Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że skoro istotnie Wnioskodawca w stosunku do małoletnich dzieci (córki i syna) wykonywał i będzie wykonywał władzę rodzicielską, przy spełnieniu pozostałych przesłanek - ma prawo za 2017 rok skorzystać z ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie w sytuacji braku porozumienia z byłą małżonką przysługuje w wysokości 50% kwoty ulgi. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
7
cze

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego syna.
Fragment:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła za lata 2013-2015 skorzystać przy rozliczeniu rocznym podatku (PIT-37) z tzw. ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, brak jest przeszkód do skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2013-2014. Wnioskodawczyni podkreśla, że wykonywała władzę rodzicielską wobec syna, który nie ukończył 25 roku życia i uczęszczał do szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w ustawie o systemie oświaty. Syn Wnioskodawczyni w Polsce nie uzyskał dochodów. W opinii Wnioskodawczyni, dochód uzyskany za granicą nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 u.p.d.o.f., a jedynie służy do wyliczenia ewentualnej stopy procentowej do opodatkowania przychodów uzyskanych w Polsce, a w 2013 r. i 2014 r. syn takowych nie uzyskał, skoro ustawodawca przy określeniu warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej odwołuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu to zakłada, że dochody takowe będą osiągnięte – w roku 2013 i 2014 nie miało to miejsca, wobec czego Wnioskodawczyni skorzystała ze wspólnego rozliczenia z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz z ulgi prorodzinnej za miesiące kiedy syn nie wykonywał pracy sezonowej.
2017
7
cze

Istota:
W stosunku do małoletnich dzieci tylko Wnioskodawczyni wykonywała władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, w związku z tym przysługuje Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy tj. w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W odniesieniu do możliwości dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w związku z utrzymaniem pełnoletnich dzieci stwierdzić należy, że ojciec uiszczając na nie alimenty wykonuje wobec nich w ograniczonym stopniu, obowiązek alimentacyjny i w związku z tym, w przypadku braku porozumienia rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia, ma możliwość odliczenia połowy przysługującej kwoty ulgi.
Fragment:
Były mąż Wnioskodawczyni od 2014 r. tj. rozliczenie za lata 2014 - 2016 odlicza połowę ulgi prorodzinnej mimo, że faktycznie nie sprawuje władzy i opieki nad dziećmi, nie bierze udziału w ich wychowaniu. Ogranicza się jedynie do płacenia alimentów, okazjonalnych prezentów i kontaktów z dziećmi. Wnioskodawczyni zajmuje się dziećmi, dba o ich wychowanie, wykształcenie, zdrowie, czas wolny. Kupuje ubrania, chodzi do lekarza, na zebrania do najmłodszego dziecka, pomaga w załatwianiu wszystkich spraw związanych z pobytem poza domem, w czasie nauki starszych dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią, z nią spędzają święta, wakacje, i do niej przyjeżdżają na weekendy. Ojciec w ogóle nie interesuje się dziećmi. Pomimo, że Sąd w wyroku określił dni kontaktu ojca z dziećmi, nigdy tego nie przestrzega. To Wnioskodawczyni organizuje czas najmłodszemu synowi, a także wakacje i ferie, załatwia korepetycje i zajęcia dodatkowe. Całkowita opieka i troska o przyszłość dzieci spoczywa na Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości za lata 2014 - 2016? Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga prorodzinna za 2014 - 2016 należy jej się w całości, ponieważ to ona wychowuje dzieci.
2017
3
cze

Istota:
Jaką kwotę i w jakiej formie Wnioskodawca powinien odliczyć jako ulgę prorodzinną?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął 1 marca 2017 r., uzupełnionym 28 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 21 kwietnia 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4011.30.2017.1.BF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 28 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W 2013 r. Wnioskodawca rozwiódł się i wychowuje samotnie dwoje dzieci w wieku 8 i 14 lat. Matka dzieci ma ograniczone prawa rodzicielskie, mieszka osobno. Dzieci cały czas przebywają z Wnioskodawcą, u matki przebywają co drugi weekend. Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania, wyżywienia i wychowywania dzieci. U byłej żony Wnioskodawcy dzieci przebywają 4 dni w miesiącu, 2 tygodnie w wakacje oraz tydzień w ferie zimowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaką kwotę i w jakiej formie Wnioskodawca powinien odliczyć jako ulgę prorodzinną? Zdaniem Wnioskodawcy, na przyszłość będzie odliczać ulgę prorodzinną wg stawki dziennej na jedno dziecko, jaką określa ustawa, tj. 3,09 zł.
