Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. Natomiast wniosek w zakresie ulgi prorodzinnej za 2017 r. zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ponieważ ojciec dzieci nie wykazywał żadnego zainteresowania ich wychowaniem i nigdy, nawet przez krótki okres czasu, nie sprawował nad nimi opieki, nie ponosił też żadnych kosztów ich utrzymania, poza zasądzonymi alimentami, nie wykonywał zatem władzy rodzicielskiej, której wykonywanie jest podstawą do odliczania ulgi prorodzinnej, zatem według interpretacji powyższego zapisu Wnioskodawczyni jest jedyną osobą uprawnioną do odliczenia od podatku kwoty zgodnie z art. 27f ustawy.

2018
11
lip

Istota:

Czy wobec opisanej sytuacji faktycznej, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia ulgi prorodzinnej za 2016 r. i 2017 r.?

Fragment:

Również w odniesieniu do pełnoletniego syna ... ( 20 lat), Wnioskodawczyni za 2017 r. nie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, bowiem zarówno Wnioskodawczyni, jak i Jej były mąż w 2017 r. spełniali wobec niego obowiązek alimentacyjny. Reasumując, stwierdzić należy, że za okres od stycznia 2017 r. do maja 2017 r. Wnioskodawczyni przysługiwało wyłączne prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego jeszcze syna w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei, po uzyskaniu przez ww. syna pełnoletności, tj. za okres od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r., w przypadku braku porozumienia z ojcem dziecka co do wysokości dokonywanego odliczenia, Wnioskodawczyni przysługiwało odliczenie w wysokości 50% kwoty ulgi. W odniesieniu do drugiego pełnoletniego syna, w przypadku braku porozumienia z ojcem dziecka co do wysokości dokonywanego odliczenia, Wnioskodawczyni za 2017 r. przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w wysokości 50% kwoty ulgi. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym za 2017 r. miała wyłączne prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci w pełnej kwocie należało uznać za nieprawidłowe. Należy pokreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.

2018
7
lip

Istota:

1) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych?
2) Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 dotyczący lat 2015 i 2017 oraz w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie wyżej wymienionych argumentów Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi na oboje dzieci w całości za lata ubiegłe, bo tylko Ona od momentu rozwodu faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Ojciec dzieci jedynie formalnie posiada władzę rodzicielską, ale w żaden sposób jej nie wykonuje. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy rodzicielskiej a czym innym jej wykonywanie. W ocenie Wnioskodawczyni fakt, że ojciec jeden raz w miesiącu widzi się z dziećmi na kilka godzin nie jest wykonywaniem władzy, a jedynie realizowaniem kontaktów z dziećmi. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnimi dziećmi i w interesie ich dobra tenże rodzic podejmuje obowiązki w zakresie zaspakajania potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych dziecka.

2018
7
lip

Istota:

1)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych?
2)Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci za lata ubiegłe (tj. 2015 r., 2016 r., 2017 r.) i złożyć korekty zeznań podatkowych? Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za oboje dzieci w przyszłych (kolejnych) latach? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 dotyczący lat 2015 i 2016 oraz w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie wyżej wymienionych argumentów Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi na oboje dzieci w całości za lata ubiegłe, bo tylko Ona od momentu rozwodu faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Ojciec dzieci jedynie formalnie posiada władzę rodzicielską, ale w żaden sposób jej nie wykonuje. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy rodzicielskiej a czym innym jej wykonywanie. W ocenie Wnioskodawczyni fakt, że ojciec jeden raz w miesiącu widzi się z dziećmi na kilka godzin nie jest wykonywaniem władzy, a jedynie realizowaniem kontaktów z dziećmi. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnimi dziećmi i w interesie ich dobra tenże rodzic podejmuje obowiązki w zakresie zaspakajania potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych dziecka.

2018
7
lip

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko uczące się w szkole wojskowej.

