Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w trybie art. 274 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwał Wnioskodawczynię do złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-37 za 2015 r. i prawidłowego rozliczenia ulgi prorodzinnej na małoletnie dzieci w zakresie wysokości przysługującego odliczenia. W odpowiedzi na powyższe wezwanie 18 lipca 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła stosowne wyjaśnienia przedkładając dowody na okoliczność sprawowania wyłącznie przez nią władzy rodzicielskiej od 4 maja 2015 r. (data wyroku Sądu). Równocześnie 15 lipca 2016 r., drogą elektroniczną, Wnioskodawczyni dokonała korekty ”in minus” odliczenia ulgi prorodzinnej na troje małoletnich dzieci od stycznia do maja 2015 r. w zeznaniu PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015. Zmniejszenie odliczonej przez Wnioskodawczynię ulgi prorodzinnej, polegało na tym, że: w korekcie zeznania PIT-37, w okresie od stycznia do maja 2015 r. wykazała połowę ulgi prorodzinnej na każde z wychowywanych dzieci, natomiast od czerwca do grudnia 2015 r. ulga prorodzinna na trojkę dzieci została odliczona w pełnej wysokości, zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z wyrokiem Sądu i stanem faktycznym polegającym na wykonywaniu władzy rodzicielskiej tylko i wyłącznie przez Wnioskodawczynię. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.
2017
23
lut

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej na syna Wnioskodawczyni, na którego odliczenie ulgi prorodzinnej zastosował równocześnie ojciec dziecka. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że 17 października 2013 r. przez Sąd Okręgowy został orzeczony rozwód małżeństwa Wnioskodawczyni. Ograniczone zostały również prawa rodzicielskie ojcu, a opieka, wychowanie i kształcenie dzieci w tym syna, spoczywają na Wnioskodawczyni, jako na matce. Ojciec dzieci poza zasądzonymi alimentami, z których nie wywiązywał się, nie bierze odpowiedzialności za wychowanie i utrzymanie dzieci. Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśnia, że miejscem pobytu dzieci jest jej miejsce zamieszkania. Władzę rodzicielską w stosunku do dzieci Wnioskodawczyni wykonuje samodzielnie, bez udziału ojca dzieci. Wnioskodawczyni podkreśliła, że nie wiedziała, że ojciec dziecka dokonał odliczenia ulgi prorodzinnej na syna. Nie ustalał również proporcji odliczenia ulgi o czym mowa w art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z wezwań Naczelnika Urzędu Skarbowego z 2 listopada 2015 r. oraz z 8 lipca 2016 r. odliczona ulga prorodzinna na dziecko (syna) wynosi łącznie 1.112,04 zł i przysługuje do odliczenia obojgu rodzicom w proporcji przez nich ustalonej, bądź w częściach równych (1.112,04 zł/2 = 556,02 zł).
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Należy bowiem mieć na uwadze, że do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka (postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Stąd ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. Jeżeli rodzic dziecka pomimo posiadania praw rodzicielskich nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi. Ulga prorodzinna przy spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - przysługuje obojgu rodzicom wykonującym władzę rodzicielską w częściach równych, tj. po 50% lub w dowolnie przez nich ustalonej proporcji.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna w całości za okres 2013, 2014 i 2015 rok oraz przyszłe lata, zgodnie ze wskazanym we wniosku stanem faktycznym, co wynika z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że wg art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy jej się możliwość skorzystania z pełnej ulgi prorodzinnej, gdyż: dzieci zamieszkują z Wnioskodawczynią, Wnioskodawczyni samotnie wychowuje dzieci bez wpływu i pomocy ojca. Dzieci jedynie czasem przebywają z ojcem, ale ojca nie interesują ani postępy w nauce (w załączeniu Wnioskodawczyni dołączyła zaświadczenia ze szkół, że tylko Ona tam bywa), ani problemy szkolne (młodszy syn jest niepełnosprawny i wymaga kształcenia specjalnego – obecnie uzyskał orzeczenie o kształceniu indywidualnym). Ojciec nie bierze też udziału w kształtowaniu duchowym dzieci, jak np. chodzenie do kościoła, przygotowanie do Komunii czy bierzmowania czy psychicznym (rozwój umiejętności, zajęcia ruchowe,wizyty u psychologa, psychiatry czy pedagoga i logopedy). Wyłącznie Wnioskodawczyni dba o zdrowie dzieci, w tym wizyty kontrolne, szczepienia, wizyty u specjalistów (dentysta, dermatolog, okulista).
2017
15
lut

Istota:
Przychód dziecka pełnoletniego a prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonania odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej za okres, w którym córka była małoletnia – do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 rok życia – włącznie. Nie ma znaczenia, że dziecko uzyskało dochód przekraczający kwotę 3.089 zł w skali roku, gdyż po pierwsze w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego, a po drugie dochód osiągnięty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie ma wpływu na prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej za okres gdy dziecko było niepełnoletnie. Wartość odliczenia za ten czas wyniesie: 4 x 92,67 zł/m-c = 370,68 zł. Podsumowując, w przedstawionej sytuacji Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna za cztery miesiące, o ile spełnione są inne przesłanki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez jednego z rodziców – interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego z nich, tj. małżonka Wnioskodawczyni, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do dokonania odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej za 2015 r.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał pismo nr ... o nieprawidłowości w rozliczeniu, w którym stwierdzono, że zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 uopdf prawa do ulgi prorodzinnej nie mają rodzice, którzy w roku podatkowym osiągnęli dochód przewyższający 112.000,00 zł i są w posiadaniu tylko jednego dziecka. W związku z brakiem jednoznacznej oceny stanu faktycznego i terminem 7. dni na dokonanie korekty, Wnioskodawca skorygował zeznanie PIT-37 i zwrócił kwotę 1.112,04 zł oraz odsetki w wysokości 65,00 zł na rachunek Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że ograniczenie zastosowania ulgi prorodzinnej polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 i ust. 6. Przy czym wysokość tych dochodów ustalić należy w sposób określony w art. 27 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. Dochodów tych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie należy zatem pomniejszać o wartość przekazanych na cele kultu religijnego darowizn.
2017
8
lut