2017
2
cze

Istota:
Czy mając na uwadze brak pisemnego porozumienia Wnioskodawczyni w latach 2014-2015 gdzie wyłącznie ona wykonywała władzę rodzicielską ma prawo do odliczenia całości ulgi na dzieci (małoletnie i pełnoletnie) przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji, skoro Wnioskodawczym nie zawarła z byłym mężem porozumienia w zakresie podziału przysługującej im wspólnie kwoty odliczenia ulgi prorodzinnej na pełnoletnią córkę, a były małżonek wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, to Wnioskodawczyni od momentu osiągnięcia przez córkę pełnoletności nie przysługiwało wyłączne prawo do dokonywania na nią odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Samo stwierdzenie bowiem byłego męża w rozmowie z Wnioskodawczynią, że nie dziwi go odliczenie przez nią całej ulgi nie jest podstawą do odliczenia omawianej ulgi. Wskazać należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy, do którego odpowiedniego stosowania odsyła art. 27f ust. 6 o podatku dochodowym od osób fizycznych - zdanie drugie - ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuję w częściach równych.
2017
30
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w całości ulgę prorodzinną w latach 2015 i 2016?
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w całości ulgę prorodzinną w latach 2015 i 2016? Zdaniem Wnioskodawczyni, powinna mieć prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w całości, gdyż ojciec nie sprawuje opieki nad córkami, nie przyczynia się do pomocy przy ich wychowaniu. Wnioskodawczyni uważa, że ulga ta powinna przysługiwać temu rodzicowi, z którym faktycznie córki mieszkają, i który faktycznie sprawuje tę opiekę. Przez wychowanie należy rozumieć ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania córek, a nie tylko ponoszenie obciążeń (i to nie w pełnej wysokości, często egzekwowanych w postępowaniu komorniczym). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci tzw. ulgi prorodzinnej określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2017
27
maj

Istota:
Prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna za 2016 r.
Fragment:
W tak przedstawionym stanie faktycznym – jeżeli na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek alimentacyjny i rzeczywiście go wykonuje, i utrzymuje niepełnosprawnego syna, to wówczas za 2016 r. przysługuje Jej uprawnienie do dokonania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Powyższe będzie miało zastosowanie do rozliczeń w zakresie ulgi prorodzinnej w latach następnych, jeżeli nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny. Jednocześnie podkreślić należy, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez Wnioskodawczynię wszystkich przesłanek uprawniających do skorzystania z odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa jest bowiem sam przepis prawa. W przypadku jednak, gdy przytoczony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
26
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 (PIT-37) nie uwzględnił ulgi prorodzinnej na synów. Ponadto, Wnioskodawca informuje, że pozostaje w związku małżeńskim. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym Wnioskodawca i Jego małżonka składają indywidualnie. Dochód Wnioskodawcy w 2015 r. przekroczył kwotę 56 tysięcy zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może złożyć korektę do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 i skorzystać z tzw. ,,ulgi prorodzinnej’’ na syna C.? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód syna uzyskany w Norwegii nie powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu limitu dochodu dziecka, w zakresie określania prawa do ulgi prorodzinnej, albowiem nie jest on dochodem podlegającym opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 u.p.d.o.f. Stanowisko Wnioskodawcy opiera się na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygn. akt I SA/Op 519/15), który stwierdził niedawno, że jeśli dziecko pracowało w państwie, z którego podatek oblicza się metodą zwolnienia z progresją i jednocześnie nie pracowało w Polsce, rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli dziecko zarobiło więcej niż 3089 zł.
