Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 kwietnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.293.2016.1.SŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 czerwca 2016 r., natomiast w dniu 4 lipca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 29 czerwca 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku): Wnioskodawca jest ojcem wychowującym córkę, urodzoną w 1999 r., nadal uczącą się w szkole średniej.
2016
24
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy jej pełnoletni syn otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i jednocześnie środki finansowe jakie syn uzyskuje nie dają mu możliwości do samodzielnego utrzymywania się?
Fragment:
Biuro rachunkowe rozliczające dochód Wnioskodawczyni za 2015 r. uznało, że według przepisów Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna za cały rok podatkowy, gdyż jednym z warunków skorzystania z odliczenia jest pobieranie na syna zasiłku pielęgnacyjnego, a wysokość osiągniętych przez niego dochodów (nawet dużych) nie ma znaczenia. Aby upewnić się co do poprawności odliczenia ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do właściwego urzędu skarbowego. Pracownik urzędu skarbowego potwierdził, że istotnie Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć całą ulgę prorodzinną, jednocześnie polecając Wnioskodawczyni złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ostatecznie Wnioskodawczyni zdecydowała, że – do czasu otrzymania interpretacji indywidualnej – odliczy ulgę na syna za okres od stycznia do września 2015 r. Zdaniem Wnioskodawczyni sytuacja, którą opisała, powinna nadal dawać jej możliwość odliczenia całej ulgi prorodzinnej na syna, ponieważ środki finansowe jakie syn uzyskuje nie dają mu możliwości do samodzielnego utrzymywania się. Przedstawione przez Wnioskodawczynię koszty, jakie syn ponosi, to tylko podstawowe opłaty a poza nimi musi jeszcze pokrywać wydatki na: pomoce do nauki, ubrania, dojazdy, leki, itp. Pomimo, że Wnioskodawczyni z mężem (rodzice) nie posiadają wysokich dochodów, starają się zapewnić synowi wyżywienie.
2016
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka. Skoro zatem córki Wnioskodawcy w 2015 r. uzyskały dochód z tytułu pracy na terenie Niemiec przekraczający kwotę 3091,00 zł, to mimo iż dochód ten – jak twierdzi Wnioskodawca - zwolniony jest z opodatkowania w Polsce (kwestia ta nie jest przedmiotem oceny stanowiska dokonanej w przedmiotowej interpretacji, bowiem wniosek nie dotyczy tejże kwestii) to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe skutkuje zatem brakiem uprawnienia do skorzystania przez Wnioskodawcę z ulgi prorodzinnej za 2015 r. w stosunku do córek, które osiągnęły dochody za granicą. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie jest uwarunkowane zastosowaniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. Odnosząc się do przywołanych we wniosku wyroków – Organ podatkowy podkreśla, że jakkolwiek orzeczenia sądowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym.
2016
7
lip

Istota:
Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca zezwala na stosowanie ulgi prorodzinnej w przypadku dorosłych dzieci. Chodzi tu o dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku brata Wnioskodawcy jest to dodatek pielęgnacyjny i renta socjalna (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT). Z odliczenia na dorosłe dzieci ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy (nie tylko rodzice) utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (tak jest w przypadku Wnioskodawcy). Oboje rodzice nie żyją i na mocy prawomocnego postanowienia sądu Wnioskodawca jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego całkowicie brata. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania a także wychowania. Brat mieszka z Wnioskodawcą, jest pod Jego opieką i na Jego utrzymaniu. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego brata, należy też pamiętać, że ulga na niepełnosprawną osobę przysługuje bez względu na wiek, co oznacza, że może dotyczyć osoby w podeszłym wieku.
2016
30
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Czy skoro w PIT/O nie ma podziału na dni, Wnioskodawczyni może rozliczyć się z ulgi prorodzinnej na dziecko w części za 11 miesięcy... Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej ulga prorodzinna na dziecko za 11 m-cy odliczając w zaokrągleniu 1 m-c przypadający ojcu, gdyż opieka Zainteresowanej, utrzymanie, wychowanie są ciągłe, a nie tylko sporadyczne, godzinowe jak ojca. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2011, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Natomiast w myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1.
