Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Ulga prorodzinna – brak porozumienia.

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, co do sposobu rozliczenia ulgi prorodzinnej na dziecko w przypadku braku porozumienia z matką dziecka. W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do dziecka małoletniego, władza rodzicielska wykonywana jest przez obojga rodziców, to każdy z rodziców jest uprawniony do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2360/15 podkreślił, że (...) wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, w sytuacji braku porozumienia między nimi odnośnie proporcji przysługującej kwoty do odliczenia, powoduje, że przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych”.

2018
14
gru

Istota:

Ulga prorodzinna

Fragment:

(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 0114-KDIP3-3.4011.520.2018.1.MS z dnia 19 października 2018 r. (data nadania 20 listopada 2018 r., data doręczenia 23 listopada 2018 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o zajęcie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego. Pismem z dnia 26 listopada 2018 r. (data nadania 27 listopada 2018 r., data wpływu 28 listopada 2018 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni za rok 2017 złożyła zeznanie roczne, w którym rozliczyła ulgę prorodzinną za 12 miesięcy za dwoje dzieci składając w Urzędzie Skarbowym PIT-37. W listopadzie 2018 r. po telefonie z Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni dowiedziała się, że Jej były mąż również odliczył ulgę prorodzinną. W związku z powyższym Wnioskodawczyni prosi o interpretację indywidualną dotyczącą art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wypełniając załącznik D do PIT-37 korzystała z wyjaśnień broszury na stronie MF.

2018
7
gru

Istota:

Odliczenie ulgi prorodzinnej na małoletnie i pełnoletnie dziecko.

Fragment:

(...) ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania małoletniej córki K. za okres styczeń-luty 2018 r. Wobec powyższego jeżeli nie zmienią się okoliczności sprawy i w stosunku do małoletniej córki K. tylko Wnioskodawczyni będzie wykonywała w okresie styczeń-luty 2018r. władzę rodzicielską bez udziału drugiego rodzica, to Zainteresowanej będzie przysługiwało wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej – przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie – wnikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się zaś do określenia wysokości ulgi prorodzinnej jaka będzie przysługiwała Wnioskodawczyni za okres po uzyskaniu przez córki pełnoletniości wskazać należy, że zgodnie z zacytowanymi przepisami ulga prorodzinna, przy spełnieniu określonych wymogów, przysługuje między innymi podatnikowi utrzymującemu pełnoletnie dziecko/dzieci w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny względem dzieci pełnoletnich, o których mowa w art. 27 ust. 6 i art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika wprost z przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - art. 128 i następne.

2018
6
gru

Istota:

Ulga prorodzinna – władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny

Fragment:

Wnioskodawcy przysługiwało odliczenie ulgi prorodzinnej na pełnoletnią córkę 1 w wysokości 50% kwoty ulgi za każdy miesiąc. W odniesieniu do pełnoletniej córki 2, Wnioskodawcy za 2015 r. nie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, bowiem zarówno Wnioskodawca, jak i Jego była żona w 2015 r. spełniali wobec niej obowiązek alimentacyjny. Zatem, w przypadku braku porozumienia z matką dziecka co do wysokości dokonywanego odliczenia, Wnioskodawcy za 2015 r. przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w wysokości 50% kwoty ulgi za każdy miesiąc. Ponadto, Wnioskodawca nie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej na pełnoletniego syna za 2015 r., ponieważ, mimo że syn uczęszczał do szkoły, to w roku tym osiągnął dochód w ramach umowy o pracę w wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w kwocie przekraczającej 3 089 zł). W związku z tym nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Należy pokreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.

2018
6
gru

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r.

Fragment:

Reasumując, stwierdzić należy, że skoro w 2017 r. władzę rodzicielską w stosunku do małoletniej córki wykonywała tylko Wnioskodawczyni bez udziału drugiego rodzica, to za ten rok przysługiwało Jej wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do odliczenia ulgi prorodzinnej na małoletnią córkę w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, w stosunku do pełnoletniej córki, w przypadku braku porozumienia z ojcem dziecka co do wysokości dokonywanego odliczenia, Wnioskodawczyni przysługiwało odliczenie od podatku w zeznaniu podatkowym za 2017 r. w wysokości połowy kwoty ulgi prorodzinnej. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym za 2017 r. przysługiwała Jej ulga prorodzinna na każde z dwójki dzieci w pełnej wysokości należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

2018
6
gru

Istota:

