ILPB2/415-797/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Ulga odsetkowa.
ILPB2/415-797/14-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. przedawnienie
 3. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 10 lipca 2014 r. (data wpływu: 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości odliczenia odsetek zapłaconych w 2006 r.;
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 22 lipca 2005 r. Wnioskodawca podpisał wraz z żoną umowę o kredyt hipoteczny w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zakup nowego mieszkania.

Dnia 22 maja 2006 r. został podpisany akt notarialny, na podstawie którego dokonano zakupu nowego mieszkania od dewelopera. Zainteresowany nigdy nie korzystał (żona również) z tzw. „dużej ulgi budowlanej”. Małżonkowie rozliczają się osobno.

W związku z brakiem wiedzy na temat odliczeń małżonkowie nie korzystali z ulgi odsetkowej i przy składanych zeznaniach rocznych za lata 2006-2012 nie uwzględniali odsetek od kredytu hipotecznego.

Aby się upewnić, czy w zeznaniu rocznym za 2013 r. Wnioskodawca może skorzystać z ulgi skontaktował się telefonicznie z krajową informacją podatkową. Zainteresowany otrzymał informację, że może w zeznaniu za 2013 r. ująć ulgę odsetkową, jak również zrobić korekty zeznań za lata 2008-2012 r. (5 lat wstecz, reszta ulega przedawnieniu).

Wnioskodawca postąpił zgodnie z uzyskaną informacją.

Zainteresowany otrzymał z banku dokument o wysokości odsetek w PLN, które zostały faktycznie zapłacone (w rozbiciu na poszczególne lata).

W zeznaniu za 2013 r. Wnioskodawca ujął ulgę odsetkową, natomiast za lata 2008-2012 zrobił korekty. Jednocześnie przy korekcie za 2008 r. złożył deklarację PIT-2K.

Dnia 15 maja 2014 r. Zainteresowany otrzymał pismo z wezwaniem do urzędu skarbowego, w którym został poinformowany ustnie (bez podania konkretnej podstawy prawnej), że zbyt późno chciał zacząć korzystać z ulgi i w związku z tym ujęcie ulgi w zeznaniu podatkowym za 2013 r. oraz korekty do zeznań za lata 2008-2012 zostały odrzucone. Wiązało się to ze zrobieniem korekty do zeznania za 2013 r. oraz korekt do korekt za lata 2008-2012.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z opisaną sytuacją Zainteresowany może skorzystać z ulgi odsetkowej...
 2. Jeśli Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi odsetkowej, to do którego zeznania podatkowego może się maksymalnie cofnąć, żeby zrobić korekty zeznań...
 3. Czy, jeśli Zainteresowany zrobi korektę do zeznania (np. do 2008 r.), do którego dołączy deklarację PIT-2K, to czy w tej korekcie może uwzględnić odsetki zapłacone w latach 2005 i 2006 (do momentu podpisania aktu notarialnego)...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – spełnia wszystkie wymagania, aby skorzystać z ulgi odsetkowej. Zainteresowany podaje, że w ustawie nie ma zapisu, że jeśli ktoś nie zacznie korzystać z ulgi w roku, w którym podpisał akt notarialny, to ulga mu przepada.

Odnosząc się z kolei, do pytania drugiego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w tym roku (zeznanie za 2013 r.) może skorzystać z ulgi. Dodatkowo, zdaniem Zainteresowanego, jest uprawniony do korekty zeznań podatkowych za lata 2008-2012 (reszta ulega przedawnieniu).

Z kolei – w odniesieniu do pytania trzeciego – można uwzględnić odsetki zapłacone w latach 2005 i 2006 r., gdyż będzie to pierwszy rok (cofając się), kiedy Wnioskodawca rozpocznie odliczać zapłacone odsetki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości odliczenia odsetek zapłaconych w 2006 r.;
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Pomimo uchylenia ww. przepisu z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217 poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 9 nadał nowe brzmienie ust. 1, w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2, odliczenie o którym mowa wyżej, stosuje się jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku, a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo -kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że ustawodawca w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, enumeratywnie wymienił cele na jakie ma zostać wydatkowany kredyt. Nie pozostawił w tym zakresie dowolności i jasno wskazał, jaką inwestycję podatnik musi sfinansować kredytem, aby skorzystać z ulgi odsetkowej. Mówiąc najogólniej dotyczyło to inwestycji nowo powstałych, czy nowo wybudowanych mieszkań i domów, nie obejmowało inwestycji na rynku wtórnym. Zatem odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlegają odsetki od kredytu udzielonego na sfinansowanie tylko i wyłącznie jednej z inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, ustawodawca wyraźnie wskazał, że zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi inwestycję mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z analizy wniosku wynika, że 22 lipca 2005 r. Zainteresowany wspólnie z żoną zawarli umowę o kredyt hipoteczny w – mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –banku na zakup nowego mieszkania. Dnia 22 maja 2006 r. został podpisany akt notarialny przenoszący własność ww. mieszkania. Małżonkowie nigdy nie korzystali z „dużej ulgi mieszkaniowej”. W latach 2006-2012 małżonkowie nie korzystali z ulgi odsetkowej. Wnioskodawca wraz z małżonką – w celu skorzystania z przedmiotowej ulgi – dokonali korekt zeznań podatkowych za lata 2008-2012. Przy korekcie za 2008 r. została złożona deklaracja PIT-2K.

Zauważyć należy, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika w roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Zatem w przypadku omawianej ulgi istotne znaczenie ma kto faktycznie dokonuje spłaty przedmiotowych odsetek. Jednocześnie – w przypadku braku przeciwnych dowodów - należy przyjąć, że w sytuacji gdy z umowy kredytowej wynika, że kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba, i każda odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń na podstawie ww. art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy) – niezależnie od jego udziału w nieruchomości lub w zaciągniętym kredycie – który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez ustawodawcę.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak, więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26 ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26 ust. 7 ww. ustawy). Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Natomiast stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów/pożyczek).

Zauważyć należy, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dopuszczają możliwość złożenia korekty zeznania rocznego. Wynika to z treści art. 81 § 1 ww. ustawy, zgodnie z którym, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednocześnie należy nadmienić, że stosownie do brzmienia art. 81 § 2 cyt. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Prawo złożenia korekty istnieje dopóki zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt badanej sprawy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego, ponieważ wydatki te mieszczą się w dyspozycji art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że Zainteresowany może złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2008-2012 oraz złożyć zeznanie podatkowe za 2013 r. i dokonać w nich odliczenia odsetek od kredytu podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w odniesieniu do kredytu związanego z zakupem nowego mieszkania od dewelopera. Ponadto, w sytuacji, gdy pierwszego odliczenia Wnioskodawca dokona w korekcie zeznania za 2008 r., to wówczas będzie mógł uwzględnić również odsetki zapłacone w 2005 r.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w tej części stanowisko Zainteresowanego należało uznać za prawidłowe.

Nie sposób zgodzić się jednak z twierdzeniem, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia odsetek zapłaconych w 2006 r. Wskazać bowiem należy, że rok 2006 jest rokiem, w którym dokonano zakończenia inwestycji (rozumianego jako przeniesienie prawa własności na Zainteresowanego). Zaakcentować należy, że ustawodawca sprecyzował jakie odsetki podatnicy mogą odliczać za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy zaczną dokonywać odliczenia. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie odsetek zapłaconych przed rokiem kiedy zakończono inwestycję.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.