Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Jak zostało wskazane w pytaniu wątpliwości Wnioskodawczyni budzi między innymi sposób udokumentowania prawa do ulgi prorodzinnej na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. Cytowany wyżej przepis art. 27 f ust. 6 ustawy podatkowej wskazuje na obowiązek przedstawienia przez podatnika dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi. Poza zaświadczeniami i oświadczeniami wymienia on też inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W przypadku pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka należy posiadać dokumenty potwierdzające, że dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz że na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny wobec dziecka i był on wykonywany. Powołane przez Wnioskodawczynię dokumenty w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego mogą stanowić dowody potwierdzające prawo do ulgi. W świetle zacytowanych wyżej przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że Wnioskodawczyni była uprawniona do skorzystania z ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2013 – 2016, w związku ze sprawowaniem opieki, w ramach ciążącego na Zainteresowanej obowiązku alimentacyjnego nad niepełnosprawną, pełnoletnią córką otrzymującą zasiłek pielęgnacyjny.
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 – 2016
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości za lata 2013 – 2016, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie w części dotyczącej skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 – 2016 r., natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga prorodzinna za lata 2013 – 2016 należy się Jej w całości, stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ponieważ to Ona wychowuje dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w latach 2014 – 2016 określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie (...)
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości za lata 2013 – 2016, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie w części dotyczącej skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r., natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga prorodzinna za lata 2013 – 2016 należy się Jej w całości, stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ponieważ to Ona wychowuje dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r. określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. (...)
2017
29
wrz

Istota:
Dochody uzyskane przez dzieci z tytułu pracy w Niemczech a możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W złożonym zeznaniu rocznym PIT-37 w załączniku PIT-O Wnioskodawca wraz z żoną odliczył ulgę prorodzinną na dwie córki w kwocie 2.224,08 zł. W czerwcu 2017 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dostał wezwanie z urzędu skarbowego celem skorygowania złożonego zeznania PIT-37 za 2015 r. W niniejszym wezwaniu wskazano, że z informacji otrzymanej od zagranicznego organu podatkowego w Niemczech wynika, że córki uzyskały w 2015 r. dochody przekraczające 3.091 zł, co uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015 z tzw. ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dochody córek uzyskane w Niemczech nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu limitu dochodu dzieci, który nie może przekroczyć kwoty 3.091 zł w zakresie określenia prawa do ulgi prorodzinnej, albowiem dochody uzyskane zagranicą nie są dochodami podlegającymi opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27. Zatem, skoro córki osiągnęły dochód jedynie w Niemczech i był to jedyny dochód, to jako zwolniony z opodatkowania nie może być uznany za dochód podlegający opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 u.p.d.o.f.
2017
20
wrz

Istota:
Ustanowienie w 2009 r. opieki prawnej nad pełnoletnim ubezwłasnowolnionym krewnym (bratem ciotecznym), nie daje podstaw do skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. „ulgi prorodzinnej”, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na osobę niepełnosprawną, której jest opiekunem prawnym. Zdaniem Wnioskodawcy może skorzystać z ulgi prorodzinnej , zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których (...)
2017
19
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym za 2016 r. odliczył połowę ulgi prorodzinnej oraz nie wskazał, że tylko Zainteresowany jest rodzicem wypełniającym obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniej córki należy przyjąć, że oboje rodzice wykonują ten obowiązek. Potwierdza to również zawarte we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego stwierdzenie, że pomiędzy matką dziecka a Zainteresowanym brak jest zgodnego oświadczenia woli co do podziału przysługującej rodzicom ulgi. W przywołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zdanie drugie), ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Jak już podkreślono – istotne jest, aby odliczona przez oboje rodziców kwota nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców lub w dowolnej proporcji przez oboje rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W świetle zacytowanych wyżej przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że skoro w stosunku do małoletniego syna tylko Wnioskodawczyni wykonuje władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, to Zainteresowanej przysługuje wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać również należy, że wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługiwać będzie Wnioskodawczyni także w następnych latach, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny sprawy – tzn. nadal wyłącznie Wnioskodawczyni wykonywać będzie władzę rodzicielską nad małoletnim synem. Końcowo wyjaśnić należy, że w toku postępowania w sprawie wydania interpretacji upoważniony organ nie przeprowadza jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a informacje niezbędne do wydania interpretacji czerpie wyłącznie z przedstawionego przez stronę opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.
2017
12
sie

Istota:
Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej umysłowo, ubezwłasnowolnionej całkowicie, Wnioskodawca może korzystać z ulgi prorodzinnej od podatku?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej umysłowo, ubezwłasnowolnionej całkowicie, Wnioskodawca może korzystać z ulgi prorodzinnej od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, mógłby On odliczyć ulgę prorodzinną, gdyż spełnia ku temu warunki. Wnioskodawca jest opiekunem prawnym ustanowionym przez sąd, zamieszkuje z chorą krewną, która pobiera rentę socjalną i dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i opiekuje się chorą, tj. gotuje jej, pierze, robi zakupy, jeździ do lekarza i wykonuje wiele innych czynności. W 2015 r. Wnioskodawca odliczył ulgę prorodzinną na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym, natomiast w tym roku Urząd Skarbowy dopatrzył się nieprawidłowości, tzn. uznano, że ulga się nie należy, więc w 2016 r. Wnioskodawca z niej zrezygnował. Wnioskodawca powołał się na artykuł zawarty w „ Gazecie Prawnej ”, z którego treści wynika, że opiekunowie prawni również mogą korzystać z ulgi prorodzinnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Warunki korzystania z ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą’.
2017
8
sie

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na dwoje uczących się dzieci, pełnoletniego syna i małoletniej córki?
Fragment:
Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawczyni, mogłaby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno dziecko, tj. małoletnią córkę, to ograniczeniem do zastosowania tejże ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego przez Wnioskodawczynię i Jej męża. Ponieważ – jak wskazała Wnioskodawczyni – łączne dochody Jej i męża w roku podatkowym 2016 przekroczyły kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również na małoletnią córkę. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na żadne z dzieci, ze względu na niespełnienie przesłanek uprawniających do jej zastosowania. Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanych wyroków sądów administracyjnych – wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników podjętych w określonych stanach faktycznych i są wiążące tylko w tych sprawach. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego interpretację indywidualną.
2017
8
sie

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym za 2015 r. skorzystał z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego, uczącego się syna. W 2015 r. syn Zainteresowanego uzyskał przychód w wysokości 3 590,36 zł, koszty uzyskania przychodu wyniosły 278,12 zł, natomiast składka na ubezpieczenia społeczne 457,78 zł. W związku z tym dochód uzyskany przez syna Wnioskodawcy w 2015 r. wyniósł 3 312,24 zł, a podstawa obliczenia podatku 2 854,46 zł. Ponadto Wnioskodawca wskazał na brak obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego syna. Organ w niniejszej interpretacji odnosi się do pytania Wnioskodawcy dotyczącego zasad określania wysokości dochodu pełnoletniego, uczącego się dziecka, który uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej pomijając analizę innych przesłanek wymienionych w art. 27f cyt. ustawy. W efekcie powyższych uregulowań prawnych, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach ściśle przez ustawę określonych, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, do których stosuje się zasady opodatkowania, określone w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.