Ulga prorodzinna – obowiązek alimentacyjny

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji faktycznej, w zeznaniach podatkowych za rok 2015, 2016, 2017 Wnioskodawca miał prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2016 r. Natomiast wniosek w zakresie ulgi prorodzinnej za 2015 r. i 2017 r. zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, należy Mu się pobieranie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Wnioskodawca jest prawnym opiekunem dzieci, to On je wychowuje i nadal o wszystko się troszczy i zabiega. Eks-żona nie kontaktuje się z Nim, nie ma chęci się porozumieć, dlatego Wnioskodawca sądzi, że popełniła przestępstwo nie informując, że od 3 lat też pobiera ulgę na dzieci. Jej zachowanie wskazuje na to, że pragnie Wnioskodawcy dokuczyć i działać na Jego szkodę. Za wychowanie wspólnych dzieci i za pracę Wnioskodawca jest karany przez byłą żonę, nie wie dlaczego. Uważa, że robi to specjalnie. Dlaczego to On ma być ukarany za to, że Ona nie dopełniła obowiązku o poinformowaniu Wnioskodawcy lub też swoich dzieci o tym. Wnioskodawca uważa, że eks-żona, mając ograniczoną władzę rodzicielską tym bardziej powinna powiadomić o tym, że też pobiera zwrot podatku. Suma 1 500 zł, jaką Wnioskodawca ma zwrócić Urzędowi Skarbowemu jest 1,5 miesięczną kwotą Jego renty, a ma na wychowaniu córkę studiującą, której trzeba pomagać, by ukończyła studia medyczne i mogła potem rozpocząć pracę.

2018
6
gru

Istota:

Ulga prorodzinna – obowiązek alimentacyjny

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji faktycznej, w zeznaniach podatkowych za rok 2015, 2016, 2017 Wnioskodawca miał prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r. Natomiast wniosek w zakresie ulgi prorodzinnej za 2015 r. i 2016 r. zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, należy Mu się pobieranie ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Wnioskodawca jest prawnym opiekunem dzieci, to On je wychowuje i nadal o wszystko się troszczy i zabiega. Eks-żona nie kontaktuje się z Nim, nie ma chęci się porozumieć, dlatego Wnioskodawca sądzi, że popełniła przestępstwo nie informując, że od 3 lat też pobiera ulgę na dzieci. Jej zachowanie wskazuje na to, że pragnie Wnioskodawcy dokuczyć i działać na Jego szkodę. Za wychowanie wspólnych dzieci i za pracę Wnioskodawca jest karany przez byłą żonę, nie wie dlaczego. Uważa, że robi to specjalnie. Dlaczego to On ma być ukarany za to, że Ona nie dopełniła obowiązku o poinformowaniu Wnioskodawcy lub też swoich dzieci o tym. Wnioskodawca uważa, że eks-żona, mając ograniczoną władzę rodzicielską tym bardziej powinna powiadomić o tym, że też pobiera zwrot podatku. Suma 1 500 zł, jaką Wnioskodawca ma zwrócić Urzędowi Skarbowemu jest 1,5 miesięczną kwotą Jego renty, a ma na wychowaniu córkę studiującą, której trzeba pomagać, by ukończyła studia medyczne i mogła potem rozpocząć pracę.

2018
11
lis

Istota:

Możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, w stosunku do dzieci małoletnich i pełnoletnich

Fragment:

W związku z powyższym, za okres od sierpnia 2013 r. do maja 2014 r. (a więc za okres, gdy ojciec w stosunku do starszej pełnoletniej córki nie wypełniał obowiązku alimentacyjnego) Wnioskodawczyni przysługiwało w stosunku do pełnoletniej córki, prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 tej ustawy. Natomiast od czerwca 2014 r., tj. od momentu egzekwowania w drodze komorniczej alimentów, w stosunku do starszej pełnoletniej już córki oraz od września 2023 r., tj. od momentu uzyskania przez młodszą córkę pełnoletności, pod warunkiem, że ojciec będzie wypełniać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnią córkę/pełnoletnie córki przysługuje/będzie przysługiwać obojgu rodzicom. Zatem nie można się zgodzić z Wnioskodawczynią, że przysługuje/będzie jej przysługiwać wyłączne prawo do odliczenia w całości kwoty z art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na pełnoletnią córkę/pełnoletnie córki. Ponadto należy wskazać, że ulga w wysokości 50% lub 100% przysługuje podatnikom, którzy mają na utrzymaniu pełnoletnie dziecko, do momentu nie ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkole, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

2018
25
paź

Istota:

W zakresie ulgi prorodzinnej

Fragment:

W związku z powyższym, wskazać należy, że warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi prorodzinnej w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej (a nie samo jej posiadanie). Nie można utożsamiać pojęcia „ wykonywanie władzy rodzicielskiej ” z pojęciem „ przysługiwanie władzy rodzicielskiej ”. Należy mieć na uwadze, że do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka (postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Stąd ulga na dzieci przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic. Jeżeli rodzic dziecka pomimo posiadania praw rodzicielskich nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi.

2018
12
paź

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Fragment:

Wnioskodawczyni chce skorzystać z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej tylko na syna, o którym mowa we wniosku. Wnioskodawczyni posiada jeszcze jednego syna w wieku 32 lat. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że syn jest osobą niepełnosprawną w pełni zależną od niej. Zatem dostarczała środków na utrzymanie, a także środków wychowania polegających w całości na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie syna. Syn nie wstąpił nigdy w żaden związek małżeński. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna wynikająca z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2012 do 2016 włącznie? Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej ulga prorodzinna wynikająca z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na niepełnosprawność pełnoletniego syna. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę (...)