Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z odliczenia całej kwoty ulgi prorodzinnej w latach podatkowych 2013, 2014, 2015?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z odliczenia całej kwoty ulgi prorodzinnej w latach podatkowych 2013, 2014, 2015... Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że powinna mieć możliwość odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej na dziecko w latach podatkowych 2013, 2014, 2015 r. W każdym z tych trzech lat, Wnioskodawczyni uważa, że wykonywała faktyczną władzę rodzicielską, podejmowała wszystkie decyzje odnośnie dziecka, a także ponosiła wszystkie koszty utrzymania dziecka. Swoje stanowisko Wnioskodawczyni opiera na faktycznym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, którą reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także na opinii zasięgniętej z Krajowej Informacji Podatkowej, z którą Wnioskodawczyni kontaktowała się trzykrotnie i trzykrotnie opisywała swoją sytuację. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2016
5
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna z tytułu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle zacytowanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni - jako rodzic - spełnia przesłanki warunkujące skorzystanie za lata 2013-2015 z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny oraz dochód z umowy o pracę (bez względu na wiek tego dziecka) w związku z wykonywaniem wobec Niego obowiązku alimentacyjnego stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
5
sie

Istota:
W świetle przedstawionego stanu faktycznego, któremu z rodziców powinna przysługiwać ulga prorodzinna za rok 2014 r.?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): W świetle przedstawionego stanu faktycznego, któremu z rodziców powinna przysługiwać ulga prorodzinna za rok 2014 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), ulga prorodzinna w pełnej wysokości powinna przysługiwać rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę oraz ponosi większe koszty utrzymania dziecka, oraz który może przedstawić dokumenty potwierdzające jej prawo do rozliczenia. Połowa ulgi prorodzinnej nie powinna przysługiwać ojcu córki, ponieważ nigdy nie utrzymywał i nie utrzymuje kontaktów z córką, nie ponosi pełnych kosztów utrzymania córki, a ulga prorodzinna jest pomocą Państwa dla rodzica, u którego dziecko przebywa. Ulga prorodzinna nie jest rekompensatą ze strony Państwa dla rodzica płacącego alimenty, a jest pomocą Państwa dla rodzica, który zapewnia dziecku możliwość rozwoju i kształcenia. Ulga prorodzinna nie przysługiwała ojcu córki do osiągnięcia przez córkę 18 roku życia, to dlaczego po 18 roku życia, ojciec córki mógłby sobie odliczyć 1/2 tej ulgi. Według oceny Wnioskodawczyni, 1/2 ulgi prorodzinnej nie powinna przysługiwać ojcu, gdyż jak sam stwierdza w pozwie o obniżenie alimentów, nigdy nie utrzymywał kontaktów z córką, nie dążył do tych kontaktów i praktycznie nie zna córki.
2016
3
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna na dziecko za 2015 r. i za 2014 r. jeśli rozliczała się wspólnie z mężem, który uzyskiwał dochód za granicą (w Niemczech)
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie analizy przepisów prawa podatkowego, ulga prorodzinna należy się jej zarówno za 2015 r. jak i za 2014 r., ponieważ ich (Wnioskodawczyni i męża) dochody osiągnięte w Polsce nie przekraczają 112.000 zł (zarówno w roku podatkowym 2015 r. jak i w 2014 r.). Wnioskodawczyni uważa, że potwierdzają to także tak opracowane e-deklaracje, w których nie wystąpił żaden błąd podczas ich wypełniania, a Wnioskodawczyni rozliczała się każdego roku korzystając z tej formy rozliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawczyni wyłącznie w zakresie możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię z tzw. ulgi prorodzinnej za 2014 r. i 2015 r. Natomiast w zakresie oceny sposobu postępowania urzędu skarbowego w kwestii dotyczącej rozliczenia ulgi prorodzinnej – wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, (...)
2016
29
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na dzieci w równych częściach z żoną (byłą) za cały 2015 r., czy też tylko za miesiące, w których mieszkał wspólnie z dziećmi?
Fragment:
Należy wskazać, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej w odniesieniu do dwójki małoletnich dzieci ulga prorodzinna za 2015 r. przysługuje Wnioskodawcy w częściach równych, z uwagi na brak zgody w zakresie podziału tej ulgi pomiędzy Wnioskodawcą i matką Jego dzieci. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja traci swą aktualność.
