Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w rozliczeniu rocznym za 2011 r. Wnioskodawczyni mogła odliczyć ulgę prorodzinną za niepełnosprawne dziecko?
Fragment:
Wnioskodawczyni mogła odliczyć ulgę prorodzinną za niepełnosprawne dziecko... Zdaniem Wnioskodawczyni miała pełne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, gdyż jako rodzic była zobowiązana do pomocy finansowej (bądź alimentacyjnej) wobec swojej córki, co uczyniła. Dochody uzyskiwane z pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2011 r., którą córka wykonywała nie wystarczały na pokrycie niezbędnych w jej sytuacji potrzeb życiowych i zdrowotnych. Pozyskiwanie środków z pozarolniczej działalności gospodarczej uzależnione było od pracy w terenie, czyli od posiadania samochodu. Miesięczny koszt eksploatacji tego samochodu pokrywała z własnych środków Wnioskodawczyni (ok. 300 zł), ponadto opłacała częściowo czynsz za wynajem mieszkania - 500 zł miesięcznie. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że udzieliła córce bardzo dużego wsparcia wychowawczego i finansowego w związku z czym odliczenie ulgi było jak najbardziej zasadne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej– jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2016
7
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, data wpływu 21 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 14 sierpnia 2012 r. sąd okręgowy rozwiązał przez rozwód małżeństwo Wnioskodawczyni. W sentencji wyroku sąd powierzył władzę rodzicielską nad dwiema córkami Zainteresowanej, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską byłego małżonka Zainteresowanej do ogólnego wglądu w wychowanie dzieci, w szczególności do wyboru kierunku nauki, zawodu, decydowania w sprawie sposobu leczenia w razie poważnej choroby dzieci oraz decydowania w sprawie wyjazdu małoletnich za granicę w celu zwyczajnego tam pobytu. Od tego czasu córki Wnioskodawczyni przebywają z nią i to ona sprawuje nad nimi rzeczywistą i stałą opiekę przez cały rok. Były mąż Wnioskodawczyni ma prawo do spotkań z dziećmi dwa razy w miesiącu przez 5 godzin (łącznie 10 godzin w miesiącu). W zeznaniu za rok 2014 Zainteresowana skorzystała z ulgi w proporcji 11/12 na obie córki (w 1/12 z ulgi mógł skorzystać były mąż Wnioskodawczyni, gdyż przez ten czas faktycznie sprawuje opiekę nad dziećmi, spotykając się z nimi dwa razy w miesiącu).
2016
29
sty

Istota:
Czy w przypadku utrzymywania w całym 2014 r. dwóch dorosłych synów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, studiujących na studiach dziennych Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na jednego syna, który uczył się na uczelni wyższej i nie podjął pracy (nie osiągnął dochodu powyżej 3.089 zł), jeżeli dochody Wnioskodawcy i jego małżonki przekroczyły kwotę 112.000 zł?
Fragment:
Czy w przypadku utrzymywania w całym 2014 r. dwóch dorosłych synów, którzy nie ukończyli 25 roku życia, studiujących na studiach dziennych Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na jednego syna, który uczył się na uczelni wyższej i nie podjął pracy (nie osiągnął dochodu powyżej 3.089 zł), jeżeli dochody Wnioskodawcy i jego małżonki przekroczyły kwotę 112.000 zł... Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na jednego z dorosłych synów, który nie osiągnął dochodu powyżej 3.089 zł, studiował i nie ukończył 25 lat, będąc cały rok na utrzymaniu Wnioskodawcy i jego małżonki. Wnioskodawca uważa, iż ograniczenie kwoty łącznego dochodu małżonków do zastosowania ulgi prorodzinnej nie ma zastosowania do pełnoletnich dzieci. Ponadto według Wnioskodawcy brak możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej na jednego dorosłego syna nie przesądza jeszcze o tym, że przestał mieć na utrzymaniu dwoje dzieci. Kwota dochodu osiągnięta przez drugiego syna nie pozwala mu na samodzielną egzystencję. Na Wnioskodawcy nadal ciąży obowiązek alimentacyjny na obu synów. W ocenie Wnioskodawcy wychowując dwoje uczących się dorosłych dzieci może skorzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość uzyskanego dochodu przez rodziców uczących się dorosłych dzieci.
2016
28
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni rozliczając się za 2014 r. wspólnie z małżonkiem ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w sytuacji gdy pracuje tylko mąż i na nim spoczywa obowiązek ich utrzymania?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni rozliczając się za 2014 r. wspólnie z małżonkiem ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w sytuacji gdy pracuje tylko mąż i na nim spoczywa obowiązek ich utrzymania... Zdaniem Wnioskodawczyni, może skorzystać z ulgi prorodzinnej ponieważ jest w związku małżeńskim i małżonkowie rozliczają się wspólnie, a zatem ich dochody również są wspólne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
2016
24
sty

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej za lata 2012, 2013, 2014?
Fragment:
Za lata 2012, 2013, 2014 ani Wnioskodawca, ani matka dziecka –Marlena D. – zam. w S. przy ul. ... – przebywająca w I. nie korzystali z ulgi prorodzinnej. Ponadto, matka dziecka wyraża zgodę na korzystanie z tej ulgi w całości przez Wnioskodawcę. Końcowo Wnioskodawca podaje, że za rok 2012 przychód Jego wyniósł 62 008 zł 52 gr, dochód - 60 673 zł 52 gr, zaliczka pobrana przez płatnika - 6 300 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł, za 2013 rok – przychód wyniósł 64 472 zł 06 gr, dochód - 63 137 zł 06 gr, zaliczka pobrana przez płatnika - 6 521 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł oraz za 2014 rok przychód – 65 997 zł 90 gr, dochód – 64 662 zł 90 gr, zaliczka pobrana przez płatnika – 6 814 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej za lata 2012, 2013, 2014... Wnioskodawca uważa, że przedmiotowa ulga przysługuje Jemu za lata 2012, 2013 i 2014. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci tzw. ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za lata 2009-2012 określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
16
sty

