Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wskazać należy, że w art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Skoro więc Wnioskodawca nie zdołał ustalić z byłą żoną proporcji, w jakiej mogą skorzystać z kwoty odliczenia – to każde z nich może dokonać odliczenia kwoty ulgi w częściach równych (po 50%). Wobec powyższych uregulowań prawnych należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w wysokości 50%, gdyż spełnia wszelkie warunki przewidziane prawem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
kwi

Istota:
Podział ulgi prorodzinnej
Fragment:
Wnioskodawca nie zawierał żadnej umowy i porozumienia z byłą żoną dotyczącego ulgi prorodzinnej i odliczeń na dzieci. Pełnoletnia córka Arkadia nie pobierała żadnych zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, oraz nie wstąpiła w związek małżeński. Córka Arkadia w roku podatkowym będącym przedmiotem zapytania nie uzyskała dochodów. W świetle tak zarysowanej sytuacji należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie występują przeszkody, by mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej, o ile spełnione są wszystkie przesłanki omawianej ulgi. Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W przypadku natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.
2016
26
kwi

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W maju 2015 r. zapadł wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo P. (Wnioskodawca) z B. Z małżeństwa jest dwójka małoletnich dzieci: A. (data urodzenia: 2008 r.) i W. (data urodzenia: 2010 r.). W wyroku sądowym sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi A. i W. matce B. ograniczając władzę rodzicielską Wnioskodawcy do współdecydowania w najistotniejszych sprawach dzieci. Na rzecz dzieci zostały zasądzone alimenty w wysokości po 750 zł miesięcznie na każde dziecko, ustalono również sposób kontaktu dzieci z ojcem: tygodnie parzyste od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 18:00, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkiejnocy, przez drugi tydzień ferii zimowych i pierwsze dwa tygodnie wakacji letnich, odbiór dzieci w obecności kuratora sądowego na koszt obu stron w równych częściach. Jak podaje Wnioskodawca z matką dzieci jest brak jakiegokolwiek porozumienia w kwestii odliczenia ulgi podatkowej.
2016
21
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej za 2015 r.?
Fragment:
W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do dzieci małoletnich Wnioskodawczyni, nie mając z nimi kontaktu, nie wykonywała w 2015 r. władzy rodzicielskiej, co warunkuje zastosowanie odliczenia od podatku w ramach ulgi prorodzinnej, nie przysługuje Jej ulga wynikająca z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omawiana ulga będzie natomiast przysługiwała na dziecko, od ukończenia przez nie w 2015 r. pełnoletności, które uczyło się, w sytuacji gdy nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej, a Wnioskodawczyni utrzymywała je w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego. Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie.
2016
21
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni miała w 2012 roku prawo do skorzystania przy rozliczeniu podatku dochodowego z tzw. ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Ojciec syna w 2012 roku nie korzystał z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej. Syn w Polsce w 2012 roku nie uzyskał żadnych dochodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni miała w 2012 roku prawo do skorzystania przy rozliczeniu podatku dochodowego z tzw. ulgi prorodzinnej... Wnioskodawczyni uważa, że w 2012 roku przysługiwało jej prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za rok 2012 określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2016
20
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć się indywidualnie za 2015 r. odliczając ulgę prorodzinną na dwoje dzieci za cały rok?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prosi o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie odliczenia ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci córkę syna do rozliczenia indywidualnego PIT za 2015 rok. Od dnia 19 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni jest w separacji z mężem, w tym dniu mąż Wnioskodawczyni wyprowadził się do swoich rodziców. Mąż Wnioskodawczyni bardzo rzadko odwiedza dzieci (średnio raz na trzy miesiące), nie uczestniczy w ich wychowaniu, do grudnia 2015 r. nie wiedział nawet do jakiej szkoły chodzi córka, nie wykonuje władzy rodzicielskiej w stosunku do dzieci. Dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią i to ona sprawuje wyłączną opiekę nad nimi. Córka Wnioskodawczyni bardzo poważnie choruje, od czerwca 2013 r. ma zdiagnozowany nowotwór kości, raz na dwa miesiące, czasami częściej Wnioskodawczyni jeździ z córką na konsultacje do szpitala , gdzie córka była operowana.
2016
15
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie spełnia żadnego z ww. warunków w stosunku do dzieci żony, w związku z czym uznać należy, że Wnioskodawca nie posiada uprawnienia do odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej przysługującej na czwórkę dzieci żony. Natomiast Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na jego córkę E. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na małoletnią córkę E. Jednak Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na dzieci żony Zainteresowanego, które nie zostały przez niego przysposobione. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
13
kwi

