1061-IPTPB2.4511.176.2016.1.Akr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy składając zeznanie o wysokości dochodu za 2015 r., Wnioskodawca ma prawo, w świetle art. 27f, do odliczenia w zeznaniu ulgi w stosunku do trojga dzieci, których jest ojcem i wykonuje władzę rodzicielską?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest ojcem trojga dzieci: Dominika lat 17, Anny lat 7 oraz Jagody 10 miesięcy, urodzonej ..... r. Dominika i Annę, Wnioskodawca posiada z byłą żoną, ...., z małżeństwa rozwiązanego przez rozwód. Zgodnie z orzeczeniem Sądu, dzieci zamieszkują z matką. Wnioskodawca ma ustalone terminy kontaktów z dziećmi.

Wnioskodawca posiada pełną władzę rodzicielską, nieograniczoną, partycypuje w kosztach utrzymania dzieci: Dominika i Anny. Syn Dominik w 2015 r. nie osiągnął żadnych przychodów.

Wnioskodawca obecnie jest w związku (konkubinacie) z ..... Z tego związku, Wnioskodawca ma dziecko – Jagodę ..... Wnioskodawca wraz z .... prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i wychowuje córkę Jagodę, która jest Jego trzecim dzieckiem i zarazem pierwszym dzieckiem Jego konkubiny – ..... W stosunku do córki – Jagody ...., Wnioskodawca ma pełną władzę rodzicielską, nieograniczoną, partycypuje w kosztach utrzymania.

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że żadne z Jego dzieci nie zostało umieszczone w instytucji, zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W stosunku do Wnioskodawcy oraz Jego dzieci nie miały w 2015 r. zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego lub ustawy z dnia 24 czerwca 2006 r. o podatku tonażowym. Żadne z dzieci Wnioskodawcy nie wstąpiło w związek małżeński.

Była żona Wnioskodawcy (....) w zeznaniu za 2015 r. rozliczy podatek, dokonując odpisu ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci: Dominika i Annę, w kwocie 2 212 zł.

Konkubina Wnioskodawcy (....) dokona rozliczenia podatku dochodowego samodzielnie, bez dokonywania odpisu ulgi prorodzinnej na córkę Jagodę ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy składając zeznanie o wysokości dochodu za 2015 r., Wnioskodawca ma prawo, w świetle art. 27f, do odliczenia w zeznaniu ulgi w stosunku do trojga dzieci, których jest ojcem i wykonuje władzę rodzicielską...

Zdaniem Wnioskodawcy, może On dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym za 2015 r., w stosunku do trojga dzieci, których jest ojcem i w stosunku do których, wykonuje władzę rodzicielską.

Wnioskodawca jest uprawniony do wykazania trójki dzieci w poz. 40 załącznika PIT/0 część C, a co za tym idzie wpisania odpowiednio w załączniku PIT/0 w części E.1., w poz. 7: „przysługujące odliczenia z tytułu ulgi na dzieci” – kwotę 0 zł 0 gr (ulga na Dominika .....), wpisania odpowiednio w załączniku PIT/0 w części E.2., w pozycji 7: „przysługujące odliczenia z tytułu ulgi na dzieci” – kwotę 0 zł 0 gr (ulga na Annę ....), wpisania odpowiednio w załączniku PIT/0 w części E.3., w pozycji 7: „przysługujące odliczenia z tytułu ulgi na dzieci” – kwotę 1 500 zł 3 gr, z wyliczenia: 166 zł 67 gr x 9 miesięcy (ulga na Jagodę ....).

Niewykorzystanie przysługującego Wnioskodawcy uprawnienia do odliczenia ulgi na dzieci – Dominika .... i Anny ...., nie zmienia faktu, że Wnioskodawca jest ojcem trojga dzieci. Odliczenie ulgi dotyczy obojga rodziców, którzy mogą ją odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji – tym samym Wnioskodawca może dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu na Jego trzecie dziecko.

