Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na dwoje dzieci?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że chce skorzystać z ulgi prorodzinnej na oboje dzieci, tj. ...... w częściach równych z byłą żoną. Wnioskodawca wskazał, że w 2016 r. utrzymywał regularny kontakt z dziećmi, uczestniczył w ich wychowaniu, sprawował nad nimi opiekę, troszczył się o rozwój duchowy, fizyczny, zabezpieczał potrzeby zdrowotne, bytowe i edukacyjne, co zostało opisane szerzej we wcześniej złożonym wniosku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na dwoje dzieci, tj. .....oraz ......? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ma On prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na dzieci ..... i ......, z uwagi na faktycznie wykonywaną władzę rodzicielską w stosunku do małoletnich dzieci. Wnioskodawca podał, że dba o fizyczny i duchowy rozwój dzieci, zabezpiecza potrzeby bytowe, edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i edukacyjne, utrzymuje regularny kontakt z dziećmi mimo widzeń wyznaczonych przez Sąd. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Małżonka działa bez porozumienia z byłym mężem - Wnioskodawcą, samowolnie w każdym roku podatkowym, wpisywała w swoją deklarację podatkową ulgę prorodzinną na dzieci. Co więcej, robiła to wbrew jego wyraźnie wyrażanej woli - Wnioskodawca zarówno ustnie, jak i w formie tekstowych wiadomości telefonicznych, przekazywał byłej małżonce informacje, że chce skorzystać z ulgi prorodzinnej. Tym samym Wnioskodawca wielokrotnie starał się uzmysłowić jej, że nie akceptuje formy jednostronnej rozliczenia ulgi (wyłącznie w jej deklaracji podatkowej), niemniej za każdym razem była małżonka pierwsza sporządzała swoją deklarację podatkową informując Wnioskodawcę, że dzięki temu ona ma prawo do pełnej kwoty ulgi prorodzinnej, a on z tego prawa nie skorzysta. Ani razu Wnioskodawca nie porozumiał się z małżonką co do wspólnych zasad i prawa wykorzystania przez nią (przez nich obojga) ulgi na dzieci w pełnej wartości i w związku z tym wypełniając własne rozliczenie podatkowe PIT nie mógł już skorzystać z ulgi, gdyż wykorzystała ją - bez porozumienia z nim - jego była małżonka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca posiadając prawo do opieki nad dziećmi oraz wykonując władzę rodzicielską nad nimi posiadał prawo do korzystania z ulgi na dzieci, a w związku z brakiem porozumienia z byłą małżonką - czy przysługuje mu prawo do skorygowania deklaracji podatkowej ze względu na prawo do ulgi? Zdaniem Wnioskodawcy, był on uprawniony w okresie sprawowania władzy rodzicielskiej, do skorzystania z ulgi prorodzinnej, a ze względu na brak porozumienia między małżonkami ulga ta przysługiwała mu w połowie.
2017
7
gru

Istota:
Czy w związku z rozwodem Wnioskodawca może rozliczyć pełną ulgę prorodzinną, jeżeli była żona utrzymuje się wraz z synem z zasiłku dla osoby niepełnosprawnej, który syn otrzymuje i nie chce podjąć pracy motywując to utratą zasiłku?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z rozwodem Wnioskodawca może rozliczyć pełną ulgę prorodzinną, jeżeli była żona utrzymuje się wraz z synem z zasiłku dla osoby niepełnosprawnej, który syn otrzymuje i nie chce podjąć pracy motywując to utratą zasiłku? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości skorzystania ulgi prorodzinnej za 2017 r. i za lata następne. Natomiast wniosek w zakresie ulgi prorodzinnej za lata 2015 i 2016 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, nie ma przeszkód do odliczenia całej ulgi prorodzinnej. Wnioskodawca jako jedyny rodzic osiąga dochody z pracy, które są opodatkowane i dają możliwość do odliczenia ulgi prorodzinnej. Sąd Okręgowy nie ograniczył Wnioskodawcy władzy rodzicielskiej, którą powierzył Wnioskodawcy na równych prawach z byłą żoną, a którą Wnioskodawca stara się w pełni wypełniać. Mając na uwadze niepełnosprawność syna, jak również wysokość zasądzonych alimentów kwocie 1 000 zł, Wnioskodawca chce w pełni odliczać ulgę prorodzinną z możliwością przeznaczenia jej na rehabilitację syna potrzebną do jego prawidłowego rozwoju, mając na uwadze jego przyszłość.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za cały 2017 r. i w dalszych latach po spełnieniu pozostałych warunków, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały rok wykonuje bez udziału ojca dziecka?
Fragment:
Władzę rodzicielską wykonuje/będzie wykonywała tylko i wyłącznie Wnioskodawczyni i na taki podział ulgi prorodzinnej Wnioskodawczyni nie wyraża zgody, gdyż uważa że przysługuje Jej ona w całości. Wnioskodawczyni uzyskuje dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko i wyłącznie ze stosunku pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysługuje na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletniego syna za cały 2017 r. i w dalszych latach po spełnieniu pozostałych warunków, w pełnej niepodzielonej wysokości ze względu na fakt, że tylko Ona rzeczywiście tą władzę samodzielnie przez cały rok wykonuje bez udziału ojca dziecka? Zdaniem Wnioskodawczyni, pomimo że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom to do skorzystania z ulgi prorodzinnej konieczne jest spełnienie przez każdego z rodziców dwóch warunków, tj. posiadanie władzy rodzicielskiej i jej rzeczywiste wykonywanie w roku podatkowym. Ojciec dziecka, pomimo że władzę rodzicielską posiadał to nigdy tej władzy rodzicielskiej nie wykonywał/będzie wykonywał, również w 2017 r. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy rodzicielskiej, a czym innym jest jej wykonywanie.
2017
16
lis

