzymaniu syna (ur. 3 stycznia 1992 r.), niepełnosprawnego, który wspólnie z nimi zamieszkuje. Syn Wnioskodawcy miał od 22 grudnia 2008 r. przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Syn Wnioskodawcy uczył się w szkole do 27 kwietnia 2012 r., jednak ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia przestał uczęszczać na zajęcia, nie utracił z tego powodu statusu ucznia.

Lekarz ZUS przyznał synowi Wnioskodawcy od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. znaczny stopień niepełnosprawności, orzekając, że syn Wnioskodawcy jest okresowo całkowicie niezdolny do pracy. Syn Wnioskodawcy z tytułu niepełnosprawności otrzymał rentę socjalną w okresie od 1 czerwca 2012 r do 30 czerwca 2013 r. Ponadto nie uzyskiwał innych dochodów, nie otrzymywał zasiłku pielęgnacyjnego, pozostawał na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego żony, wymagał pomocy w procesie leczenia i rehabilitacji, w celu przywrócenia niezbędnej sprawności organizmu.

W zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2012 r, które Wnioskodawca składał wspólnie z żoną, w informacji PIT-0 Wnioskodawca wykazał jako podatnik kwotę do odliczenia od podatku, w ramach ulgi prorodzinnej na syna, w wysokości 370,68 zł (4 x 92,67), natomiast żona nie wykazała odliczeń gdyż nie uzyskiwała żadnych dochodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji prawno-rodzinnej Wnioskodawca wraz z małżonką (przy wspólnym opodatkowaniu małżonków) nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna za cały 2012 r., podlegającej odliczeniu od podatku, czyli kwoty w wysokości 1.112,04 zł ...

Wnioskodawca wskazał, że w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy, w zakresie oceny przesłanek warunkujących zastosowanie przedmiotowej ulgi, ze względu na okoliczność wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie z zapewnieniem temu dziecku opieki i pomocy w procesie leczenia i rehabilitacji, Wnioskodawca jest uprawniony wraz z małżonką do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. Uprawnienie do ulgi związane jest z utrzymaniem pełnoletnich dzieci, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały rentę socjalną, nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b, pozostawały na utrzymaniu podatników w związku wykonywaniem przez nich ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

Wnioskodawca uważa, że z tytułu skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. może odliczyć kwotę 1.112,04 zł (tj. 12 x 92,67), ponieważ syn pozostawał przez cały 2012 r. na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego żony.

W związku z powyższym różnica pomiędzy kwotą 370,68 zł jaką Wnioskodawca odliczył z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za 2012 r wykazaną w załączniku PIT-0, a kwotą którą mógł odliczyć z tytułu skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli 1.112,04 zł, będzie mógł rozliczyć składając korektę zeznania podatkowego PIT-37 za 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawcę. W zakresie zastosowania ww. ulgi przez żonę Wnioskodawcy, zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 powyższej ustawy – w brzemieniu obowiązującym w 2012 r. - odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej (art. 27f ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 27f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Art. 27 ust. 6 ww. stanowi, iż przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, to dzieci:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że obowiązek alimentacyjny zdefiniowany został w art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Stosownie do art. 133 § 1 ww. ustawy rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 cytowanej ustawy).

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (art. 135 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zatem aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ww. ustawy należy m.in.:

 • osiągnąć dochody opodatkowane według skali podatkowej, określonej w art. 27f ww. ustawy,
 • utrzymywać pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na danej osobie obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,
 • wykazać podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Przy czym warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

 • art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną ma na utrzymaniu syna (ur. 3 stycznia 1992 r.), niepełnosprawnego, który wspólnie z nimi zamieszkuje. Syn Wnioskodawcy miał od 22 grudnia 2008 r. przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Syn Wnioskodawcy uczył się w szkole do 27 kwietnia 2012 r., jednak ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia przestał uczęszczać na zajęcia, nie utracił z tego powodu statusu ucznia.

Lekarz ZUS przyznał synowi Wnioskodawcy od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. znaczny stopień niepełnosprawności, orzekając, że syn Wnioskodawcy jest okresowo całkowicie niezdolny do pracy. Syn Wnioskodawcy z tytułu niepełnosprawności otrzymał rentę socjalną w okresie od 1 czerwca 2012 r do 30 czerwca 2013 r. Ponadto nie uzyskiwał innych dochodów, nie otrzymywał zasiłku pielęgnacyjnego, pozostawał na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego żony, wymagał pomocy w procesie leczenia i rehabilitacji, w celu przywrócenia niezbędnej sprawności organizmu.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Chodzi tutaj zarówno o warunki, jakie musi spełniać podatnik, chcący skorzystać z możliwości odliczenia ulgi, jak i jego dziecko.

W przypadku dorosłych dzieci warunkiem tym – zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy - jest pobieranie przez nie zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej, przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Obowiązujące przepisy wprowadzają obowiązek odliczania ulgi za miesiące, w których spełnione są warunki do jej odliczenia. Zatem skoro synowi Wnioskodawcy przyznano rentę socjalną od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., to należy uznać, że w miesiącach od czerwca do grudnia 2012 r. spełniał on warunki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2. Tym samym na podstawie powołanego powyżej przepisu Wnioskodawca mógł odliczyć ulgę z tytułu wychowywania syna za te miesiące 2012 r., za które na podstawie odrębnych przepisów przyznano mu rentę socjalną.

Natomiast mając na uwadze treść art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że ulga z tytułu wychowywania dziecka przysługuje również rodzicom, którzy utrzymują pełnoletnie dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się m.in. w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Zatem podatnik ma prawo odliczyć ulgę na dziecko pod warunkiem posiadania przez dziecko statusu ucznia. Status ucznia wynikać powinien z zaświadczenia wydanego przez szkołę.

Należy zauważyć, że zgodnie z powołanym powyżej art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na żądanie organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jeżeli zatem syn Wnioskodawcy uczęszczał do szkoły, o której mowa w przepisach o systemie oświaty a z zaświadczenia wydanego przez szkołę wynikać będzie, że syn Wnioskodawcy nie utracił statusu ucznia (nie został skreślony z listy uczniów), to należy uznać, że w miesiącach od stycznia do sierpnia 2012 r. syn Wnioskodawcy spełniał warunki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca miał zatem prawo do odliczenia ulgi z tytułu wychowywania dziecka za miesiące, w których spełnione zostały warunki do jej odliczenia.

Natomiast zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z treści art. 81 § 1 cyt. ustawy wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Korekta deklaracji zeznania ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Reasumując, jeżeli Wnioskodawca utrzymywał pełnoletniego syna w związku z ciążącym na nim obowiązkiem alimentacyjnym, to mógł skorzystać z określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi z tytułu wychowywania dziecka za rok podatkowy 2012 w pełnej wysokości, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych (wyżej wskazanych) przesłanek określonych ustawą, uprawniających do zastosowania ulgi. Tym samym Wnioskodawca może złożyć korektę zeznania za 2012 r.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.