2017
26
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Zatem – skoro za rok podatkowy 2016 mąż Wnioskodawczyni nie rozliczy się w Polsce i nie odliczy w Polsce ulgi prorodzinnej, a małżonkowie ustalili, że ulgę rozliczy Zainteresowana – Wnioskodawczyni będzie przysługiwało za tenże rok prawo do dokonania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości. Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczeń z tytułu możliwości skorzystania z ww. ulgi, ze względu na to, że małżonek pracuje za granicą i w innym państwie korzysta z ulgi na dzieci. W tej sytuacji nie ma miejsca podwójne rozliczenie ulgi przez małżonków, gdyż w Polsce ulga prorodzinna jest rozliczana tylko przez jednego z małżonków. Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Stosownie natomiast do art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
2017
24
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Należy wskazać, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym – w analizowanym przypadku – z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej w odniesieniu do małoletniej córki Wnioskodawca mógł za lata 2014 i 2015 skorzystać z odliczenia 50 % ulgi prorodzinnej przysługującej Zainteresowanemu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2017
18
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Urząd skarbowy wezwał Zainteresowaną do korekty wezwania i odliczenia ulgi prorodzinnej w wysokości 50%, ponieważ ojciec dzieci dokonał odliczenia ulgi w wysokości 50%. Natomiast w rozliczeniu rocznym za 2015 r., biorąc pod uwagę zaangażowanie ojca w opiekę nad dziećmi, Zainteresowana odliczyła 11/12 ulgi pozostawiając ojcu prawo do 1/12 ulgi. Samo powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy ojcu nie przesądza co prawda jeszcze o wykonywaniu tej władzy przez matkę jak i przez ojca. Natomiast fakt, że dzieci pozostawały i pozostają z matką, ona sprawowała i sprawuje nad nimi opiekę świadczy o faktycznym wykonywaniu tej władzy przez matkę. Z kolei sam fakt posiadania władzy rodzicielskiej przez ojca dzieci (nawet ograniczonej), ani sporadyczne kontakty z dzieckiem nie mogą świadczyć o faktycznym wykonywaniu tej władzy przez ojca dzieci. Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że skoro w stosunku do małoletnich dzieci tylko Wnioskodawczyni faktycznie wykonuje władzę rodzicielską – to wówczas tylko Zainteresowana ma możliwość skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zatem Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2014 r. - na troje dzieci oraz za 2015 r. - na dwoje dzieci w pełnej wysokości.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinne
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia całej kwoty ulgi prorodzinnej, gdyż to ona sprawuje całodobową opiekę nad córką? Czy były mąż Wnioskodawczyni może odliczać całość ulgi prorodzinnej, skoro nie sprawuje faktycznej opieki nad córką i bierze bezprawnie ulgę? Przedmiotowe rozstrzygnięcie dotyczy pytania nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że to ona sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i dlatego to jej w całości przysługuje ulga prorodzinna. Zdaniem Wnioskodawczyni samo utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, czy obowiązek alimentacyjny jest niezależny od władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie spoczywa także na rodzicach pozbawionych władzy rodzicielskiej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku rodzica małoletniego dziecka o prawie do ulgi decyduje faktycznie sprawowana władza rodzicielska, a nie alimentacyjna, stąd samo posiadanie władzy rodzicielskiej w wyroku bez jej wykonywania jest niewystarczające do zastosowania przedmiotowego odliczenia i stąd też Wnioskodawczyni uważa, że jej były mąż niewłaściwie odliczał ulgę prorodzinną. Wnioskodawczyni uważa, że to jej przysługuje prawo do odliczenia ulgi w całości w przeszłości i w przyszłości, gdyż ona poświęciła się dla dziecka i stara się, aby wyszło ono z niepełnosprawności.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dwóch stanów faktycznych: pierwszego w zakresie ustalenia statusu prawnego męża Wnioskodawczyni w odniesieniu do córki (pytanie nr 1), drugiego w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej (pytanie nr 2). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z 9 stycznia 2017 r. nr 3063-ILPB1-2.4511.407.2016.1.MKA, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano 9 stycznia 2017 r., skutecznie doręczono 11 stycznia 2017 r., natomiast 16 stycznia 2017 r.