Fragment:

Wnioskodawczyni korzysta z ulgi prorodzinnej na dwóch synów, jednakże Jej wątpliwość i zapytanie dotyczy możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna pełnoletniego za miesiące, kiedy syn był już studentem Akademii. Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole, o jakiej mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, są podatnicy utrzymujący te dzieci, w związku z wykonywaniem przez nich - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - obowiązku alimentacyjnego. Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni - pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem akademii otrzymuje świadczenie pieniężne - uposażenie oraz uczelnia pokrywa koszty wyżywienia i utrzymania związanego z nauką - wykonywała ciążący na Niej obowiązek alimentacyjny, tj. pomagała finansowo synowi w utrzymaniu, zapewniała środki czystości, ubranie, kosmetyki, udostępniała do dyspozycji syna środek lokomocji, a w miarę konieczności środki wychowania, przysługuje Jej prawo do skorzystania za miesiące, w których syn był już studentem Akademii z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
lip

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego brata (pytanie nr 1)

Fragment:

(...) ulgi prorodzinnej. Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca, jako opiekun prawny niepełnosprawnego brata, przy spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa powyżej, m.in. posiadania dokumentów potwierdzających otrzymywanie przez brata dodatku pielęgnacyjnego, ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Wskazać należy, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Ponadto dodać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2018
30
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni rozliczając swój oraz męża PIT może rozliczyć syna do ulgi prorodzinnej? Czy biorąc pod uwagę przychód syna Wnioskodawczyni może od tego przychodu odliczyć składki społeczne, które pozwoliłyby osiągnąć rozliczenie poniżej kwoty 3 089 zł i możliwość rozliczenia syna do ulgi prorodzinnej?

Fragment:

Wobec czego Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu rocznym za 2017 r. na syna, którego dochód w 2017 r. przekroczył kwotę 3 089 zł. Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno dziecko, tj. małoletnią córkę, to ograniczeniem do zastosowania tejże ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego w 2017 r. przez Wnioskodawczynię i Jej męża. Ponieważ – jak wskazała Wnioskodawczyni– łączne dochody Jej i męża w roku podatkowym 2017 przekroczyły kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również na małoletnią córkę. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. na żadne z dzieci, ze względu na niespełnienie przesłanek uprawniających do jej zastosowania. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy innych osób, tj. męża Wnioskodawczyni.

2018
27
cze

Istota:

Możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2015 r.

Fragment:

Należy mieć na uwadze, że do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka (postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Stąd ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. Jeżeli rodzic dziecka pomimo posiadania praw rodzicielskich nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi. Jak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 lipca 2016 r., sygn. akt. II FSK 2378/15, „ (...) dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym.

2018
22
cze

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.

Fragment:

Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ww. ustawy na pełnoletnią córkę, której dochód w 2017 r. przekroczył kwotę 3 089 zł. Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawca mógłby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno dziecko, tj. małoletnią córkę, to ograniczeniem do zastosowania tejże ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego w 2017 r. przez Wnioskodawcę i Jego żonę. Ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – łączne dochody Jego i żony w roku podatkowym 2017 przekroczyły kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również na małoletnią córkę. W konsekwencji, Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. na żadną z córek, ze względu na niespełnienie przesłanek uprawniających do jej zastosowania, a w związku z tym brak jest podstaw do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2017 (PIT-37). Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

2018
9
cze

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Fragment:

W całości zgarnął i wydał na swoje potrzeby ulgę prorodzinną za 2016 rok. W tym roku takie złożył zeznanie podatkowe, w którym domaga się 1/2 kwoty odliczenia aby ponownie uniemożliwić Wnioskodawczyni spożytkowania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby dzieci - chce wykorzystać ulgę prorodzinną jako ulgę od nałożonych na niego świadczeń alimentacyjnych. Wypełnienie przesłanki związanej z realizacją władzy rodzicielskiej, w ocenie Wnioskodawczyni powinno być uzależniane od stopnia zaangażowania rodzica w wychowanie dziecka. Czy w sytuacji, gdy małżonek przerzucił wszystkie trudy wychowania i opieki na Wnioskodawczynię to jedynie samo uiszczanie świadczenia alimentacyjnego bez wykonywania innych obowiązków rodzicielskich przez małżonka uprawnia go do odliczenia 1/2 ulgi prorodzinnej. Według zamieszczonych informacji Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o. o, odnośnie „ ulgi rodzinnej ” w przypadku braku porozumienia uprawnionych do jej stosowania, osobą uprawnioną, która winna skorzystać z prawa do odliczenia jest jedynie ta osoba, która wykonuje faktyczną władzę rodzicielską. (Publikacja dostępna w Serwisie Doradztwa Podatkowego - nr 000348 - 18 kwietnia 2016).