Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko. Należy wyjaśnić, że przepis art. 27f ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, jakiej osoby na potrzeby ulgi prorodzinnej, nie uznaje się za pozostającą w związku małżeńskim. Wymienia się w nim tylko osoby w stosunku do których orzeczono separację lub osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Zatem, z przepisu tego nie wynika, aby podatnik pozostający w związku małżeńskim, na potrzeby ulgi z tytułu wychowywania dziecka, w przypadku jeżeli Jego małżonek nie jest rodzicem dziecka, nie przysposobił tego dziecka, nie zajmował się jego wychowaniem oraz nie łożył na jego utrzymanie, mógł być uważany za podatnika niepozostającego w związku małżeńskim. Fakt, że Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim, a prawa rodzicielskie w stosunku do syna posiada Ona, nie oznacza, że pod względem prawnym Jej sytuacja jest analogiczna jak osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich.
2016
24
maj

Istota:
Czy jako opiekunowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga prorodzinna w stosunku do podopiecznych z którymi mieszka, a dla których nie jest (nie będzie w przyszłości) opiekunem prawnym?
Fragment:
Wnioskodawca ma świadomość, że mógłby skorzystać z ulgi prorodzinnej, gdyby był opiekunem prawnym dzieci, jednak uważa, że powinna przysługiwać mu również ulga prorodzinna dotycząca dzieci, dla których Wnioskodawca nie jest (i nie będzie w przyszłości) opiekunem prawnym, ponieważ sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji analogicznych jak rodzina zastępcza, na podstawie orzeczenia sądu, a placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w której Wnioskodawca jest opiekunem istnieje na podstawie umowy zawartej ze starostą. Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że podatnikowi – w sytuacji gdy nie jest rodzicem dziecka (nie wykonuje władzy rodzicielskiej) – przysługiwać będzie prawo do omawianej ulgi prorodzinnej tylko w sytuacji, gdy będzie pełnił funkcję opiekuna prawnego dziecka, które będzie z nim zamieszkiwało lub będzie sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Kwestie opieki prawnej nad małoletnimi regulują przepisy ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, ze zm.). Zgodnie z art. 145 § 2 ww. Kodeksu, opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.
2016
20
maj

Istota:
Czy jako opiekunowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Wnioskodawcy przysługuje ulga prorodzinna w stosunku do podopiecznych z którymi mieszka, a dla których nie jest opiekunem prawnym?
Fragment:
Wnioskodawca ma świadomość, że mógłby skorzystać z ulgi prorodzinnej, gdyby był opiekunem prawnym dzieci, jednak uważa, że powinna przysługiwać mu również ulga prorodzinna dotycząca dzieci, dla których Wnioskodawca nie jest opiekunem prawnym, ponieważ sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji analogicznych jak rodzina zastępcza, na podstawie orzeczenia sądu, a placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w której Wnioskodawca jest opiekunem istnieje na podstawie umowy zawartej ze starostą. Biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że podatnikowi – w sytuacji gdy nie jest rodzicem dziecka (nie wykonuje władzy rodzicielskiej) – przysługuje prawo do omawianej ulgi prorodzinnej tylko w sytuacji, gdy pełni funkcję opiekuna prawnego dziecka, które z nim zamieszkuje lub sprawuje opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Kwestie opieki prawnej nad małoletnimi regulują przepisy ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, ze zm.). Zgodnie z art. 145 § 2 ww. Kodeksu, opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
2016
19
maj

Istota:
Czy należy się Wnioskodawczyni ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-461/16-2/MS z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data nadania 27 kwietnia 2016 r., data doręczenia 29 kwietnia 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawczyni, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty, określenie przedmiotu wniosku, wskazanie konkretnych przepisów prawa podatkowego wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem interpretacji indywidualnej i doprecyzowanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data nadania 5 maja 2016 r., data wpływu 9 maja 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni prosi o stwierdzenie, czy należy Jej się ulga prorodzinna za 2013 r. i 2014 r. na dorosłe, niepełnosprawne dziecko.
2016
19
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy w odniesieniu do powyższych faktów Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego za każdy miesiąc roku podatkowego, w którym pełniła funkcję rodziny zastępczej w stosunku do każdego umieszczonego w niej dziecka... Zdaniem Wnioskodawczyni, podatnik, który sprawuje funkcję rodziny zastępczej (w przypadku Zainteresowanej - rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego) ma prawo do ulgi prorodzinnej na każde umieszczone w niej dziecko (za każdy miesiąc roku podatkowego w którym pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do każdego umieszczonego w niej dziecka) ze względu na fakt sprawowanej funkcji, natomiast korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielska, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2016
12
maj