2017
16
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca miał prawo rozliczyć w całości ulgę prorodzinną na dziecko w latach 2014 i 2015, w związku z tym, że była żona nie wykonywała ciążącego na Niej obowiązku wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z wyrokiem sądu?
Fragment:
W związku z tym, iż była żona nie wywiązywała się z władzy rodzicielskiej, nie sprawowała pieczy nad dzieckiem, nie zajmowała się synem, jak również po kilku spotkaniach syn nie chciał widywać się z matką a Ona nie nalegała na spotkania z nim i przestała się zupełnie interesować synem Wnioskodawca uznał, że była żona nie ma prawa do odliczania ulgi prorodzinnej. Ponadto uznał, iż w związku z tym, że poinformował byłą żonę, że odliczy w pełni ulgę prorodzinną z uwagi na fakt, że nie sprawowała władzy rodzicielskiej, może w całości taką ulgę odliczyć. Wnioskodawca dodatkowo podkreśla, iż w swoim postępowaniu kierował się zarówno podstawami prawnymi mówiącymi o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, jak również normami życia społecznego, które według Jego oceny są jednoznaczne i stanowią, że „ jeśli nie wywiązuje się z jakiś obowiązków, czy to związanych ze sprawowaniem opieki nad jakąś osobą, czy to świadczeniem usługi, czy też nie wywiązywaniem się z zawartej umowy nie należy się za to żadna ulga, wynagrodzenie lub inna bonifikata ”. Wyrok sądu to niejako – Jego zdaniem -umowa, która daje obowiązki i prawa każdemu z rodziców. Nie można korzystać jedynie z praw, pomijając swoje obowiązki i żądać z tego tytułu bonifikaty, a w tym przypadku właśnie taka sytuacja ma miejsce. Była żona nie wywiązywała się z obowiązków rodzica a dodatkowo żąda bonifikaty w postaci możliwości odliczenia połowy ulgi prorodzinnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 - 2015
Fragment:
W związku z powyższym tzw. ulga prorodzinna to ulga, która ma pomóc rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w jej wykonywaniu, a nie ulga z tytułu bycia rodzicem. Z tego też powodu należy uznać, że art. 27f ust. 4 ustawy podatkowej ma zastosowanie do rodzica tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy spełnia on jednocześnie przesłankę z art. 27f ust. 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni, jako jedyny rodzic faktycznie wykonujący władzę rodzicielską i wychowujący dziecko posiada wyłączne uprawnienie do zastosowania ulgi prorodzinnej za cały rok podatkowy 2014. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawczyni, postąpiła Ona prawidłowo dokonując odliczenia kwoty 1 112 zł 04 gr z tytułu ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dziecka i wykonywania władzy rodzicielskiej w 2014 r. Ad. 4) Wnioskodawczyni zgadza się z poglądem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym zwraca się uwagę na cel ulgi prorodzinnej, którym jest pomoc rodzicom w związku z ciążącym na nich obowiązkiem łożenia na utrzymanie małoletnich czy pełnoletnich dzieci w okresie ich nauki. Podkreśla się też, że normy prawne odnoszące się do tego rodzaju ulg, to tzw. normy celu społecznego, (...)
