IBPB-2-2/4511-463/15/MMa | Interpretacja indywidualna

1.Czy zgodnie z opisaną sytuacją Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej?
2.Jeśli Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi odsetkowej, to do którego zeznania podatkowego może się maksymalnie cofnąć, żeby dokonać korekty zeznań?
IBPB-2-2/4511-463/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. korekta zeznania
 2. kredyt
 3. odsetki
 4. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2015 r. (data otrzymania 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej:

 • w części dotyczącej spełnienia warunków uprawniających do skorzystania z ulgi odsetkowej – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej okresu za jaki mogą zostać skorygowane zeznania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 27 listopada 2005 r. Wnioskodawca zawarł przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu o powierzchni 55 m2. Następnie 15 grudnia 2006 r. umowa ta została odnowiona notarialnie. Umowę kredytu budowlano-hipotecznego z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego i realizację własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawca podpisał 14 grudnia 2006 r. Wartość kredytu wyniosła 127.250 zł i została wypłacona w następujących transzach:

 1. 15 grudnia 2006 r. – 38.250 zł
 2. 11 kwietnia 2007 r. – 25.500 zł
 3. 12 kwietnia 2007 r. – 12.500 zł
 4. 9 maja 2007 r. – 12.500 zł
 5. 11 czerwca 2007 r. – 12.500 zł
 6. 13 grudnia 2007 r. – 12.500 zł
 7. 14 grudnia 2007 r. – 12.500 zł

W dniu 26 stycznia 2007 r. dokonano wpisu w Księdze Wieczystej nieruchomości głównej ujawniającego roszczenie Wnioskodawcy względem lokalu. W czasie realizacji budowy wszczęto przeciwko deweloperowi postępowanie w Sądzie Gospodarczym, wynikiem czego hipoteka budynku została obciążona. Pomimo wywiązania się Wnioskodawcy z umowy deweloper zażądał od Wnioskodawcy dopłaty w zamian za wydzielenie nieruchomości bez obciążeń. Po nieudanych próbach ugody, gdzie pierwsza datowana jest na 27 listopada 2008 r., Wnioskodawca wniósł pozew do Sądu Rejonowego. W postanowieniu z 3 lutego 2010 r. Sąd nakazał wydzielenie lokalu oraz przekazanie go na rzecz Wnioskodawcy bez obciążeń i osób trzecich. W dalszej kolejności, tj. 22 marca 2011 r. Sąd Wieczysto-Księgowy utworzył księgę lokalu.

W dniu 16 września 2009 r., około pół roku przed zakończeniem zainicjowanego przez Wnioskodawcę postępowania przeciwko deweloperowi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego.

W latach od 2008 r. do 2014 r., Wnioskodawca poniósł następujące koszty związane z odsetkami od kredytu budowlano-hipotecznego:

 1. 2008 r. – 6.771,67 zł
 2. 2009 r. – 9.009,02 zł
 3. 2010 r. – 6.977,07 zł
 4. 2011 r. – 7.080,21 zł
 5. 2012 r. – 7.682,94 zł
 6. 2013 r. – 5.668,05 zł
 7. 2014 r. – 4.585,14 zł.

Rozliczeń Wnioskodawca dokonuję wraz z małżonkiem. Małżonkowie nigdy nie korzystali z tak zwanej „dużej ulgi budowlanej”.

W związku z powyższym stanem faktycznym następujące pytania.

 1. Czy zgodnie z opisaną sytuacją Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej...
 2. Jeśli Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi odsetkowej, to do którego zeznania podatkowego może się maksymalnie cofnąć, żeby dokonać korekty zeznań...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wymagania do skorzystania z ulgi odsetkowej.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę, że w latach, w których zawierał umowę kredytu hipotecznego, nie istniało jeszcze odpowiednie zabezpieczenie prawne przed nieuczciwymi deweloperami. Wnioskodawca został zmuszony do dochodzenia swoich praw sądownie. Proces był czasochłonny, jego początek to 2008 r., a finał w postaci wydzielenia nieruchomości nastąpił w 2011 r. Gdyby nie wadliwie skonstruowane prawo, pozwalające obciążać hipoteką budynki sprzedane klientom, Wnioskodawca miałby prawo odliczać ulgę odsetkową od 2008 r. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że uprawniony jest do dokonania korekty zeznań podatkowych począwszy od października 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.). Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. stanowi, że podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

-do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. – od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa wprost przepis art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Z treści ww. przepisu wynika, że odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika stosuje się, jeżeli:

1.kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

 1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.odsetki od kredytu:

 1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
 2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach mieszkaniowych.

