IBPB-2-1/4511-140/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Ulga prorodzinna
IBPB-2-1/4511-140/15/AŻinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. opodatkowanie
 3. rozwód
 4. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 11 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 8 i 13 lipca 2015 r.,o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 3 lipca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-139/15/AŻ, IBPB-2-1/4511-140/15/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 8 lipca 2015 r. (wniesienie opłaty) oraz 13 lipca 2015 r. (wpływ pisma do Biura).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą dziecko, obecnie już pełnoletnią córkę. Z ojcem córki była po rozwodzie. Córka nadal uczy się, w tym roku zdaje egzamin maturalny. Wnioskodawczyni osiąga dochody ze stosunku pracy.

Córka osiągnęła pełnoletność w listopadzie 2014 r., 12 grudnia 2013 r. zmarł jej ojciec. Od 2014 r. otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. W 2014 r., z racji tego, że córka była osobą małoletnią, renta wpłacana była przez ZUS na konto osobiste Wnioskodawczyni. Ponadto, z zakładu pracy ojca, córka otrzymała środki pieniężne związane z odprawą pośmiertną. Kwota została wpłacona na konto osobiste córki na początku 2014 r., czyli wtedy, kiedy nie była jeszcze osobą pełnoletnią. Z tego tytułu otrzymała w 2015 r. z zakładu pracy ojca PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, gdzie wskazany dochód przekroczył 3.089,00 zł oraz z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od listopada do grudnia 2014 r.

Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. a także z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od grudnia 2013 r. do października 2014 r. (część renty córki za grudzień 2013 r. została wypłacona w styczniu 2014 r.).

W dniu 28 kwietnia 2015 r. zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r., rozliczając się indywidualnie, uwzględniając swój dochód wynikający ze stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. W tym samym dniu córka złożyła do tego samego organu podatkowego PIT-37 rozliczając się indywidualnie z osiągniętego dochodu otrzymanego z zakładu pracy zmarłego ojca oraz z dochodu z tytułu renty rodzinnej za okres dwóch miesięcy 2014 r. Wnioskodawczyni jednakże uznała, że sposób rozliczenia jest niesprawiedliwy i 29 kwietnia 2015 r. złożyła korektę do zeznania podatkowego w postaci deklaracji PIT-36 oraz PIT-M wraz z informacją o błędnie złożonym formularzu PIT-37. W deklaracji PIT-36 Wnioskodawczyni uwzględniła swój dochód z tytułu stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. rozliczając się jako matka samotnie wychowująca dziecko, natomiast w deklaracji PIT-M Wnioskodawczyni wykazała dochody córki z tytułu renty rodzinnej. Wnioskodawczyni nie uwzględniła ulgi prorodzinnej na dziecko.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała:

 • Dochód Wnioskodawczyni z tytułu stosunku pracy w 2014 r. określony w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, pomniejszony o kwotę składek pobranych na ubezpieczenia społeczne, wyniósł 82.526,55 zł. Dochód z renty małoletniej córki za okres do października 2014 r. został określony w PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego w wysokości 27.083,36 zł. Łączny dochód wyniósł 109.609,91 zł, czyli nie przekroczył kwoty 112.000,00 zł.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej...

Wnioskodawczyni uważa, że nie ma prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ w roku rozliczeniowym córka otrzymała dochód z tytułu odprawy pośmiertnej po zmarłym ojcu, w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł.

Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska, która dotyczy pytania o możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego ulgi prorodzinnej. W zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Odrębne rozstrzygnięcie wydano także w zakresie prawidłowości złożenia zeznania przez córkę Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a.

Jak wynika z art. 6 ust. 4, od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,z wyjątkiem renty rodzinnej

–podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 27f ust. 2a ww. ustawy, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Zgodnie z art. 27f ust. 5 cyt. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Stosownie do art. 27f ust. 6 ww. ustawy, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Zgodnie z art. 27f ust. 7 powołanej ustawy, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

Powołany powyżej art. 6 ust. 8 cyt. ustawy stanowi: sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym – art. 6 ust. 9 ww. ustawy.

Uprawnionymi do skorzystania z ulgi za 2014 r. są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki tj.:

 • osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,
 • wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • utrzymywali pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,
 • wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 583), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci precyzuje zaś art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Z wniosku wynika, że były mąż Wnioskodawczyni (Wnioskodawczyni była z nim rozwiedziona), ojciec córki, zmarł 12 grudnia 2013 r. Córka Wnioskodawczyni uzyskała pełnoletność w listopadzie 2014 r. Od 2014 r. córka otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. W 2014 r., z racji tego, że córka była osobą małoletnią, renta wpłacana była przez ZUS na konto osobiste Wnioskodawczyni. Ponadto, z zakładu pracy ojca, córka otrzymała środki pieniężne związane z odprawą pośmiertną. Kwota została wpłacona na konto osobiste córki na początku 2014 r., czyli wtedy, kiedy nie była jeszcze osobą pełnoletnią. Z tego tytułu otrzymała w 2015 r. z zakładu pracy ojca PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, gdzie wskazany dochód przekroczył 3.089,00 zł oraz z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od listopada do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. a także z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od grudnia 2013 r. do października 2014 r. (część renty córki za grudzień 2013 r. została wypłacona w styczniu 2014 r.).

Dochód Wnioskodawczyni z tytułu stosunku pracy w 2014 r. określony w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, pomniejszony o kwotę składek pobranych na ubezpieczenia społeczne, wyniósł 82.526,55 zł. Dochód z renty małoletniej córki za okres do października 2014 r. został określony w PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego w wysokości 27.083,36 zł. Łączny dochód wyniósł 109.609,91 zł, czyli nie przekroczył kwoty 112.000,00 zł.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni – wychowującej córkę jako osoba samotna – przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Dochody wykazane przez Wnioskodawczynię ze stosunku pracy – jak wynika z wniosku – zostały uzyskane w wysokości, która nie przekroczyła kwoty określonej w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) w powiazaniu z lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odprawę pośmiertną po ojcu córka otrzymała jeszcze w okresie kiedy była osobą małoletnią a zatem zgodnie z ww. przepisami otrzymanie tejże kwoty pozostaje bez skutków dla prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Również bez znaczenia dla skorzystania z prawa do ulgi ma fakt otrzymywania przez córkę – po dacie uzyskania pełnoletności – renty rodzinnej. Zgodnie bowiem z art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 cyt. ustawy dochody z renty rodzinnej są wyłączone z dochodów branych pod uwagę dla określenia kwoty dochodu dziecka pełnoletniego, przy uzyskaniu którego rodzic ma prawo do ulgi prorodzinnej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.