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2015 i 2016
Fragment:
Wnioskodawczyni ma wątpliwości co do sposobu rozliczenia przez Nią ulgi prorodzinnej na syna. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w 2015 i 2016 r. powinna odliczyć ulgę prorodzinną za 10 miesięcy, a nie jak do tej pory w 50%. W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do dzieci małoletnich zarówno matka jak i ojciec wykonują władzę rodzicielską są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności – przystępując do oceny możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej – wskazać należy, że wysokość odliczenia kwoty z tytułu ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, została określona na dziecko, przy czym rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden wspólny limit. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez oboje rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującej kwoty ulgi. Powyższe oznacza, że suma miesięcznych odliczeń dokonanych przez oboje rodziców względem tego samego dziecka nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy.
2017
14
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo i w jakiej wysokości do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W rezultacie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do dokonania odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie ustalił z byłą żoną proporcji, w jakiej mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulga ta przysługuje Wnioskodawcy w wysokości połowy kwoty przysługującej na małoletnia córkę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Kwestię dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). W myśl art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, (...)
2017
19
paź

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Jak zostało wskazane w pytaniu wątpliwości Wnioskodawczyni budzi między innymi sposób udokumentowania prawa do ulgi prorodzinnej na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko. Cytowany wyżej przepis art. 27 f ust. 6 ustawy podatkowej wskazuje na obowiązek przedstawienia przez podatnika dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulgi. Poza zaświadczeniami i oświadczeniami wymienia on też inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W przypadku pełnoletniego niepełnosprawnego dziecka należy posiadać dokumenty potwierdzające, że dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz że na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny wobec dziecka i był on wykonywany. Powołane przez Wnioskodawczynię dokumenty w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego mogą stanowić dowody potwierdzające prawo do ulgi. W świetle zacytowanych wyżej przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że Wnioskodawczyni była uprawniona do skorzystania z ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2013 – 2016, w związku ze sprawowaniem opieki, w ramach ciążącego na Zainteresowanej obowiązku alimentacyjnego nad niepełnosprawną, pełnoletnią córką otrzymującą zasiłek pielęgnacyjny.
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 – 2016
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości za lata 2013 – 2016, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie w części dotyczącej skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 – 2016 r., natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga prorodzinna za lata 2013 – 2016 należy się Jej w całości, stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ponieważ to Ona wychowuje dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w latach 2014 – 2016 określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie (...)
2017
30
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości za lata 2013 – 2016, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie w części dotyczącej skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r., natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga prorodzinna za lata 2013 – 2016 należy się Jej w całości, stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ponieważ to Ona wychowuje dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej za 2013 r. określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. (...)
2017
29
wrz

Istota:
Dochody uzyskane przez dzieci z tytułu pracy w Niemczech a możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W złożonym zeznaniu rocznym PIT-37 w załączniku PIT-O Wnioskodawca wraz z żoną odliczył ulgę prorodzinną na dwie córki w kwocie 2.224,08 zł. W czerwcu 2017 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dostał wezwanie z urzędu skarbowego celem skorygowania złożonego zeznania PIT-37 za 2015 r. W niniejszym wezwaniu wskazano, że z informacji otrzymanej od zagranicznego organu podatkowego w Niemczech wynika, że córki uzyskały w 2015 r. dochody przekraczające 3.091 zł, co uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015 z tzw. ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dochody córek uzyskane w Niemczech nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu limitu dochodu dzieci, który nie może przekroczyć kwoty 3.091 zł w zakresie określenia prawa do ulgi prorodzinnej, albowiem dochody uzyskane zagranicą nie są dochodami podlegającymi opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27. Zatem, skoro córki osiągnęły dochód jedynie w Niemczech i był to jedyny dochód, to jako zwolniony z opodatkowania nie może być uznany za dochód podlegający opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 u.p.d.o.f.
2017
20
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.