Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2014 r.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy. Gdyby bowiem przyjąć, że ulga na dziecko przysługuje za sam fakt bycia rodzicem to prawo do niej mieliby także ci rodzice, którzy prawnie posiadają taką władzę, ale faktycznie jej nie wykonują, czyli w sytuacjach analogicznych do Wnioskodawczyni. W takich wypadkach ulga nie spełniałaby swojego celu, którym jest pomoc rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w jej wykonywaniu. Jeszcze raz Wnioskodawczyni podkreśla, że ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem. Z tego też powodu art. 27f ust. 4 ustawy podatkowej, ma zastosowanie do rodzica tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spełnia on jednocześnie przesłankę z art. 27f ust. 1 ustawy. Z tego powodu Wnioskodawczyni uważa, że Jej interpretacja, że za 2014 r. to Jej przysługiwało wyłączne prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy, uważa za prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy. Gdyby bowiem przyjąć, że ulga na dziecko przysługuje za sam fakt bycia rodzicem to prawo do niej mieliby także ci rodzice, którzy prawnie posiadają taką władzę, ale faktycznie jej nie wykonują, czyli w sytuacjach analogicznych do Wnioskodawczyni. W takich wypadkach ulga nie spełniałaby swojego celu, którym jest pomoc rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w jej wykonywaniu. Jeszcze raz Wnioskodawczyni podkreśla, że ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem. Z tego też powodu art. 27f ust. 4 ustawy podatkowej, ma zastosowanie do rodzica tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spełnia on jednocześnie przesłankę z art. 27f ust. 1 ustawy. Z tego powodu Wnioskodawczyni uważa, że Jej interpretacja, że za 2016 r. to Jej przysługiwało wyłączne prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy, uważa za prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
17
mar

Istota:
W sytuacji gdy Wnioskodawczyni - pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły Oficerskiej otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 1120 zł miesięcznie - utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2017 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w 2017 r. przez syna żołd – zwolniony z opodatkowania – nie stanowi przeszkody do skorzystania z przedmiotowej ulgi.
Fragment:
Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole, o jakiej mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, są podatnicy utrzymujący te dzieci, w związku z wykonywaniem przez nich - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - obowiązku alimentacyjnego. Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni - pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły Oficerskiej otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 1120 zł miesięcznie - utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2017 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w 2017 r. przez syna żołd – zwolniony z opodatkowania – nie stanowi przeszkody do skorzystania z przedmiotowej ulgi. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.
2018
13
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Ponadto wskazać należy, że inny podział ulgi prorodzinnej niż wskazany wyżej jest możliwy tylko w okolicznościach określonych w art. 27f ust. 3 cyt. ustawy. Przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji w nim wymienionych, tj. przypadków gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej lub do opiekuna prawnego. Zatem, podział ulgi na dni następuje w sytuacji gdy ww. przekazanie następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Tego rodzaju okoliczności nie zachodzą jednak w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego, w przypadku ustalenia z ojcem dzieci sposobu podziału przysługującej obojgu rodzicom ulgi prorodzinnej, rozliczenie przez Wnioskodawczynię ulgi w podanych proporcjach będzie prawidłowe. Końcowo wyjaśnić należy, że w toku postępowania w sprawie wydania interpretacji upoważniony organ nie przeprowadza jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a informacje niezbędne do wydania interpretacji czerpie wyłącznie z przedstawionego przez stronę opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.
2018
8
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za lata 2012-2016, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały ten okres wykonywała bez udziału ojca dziecka?
Fragment:
Władzę rodzicielską wykonywała w tym okresie tylko i wyłącznie matka i na taki podział ulgi prorodzinnej nie wyrażała zgody gdyż uważała, że przynależy Jej ona w całości i to Ona odliczała ją w latach 2012-2016, w całości zgodnie z ustnymi ustaleniami z ojcem dziecka. Wnioskodawczyni w latach 2012-2016 uzyskiwała dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko i wyłącznie ze stosunku pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za lata 2012-2016, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały ten okres wykonywała bez udziału ojca dziecka? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. Natomiast wniosek w zakresie ulgi prorodzinnej za lata 2012 - 2015 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, pomimo że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom to do skorzystania z ulgi prorodzinnej konieczne jest spełnienie przez każdego z rodziców dwóch warunków, tj. posiadanie władzy rodzicielskiej i jej rzeczywiste wykonywanie w roku podatkowym.
2018
6
mar