2017
11
maj

Istota:
Możliwość preferencyjnego rozliczenia za lata 2014 - 2015 jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Fragment:
W latach 2014 - 2015 wiedząc, że ojciec córki w żaden sposób nie wykonuje władzy rodzicielskiej i nie uczestniczy w wychowaniu i utrzymaniu córki, Wnioskodawczyni w składanym zeznaniu zastosowała rozliczenie przysługujące osobie samotnie wychowującej dziecko i dokonała odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT-37 w pełnej wysokości (po 1 112 zł 04 gr/rok) uważając, że w świetle przedstawionych powyżej faktów ma do tego prawo. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko za 2014 r.? Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko za 2015 r.? Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest uprawniona do dokonania odliczenia w rozliczeniu za 2014 r. ulgi prorodzinnej w wysokości 1 112 zł 04 gr? Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni jest uprawniona do dokonania odliczenia w rozliczeniu za 2015 r. ulgi prorodzinnej w wysokości 1 112 zł 04 gr? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2. Natomiast w zakresie pytań nr 3 i 4 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2017
11
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko w wysokości 1.112,04 zł, wykazanej w zeznaniu za 2015 rok? Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że dochody podatnika obejmują sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze wszystkich źródeł wymienionych w tym przepisie. Ustawodawca użył w nim sformułowania „ dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym ”, więc jego intencją było określenie faktycznego pułapu dochodów małżonków, warunkującego uzyskanie ulgi prorodzinnej. W opinii Wnioskodawczyni, inne rozumienie tego przepisu prowadziłoby do fałszywego wniosku jakoby „ łączny dochód ” małżonków był wyższy niż ma to miejsce w rzeczywistości. Strata męża Wnioskodawczyni poniesiona z najmu jest stratą rzeczywistą i realnie pomniejsza wspólne dochody małżeńskie oraz całej rodziny Wnioskodawczyni. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że w stanie faktycznym opisanym powyżej, przysługuje Jej prawo do ulgi prorodzinnej, wykazanej w zeznaniu za rok 2015. Inna interpretacja ww. przepisu w opisanej sytuacji byłaby dla Wnioskodawczyni krzywdząca i niezgodna z intencją ustawodawcy.
2017
11
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Należy bowiem mieć na uwadze, że do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka (postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Stąd ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. Jeżeli rodzic dziecka pomimo posiadania praw rodzicielskich nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi. Ulga prorodzinna przy spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - przysługuje obojgu rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w częściach równych, tj. po 50% lub w dowolnie przez nich ustalonej proporcji.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu 20 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą o interpretację indywidualną ulgi prorodzinnej dotyczącą jej synów Adriana S. urodzonego dnia 23 maja 2002 r. i Jakuba S. urodzonego dnia 20 listopada 2004 r. Okres, którego dotyczy zapytanie to rok 2016. We wskazanym okresie w stosunku do Wnioskodawczyni i jej synów nie były zastosowane przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2005 r. o podatku tonażowym. Wnioskodawczyni uzyskiwała w 2016 roku dochody ze stosunku pracy oraz Zasiłku dla bezrobotnych. Synowie Wnioskodawczyni w okresie podatkowym 2016 uczyli się w szkole: Adrian w gimnazjum, natomiast Jakub w szkole podstawowej i w roku 2016 nie uzyskali oni żadnych dochodów. Na początku stycznia 2016 roku mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się z domu i mieszka obecnie w O.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej za lata 2011-2015.
Fragment:
Wnioskodawczyni nie będzie natomiast posiadała wyłącznego prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej od osiągnięcia przez syna w 2017 r. pełnoletności, tj. od momentu, gdy nie będzie pozostawał już pod władzą rodzicielską, w sytuacji gdy ojciec wykonywał będzie względem syna obowiązek alimentacyjny. Ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawniają bowiem do skorzystania z ww. ulgi tylko rodzica, który aktywnie uczestniczy w życiu dziecka. W przypadku dziecka pełnoletniego, jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie dziecka w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo, obowiązku alimentacyjnego. W konsekwencji, jeżeli były małżonek będzie wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny to Wnioskodawczyni od momentu osiągnięcia przez syna pełnoletności nie będzie przysługiwało wyłączne prawo do dokonywania na niego odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą.