Istota:
Jaka część ulgi na dziecko (ulgi prorodzinnej) za rok 2015 na dwoje dzieci uprawnionych do ulgi przysługuje Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 22 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-161/16-2/MS1 (data nadania 23 marca 2016 r., data doręczenia 23 marca 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego. Pismem z dnia 31 marca 2016 r. (data nadania 1 kwietnia 2016 r., data wpływu 6 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest rozwiedziony i płaci alimenty na 2 dzieci uprawnionych do ulgi. Jedno z dzieci spędza z Wnioskodawcą blisko połowę swojego czasu, drugie, pełnoletnie uczące się, nie utrzymuje z nim kontaktów.Była małżonka zakwestionowała prawo Wnioskodawcy do odliczenia połowy ulgi prorodzinnej przysługującej na dwoje dzieci, i przedstawiła pogląd, że powinien odliczyć tylko część ulgi przypadającej na jedno z dzieci proporcjonalnie do czasu spędzonego z Wnioskodawcą przez to dziecko w roku 2015.
2016
10
maj

Istota:
Czy w rozliczeniu podatkowym za 2014 r., przy wspólnym rozliczeniu z mężem, Wnioskodawczyni mogła skorzystać z ulgi przysługującej na trzecie dziecko w wysokości 2.000,04 zł?
Fragment:
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do ulgi prorodzinnej na małoletnie dziecko przysługuje temu tylko podatnikowi, który: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 24 września 2011 r. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. Z poprzednich związków Wnioskodawczyni i jej mąż mają po jednym dziecku. Wnioskodawczyni ma córkę, natomiast jej mąż ma syna. Decyzją Sądów miejscem pobytu obojga dzieci jest miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni i jej męża. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad synem męża Sąd powierzył mężowi, ustalając przy nim miejsce pobytu dziecka. Natomiast miejsce pobytu córki Wnioskodawczyni Sąd ustalił przy matce (Wnioskodawczyni). Ponadto Wnioskodawczyni z mężem mają wspólnego syna. Syn męża nie jest przysposobiony Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z odliczenia na trzecie dziecko, z tej racji, że razem z mężem wychowują wspólnie troje dzieci przez cały rok. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić.
2016
5
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wskazać należy, że w art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Skoro więc Wnioskodawca nie zdołał ustalić z byłą żoną proporcji, w jakiej mogą skorzystać z kwoty odliczenia – to każde z nich może dokonać odliczenia kwoty ulgi w częściach równych (po 50%). Wobec powyższych uregulowań prawnych należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w wysokości 50%, gdyż spełnia wszelkie warunki przewidziane prawem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
kwi

Istota:
Podział ulgi prorodzinnej
Fragment:
Wnioskodawca nie zawierał żadnej umowy i porozumienia z byłą żoną dotyczącego ulgi prorodzinnej i odliczeń na dzieci. Pełnoletnia córka Arkadia nie pobierała żadnych zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, oraz nie wstąpiła w związek małżeński. Córka Arkadia w roku podatkowym będącym przedmiotem zapytania nie uzyskała dochodów. W świetle tak zarysowanej sytuacji należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie występują przeszkody, by mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej, o ile spełnione są wszystkie przesłanki omawianej ulgi. Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W przypadku natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.
2016
26
kwi

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W maju 2015 r. zapadł wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo P. (Wnioskodawca) z B. Z małżeństwa jest dwójka małoletnich dzieci: A. (data urodzenia: 2008 r.) i W. (data urodzenia: 2010 r.). W wyroku sądowym sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi A. i W. matce B. ograniczając władzę rodzicielską Wnioskodawcy do współdecydowania w najistotniejszych sprawach dzieci. Na rzecz dzieci zostały zasądzone alimenty w wysokości po 750 zł miesięcznie na każde dziecko, ustalono również sposób kontaktu dzieci z ojcem: tygodnie parzyste od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 18:00, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkiejnocy, przez drugi tydzień ferii zimowych i pierwsze dwa tygodnie wakacji letnich, odbiór dzieci w obecności kuratora sądowego na koszt obu stron w równych częściach. Jak podaje Wnioskodawca z matką dzieci jest brak jakiegokolwiek porozumienia w kwestii odliczenia ulgi podatkowej.
2016
21
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.