IBPB-2-1/4511-139/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ulga prorodzinna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 11 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 8 i 13 lipca 2015 r.,o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica:

  • w części dotyczącej spełnienia przesłanki osoby samotnie wychowującej dziecko – jest prawidłowe,
  • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 3 lipca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-139/15/AŻ, IBPB-2-1/4511-140/15/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 8 lipca 2015 r. (wniesienie opłaty) oraz 13 lipca 2015 r. (wpływ pisma do Biura).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą dziecko, obecnie już pełnoletnią córkę. Z ojcem córki była po rozwodzie. Córka nadal uczy się, w tym roku zdaje egzamin maturalny. Wnioskodawczyni osiąga dochody ze stosunku pracy.

Córka osiągnęła pełnoletność w listopadzie 2014 r., 12 grudnia 2013 r. zmarł jej ojciec. Od 2014 r. otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. W 2014 r., z racji tego, że córka była osobą małoletnią, renta wpłacana była przez ZUS na konto osobiste Wnioskodawczyni. Ponadto, z zakładu pracy ojca, córka otrzymała środki pieniężne związane z odprawą pośmiertną. Kwota została wpłacona na konto osobiste córki na początku 2014 r., czyli wtedy, kiedy nie była jeszcze osobą pełnoletnią. Z tego tytułu otrzymała w 2015 r. z zakładu pracy ojca PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, gdzie wskazany dochód przekroczył 3.089,00 zł oraz z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od listopada do grudnia 2014 r.

Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. a także z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od grudnia 2013 r. do października 2014 r. (część renty córki za grudzień 2013 r. została wypłacona w styczniu 2014 r.).

W dniu 28 kwietnia 2015 r. zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r., rozliczając się indywidualnie, uwzględniając swój dochód wynikający ze stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. W tym samym dniu córka złożyła do tego samego organu podatkowego PIT-37 rozliczając się indywidualnie z osiągniętego dochodu otrzymanego z zakładu pracy zmarłego ojca oraz z dochodu z tytułu renty rodzinnej za okres dwóch miesięcy 2014 r. Wnioskodawczyni jednakże uznała, że sposób rozliczenia jest niesprawiedliwy i 29 kwietnia 2015 r. złożyła korektę do zeznania podatkowego w postaci deklaracji PIT-36 oraz PIT/M wraz z informacją o błędnie złożonym formularzu PIT-37. W deklaracji PIT-36 Wnioskodawczyni uwzględniła swój dochód z tytułu stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. rozliczając się jako matka samotnie wychowująca dziecko, natomiast w deklaracji PIT/M Wnioskodawczyni wykazała dochody córki z tytułu renty rodzinnej. Wnioskodawczyni nie uwzględniła ulgi prorodzinnej na dziecko.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała:

  • Dochód Wnioskodawczyni z tytułu stosunku pracy w 2014 r. określony w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, pomniejszony o kwotę składek pobranych na ubezpieczenia społeczne, wyniósł 82.526,55 zł. Dochód z renty małoletniej córki za okres do października 2014 r. został określony w PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego w wysokości 27.083,36 zł. Łączny dochód wyniósł 109.609,91 zł, czyli nie przekroczył kwoty 112.000,00 zł.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-36 oraz PIT/M, rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko uwzględniając łączny dochód z tytułu stosunku pracy, a także dochód z renty córki za okres do października 2014 r., przy wykazaniu w deklaracji PIT/M dochodów małoletniej córki z tytułu pobranych świadczeń renty rodzinnej...

Wnioskodawczyni uważa, że rozliczenie jako osoby samotnie wychowującej dziecko, złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT-36, wykazanie w niej dochodu wynikającego ze stosunku pracy i dochodu córki z otrzymanej do października 2014 r. renty rodzinnej jest prawidłowe.