2017
10
maj

Istota:
Czy przy wyliczeniu dochodu uczącego się dziecka należy uwzględnić zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynął do organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wezwaniem z Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni wraz z mężem została zobowiązana do złożenia wyjaśnienia dotyczącego zastosowania ulgi prorodzinnej na uczącego się syna. W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 Wnioskodawczyni i jej mąż skorzystali z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego, uczącego się syna. Syn Wnioskodawczyni za odbywanie praktyki osiągnął przychód w kwocie 5.110,27 zł, koszty uzyskania przychodów wyniosły 1.446,25 zł, dochód 3.664,02 zł, natomiast składka na ubezpieczenia społeczne 653,47 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 3.010,55 zł. Według wykładni Pana Krzysztofa S. z dnia 18 stycznia 2015 r. oraz doradcy Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 19 lipca 2015 r., ulga prorodzinna przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b u.p.d.o.f. w łącznej kwocie przekraczającej 3.089 zł. O słuszności rozumowania Wnioskodawczyni przekonały Ją również wypowiedzi sądów administracyjnych.
2017
10
maj

Istota:
W jakiej wysokości przysługiwało Wnioskodawcy prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2015 r.?
Fragment:
W jakiej wysokości przysługiwało Wnioskodawcy prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2015 r.? Wnioskodawca uważa, że zgodnie z interpretacją Ministra Finansów ulga prorodzinna należy się w wysokości połowy przysługującego limitu. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że spędza czas z córką - razem uczą się, bawią się, jeżdżą do kina, centrów wiedzy, placów zabaw, punktów rozrywki, interesuje się Jej zdrowiem (wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich), postępami w nauce (kontakt z wychowawcą i byłą żoną) – wykonuje władzę rodzicielską nad małoletnią córką w maksymalnym zakresie jaki został Jemu umożliwiony i to w ciągu całego okresu od urodzenia córki po dzień dzisiejszy. Wnioskodawca podkreśla, że kilkakrotnie składał wniosek o zwiększenie zakresu kontaktów i pomimo sprzeciwu matki dziecka, zakres ten zostaje systematycznie zwiększany. Kiedy córka jest pod Jego opieką spędza z Nią i Jej rodzeństwem tyle czasu ile tylko to możliwe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Czy przy wyliczeniu dochodu uczącego się dziecka należy uwzględnić zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2016 r. wpłynął do organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wezwaniem z Urzędu Skarbowego Wnioskodawca wraz z żoną został zobowiązany do złożenia wyjaśnienia dotyczącego zastosowania ulgi prorodzinnej na uczącego się syna. W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 Wnioskodawca i jego żona skorzystali z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego, uczącego się syna. Syn Wnioskodawcy za odbywanie praktyki osiągnął przychód w kwocie 5.110,27 zł, koszty uzyskania przychodów wyniosły 1.446,25 zł, dochód 3.664,02 zł, natomiast składka na ubezpieczenia społeczne 653,47 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 3.010,55 zł. Według wykładni Pana Krzysztofa S. z dnia 18 stycznia 2015 r. oraz doradcy Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 19 lipca 2015 r., ulga prorodzinna przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się, jeżeli w roku podatkowym nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b u.p.d.o.f. w łącznej kwocie przekraczającej 3.089 zł. O słuszności rozumowania Wnioskodawcy przekonały Go również wypowiedzi sądów administracyjnych.
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za cały 2016 r. w związku z faktycznym sprawowaniem opieki nad córką, która mieszka tylko z Nią i którą wychowuje tylko Ona, zaś były mąż nie bierze udziału w wychowywaniu córki, tylko ponosi obciążenia finansowe w postaci alimentów i nie wyraża zgody na porozumienie, co do odliczenia ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię zgodnie z faktycznym wychowywaniem córki? Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za cały 2016 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni z byłym mężem nie zawarła porozumienia w zakresie wysokości odliczenia ulgi prorodzinnej, bowiem zawarcie takiego porozumienia nie jest możliwe, gdyż były mąż, poza płaceniem alimentów, w żaden sposób nie uczestniczy w wychowywaniu córki, zaś córce Wnioskodawczyni oznajmił, że w zeznaniu podatkowym za 2016 r. złożonym w urzędzie skarbowym rozliczył 1/2 ulgi prorodzinnej i te pieniądze będzie miał dla niej na alimenty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za cały 2016 r. w związku z faktycznym sprawowaniem opieki nad córką, która mieszka tylko z Nią i którą wychowuje tylko Ona, zaś były mąż nie bierze udziału w wychowywaniu córki, tylko ponosi obciążenia finansowe w postaci alimentów i nie wyraża zgody na porozumienie, co do odliczenia ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię zgodnie z faktycznym wychowywaniem córki? Czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za cały 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, prawo do ulgi prorodzinnej na córkę powinno przysługiwać tylko Jej, bowiem córka faktycznie mieszka tylko z Wnioskodawczynią i to Ona wychowuje córkę i ponosi wszelkie koszty związane z wychowaniem, kształceniem i leczeniem córki.
