Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej na dzieci za lata 2010 – 2011? Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej na dzieci za lata 2013-2015? Zdaniem Wnioskodawczyni. Ad. 1 W ocenie Wnioskodawczyni, ma ona prawo do skorzystania z odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej w związku z tym, że w latach 2010-2011 to Wnioskodawczyni sprawowała faktyczną opiekę nad synami Janem i Stanisławem B., to ona ponosiła wszelkie wydatki związane z ich wychowaniem i utrzymaniem, to ona podejmowałam wszelkie decyzje dotyczące moich synów (zabieg laryngologiczny czy wybór lekarza ortodonty). Ponadto odliczenie ulgi prorodzinnej w całości przez Wnioskodawczynię, było uzgodnione z mężem Mariuszem B. i on faktu odliczenia przez Wnioskodawczynię ulgi prorodzinnej nie kwestionował. Ad. 2 W ocenie Wnioskodawczyni ma ona prawo do skorzystania z odliczenia w całości ulgi prorodzinnej, ponieważ to z Wnioskodawczynią mieszkały i mieszkają nadal dzieci Jan i Stanisław B., to Wnioskodawczyni sprawowała nad nimi faktyczną opiekę i Wnioskodawczyni podejmowała istotne decyzje dotyczące synów - wybór szkoły gimnazjalnej. Ojciec dzieci Jana i Stanisława B. - Mariusz B. nie ma prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2010-2011 ponieważ nie sprawował nad nimi opieki nie (...)
2016
3
gru

Istota:
Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni przysługuje prawo do 100% ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Jednak podkreślić należy, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla nabycia praw do ulgi prorodzinnej nie wystarczy samo posiadanie władzy rodzicielskiej. Prawo takie daje dopiero wykonywanie takiej władzy w stosunku do małoletniego dziecka. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego uznać należy, że skoro w stosunku do małoletniego syna tylko Wnioskodawczyni wykonywała i wykonuje nadal władzę rodzicielską bez udziału drugiego z rodziców, to wówczas przy spełnieniu pozostałych przesłanek – za rok 2014 miała prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2016
3
gru

Istota:
Ulga prorodzinna – podział ulgi pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.
Fragment:
Tak zwana ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem, ma natomiast pomóc rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w jej wykonywaniu. Dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W celu nabycia prawa do przedmiotowej ulgi podatnik powinien wykazać zatem, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest matką dwójki małoletnich dzieci, które są na Jej utrzymaniu. Od 2015 r. toczyła się rozprawa rozwodowa Wnioskodawczyni i Jej męża. Wyrok zapadł w czerwcu 2016 r. Od marca 2015 r. mąż Wnioskodawczyni nie zamieszkuje z Nią i dziećmi, jednak nie interesował się nimi już od stycznia tego roku, nie łożył na ich utrzymanie, nie kupował ubrań, żywności i nie pomagał w nauce. Jedynie na 6 dni w czasie ferii zabrał dzieci do swojej matki.
2016
2
gru

Istota:
Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca zezwala na stosowanie ulgi prorodzinnej w przypadku dorosłych dzieci. Chodzi tu o dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku brata Wnioskodawcy jest to dodatek pielęgnacyjny i renta socjalna (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT). Z odliczenia na dorosłe dzieci ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy (nie tylko rodzice) utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (tak jest w przypadku Wnioskodawcy). Oboje rodzice nie żyją i na mocy prawomocnego postanowienia sądu Wnioskodawca jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego całkowicie brata. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania a także wychowania. Brat mieszka z Wnioskodawcą, jest pod Jego opieką i na Jego utrzymaniu. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego brata, należy też pamiętać, że ulga na niepełnosprawną osobę przysługuje bez względu na wiek, co oznacza, że może dotyczyć osoby w podeszłym wieku.
2016
28
lis

Istota:
Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 22 marca 2016 r. Nr ITPB2/4511-45/16-2/MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 5 kwietnia 2016 r.). We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W grudniu 2015 r. Wnioskodawca wniósł o rozwód przez orzeczenie o wyłącznej winie pozwanej – małżonki. Natomiast ona - w grudniu – złożyła pozew o zasądzenie na córkę alimentów od stycznia 2016 r. Postępowanie o zasądzenie alimentów zostanie z urzędu przez sąd zawieszone (art. 445 § 2 KPC) z uwagi na toczące się postępowanie o rozwód i tam zapadnie wyrok odnośnie rozwodu, kontaktów z dzieckiem oraz ewentualnych alimentów. Wnioskodawca z żoną posiada jedno wspólne dziecko. Do 12 listopada 2015 r. małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, wychowywali córkę i razem ponosili koszty jej utrzymania.
2016
28
lis