Na mocy przepisu art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego obejmuje wyłącznie odsetki:

 1. naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,
 2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy – odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Jednakże odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26b ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 7 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca 27 listopada 2005 r. zawarł przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu odnowioną notarialnie 15 grudnia 2006 r. W dniu 14 grudnia 2006 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt budowlano-hipoteczny z przeznaczeniem na zakup ww. lokalu mieszkalnego. W związku z obciążeniem hipoteki budynku, w którym znajdował się ww. lokal mieszkalny na mocy postanowienia Sądu z 3 lutego 2010 r. nakazano wydzielenie lokalu mieszkalnego i przekazanie go na rzecz Wnioskodawcy. Księga wieczysta dla ww. lokalu została utworzona 22 marca 2011 r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zauważyć należy, że przytoczony przepis przejściowy obejmował również podatników, którzy w latach 2002-2006 nie skorzystali jeszcze z ulgi, ale został im udzielony kredyt na realizację inwestycji mieszkaniowej. Z przepisu tego wynika bowiem, że o zastosowaniu uchylonych przepisów art. 26b ustawy decyduje data udzielenia podatnikowi kredytu (tj. musi on być udzielony w latach 2002-2006). Natomiast możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej wiąże ustawodawca z zakończeniem inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z art. 26b ust. 5 ustawy. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b) ww. ustawy decydującym o możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku jest spełnienie dwóch warunków tj. zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto zawarcia umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Z powyższych okoliczności jednoznacznie wynika, że w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego aby podatnikowi przysługiwało prawo do skorzystania z omawianej ulgi spełnione muszą zostać dwa ww. warunki jednocześnie. Spełnienie wyłącznie jednego z nich przy jednoczesnym nie wypełnieniu drugiego wyłącza możliwość skorzystania z przedmiotowej ulgi. Przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy należy zinterpretować całościowo, a więc wraz ze zdaniem pierwszym. Ustawodawca konstruując normę prawną, z której wynika, że „inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r.” użył słów „a ponadto”, po których dodał warunek o konieczności zawarcia umowy nabycia w formie aktu notarialnego. Posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „a ponadto” nie było przypadkowe. Oznacza to, że inwestycją objętą ulgą odsetkową jest wyłącznie nabycie wybudowanego lokalu mieszkalnego, czyli takiego, którego budowa została zakończona, a nie nabycie lokalu w toku procesu budowlanego w budynku pozostającym w trakcie budowy. Pojęcia zakończenia budowy nie można rozumieć w oderwaniu od przepisów regulujących proces budowlany. O zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Potwierdzeniem powyższego jest użycie w przepisie art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy określenia „zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku”. Zatem przedmiotowym zwolnieniem objęty jest budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny w takim budynku, którego budowa została zakończona. Nie budzi to żadnych wątpliwości w świetle użycia przez ustawodawcę trybu dokonanego w treści normy prawnej w postaci słów „zakup nowo wybudowanego”. Warto zwrócić uwagę, że wybudowany ma być zarówno lokal jak i budynek, w którym ten lokal się znajduje. Ustawodawca nie przewiduje bowiem możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup lokalu w budowie, do tego w budynku, którego budowa trwa.

Z wniosku wynika, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego 16 września 2009 r. Wnioskodawca nie wskazał jednak kiedy miało miejsce ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności na Wnioskodawcę. Wnioskodawca zaznaczył natomiast, że na mocy postanowienia z 3 lutego 2010 r. Sąd nakazał wydzielenie lokalu mieszkalnego i przekazanie ww. lokalu na jego rzecz, a księgę wieczystą dla omawianego lokalu utworzono 22 marca 2011 r. Zatem skoro dopiero na mocy postanowienia sądu nakazano wydzielenie lokalu mieszkalnego oraz przekazanie go na rzecz Wnioskodawcy, nabycie ww. lokalu przez Wnioskodawcę nie mogło nastąpić wcześniej niż w dacie postanowienia, tj. nie wcześniej niż 3 lutego 2010 r. Biorąc pod uwagę drugą okoliczność, a mianowicie okoliczność utworzenia księgi wieczystej 22 marca 2011 r. nabycie, o którym mowa powyżej musiało zostać dokonane przed tą datą. Tym samym skoro zakończenie budowy budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal Wnioskodawcy nastąpiło w 2009 r. a nabycie lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę nastąpiło w okresie od 3 lutego 2010 r. do 22 marca 2011 r., to Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej z tytułu zakupu nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, gdyż spełnione zostały dwa wymagane warunki do skorzystania ww. ulgi odsetkowej. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że prawo do odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego będzie Wnioskodawcy przysługiwało od momentu, w którym miało miejsce przeniesienie własności lokalu na Wnioskodawcę. Moment ten nie wynika wprost z opisu stanu faktycznego jednakże na podstawie informacji jakie Wnioskodawca przedstawił stwierdzić należy, że nabycie nastąpiło w 2010 r. lub w 2011 r. Zatem w zależności od tego kiedy Wnioskodawca nabył ww. lokal mieszkalny prawo do odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego będzie Wnioskodawcy przysługiwało od roku, w którym dokonano nabycia opisanego lokalu. Datę tę Wnioskodawca ustali na podstawie aktu notarialnego, na podstawie którego przeniesiona została na niego własność lokalu. I tak jeżeli nabycia lokalu mieszkalnego dokonano w 2010 r. prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej będzie Wnioskodawcy przysługiwało od 2010 r. Natomiast w sytuacji gdy nabycia ww. lokalu Wnioskodawca dokonał w 2011 r. prawo do ulgi przysługiwać będzie Wnioskodawcy od 2011 r.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma on prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej uznać należało za prawidłowe. Jednakże twierdzenia, że prawo do złożenia korekty zeznania przysługuje mu począwszy od października 2009 r. nie można było uznać za prawidłowe, bowiem jak wykazano powyżej rok, w którym Wnioskodawca nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi odsetkowej utożsamiać należy w omawianej sprawie z rokiem, w którym miało miejsce przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności lokalu na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a więc z rokiem 2010 lub 2011.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.