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Skoro władzę rodzicielską w stosunku do małoletnich synów wykonywała i wykonuje nadal tylko Wnioskodawczyni bez udziału drugiego rodzica, to za rok 2017 przysługuje jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do dokonania na każdego z nich odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w stosunku do pełnoletniego syna Wnioskodawczyni nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie pełnoletniego dziecka w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo obowiązku alimentacyjnego. Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Ponieważ – jak wskazała Wnioskodawczyni w treści wniosku - nie jest możliwe porozumienie się z ojcem dziecka co do wysokości dokonywanego odliczenia, Wnioskodawczyni będzie przysługiwało odliczenie od podatku w zeznaniu podatkowym za rok 2017 w wysokości połowy kwoty ulgi na pełnoletniego syna.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie korzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawne dziecko
Fragment:
W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej z uwagi na istnienie przesłanki wykluczającej zastosowanie tej ulgi, wskazanej w art. 27f ust. 2c pkt 2 powołanej ustawy, tj. wstąpienie syna w związek małżeński. Zgodnie z wolą ustawodawcy ww. odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Fakt, że Wnioskodawca opiekuje się i utrzymuje niepełnosprawnego syna, który z nim zamieszkuje i któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny nie jest warunkiem wystarczającym aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Jak wspomniano powyżej zastosowanie ww. ulgi jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niespełnienie wszystkich przesłanek wymaganych do zastosowania ww. ulgi powoduje, że Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
27
lut

Istota:
Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – w przypadku umieszczenia dziecka w Domu Pomocy Społecznej przez opiekuna prawnego i osobę pełniąca funkcje rodzinny zastępczej.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 18 stycznia 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.308.2017.1.KK wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 31 stycznia 2018 r. (złożonym osobiście tego samego dnia). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni wskazała, że przedstawiona sytuacja dotyczy rozliczenia podatkowego za rok 2017 (PIT-37, PIT-0). Wnioskodawczyni jest osobą samotną i jest opiekunem prawnym i niespokrewnioną rodziną zastępczą dla dziecka małoletniego ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Od 28 marca 2017 r. z powodu choroby psychicznej dziewczynka na stałe została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej. Wnioskodawczyni ponosi częściowo koszty utrzymaniu dziecka w DPS, wpłaca 70% dochodów dziecka z alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego w każdym miesiącu.
2018
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca nie wskazał, że tylko on wypełnia ten obowiązek lecz poinformował o korespondencji z matką dziecka dotyczącej podziału ulgi prorodzinnej, z której to wynika, że między rodzicami dziecka nie doszło do porozumienia w tym zakresie. Wobec powyższego przyjąć należy, że oboje rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny wobec córki. W przywołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zdanie drugie), ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Jak już podkreślono – istotne jest, aby odliczona przez oboje rodziców kwota nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców lub w dowolnej proporcji przez oboje rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do pełnoletniego dziecka, zarówno Wnioskodawca jak i jego matka wypełniali obowiązek alimentacyjny – oboje są uprawnieni do skorzystania za 2017 r. z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
16
lut

Istota:
W zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
II FSK 2378/15, „ (...) dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy, a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W celu nabycia prawa do przedmiotowej ulgi podatnik powinien wykazać zatem, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską (...). ” W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do dzieci małoletnich zarówno matka jak i ojciec wykonują władzę rodzicielską są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności – przystępując do oceny możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej – wskazać należy, że wysokość odliczenia kwoty z tytułu ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, została określona na dziecko, przy czym rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden wspólny limit.
2018
15
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.