Istota:
Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z 50% ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Dlatego też prosi o udzielenie odpowiedzi czy w opisanej sytuacji ma prawo do skorzystania z 50% ulgi prorodzinnej. Otrzymaną kwotę chciałby przeznaczać na potrzeby córek i mieć w ten sposób minimalny wpływ na sposób wydatkowania ulgi prorodzinnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z 50% ulgi prorodzinnej? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów, z którymi się zapoznał, a także ze względu na fakt że wykonywanie władzy rodzicielskiej nie zostało Mu odebrane, ani też w żaden sposób ograniczone, ma prawo do skorzystania z 50% ulgi prorodzinnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2016
28
lis

Istota:
Rozliczenie dochodów osiąganych w Polsce oraz odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Jaką metodę o unikaniu podwójnego opodatkowania należy przyjąć rozliczając podatek w Polsce i jakie wykazać dochody? Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 19 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, dochody które uzyskała w obu państwach (w tym uposażenie za służbę publiczną – praca w policji) nie powinny być łączone, ale rozliczone w obu państwach oddzielnie. Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje Jej prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci za 2015 r. Nie powinna do dochodu uzyskanego w Polsce uwzględnić dochodów uzyskanych z najmu mieszkania, które rozlicza ryczałtem w wysokości 8,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
26
lis

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z odliczenia całej kwoty ulgi prorodzinnej w latach podatkowych 2013, 2014, 2015?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni ma możliwość skorzystania z odliczenia całej kwoty ulgi prorodzinnej w latach podatkowych 2013, 2014, 2015... Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że powinna mieć możliwość odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej na dziecko w latach podatkowych 2013, 2014, 2015 r. W każdym z tych trzech lat, Wnioskodawczyni uważa, że wykonywała faktyczną władzę rodzicielską, podejmowała wszystkie decyzje odnośnie dziecka, a także ponosiła wszystkie koszty utrzymania dziecka. Swoje stanowisko Wnioskodawczyni opiera na faktycznym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, którą reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także na opinii zasięgniętej z Krajowej Informacji Podatkowej, z którą Wnioskodawczyni kontaktowała się trzykrotnie i trzykrotnie opisywała swoją sytuację. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2016
5
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna z tytułu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle zacytowanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni - jako rodzic - spełnia przesłanki warunkujące skorzystanie za lata 2013-2015 z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny oraz dochód z umowy o pracę (bez względu na wiek tego dziecka) w związku z wykonywaniem wobec Niego obowiązku alimentacyjnego stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
5
sie

Istota:
W świetle przedstawionego stanu faktycznego, któremu z rodziców powinna przysługiwać ulga prorodzinna za rok 2014 r.?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): W świetle przedstawionego stanu faktycznego, któremu z rodziców powinna przysługiwać ulga prorodzinna za rok 2014 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), ulga prorodzinna w pełnej wysokości powinna przysługiwać rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę oraz ponosi większe koszty utrzymania dziecka, oraz który może przedstawić dokumenty potwierdzające jej prawo do rozliczenia. Połowa ulgi prorodzinnej nie powinna przysługiwać ojcu córki, ponieważ nigdy nie utrzymywał i nie utrzymuje kontaktów z córką, nie ponosi pełnych kosztów utrzymania córki, a ulga prorodzinna jest pomocą Państwa dla rodzica, u którego dziecko przebywa. Ulga prorodzinna nie jest rekompensatą ze strony Państwa dla rodzica płacącego alimenty, a jest pomocą Państwa dla rodzica, który zapewnia dziecku możliwość rozwoju i kształcenia. Ulga prorodzinna nie przysługiwała ojcu córki do osiągnięcia przez córkę 18 roku życia, to dlaczego po 18 roku życia, ojciec córki mógłby sobie odliczyć 1/2 tej ulgi. Według oceny Wnioskodawczyni, 1/2 ulgi prorodzinnej nie powinna przysługiwać ojcu, gdyż jak sam stwierdza w pozwie o obniżenie alimentów, nigdy nie utrzymywał kontaktów z córką, nie dążył do tych kontaktów i praktycznie nie zna córki.
2016
3
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.