ILPB2/415-906/11/15-S/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.
ILPB2/415-906/11/15-S/TRinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. odsetki
 3. pozwolenie na budowę
 4. ulga odsetkowa
 5. użytkowanie (używanie)
 6. zakończenie budowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 337/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. II FSK 2911/12 – stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej, w odniesieniu do drugiego z zadanych we wniosku pytań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – przedstawiając stan faktyczny – posłużył się różnymi nazwami tej samej działki zatem na wstępie wyjaśnił, że na początku działka miała tylko numer budowlany 57, potem numer geodezyjny 198/12, a na końcu adres.

Właścicielem terenu pod zabudowę jednorodzinną była spółdzielnia mieszkaniowa. Zainteresowany zapisał się na jedną z działek (2005 rok) i przystąpił do członkostwa w spółdzielni, wpłacając 28 500,00 zł bez wskazania lokalizacji działki. W 2006 roku spółdzielnia na podstawie projektu budowlanego (jednego) uzyskała pozwolenie na budowę 64 domów jednorodzinnych. W wyniku losowania przydzielono Zainteresowanemu działkę budowlaną nr 57, której właścicielem dalej była spółdzielnia.

Na budowę domu Wnioskodawca zaciągnął kredyt mieszkaniowy hipoteczny w banku na sumę 230 000,00 zł w dniu 29 grudnia 2006 r. Zainteresowany nie mógł budować domu indywidualnie, gdyż pozwolenie na budowę było na spółdzielnię. Dziesięć osób, które wylosowało działki (od numerów budowlanych 55-64) znalazło jednego wykonawcę, który zobowiązał się do wybudowania budynków w stanie surowym otwartym zadaszonym i podpisał za ich zgodą stosowną umowę ze spółdzielnią. Spółdzielnia nie posiadała środków na budowę domów, więc przy budowie obowiązywała następująca zasada: po wybudowaniu części budynku wykonawca wypełniał druk przekazany przez bank, w którym zaznaczał wykonane elementy, a Zainteresowany ten druk przekazywał do banku z wnioskiem o wypłacenie wskazanej sumy na rzecz spółdzielni. Bank wysyłał inspektora, który sprawdzał zakres wykonanych prac, a następnie przelewał pieniądze na konto spółdzielni. Wykonawca wystawiał fakturę spółdzielni, a ta dokonywała przelewu (trzykrotnie do zakończenia przedmiotu umowy).

Dnia 29 października 2008 r., gdy dom Wnioskodawcy był wybudowany, pozwolenie na budowę zostało wstrzymane ze względu na odstępstwa od projektu w budowie 20 domów (nie dotyczyło to budynku Wnioskodawcy, gdyż nie dokonywał przeróbek).

W dniu 12 października 2009 r. zostało wydane pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, z którego Zainteresowany nie korzystał, gdyż budowę miał zakończoną. Dnia 29 października 2008 r. zarząd spółdzielni przyznał aktem notarialnym na rzecz Wnioskodawcy i Jego żony działkę wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego. Dnia 15 lipca 2009 r. Zainteresowany został zameldowany w budynku, a od 1 stycznia 2010 r. decyzją prezydenta miasta płaci podatek od budynku mieszkalnego. Cały budynek został wybudowany ze środków Wnioskodawcy.

W zeznaniu podatkowym za 2009 rok Wnioskodawca odliczył od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w wysokości 27 501,40 zł, potwierdzone zaświadczeniem z banku. Budowę Zainteresowany ukończył przed upływem 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ nie mógł uzyskać pozwolenia na użytkowanie, gdyż takowe można uzyskać po zakończeniu budowy całego osiedla (ze względu na jedno pozwolenie na budowę), przy składaniu zeznania podatkowego za 2009 rok na żądanie urzędu skarbowego Zainteresowany dołączył zaświadczenie prezesa spółdzielni mieszkaniowej, że Wnioskodawca zakończył budowę oraz swoje zgłoszenie do nadzoru budowlanego starostwa powiatowego (potwierdzonego pieczątką przyjęcia) zakończenia budowy – oba zaświadczenia znajdują się w urzędzie skarbowym. Zainteresowany posiada wszystkie protokoły odbioru instalacji. Urząd skarbowy rozliczył odpis, a po roku napisał, że Wnioskodawca nie powinien stosować odliczeń, zaś telefonicznie poradzono Mu, aby wystąpił o interpretację ze względu na nietypowość sprawy. Zainteresowany podał, że obecnie może przepisać pozwolenie na budowę na swoją działkę, ale nie bardzo wie, po co, gdyż budowa jest zakończona. Nadmienił, że nigdy nie korzystał z odpisów na budowę, a 32 lata mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym i jest to Jego drugie mieszkanie. Za 2011 rok Zainteresowany nie dokonał odpisu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy bez kredytu uzyskanego przez Wnioskodawcę można było wybudować dom...
 2. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać od dochodu spłacane odsetki od dnia zakończenia budowy zgłoszonej do starostwa i przekazanej do urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Bez kredytu uzyskanego przez Niego nie można było wybudować domu, gdyż spółdzielnia nie posiadała własnych środków.
 2. Ma On prawo odliczać odsetki w zeznaniach podatkowych, gdyż spełnił wymagania urzędu skarbowego.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na drugie z zadanych we wniosku pytań, natomiast w przedmiocie odpowiedzi na pierwsze z zadanych we wniosku pytań w dniu 29 listopada 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-906/11-2/TR.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 29 listopada 2011 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-906/11-3/TR, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do drugiego z zadanych we wniosku pytań, za nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej stwierdzono, że na gruncie opisanego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w dniu 29 grudnia 2006 r.

