Ulga podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

1) czy prace, które prowadzi i bedzie prowadzi3 Podatnik w ramach Projektu, uprawniaj1, w czeoci nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT, a w szczególnooci:a) czy prace te powinny bya uznane za dzia3alnooa badawczo-rozwojow1, a w szczególnooci za badania przemys3owe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT, w zwi1zku z art. 4a punkty 26-28 ustawy CIT oraz w zwi1zku z art. 18d ust. 4 ustawy CIT?b) czy nie jest przeszkod1 w skorzystaniu z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do czeoci kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okolicznooa, i? koszty kwalifikowane bed1 sfinansowane w czeoci z Dotacji, a wiec bed1 w czeoci kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy CIT?c) czy nie jest przeszkod1 w skorzystaniu z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do czeoci kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okolicznooa, i? w ramach Projektu mog1 powstaa produkty lub pó3produkty (np. prace graficzne lub oprogramowanie), które zostan1 wykorzystane przez Spó3ke komercyjnie (np. przez sprzeda? lub udzielanie licencji)?2) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wyp3acone pracownikom Spó3ki bezpoorednio zarz1dzaj1cym projektem, wraz z narzutami na ubezpieczenia spo3eczne, mog1 bya uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 1 ustawy CIT?3) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wyp3acone podmiotom innym ni? jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym wynagrodzenie audytora zewnetrznego oraz wynagrodzenia wyp3acone osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzie3o), mog1 bya uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 3 ustawy CIT?4) czy amortyzacja jednorazowa, o której mowa w art. 16f ust. 3 ustawy CIT, orodków trwa3ych i wartooci niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Projektu, mo?e bya uznana za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 ustawy CIT?5) czy koszty kwalifikowane finalnych testów rozruchowych przeprowadzanych po zakonczeniu Projektu oraz koszty ewaluacji uzyskanych wyników poprzez produkcje testowego spektaklu (lub spektakli), uprawniaj1, w czeoci nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej okreolonej w art. l8d ustawy CIT?6) czy do wyodrebnienia kosztów dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wystarczy ujecie tych kosztów, w stosunku do których podatnik zamierza skorzystaa z ulgi podatkowej, w odrebnej ewidencji pomocniczej?

Fragment:

(...) ulgi podatkowej okreolonej w art. l8d ustawy CIT? czy do wyodrebnienia kosztów dzia3alnooci badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wystarczy ujecie tych kosztów, w stosunku do których podatnik zamierza skorzystaa z ulgi podatkowej, w odrebnej ewidencji pomocniczej? Stanowisko Wnioskodawcy, Ad. 1, la, 1b. lc Zdaniem Podatnika, prace, które prowadzi i bedzie prowadzi3 Podatnik w ramach Projektu, uprawniaj1, w czeoci nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z póYn. zm; dalej: ustawa o CIT), a w szczególnooci: prace te powinny bya uznane za dzia3alnooa badawczo-rozwojow1, a mianowicie za badania przemys3owe i/lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT, w zwi1zku z art. 4a punkty 26-28 ustawy CIT oraz w zwi1zku z art. 18d ust. 4 ustawy CIT, okolicznooa, i? koszty kwalifikowane bed1 sfinansowane w czeoci z Dotacji, a wiec bed1 w czeoci kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy CIT, nie jest przeszkod1 w skorzystaniu z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do czeoci kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okolicznooa, i? w ramach Projektu mog1 powstaa produkty lub pó3produkty (np. prace graficzne lub oprogramowanie), które zostan1 wykorzystane przez Spó3ke komercyjnie (np. przez sprzeda? lub udzielanie licencji), nie jest przeszkod1 w skorzystaniu z ulgi podatkowej okreolonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do czeoci kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji.

2013
12
sie

Istota:

Zakwalifikowanie do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe

Fragment:

(...) ulgi podatkowej w ramach kwot otrzymanych od syndyka, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu... Jak należy ewentualnie potraktować ww. zwrot... Czy należy go potraktować jako dochód zwiększający zobowiązanie podatkowe podatnika... Czy w opisanej sytuacji, gdy na zakup lokalu należało dokonać dużej dopłaty przed terminem realizacji planu podziału wg procedur sądowych i prawa upadłościowego przed zakończeniem budowy lokalu i zawarciem aktu notarialnego potwierdzającego własność lokalu można uznać, iż zwracane pieniądze w części kwoty wypłacanej przez syndyka wierzycielom budującym nie podlegają zgłoszeniu do zeznania za rok 2007, gdyż spełniony jest wymóg wykorzystania ich na cele budowlane... Zdaniem Wnioskodawcy: Przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od podatku na cele określone w art. 27 ust. 1 pkt 1 (...), tj. m.in. z tytułu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe), a następnie: wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, lub po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, to do podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

2013
2
lip

Istota:

Zakres zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe.

Fragment:

(...) ulgi podatkowej. W orzecznictwie sądowym przyjęto również, że jeżeli w następstwie przeniesienia wkładu budowlanego z jednej do innej spółdzielni mieszkaniowej podatnik nie zrezygnował z realizacji celu mieszkaniowego, to brak jest podstaw do uznania, iż w takim wypadku mamy do czynienia z wycofaniem wkładu wniesionego do spółdzielni. Podatnik nie traci wówczas prawa do odliczenia (zob. wyrok NSA z dnia 9 października 2002 r., sygn. akt III SA 580/01; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 365/04). Jak więc z powyższego wynika, art. 27a ust. 13 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. (art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej) powinien być interpretowany w kontekście celu, dla jakiego przyjęte zostało zawarte w tym przepisie unormowanie. Skoro w określonym okresie ustawodawca ze względów społecznych zdecydował się na preferencje podatkowe dla osób zaspakajających swoje własne potrzeby mieszkaniowe w wymienionych w ustawie formach (art. 27a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. również w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.), to wykładni przepisów określających przypadki utraty ulgi podatkowej oraz przepisów przejściowych związanych z faktem zniesienia po pewnym czasie tych preferencji, powinno towarzyszyć kierunkowe założenie (tak właśnie jak przyjęto w orzecznictwie sądowym), iż podatnik traci prawo do zachowania wykorzystanej ulgi, jeżeli odstąpił od realizacji preferowanego przez ustawodawcę celu.