Wnioskodawca uważa, że Jego stanowisko jest zgodne z interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-372/15-6/AKu i art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z treści art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1644) wynika, że przepis art. 27f ust. 2 został zmieniony. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i stosownie do nowego brzmienia, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka – kwota 92 zł 67 gr, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 1. dwojga małoletnich dzieci – kwota 92 zł 67 gr na każde dziecko;
 2. trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
  1. 92 zł 67 gr odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166 zł 67 gr na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W myśl art. 27f ust. 2c ustawy, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27 ust. 3 ww. ustawy).

Z przepisu art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082) dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską (art. 92). Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom (art. 93). Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania (art. 96).

Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że w sytuacji, gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z omawianej ulgi można skorzystać także na pełnoletnie dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej, jednakże względem których jest wykonywany obowiązek alimentacyjny (art. 27f ust. 6).

Natomiast ograniczenie omawianej ulgi polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko. Przy czym wskazać należy, że przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci (niezależnie od liczby posiadanych dzieci) należy brać pod uwagę – ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ww. przepisów ustawy – tylko te dzieci, które spełniają wyżej określone kryteria, tj. dzieci małoletnie, w stosunku do których rodzic dysponuje prawem wykonywania władzy rodzicielskiej oraz wymienione w art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest ojcem trojga dzieci: Dominika lat 17, Anny lat 7 oraz Jagody 10 miesięcy. Dominika i Annę Wnioskodawca posiada z byłą żoną z małżeństwa rozwiązanego przez rozwód. Zgodnie z orzeczeniem Sądu, dzieci zamieszkują z matką. Wnioskodawca ma ustalone terminy kontaktów z dziećmi. Wnioskodawca posiada pełną władzę rodzicielską, nieograniczoną, partycypuje w kosztach utrzymania dzieci: Dominika i Anny. Syn Dominik w 2015 r. nie osiągnął żadnych przychodów. Wnioskodawca obecnie jest w związku, tj. konkubinacie z matką 10 miesięcznej Jagody. Wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i wychowują córkę Jagodę. W stosunku do córki – Jagody ....., Wnioskodawca ma pełną władzę rodzicielską, nieograniczoną, partycypuje w kosztach utrzymania. Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że żadne z Jego dzieci nie zostało umieszczone w instytucji, zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W stosunku do Wnioskodawcy oraz Jego dzieci nie miały w 2015 r. zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego lub ustawy z dnia 24 czerwca 2006 r. o podatku tonażowym. Żadne z dzieci Wnioskodawcy nie wstąpiło w związek małżeński. Była żona Wnioskodawcy w zeznaniu za 2015 r. rozliczy podatek, dokonując odpisu ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci: Dominika i Annę, w kwocie 2 212 zł. Konkubina Wnioskodawcy dokona rozliczenia podatku dochodowego samodzielnie, bez dokonywania odpisu ulgi prorodzinnej na córkę Jagodę.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać należy, że skoro Wnioskodawca w 2015 r. wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do trójki swoich dzieci, jest uprawniony do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości odpowiadającej kwocie odliczenia na trzecie dziecko. Niewykorzystanie przysługującej Wnioskodawcy ulgi prorodzinnej na pierwsze i drugie dziecko z małżeństwa rozwiązanego przez rozwód jest bez znaczenia przy określaniu liczby dzieci dla potrzeb ulgi prorodzinnej. Wszystkie dzieci Wnioskodawcy, jako spełniające wyżej wskazane kryteria wynikające z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być uwzględnione przy określaniu liczby dzieci dla potrzeb ulgi prorodzinnej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, ponieważ do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto, Organ informuje, że ewentualne wyliczenia podstawy opodatkowania (np. przychodu, kosztów, dochodu, podatku) nie należą do kompetencji tutejszego Organu, gdyż przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nakłada na Ministra Finansów obowiązek wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie mogą być poczynione wyłącznie w ramach prowadzonego przez właściwy organ podatkowy postępowania podatkowego. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.