Interpretacja została skutecznie doręczona w dniu 2 grudnia 2011 r.

W dniu 19 grudnia 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2011 r., nr ILPB2/415-906/11-3/TR (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 14 grudnia 2011 r.).

W powyższym wezwaniu Zainteresowany wniósł o zmianę przedmiotowej interpretacji.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz uwagi zawarte w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymał stanowisko zaprezentowane w wydanej interpretacji.

Następnie dnia 16 lutego 2012 r. do tut. Organu wpłynęła skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 29 listopada 2011 r., nr ILPB2/415-906/11-3/TR.

Pismem z dnia 15 marca 2012 r. nr ILPB2/4160-8/12-2/JWP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu udzielił odpowiedzi na ww. skargę, w której podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Rozpatrujący przedmiotową skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 337/12 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa.

Pismem z dnia 28 września 2012 r. nr ILRP–007–258/12-2/MG Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej przywołanego wyroku WSA.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II FSK 2911/12 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Dnia 24 grudnia 2014 r. Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu zostało doręczone prawomocne orzeczenie wraz ze zwrotem akt sprawy.

W wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że: (...) właściwym postępowaniem byłoby jednak w takiej sytuacji zwrócenie się do podatnika z pytanie o doprecyzowanie wniosku poprzez wskazanie przepisu, na podstawie którego domagał się uznania prawa do skorzystania z ulgi oraz że rozpoznając ponownie sprawę organ będzie zobowiązany ustalić, czy podatnik nie domagał się stanowiska organu co do możliwości skorzystania z ulgi na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 u.o.p.d.f.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tok rozważań Sądu I instancji.

Wobec powyższego – czyniąc zadość wskazaniom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – zawartym w wyroku z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 337/12 co do dalszego postępowania w sprawie – tut. Organ pismem z dnia 12 marca 2015 r. nr ILPB2/415-906/11-4/15-S/TR wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez jednoznaczne wskazanie przepisu, na podstawie którego Wnioskodawca domagał się uznania prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej (w szczególności poprzez wskazanie jednego, konkretnego punktu z czterech wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. – o następującej treści:

Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego).

W przypadku wskazania, że tym przepisem jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (czyli punkt drugi przywołanego przepisu), należało jednocześnie wskazać, czy kwoty przekazywane przez Wnioskodawcę Spółdzielni, a pochodzące z kredytu, stanowiły wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

Ponadto, należało również uzupełnić wniosek o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego poprzez jednoznaczne wskazanie:

 1. czy przedmiotowe odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank;
 2. czy przedmiotowe odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku;
 3. czy przedmiotowe odsetki nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 4. czy Wnioskodawca lub jego małżonka nie korzystali lub nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo- -kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 12 marca 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 17 marca 2015 r.), zaś w dniu 27 marca 2015 r. (data nadania 24 marca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w nw. sposób.

Zainteresowany wskazał, że przepisem, na podstawie którego domaga się uznania prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, z uzupełnienia wniosku wynika, że kwoty przekazywane przez Wnioskodawcę Spółdzielni, a pochodzące z kredytu, stanowiły wkład budowalny do spółdzielni mieszkaniowej.

Ponadto, z doprecyzowania opisanego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank.

Odliczone odsetki nigdy nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiotowe odsetki nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wnioskodawca i Jego małżonka nie korzystali i nie korzystają z odliczenia od dochodu lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczone m.in. na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Zainteresowany przeredagował również drugie z zadanych we wniosku pytań podatkowych, które otrzymało brzmienie: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczenia odsetek od kredytu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, tak, ma prawo odliczyć odsetki od kredytu, w czym utwierdził Zainteresowanego wyrok WSA i NSA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte: w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 337/12 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. II FSK 2911/12 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – w odniesieniu do ww. pytania podatkowego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.), podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Powyższy przepis zagwarantował zatem korzystanie z „ulgi odsetkowej” w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów: wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także termin, od którego możliwe jest dokonywanie odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego (pożyczki). Tak więc, zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy, odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26b ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w tym również w zakresie przysługujących ulg podatkowych. W celu realizacji ww. obowiązku podatnik powinien dysponować dokumentami, które pozwolą mu na poprawne rozliczenie podatku, tym bardziej, że prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

W przypadku odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych niezbędne jest posiadanie przez podatnika dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków uprawniających do ulgi określonych w art. 26b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także określających wysokość i termin zapłaty odsetek.

Wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana. Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza, ustalonej w roku zakończenia inwestycji, kwoty określonej jako iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 26b ust. 4 ). Kwota ta w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu. Ostateczną kwotę limitu kredytu podatnik zobowiązany jest ustalić dopiero w roku zakończenia inwestycji. Ustalony zaś limit będzie dla niego obowiązujący w następnych latach.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że przepisem, na podstawie którego domaga się uznania prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, z uzupełnienia wniosku wynika, że kwoty przekazywane przez Wnioskodawcę Spółdzielni, a pochodzące z kredytu, stanowiły wkład budowalny do spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto, z opisanego we wniosku, jak również z doprecyzowanego pismem z dnia 23 marca 2015 r., stanu faktycznego wynika, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. – na gruncie opisanego stanu faktycznego, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w dniu 29 grudnia 2006 r. na sfinansowanie wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.