Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W świetle zacytowanych wyżej przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że skoro w stosunku do małoletniego syna tylko Wnioskodawczyni wykonuje władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, to Zainteresowanej przysługuje wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać również należy, że wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługiwać będzie Wnioskodawczyni także w następnych latach, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny sprawy – tzn. nadal wyłącznie Wnioskodawczyni wykonywać będzie władzę rodzicielską nad małoletnim synem. Końcowo wyjaśnić należy, że w toku postępowania w sprawie wydania interpretacji upoważniony organ nie przeprowadza jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a informacje niezbędne do wydania interpretacji czerpie wyłącznie z przedstawionego przez stronę opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.
2017
12
sie

Istota:
Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej umysłowo, ubezwłasnowolnionej całkowicie, Wnioskodawca może korzystać z ulgi prorodzinnej od podatku?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej umysłowo, ubezwłasnowolnionej całkowicie, Wnioskodawca może korzystać z ulgi prorodzinnej od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, mógłby On odliczyć ulgę prorodzinną, gdyż spełnia ku temu warunki. Wnioskodawca jest opiekunem prawnym ustanowionym przez sąd, zamieszkuje z chorą krewną, która pobiera rentę socjalną i dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i opiekuje się chorą, tj. gotuje jej, pierze, robi zakupy, jeździ do lekarza i wykonuje wiele innych czynności. W 2015 r. Wnioskodawca odliczył ulgę prorodzinną na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym, natomiast w tym roku Urząd Skarbowy dopatrzył się nieprawidłowości, tzn. uznano, że ulga się nie należy, więc w 2016 r. Wnioskodawca z niej zrezygnował. Wnioskodawca powołał się na artykuł zawarty w „ Gazecie Prawnej ”, z którego treści wynika, że opiekunowie prawni również mogą korzystać z ulgi prorodzinnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Warunki korzystania z ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą’.
2017
8
sie

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na dwoje uczących się dzieci, pełnoletniego syna i małoletniej córki?
Fragment:
Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawczyni, mogłaby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno dziecko, tj. małoletnią córkę, to ograniczeniem do zastosowania tejże ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego przez Wnioskodawczynię i Jej męża. Ponieważ – jak wskazała Wnioskodawczyni – łączne dochody Jej i męża w roku podatkowym 2016 przekroczyły kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również na małoletnią córkę. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2016 r. na żadne z dzieci, ze względu na niespełnienie przesłanek uprawniających do jej zastosowania. Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanych wyroków sądów administracyjnych – wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników podjętych w określonych stanach faktycznych i są wiążące tylko w tych sprawach. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego interpretację indywidualną.
2017
8
sie

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym za 2015 r. skorzystał z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego, uczącego się syna. W 2015 r. syn Zainteresowanego uzyskał przychód w wysokości 3 590,36 zł, koszty uzyskania przychodu wyniosły 278,12 zł, natomiast składka na ubezpieczenia społeczne 457,78 zł. W związku z tym dochód uzyskany przez syna Wnioskodawcy w 2015 r. wyniósł 3 312,24 zł, a podstawa obliczenia podatku 2 854,46 zł. Ponadto Wnioskodawca wskazał na brak obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego syna. Organ w niniejszej interpretacji odnosi się do pytania Wnioskodawcy dotyczącego zasad określania wysokości dochodu pełnoletniego, uczącego się dziecka, który uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej pomijając analizę innych przesłanek wymienionych w art. 27f cyt. ustawy. W efekcie powyższych uregulowań prawnych, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach ściśle przez ustawę określonych, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, do których stosuje się zasady opodatkowania, określone w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.
2017
19
lip