2016
30
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia w 100% ulgi prorodzinnej?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia w 100% ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec zaistniałej sytuacji przysługuje Jej prawo do odliczenia w 100% ulgi prorodzinnej, ponieważ tylko Ona sprawuje opiekę nad dziećmi mimo, że ich ojciec nie ma odebranych praw. Nie interesuje się on ponoszonymi wydatkami, ich zdrowiem, sukcesami w szkole. Nic go nie interesuje. O ulgę prorodzinną wystąpił tylko dlatego, że jego obecna partnerka mu kazała. Nie liczy się dla niego w żadnym stopniu dobro dzieci. Wnioskodawczyni uważa, że byłoby to niesprawiedliwe gdyby ich ojciec mógł skorzystać z ulgi na dzieci kiedy od rozwodu dzieci zamieszkują z matką, a z ojcem nie spędzają w ogóle czasu, ponieważ ma on ważniejsze sprawy niż interesowanie i zajmowanie się własnymi dziećmi. Pełnoletnia córka studiuje i na jej utrzymanie również potrzebne są pieniądze, a alimenty przez niego płacone to zaledwie 300 złotych miesięcznie, podczas gdy jego dochód jako kierowcy ciężarówki na trasach międzynarodowych to od 4.000 do 6.000 tysięcy zł miesięcznie. Wobec tego Wnioskodawczyni uważa, że ulga prorodzinna mu się nie należy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
24
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Oboje rodzice nie żyją dlatego Wnioskodawczyni uważa że, jako opiekun prawny ustanowiony na mocy orzeczenia sądowego powinna móc przejąć pełnię praw przysługujących rodzinom niepełnosprawnych dzieci, czyli ulgę prorodzinną, gdyż preferencje te przysługują rodzicom bądź opiekunom prawnym niepełnosprawnych dzieci bez względu na wiek. Zdaniem Wnioskodawczyni z odliczenia na dorosłe dzieci ulgi prorodzinnej mogą w ramach ulgi korzystać podatnicy (nie tylko rodzice) utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez takie osoby ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Na Wnioskodawczyni, jako siostrze ciąży również obowiązek alimentacyjny. Wnioskodawczyni podnosi, że obowiązek alimentacyjny, to obowiązek dostarczania środków do życia, utrzymania, a także opieki. Siostra mieszka z Wnioskodawczynią i Jej rodziną, jest pod całodobową opieką i w części na utrzymaniu Wnioskodawczyni. W ocenie Wnioskodawczyni oznacza to, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną siostrę zwłaszcza, że ulga na osobę niepełnosprawną przysługuje bez względu na wiek, co oznacza, że może dotyczyć osoby w starszym wieku. W świetle obowiązującego stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Czy jako matka samotnie wychowująca dziecko Wnioskodawczyni może rozliczyć się na preferencyjnych warunkach wspólnie z dzieckiem oraz co za tym idzie, czy Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną na dziecko?
Fragment:
Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka. Skoro zatem córka Wnioskodawczyni w 2015 r. uzyskała dochód z umowy o pracę w kraju oraz z tytułu umowy o pracę w Anglii w łącznej kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (3.089 zł), to mimo że dochód ten – jak wskazuje Wnioskodawczyni – nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Końcowo - odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawczynię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące.
2016
10
cze

Istota:
Czy składając zeznanie o wysokości dochodu za 2015 r., Wnioskodawca ma prawo, w świetle art. 27f, do odliczenia w zeznaniu ulgi w stosunku do trojga dzieci, których jest ojcem i wykonuje władzę rodzicielską?
Fragment:
Była żona Wnioskodawcy w zeznaniu za 2015 r. rozliczy podatek, dokonując odpisu ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci: Dominika i Annę, w kwocie 2 212 zł. Konkubina Wnioskodawcy dokona rozliczenia podatku dochodowego samodzielnie, bez dokonywania odpisu ulgi prorodzinnej na córkę Jagodę. W świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać należy, że skoro Wnioskodawca w 2015 r. wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do trójki swoich dzieci, jest uprawniony do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości odpowiadającej kwocie odliczenia na trzecie dziecko. Niewykorzystanie przysługującej Wnioskodawcy ulgi prorodzinnej na pierwsze i drugie dziecko z małżeństwa rozwiązanego przez rozwód jest bez znaczenia przy określaniu liczby dzieci dla potrzeb ulgi prorodzinnej. Wszystkie dzieci Wnioskodawcy, jako spełniające wyżej wskazane kryteria wynikające z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być uwzględnione przy określaniu liczby dzieci dla potrzeb ulgi prorodzinnej. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.
2016
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może w rozliczeniu rocznym za 2015 r. skorzystać z ulgi prorodzinnej w Polsce, jeżeli mąż skorzysta z ulgi na dziecko w Republice Czeskiej? Czy w przyszłości, będąc w podobnej sytuacji, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
W związku z tym, że mąż zamierza rozliczyć się korzystając z ulgi na dziecko, Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy ona również może skorzystać z ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym, rozliczając się indywidualnie w Polsce. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni może w rozliczeniu rocznym za 2015 r. skorzystać z ulgi prorodzinnej w Polsce, jeżeli mąż skorzysta z ulgi na dziecko w Republice Czeskiej... Czy w przyszłości, będąc w podobnej sytuacji, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości skorzystania w tej sytuacji z ulgi na dziecko. W tej sytuacji nie ma miejsca podwójne rozliczenie ulgi przez małżonków, gdyż w Polsce ulga prorodzinna będzie rozliczana tylko raz – przez Wnioskodawczynię. Drugi raz natomiast w Republice Czeskiej – przez jej współmałżonka. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zasady dotyczące nabycia prawa do ulgi prorodzinnej są określone w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
2
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.