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
W związku z tym, Wnioskodawca uważa, że miał prawo do odliczenia ulgi w podany przez Niego sposób, ponieważ ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „ wykonuje władzę rodzicielską ”, a nie, że tę władzę tylko posiada). W Jego ocenie, zgodnie z definicją „ulga prorodzinna jest pomocą Państwa dla rodzica, u którego, i z którym dziecko faktycznie przebywa i zamieszkuje, który zapewnia dziecku możliwość rozwoju i kształcenia, który jest emocjonalnie z dzieckiem związany, który dobro dziecka stawia powyżej własnego „ widzimisię ” i iluzorycznego obrazu szczęścia, a nie jest pomocą Państwa w rekompensacie finansowej rodzica płacącego alimenty, i nie uczestniczącego w żadnym aspekcie życia dziecka, którego absolutnie nic oprócz siebie samego nie obchodzi. Wnioskodawca uważa, że nie uchybił istocie ulgi prorodzinnej i przedstawił fakty, które upoważniły Jego do odpisu za lata 2014 i 2015. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego (...)
2017
1
lut

Istota:
Mo?liwooa skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Uwa?a, ?e p3aci alimenty i to wystarcza, ?eby skorzystaa z ulgi prorodzinnej „ bo mu sie nale?y ”. Wnioskodawczyni zawsze rozlicza3a sie z dzieami. Nigdy nie bra3a ca3ej ulgi, poniewa? mia3a niskie dochody. M1? Wnioskodawczyni postanowi3 to wykorzystaa ju? w ubieg3ym roku podatkowym (2014 r.) zabieraj1c ulge na dzieci – zrobi3 jednak korekte zwracaj1c kwote, któr1 otrzyma3a Wnioskodawczyni, tj. 182,29 z3. W rozliczeniu podatkowym za 2015 r. m1? Wnioskodawczyni pobra3 ca31 ulge na syna, którego nie wychowywa3 i którym sie w ogóle nie interesuje – twierdz1c, ?e „ mu sie nale?y i wcale nie ma ochoty tego zwracaa i robia jakiejkolwiek korekty zeznania podatkowego ”. Po otrzymaniu pisma z Urzedu Skarbowego Wnioskodawczyni zwróci3a ulge na syna. Wnioskodawczyni uwa?a, ?e ulga prorodzinna powinna przys3ugiwaa rodzicowi, u którego dzieci mieszkaj1, który chodzi z nimi do lekarzy, ma kontakt ze szko31 i bezpoorednio uczestniczy w wychowaniu dzieci. W zwi1zku z powy?szym stanem faktycznym zadano nastepuj1ce pytania: Komu w takiej sytuacji przys3uguje ulga na dzieci, kto powinien z niej skorzystaa i komu sie ona faktycznie nale?y? Czy ma to bya matka, która wychowuje dzieci bez jakiejkolwiek pomocy ojca, czy ojciec dzieci? Zdaniem Wnioskodawczyni, prawo do ulgi na dzieci powinno przys3ugiwaa rodzicowi, który faktycznie dziecko wychowuje, który ponosi wszelkie koszty zwi1zane z wychowaniem, kszta3ceniem i leczeniem dziecka.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zastosowania ulgi prorodzinnej
Fragment:
Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego, uznać należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną córką, z uwagi na zaistnienie przesłania negatywnej wykluczającej jej zastosowanie, wskazanej w art. 27f ust. 2c pkt 2, tj. pozostawanie przez córkę Wnioskodawcy w związku małżeńskim - córka Wnioskodawcy od 6 lat jest w separacji, a zatem w świetle prawa małżeństwo córki Wnioskodawcy nie jest rozwiązane prawomocnym wyrokiem Sądu i trwa nadal. Fakt, że córka pobiera zasiłek pielęgnacyjny i pozostaje pod całkowitą opieką Wnioskodawcy nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest bowiem możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje ulga prorodzinna za lata 2014-2016, zatem Wnioskodawca nie jest uprawniony do złożenia korekt zeznań podatkowych za ww. lata. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
17
gru

Istota:
Dokonywanie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawczyni, mogłaby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno dziecko, tj. pełnoletnią córkę studiującą na Uniwersytecie, która w roku podatkowym 2015 uzyskała dochód w wysokości 2 284 zł 80 gr, to ograniczeniem do zastosowanie tejże ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego przez małżonków. Ponieważ – jak wskazała Wnioskodawczyni – łączne dochody Jej i męża w roku podatkowym 2015 przekroczyły kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również na młodszą z córek. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2015 r. na żadną z córek, ze względu na niespełnienie przesłanek uprawniających do jej zastosowania. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.