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie, co oznacza, że rodzice dziecka powinni wspólnie uzgodnić sposób odliczenia okresów wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej, które będą stanowiły podstawę do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenie ulgi będzie wymagało uzgodnienia przez małżonków proporcji, w jakiej dokonają odliczenia za okresy, w których wspólnie wykonywali władzę rodzicielską nad synem. Wynika to z faktu, że brak takiego uzgodnienia może spowodować, że suma odliczeń dokonanych przez rodziców – w ich zeznaniach podatkowych – przekroczy kwotę ustawową na dziecko. Ustawodawca natomiast jednoznacznie określił limit odliczenia tytułem omawianej ulgi i wskazał, w jakich przypadkach ulga winna być dzielona wg klucza 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, tejże proporcji nie można ściśle zastosować. Ulga bowiem przysługuje im wspólnie i podlega wykazaniu w zeznaniach w częściach równych lub wg proporcji przez Nich przyjętej. W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych.
2016
12
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do ulgi prorodzinnej jako opiekun prawny niepełnosprawnego brata od dnia 8 stycznia 2010 r.? Czy kwota renty rodzinnej po zmarłym ojcu ma jakieś znaczenie? Czy w przypadku gdyby okazało się, że Wnioskodawczyni ma prawo do ulgi prorodzinnej to czy miesiąc styczeń 2010 r. powinna rozłożyć w przeliczeniu na dni czy odliczyć w całości?
Fragment:
Jeżeli zatem oprócz niepełnosprawnego brata (którego Wnioskodawczyni jest opiekunem prawnym) Wnioskodawczyni miała również w 2013 r. na utrzymaniu uczącą się córkę, w stosunku do której mogła zastosować ulgę prorodzinną, to wówczas brak jest kryterium dochodowego jako warunku zastosowania ulgi prorodzinnej. Zatem, nawet jeżeli dochód Wnioskodawczyni i jej męża w 2013 r. przekroczył 112.000 zł to Wnioskodawczyni mogła za rok 2013 r. skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli ulga ta dotyczyła córki i niepełnosprawnego brata, którego Wnioskodawczyni jest opiekunem. Wnioskodawczyni wskazała również, iż za rok 2014 r. jej wspólny dochód z mężem nie przekroczył kwoty. Zatem przy spełnieniu pozostałych warunków (w tym warunku utrzymywania brata w związku z wykonywaniem ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego) przysługuje jej ulga prorodzinna za 2014 r. Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej ulga również za lata 2013-2014 r. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
29
gru

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Wnioskodawczyni nie uwzględniła ulgi prorodzinnej na dziecko. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W trakcie 2014 r. (przez jego część) Wnioskodawczyni wychowywała jako osoba samotna małoletnią córkę. Fakt uzyskiwania dochodów przez córkę w trakcie tegoż roku jest bez znaczenia, bowiem uprawnienia do rozliczenia na zasadach preferencji dotyczą podatnika, który chociażby przez jedną część w roku podatkowym wychowywał dziecko niepełnoletnie. W tej części stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Za nieprawidłowe należy uznać natomiast twierdzenie Wnioskodawczyni, że winna była złożyć zeznanie na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Ze złożonego wniosku wynika, że dochody z renty rodzinnej (do której uprawniona była córka) za okres do października 2014 r. otrzymywała Wnioskodawczyni a nie córka (dochody te wpływały na konto Wnioskodawczyni). Potwierdzeniem tego jest również wystawienie przez ZUS informacji PIT-11A dla Wnioskodawczyni (na jej imię i nazwisko). To oznacza, że dochody te (tj. z renty rodzinnej za okres do uzyskania pełnoletności córki) należało doliczyć do dochodu Wnioskodawczyni, wykazując je w zeznaniu PIT-37.
2015
25
gru

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej... Wnioskodawczyni uważa, że nie ma prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ w roku rozliczeniowym córka otrzymała dochód z tytułu odprawy pośmiertnej po zmarłym ojcu, w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł. Powyżej przywołano tylko tę część stanowiska, która dotyczy pytania o możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego ulgi prorodzinnej. W zakresie możliwości rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz doliczenia dochodów dziecka do dochodów rodzica zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Odrębne rozstrzygnięcie wydano także w zakresie prawidłowości złożenia zeznania przez córkę Wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2015
25
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest ojcem małoletniego dziecka. Sąd okręgowy dnia 4 czerwca 2009 r. orzekł rozpad małżeństwa z winy pozwanej, ustanawiając miejsce pobytu syna przy matce, pozostawiając Zainteresowanemu prawo współdecydowania o istotnych życiowych sprawach syna. Jednocześnie sąd zasądził na rzecz syna alimenty w kwocie 800 PLN. Począwszy od roku podatkowego 2009 Zainteresowany podjął próbę porozumienia się z matką syna co do podziału prawa do ulgi z tytułu wychowywania syna. Po długich i trudnych rozmowach rodzice ustalili podział kwoty ulgi. Matka rozlicza 10 z 12 części przysługującej ulgi. Wnioskodawca natomiast rozlicza 2 z 12 części przysługującej ulgi. Zainteresowany uważa natomiast, że realny wkład w wychowanie syna jest porównywalny do wkładu matki, zarówno pod względem materialnym, niematerialnym, wychowawczym, rozwojowym i emocjonalnym. Wnioskodawca jest w takim samym zakresie ojcem dla syna (mimo dzielącej ich odległości) jak dla córek, sióstr syna, z drugiego małżeństwa.
2015
25
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.