ILPB2/4511-1-885/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.
ILPB2/4511-1-885/15-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. kredyt
 3. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 19 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-885/15-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 listopada 2015 r., skutecznie doręczono dnia 23 listopada 2015 r., zaś w dniu 1 grudnia 2015 r. (data nadania 30 listopada 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 sierpnia 2006 r. Wnioskodawca podpisał ze Sp. z o.o. umowę zobowiązującą do wybudowania lokalu, ustanowienia jego odrębnej własności i przeniesienia tego prawa, z której spółka ta zobowiązała się wywiązać do 30 października 2007 r. W dniu 28 listopada 2006 r. Zainteresowany zawarł wraz z żoną umowę kredytu mieszkaniowego na zakup lokalu mieszkalnego. Z uwagi na kłopoty finansowe developera prace budowlane były mocno opóźnione. Na początku 2009 r. pomimo niezakończonych robót budowlanych Wnioskodawca został zmuszony do odbioru mieszkania, by developer mógł naliczać czynsz i koszty eksploatacji nieruchomości, w której nie było możliwości zamieszkać. W dniu 22 września 2009 r. developer podpisał umowę sprzedaży (w formie aktu notarialnego) lokalu, który Wnioskodawca musiał na własny koszt wykończyć (np. kafle na tarasie, usuwanie zacieków ze ścian itp.). Dodatkowo Zainteresowany musiał dopłacić kwotę 39 000 zł (ponieważ w przeciwnym wypadku nie doszłoby do podpisania aktu sprzedaży) do pierwotnej ceny mieszkania.

W dniu 5 marca 2010 r. Wnioskodawca zdecydował się sprzedać mieszkanie za kwotę 310 000 zł. Złożone zostało zeznanie PIT-39, w którym zastosowana została ulga odsetkowa. Cena za którą kupiono mieszkanie to 241 050,07 zł, koszty odsetek (potwierdzone przez bank) to 44 386,07 zł.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że:

 • odsetki od kredytu, podlegające odliczeniu zostały faktycznie zapłacone i są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank,
 • odsetki nie były wcześniej nigdzie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w żadnej formie. Wnioskodawca zaliczył je dopiero w ostatecznym rozliczeniu sprzedaży mieszkania w wartości faktycznie zapłaconych w PIT-39 złożonym w dniu 28 kwietnia 2011 r. za rok 2010, jako koszt obniżający podstawę opodatkowania,
 • odsetki nie zostały również odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • wraz z małżonką Wnioskodawca nie korzystał i nie korzysta z żadnych odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podpisując umowę o kredyt mieszkaniowy w banku w 2006 r. na zakup mieszkania, Wnioskodawca mógł zastosować ulgę odsetkową przy sprzedaży tego mieszkania w 2010 r....
 2. Czy zawarta w 2006 r. umowa zobowiązująca do wybudowania lokalu pozwala zastosować art. 26b (ulga odsetkowa) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podpisując umowę o kredyt mieszkaniowy w banku w 2006 r. na zakup mieszkania, Wnioskodawca mógł zastosować ulgę odsetkową przy sprzedaży tego mieszkania w 2010 r., ponieważ był to faktycznie poniesiony przez Wnioskodawcę koszt nabycia mieszkania, który wcześniej nie został nigdzie zaliczony do kosztów, ani zwrócony w jakiejkolwiek formie, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów i udokumentowanych dowodem bankowym.

Wnioskodawca uważa, że podpisując umowę zobowiązującą do wybudowania lokalu mógł zastosować art. 26b (ulga odsetkowa) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Zgodnie z ww. art. 9 ust. 1 – podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W myśl art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy, odliczenie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki, o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach mieszkaniowych.

W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki).

Zgodnie z art. 26b ust. 5 cytowanej ustawy, odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym zostanie zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, wówczas - zgodnie z przepisem art. 26b ust. 6 - mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

Ponadto przepis art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy nakłada dodatkowo obowiązek, aby do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączył oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku (tzn. PIT-2K).

Stosownie zaś do przepisu art. 26b ust. 7 ww. ustawy, przedmiotowe odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki - w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 8 tej ustawy wydatki, o których mowa w ust. 1 dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 listopada 2006 r. Zainteresowany zawarł wraz z żoną umowę kredytu mieszkaniowego na zakup lokalu mieszkalnego. W dniu 22 września 2009 r. podpisana została umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego) lokalu.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że:

 • odsetki od kredytu, podlegające odliczeniu zostały faktycznie zapłacone i są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank,
 • odsetki nie były wcześniej nigdzie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w żadnej formie. Wnioskodawca zaliczył je dopiero w ostatecznym rozliczeniu sprzedaży mieszkania w wartości faktycznie zapłaconych w PIT-39 złożonym w dniu 28 kwietnia 2011 r. za rok 2010, jako koszt obniżający podstawę opodatkowania,
 • odsetki nie zostały również odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • wraz z małżonką Wnioskodawca nie korzystał i nie korzysta z żadnych odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

W dniu 5 marca 2010 r. Wnioskodawca zdecydował się sprzedać mieszkanie za kwotę 310 000 zł.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania z ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że w przypadku Wnioskodawcy rok 2009 jest rokiem, w którym dokonano zakończenia inwestycji (rozumianego jako przeniesienie prawa własności lokalu na Zainteresowanego), Wnioskodawca mógł rozpocząć odliczanie z tytułu omawianej ulgi za rok podatkowy 2009.

Należy jednak podkreślić, że Wnioskodawca może wybrać rok, w którym zacznie odliczać odsetki, a więc może rozpocząć ich odliczanie w zeznaniu za rok 2010. Jednak w takiej sytuacji, w związku z tym, że Zainteresowany po raz pierwszy zacznie odliczać odsetki później niż za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja, nie ma prawa do odliczenia wszystkich odsetek dotychczas zapłaconych.

Stąd też stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca mógł zastosować ulgę odsetkową, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy sprzedaży mieszkania w 2010 r., należało uznać za prawidłowe.

Należy przy tym podkreślić, że skoro Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania z ulgi odsetkowej, pomimo sprzedaży lokalu mieszkalnego, przysługuje mu prawo do kontynuowania odliczeń od dochodu z tytułu nabytego prawa.

Jednocześnie należy wskazać, że odliczanie ulgi odsetkowej następuje od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość odliczania ulgi odsetkowej od ustalonego dochodu, należy odróżnić od możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stąd też, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego, nawet jeśli zostały one sfinansowane z zaciągniętego na ten cel kredytu. Kosztem uzyskania przychodu nie są natomiast odsetki od ww. kredytu. Faktyczne zapłacone odsetki, w przypadku Wnioskodawcy mogą podlegać odliczeniu jedynie w ramach ulgi odsetkowej, których nie odlicza się w PIT-39, ale w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.