Wnioskodawczyni była po rozwodzie z ojcem jej córki, który zmarł, a do czasu uzyskania przez córkę pełnoletności renta rodzinna przekazywana była na imię i nazwisko Wnioskodawczyni i na jej rachunek bankowy. Córka ma skończone 18 lat, nadal się uczy i jest na utrzymaniu Wnioskodawczyni, zatem Wnioskodawczyni spełnia przesłanki osoby samotnie wychowującej dziecko. W związku z powyższym zasadne było doliczenie do dochodu Wnioskodawczyni dochodu z renty córki i wykazanie dochodu córki z renty w PIT/M.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica. W zakresie ulgi prorodzinnej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Odrębne rozstrzygnięcie wydano także w zakresie prawidłowości złożenia zeznania przez córkę Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

–podatek może być określony z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

W myśl art. 6 ust. 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Stosownie do art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 10 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Powyższe przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

Z cyt. przepisów wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka), nie uzyskiwania przez dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama (bez udziału drugiej osoby), zajmuje się wychowywaniem dziecka, stale troszczy się o jego byt materialny i rozwój emocjonalny. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy wymienia osoby, którym przysługuje status osób samotnie wychowujących dzieci, odwołując się zarówno do statusu cywilnoprawnego osoby wychowującej dzieci, jak również do tego, że osoba ta musi faktycznie wychowywać dzieci samotnie, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców.

W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z wniosku wynika, że były mąż Wnioskodawczyni (Wnioskodawczyni była z nim rozwiedziona), ojciec córki, zmarł 12 grudnia 2013 r. Córka Wnioskodawczyni uzyskała pełnoletność w listopadzie 2014 r. Od 2014 r. córka otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. W 2014 r., z racji tego, że córka była osobą małoletnią, renta wpłacana była przez ZUS na konto osobiste Wnioskodawczyni. Ponadto, z zakładu pracy ojca, córka otrzymała środki pieniężne związane z odprawą pośmiertną. Kwota została wpłacona na konto osobiste córki na początku 2014 r., czyli wtedy, kiedy nie była jeszcze osobą pełnoletnią. Z tego tytułu otrzymała w 2015 r. z zakładu pracy ojca PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, gdzie wskazany dochód przekroczył 3.089,00 zł oraz z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od listopada do grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. a także z ZUS PIT-11A o dochodach uzyskanych od organu rentowego za okres od grudnia 2013 r. do października 2014 r. (część renty córki za grudzień 2013 r. została wypłacona w styczniu 2014 r.). W dniu 28 kwietnia 2015 r. zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawczyni złożyła zeznanie PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r., rozliczając się indywidualnie, uwzględniając swój dochód wynikający ze stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. Wnioskodawczyni jednakże uznała, że sposób rozliczenia jest niesprawiedliwy i 29 kwietnia 2015 r. złożyła korektę do zeznania podatkowego w postaci deklaracji PIT-36 oraz PIT/M wraz z informacją o błędnie złożonym formularzu PIT-37. W deklaracji PIT-36 Wnioskodawczyni uwzględniła swój dochód z tytułu stosunku pracy oraz dochód z renty córki za okres do października 2014 r. rozliczając się jako matka samotnie wychowująca dziecko, natomiast w deklaracji PIT/M Wnioskodawczyni wykazała dochody córki z tytułu renty rodzinnej. Wnioskodawczyni nie uwzględniła ulgi prorodzinnej na dziecko.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W trakcie 2014 r. (przez jego część) Wnioskodawczyni wychowywała jako osoba samotna małoletnią córkę. Fakt uzyskiwania dochodów przez córkę w trakcie tegoż roku jest bez znaczenia, bowiem uprawnienia do rozliczenia na zasadach preferencji dotyczą podatnika, który chociażby przez jedną część w roku podatkowym wychowywał dziecko niepełnoletnie.

W tej części stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Za nieprawidłowe należy uznać natomiast twierdzenie Wnioskodawczyni, że winna była złożyć zeznanie na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Ze złożonego wniosku wynika, że dochody z renty rodzinnej (do której uprawniona była córka) za okres do października 2014 r. otrzymywała Wnioskodawczyni a nie córka (dochody te wpływały na konto Wnioskodawczyni). Potwierdzeniem tego jest również wystawienie przez ZUS informacji PIT-11A dla Wnioskodawczyni (na jej imię i nazwisko). To oznacza, że dochody te (tj. z renty rodzinnej za okres do uzyskania pełnoletności córki) należało doliczyć do dochodu Wnioskodawczyni, wykazując je w zeznaniu PIT-37. Dochody te nie podlegają więc wykazaniu w PIT/M, ponieważ załącznik ten służy do wykazania dochodów dziecka małoletniego, a jak wynika z wniosku opisane dochody stanowią dochód rodzica. To oznacza, że Wnioskodawczyni nie powinna składać załącznika PIT/M.

W tej części stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.