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Zainteresowana doprecyzowała, że jej wniosek dotyczy wyłącznie ulgi prorodzinnej oraz wskazała, że jest emerytką, której wysokość otrzymywanej od stycznia do grudnia emerytury netto za poszczególne lata kształtowała się następująco: 2016 – 2.932,96 miesięcznie, 2015 – 2.926,17 miesięcznie, 2014 – 2.897,41 miesięcznie, 2013 –2.851,82 miesięcznie, 2012 – 2.686,60 miesięcznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym za 2016 r. i jaki okres wstecz może dokonać korekty w złożonych rozliczeniach podatkowych? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ma prawo do ulgi prorodzinnej i spłaty za okres 5 lat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 (...)
2017
19
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba odrębnie zamieszkująca i faktycznie sprawująca opiekę nad dwójką dzieci, może skorzystać z ulgi na dzieci w całości?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując stwierdzić należy, że przy spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni w 2017 r. i za lata następne przysługiwać będzie także wyłącznie prawo prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, w pełnej wysokości, o ile nie ulegną zmianie przepisy prawa będące podstawą niniejszego rozstrzygnięcia oraz stan faktyczny sprawy (tzn. nadal wyłącznie Wnioskodawczyni wykonywać będzie władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi). Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2017
15
lip

Istota:
- Czy Wnioskodawczyni, mimo wspólnego zamieszkiwania z mężem w 2015 r., może odliczyć ulgę na dwoje dzieci w całości jako jedyna osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dziećmi?
- Czy Wnioskodawczyni, jako opiekun faktycznie sprawujący opiekę nad dziećmi, odrębnie zamieszkujący od października 2016 r., może skorzystać z odliczenia ulgi na dzieci w całości?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując stwierdzić należy, że przy spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, za lata 2015 - 2016 w pełnej wysokości, z uwagi na fakt, że w ww. okresie Wnioskodawczyni posiadała i jednocześnie wyłącznie Ona wykonywała władzę rodzicielską nad córkami. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że prawo do skorzystania z określonej ulgi przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
Nr 1462-IPPB4.4511.1130.2016.1.AK (data nadania 28 października 2016 r., data doręczenia 4 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 27 października 2016 r. Nr 1462-IPPB4.4511.1130.2016.1.AK (data nadania 28 października 2016 r., data doręczenia 4 listopada 2016 r.), wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 8 listopada 2016 r. (data nadania 8 listopada 2016 r., data wpływu 10 listopada 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą o interpretację indywidualną ulgi prorodzinnej dotyczącą jej synów Adriana S. urodzonego dnia 23 maja 2002 r. i Jakuba S. urodzonego dnia 20 listopada 2004 r. W styczniu bieżącego roku mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się z domu, w lutym złożył pozew o rozwód, w kwietniu była pierwsza sprawa rozwodowa i w tej chwili Wnioskodawczyni czeka na drugi termin rozprawy. W postępowaniu sądowym było orzeczone, że dzieci zamieszkają z Wnioskodawczynią, a mąż ma wyznaczone weekendy.
2017
30
cze

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że skoro istotnie Wnioskodawca w stosunku do małoletnich dzieci (córki i syna) wykonywał i będzie wykonywał władzę rodzicielską, przy spełnieniu pozostałych przesłanek - ma prawo za 2017 rok skorzystać z ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie w sytuacji braku porozumienia z byłą małżonką przysługuje w wysokości 50% kwoty ulgi. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
7
cze

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego syna.
Fragment:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła za lata 2013-2015 skorzystać przy rozliczeniu rocznym podatku (PIT-37) z tzw. ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, brak jest przeszkód do skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2013-2014. Wnioskodawczyni podkreśla, że wykonywała władzę rodzicielską wobec syna, który nie ukończył 25 roku życia i uczęszczał do szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w ustawie o systemie oświaty. Syn Wnioskodawczyni w Polsce nie uzyskał dochodów. W opinii Wnioskodawczyni, dochód uzyskany za granicą nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu według zasad określonych w art. 27 u.p.d.o.f., a jedynie służy do wyliczenia ewentualnej stopy procentowej do opodatkowania przychodów uzyskanych w Polsce, a w 2013 r. i 2014 r. syn takowych nie uzyskał, skoro ustawodawca przy określeniu warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej odwołuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu to zakłada, że dochody takowe będą osiągnięte – w roku 2013 i 2014 nie miało to miejsca, wobec czego Wnioskodawczyni skorzystała ze wspólnego rozliczenia z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz z ulgi prorodzinnej za miesiące kiedy syn nie wykonywał pracy sezonowej.
2017
7
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.