2012
9
paź

Istota:

Jaki zakres obejmuje pojęcie "sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Z uwagi na to, że przepisy dotyczące ulg podatkowych, winny być interpretowane ściśle, a każda ich wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna nie można uznać, iż pod pojęciem inwestycji, dotyczącej zakupu nowo wybudowanego lokalu mieści się również inwestycja polegająca na wykończeniu lokalu mieszkalnego. Reasumując powyższe stwierdzić należy, że w opisanym stanie faktycznym przysługuje Pani możliwość odliczania od dochodu spłaconych odsetek zarówno od kwoty kredytu wynikającej z umowy kredytowej zawartej w dniu 20 grudnia 2006 r., jak i od kwoty kredytu wynikającej z aneksu z dnia 15 maja 2008 r. do ww. umowy, według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (do wysokości limitu określonego w tej ustawie) jednak wyłącznie od tej części kredytu, która dotyczyła sfinansowania zakupu nowego lokalu mieszkalnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
4
wrz

Istota:

Czy powstała różnica pomiędzy wartością zwaloryzowaną a wkładem wniesionym jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego ?

Fragment:

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu (art. 11 ust. 21 ww. ustawy). Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ustawy). Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wśród których wymienia: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, innych rzeczy, jeżeli zostało ono dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, inne źródła – art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2011
1
paź

Istota:

Wydatki na rehabilitację

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 26 ust. 7c ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14. W myśl art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka leczniczego Ceragem można jedynie ocenić poprzez analizę zapisu art. 26 ust. 7a pkt 3 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

2011
1
sie

Istota:

Z wydatkowania jakiej kwoty, musi rozliczyć się Wnioskodawca przed urzędem skarbowym aby nie stracić prawa do ulgi?

Fragment:

Jednocześnie, wskazać należy, że ulga podatkowa dotyczyła jedynie części środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, w związku z czym Wnioskodawca w celu zachowania prawa do ulgi jest obowiązany udokumentować wydatkowanie tylko tych środków, które były przedmiotem ulgi podatkowej, tj. kwoty 72.800 zł z tytułu której dokonywał odliczeń. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawczyni w związku z przekazaniem w formie darowizny lokalu mieszkalnego zachowa prawo do dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych na zakup tego lokalu mieszkalnego na następne lata?

Fragment:

W przedmiotowej sprawie, aby ustalić skutki utraty prawa do ulgi podatkowej w stosunku do której podatnik korzystał z odliczeń z tzw. ”dużej ulgi budowlanej” należy dokonać analizy art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001r. Przepis ten stanowił, że jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków na własne cele mieszkaniowe, a następnie: wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład, w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy, po roku w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo – kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych i przysposobionych; do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty odliczone z tych tytułów.

2011
1
cze

Istota:

Czy dokonanie na rzecz Wnioskodawczyni przez jej matkę darowizny (cesji) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kasy mieszkaniowej jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? Czy w momencie dokonania opisanej darowizny i wypłaty przez Wnioskodawczynię tych środków oraz wydatkowania ich na cele inne niż mieszkaniowe po stronie Wnioskodawczyni, bądź jej matki pojawi się obowiązek zwrotu ulgi podatkowej, z której korzystała matka Wnioskodawczyni w związku z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

(...) ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi podatkowej z tytułu wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe: W roku 2001 matka Wnioskodawczyni podpisała umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę m. Okres oszczędzania wynosi 84 miesiące i kończy się w dniu XX.11.2008 r. Przed tym dniem matka Wnioskodawczyni chce dokonać na jej rzecz darowizny (cesji) środków zgromadzonych na tym rachunku. Wnioskodawczyni nigdy nie posiadała rachunku w Kasie M, ani w żaden inny sposób nie gromadziła środków na zakup mieszkania. Z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej matka Wnioskodawczyni korzystała z ulgi podatkowej. Środki, które zostaną darowane przez matkę Wnioskodawczyni nie zostaną wydatkowane przez nią na cele mieszkaniowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zbycia ułamkowej części odziedziczonego lokalu i dalszego w nim zamieszkiwania spadobierca nadal korzysta z ulgi uregulowanej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

Fragment:

Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, strona nabyła w drodze spadku lokal mieszkalny i skorzystała z ulgi podatkowej uregulowanej w art.16 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 16 poz.89 ze zm.). W chwili obecnej wnioskodawca zamierza sprzedać ułamkową część nabytej nieruchomości, jednak nadal będzie zamieszkiwać w odziedziczonym lokalu.. Wnioskodawca stoi na stanowisku,iż w przypadku zbycia odziedziczonego lokalu i dalszego w nim zamieszkiwania prawo do korzystania z przedmiotowej ulgo będzie przysługiwało nadal. Zgodnie z art.16 ust.1 i ust.2 w/w ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości nabytego w drodze spadku prawa do lokalu mieszkalnego, do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110m.kw. powierzchni użytkowej tego lokalu, o ile spadkobierca spełnia następujące warunki:1)jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium RP2)nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nim przeniesie własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy 3)nie dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (...)