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej na pełnoletnią ubezwłasnowolnioną siostrę
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy jako opiekun prawny siostry Stanisławy C., Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia na nią ulgi prorodzinnej ze swojego dochodu... Czy jako opiekun prawny siostry Stanisławy C., Wnioskodawczyni może od Jej dochodu odliczyć ulgę prorodzinną na Jej córkę Danutę K.... Czy wysokość dochodu córki wpływa na możliwość skorzystania z tej ulgi... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej przez Wnioskodawczynię - opiekuna prawnego siostry (pyt. Nr 1), natomiast w pozostałym zakresie możliwości odliczenia od dochodu siostry Wnioskodawczyni ulgi prorodzinnej na Jej córkę Danutę K. (pyt. Nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni. Ustawodawca zezwala na stosowanie ulgi prorodzinnej w przypadku dorosłych dzieci. Chodzi o niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku siostry Wnioskodawczyni jest to zasiłek pielęgnacyjny (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Z odliczenia na dorosłe dzieci ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy (nie tylko rodzice) utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.
2016
8
kwi

Istota:
Czy w zeznaniu rocznym za 2014 r. mając na utrzymaniu dwoje dzieci, Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia na syna w ramach ulgi prorodzinnej?
Fragment:
W związku z powyższym, chociaż nie ukończyła 25-go roku życia, ale przekroczyła limitowana kwotę dochodu i Wnioskodawczyni nie mogła skorzystać w stosunku do niej w rozliczeniu podatkowym z rozliczenia ulgi prorodzinnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w zeznaniu rocznym za 2014 r. mając na utrzymaniu dwoje dzieci, Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia na syna w ramach ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do skorzystania z odliczenia ulgi prorodzinnej na syna. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych posiadającym na utrzymaniu dwoje dzieci i Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 27f ust 1. ustawy ma prawo do odliczenia kwoty określonej w ust. 2 pkt 2 ustawy na małoletniego syna. W stosunku do pełnoletniej córki w wieku do 25-go roku życia która pozostaje na utrzymaniu Wnioskodawczyni, a która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu, nie przysługuje jej prawo do skorzystania z odliczenia ulgi prorodzinnej. Według oceny Wnioskodawczyni, brak możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej w stosunku do córki, nie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z tej ulgi na małoletniego syna. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje jej ulga na jedno dziecko. Zdaniem Wnioskodawczyni wobec niej ma zastosowanie art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy.
2016
3
kwi

Istota:
Podział ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W przypadku natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca w stosunku do małoletniej córki, wykonywał władzę rodzicielską, pomimo, że z matką dziecka nie ustalił kwoty odliczeń – przy spełnieniu pozostałych przesłanek - za 2015 r. ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości 50% na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym omawiana ulga przysługuje Wnioskodawcy za ww. rok również po uzyskaniu przez córkę pełnoletności (uczącą się), którą utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego i która nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.
2016
31
mar

Istota:
Sposób podziału ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym za rok 2014 (PIT-37) skorzystała z ulgi prorodzinnej w 50%. Powodem tego był brak porozumienia z ojcem dzieci, który twierdził, że ma prawo skorzystać z ulgi w proporcji 50% - 50%. Wnioskodawczyni nie może osiągnąć porozumienia w tej sprawie z ojcem dzieci. Dzieci są w wieku przedszkolnym, nie osiągają dochodu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że ojciec dzieci nie wykonuje władzy rodzicielskiej od 2012 r. Ponadto Wnioskodawczyni osiąga dochody opodatkowane według skali podatkowej, nie prowadzi działalności gospodarczej. W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy były mąż Wnioskodawczyni nie wykonuje władzy rodzicielskiej, co warunkuje zastosowanie odliczenia od podatku w ramach ulgi prorodzinnej, Wnioskodawczyni przysługuje ulga wynikająca z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu określonych w nim warunków, w pełnej wysokości. Jednocześnie tutejszy organ zastrzega, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy władza rodzicielska była wykonywana wyłącznie przez jednego rodzica, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego.
2016
30
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.