2016
28
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 kwietnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.293.2016.1.SŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 czerwca 2016 r., natomiast w dniu 4 lipca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 29 czerwca 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku): Wnioskodawca jest ojcem wychowującym córkę, urodzoną w 1999 r., nadal uczącą się w szkole średniej.
2016
24
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy jej pełnoletni syn otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i jednocześnie środki finansowe jakie syn uzyskuje nie dają mu możliwości do samodzielnego utrzymywania się?
Fragment:
Biuro rachunkowe rozliczające dochód Wnioskodawczyni za 2015 r. uznało, że według przepisów Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna za cały rok podatkowy, gdyż jednym z warunków skorzystania z odliczenia jest pobieranie na syna zasiłku pielęgnacyjnego, a wysokość osiągniętych przez niego dochodów (nawet dużych) nie ma znaczenia. Aby upewnić się co do poprawności odliczenia ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do właściwego urzędu skarbowego. Pracownik urzędu skarbowego potwierdził, że istotnie Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć całą ulgę prorodzinną, jednocześnie polecając Wnioskodawczyni złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ostatecznie Wnioskodawczyni zdecydowała, że – do czasu otrzymania interpretacji indywidualnej – odliczy ulgę na syna za okres od stycznia do września 2015 r. Zdaniem Wnioskodawczyni sytuacja, którą opisała, powinna nadal dawać jej możliwość odliczenia całej ulgi prorodzinnej na syna, ponieważ środki finansowe jakie syn uzyskuje nie dają mu możliwości do samodzielnego utrzymywania się. Przedstawione przez Wnioskodawczynię koszty, jakie syn ponosi, to tylko podstawowe opłaty a poza nimi musi jeszcze pokrywać wydatki na: pomoce do nauki, ubrania, dojazdy, leki, itp. Pomimo, że Wnioskodawczyni z mężem (rodzice) nie posiadają wysokich dochodów, starają się zapewnić synowi wyżywienie.
2016
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka. Skoro zatem córki Wnioskodawcy w 2015 r. uzyskały dochód z tytułu pracy na terenie Niemiec przekraczający kwotę 3091,00 zł, to mimo iż dochód ten – jak twierdzi Wnioskodawca - zwolniony jest z opodatkowania w Polsce (kwestia ta nie jest przedmiotem oceny stanowiska dokonanej w przedmiotowej interpretacji, bowiem wniosek nie dotyczy tejże kwestii) to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe skutkuje zatem brakiem uprawnienia do skorzystania przez Wnioskodawcę z ulgi prorodzinnej za 2015 r. w stosunku do córek, które osiągnęły dochody za granicą. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie jest uwarunkowane zastosowaniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. Odnosząc się do przywołanych we wniosku wyroków – Organ podatkowy podkreśla, że jakkolwiek orzeczenia sądowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym.
2016
7
lip

Istota:
Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca zezwala na stosowanie ulgi prorodzinnej w przypadku dorosłych dzieci. Chodzi tu o dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku brata Wnioskodawcy jest to dodatek pielęgnacyjny i renta socjalna (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT). Z odliczenia na dorosłe dzieci ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy (nie tylko rodzice) utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (tak jest w przypadku Wnioskodawcy). Oboje rodzice nie żyją i na mocy prawomocnego postanowienia sądu Wnioskodawca jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego całkowicie brata. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania a także wychowania. Brat mieszka z Wnioskodawcą, jest pod Jego opieką i na Jego utrzymaniu. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego brata, należy też pamiętać, że ulga na niepełnosprawną osobę przysługuje bez względu na wiek, co oznacza, że może dotyczyć osoby w podeszłym wieku.
2016
30
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Czy skoro w PIT/O nie ma podziału na dni, Wnioskodawczyni może rozliczyć się z ulgi prorodzinnej na dziecko w części za 11 miesięcy... Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej ulga prorodzinna na dziecko za 11 m-cy odliczając w zaokrągleniu 1 m-c przypadający ojcu, gdyż opieka Zainteresowanej, utrzymanie, wychowanie są ciągłe, a nie tylko sporadyczne, godzinowe jak ojca. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2011, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Natomiast w myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1.
2016
30
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.