2017
10
maj

Istota:
Ustalenie wysokości kwoty ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro trójka dzieci Wnioskodawczyni, które są już pełnoletnie, nie mieszka z rodzicami od kilku lat ani nie jest na ich utrzymaniu, to Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na te dzieci. Wynika to z faktu, że ww. dzieci Wnioskodawczyni nie spełniają wskazanych kryteriów wynikających z art. 27f, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie są dziećmi małoletnimi a dodatkowo Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jako rodzice nie utrzymują tej trójki dzieci a więc nie wykonują wobec nich obowiązku alimentacyjnego. Tym samym dzieci te nie mogą być uwzględnione przy określaniu liczby dzieci dla potrzeb ulgi prorodzinnej. Oznacza to, że na potrzeby ulgi prorodzinnej najmłodszy syn traktowany jest jako pierwsze dziecko. Tym samym w stosunku do małoletniego syna, wobec którego Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem wykonują władzę rodzicielską, małżonkowie przy wspólnym rozliczeniu będą mieli możliwość skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka, ale nie w kwocie 2.700,00 zł, lecz w wysokości 1.112,04 zł. Kwota ta wynika wprost z literalnego brzmienia art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje wysokość ulgi prorodzinnej w zależności od ilości posiadanych dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna. Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem uznać za nieprawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Tym samym Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej nabyła z dniem uprawomocnienia się postanowienia o pełnym przysposobieniu dziecka, tj. 16 listopada 2016 r. Bez znaczenia, dla możliwości skorzystania z odliczenia, pozostaje fakt, że od 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni sprawowała bieżącą pieczę nad dzieckiem skoro wówczas Wnioskodawczynię z dzieckiem nie łączył stosunek prawny, o jakim mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje Wnioskodawczyni od 16 listopada 2016 r., tj. od dnia uprawomocnienia się postanowienia o pełnym przysposobieniu dziecka, a nie jak sądzi Wnioskodawczyni od 17 czerwca 2016 r. Stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać zatem za nieprawidłowe. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Rodziców wykonujących władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka obejmuje zatem ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a (art. 27f ust. 2 ww. ustawy) Z uwagi zatem na fakt, że na gruncie analizowanej sprawy, Zainteresowany mógłby mieć hipotetyczne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w stosunku do jednego małoletniego dziecka, ale dochody Wnioskodawcy i jego małżonki w roku 2016 przekroczyły kwotę 112 000,00 zł, należy stwierdzić, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując: za rok 2016 Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej – ani w stosunku do córki, ani w stosunku do syna. Końcowo, należy wskazać, że przywołane w treści wniosku orzeczenia sądowoadministracyjne nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem tut.
2017
10
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy samo powierzenie władzy rodzicielskiej, bez jej wykonywania uprawnia do otrzymania ulgi prorodzinnej? Czy Wnioskodawczyni może w całości skorzystać z ulgi prorodzinnej za obie córki za 2016 r. i kolejne lata? Kto i w jaki sposób powinien złożyć korektę za 2015 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo rozliczyła ulgę prorodzinną na obie córki za 2015 r., a do złożenia korekty zeznania powinien zostać wezwany były mąż. W świetle zapisu art. 27 ust. 1 ustawy o pit, po rozwodzie z ulgi prorodzinnej może korzystać wyłącznie ten z rodziców, który nie tylko posiada, ale również faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadania władzy rodzicielskiej i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy, a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W ocenie Wnioskodawczyni, warunkiem nabycia prawa do ulgi jest faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej. Tak zwana ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem, ma natomiast pomóc rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w jej wykonywaniu.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.