Ulga odsetkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga odsetkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lut

Istota:

Czy w przypadku zmiany zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego Zainteresowanym nadal przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej?

Fragment:

Nie pozostawił w tym zakresie dowolności i jasno wskazał, jaką inwestycję podatnik musi sfinansować kredytem, aby skorzystać z ulgi odsetkowej. Mówiąc najogólniej dotyczyło to inwestycji nowo powstałych, czy nowo wybudowanych mieszkań i domów, nie obejmowało inwestycji na rynku wtórnym. Zatem odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlegają odsetki od kredytu udzielonego na sfinansowanie tylko i wyłącznie jednej z inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2006 r. bank udzielił Zainteresowanym kredytu na nabycie od dewelopera lokalu mieszkalnego. Z tego tytułu Zainteresowani korzystali z ulgi odsetkowej. W 2016 r. Zainteresowani sprzedali ww. lokal mieszkalny i kupili inny lokal mieszkalny. Transakcje sprzedaży i kupna zostały objęte jednym trójstronnym aktem notarialnym, ze względu na potrzebę zachowania tego samego kredytu (zaciągniętego w 2006 r. na zakup pierwszego mieszkania) oraz sfinansowania zakupu nowego mieszkania ze środków własnych i środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania. W 2016 r. został też podpisany aneks do ww. umowy kredytowej zmieniający przedmiot zabezpieczenia kredytu hipotecznego na nowe mieszkanie zakupione w 2016 r.

2017
10
maj

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w przypadku korzystania z ulgi odsetkowej.

Fragment:

W myśl cytowanego art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane ze zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) środki pieniężne, przeznaczone następnie na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego, w związku z którym Wnioskodawczyni korzystała z tzw. ulgi odsetkowej, nie będą podlegały zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Zabrania tego wprost ww. art. 21 ust. 30 ustawy. Nie ma znaczenia, że w przypadku ulgi odsetkowej odliczeniu podlegały jedynie odsetki od kredytu a nie kapitał. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy nie ma zastosowania w przypadku spłaty kredytu, który był przedmiotem innych ulg podatkowych. Przepis ten miał na celu wyeliminowanie sytuacji kiedy z racji zaciągnięcia tego samego kredytu podatnik korzystałby z kilku ulg. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że odliczane od podstawy opodatkowania w ramach ulgi odsetkowej były wprawdzie odsetki od kredytu a nie kapitał, jednakże odsetki nalicza się wszak od kwoty kapitału. Kwota kapitału była więc bazą do naliczania odsetek, a więc kwota kapitału była uwzględniona przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej. To natomiast realizuje wprost dyspozycję art. 21 ust. 30 ustawy zabraniającą uznania za wydatek na cel mieszkaniowy spłaty kredytu, którego dotyczyło korzystanie przez podatnika z ulgi odsetkowej. Z treści art. 21 ust. 30 ww. ustawy wynika, że art. 21 ust. 1 pkt 131 nie może być zastosowany do tej części wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, którą to częścią kredytu podatnik sfinansował wydatki określone w ust. 25 pkt 1 a wydatki te uwzględnił przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2016
26
lis

Istota:

Czy przysługuje Wnioskodawczyni ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych?Jaki przysługuje Jej limit ulgi odsetkowej?Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia wszystkich odsetek dotychczas zapłaconych za lata 2006-2014?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przysługuje Wnioskodawczyni ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych? Jaki przysługuje Jej limit ulgi odsetkowej? Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia wszystkich odsetek dotychczas zapłaconych za lata 2006-2014? Zdaniem Wnioskodawczyni: Ad. 1) Przysługuje Jej ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych. Ad. 2) W związku z podpisaniem aktu notarialnego dopiero w 2014 r. przysługuje Wnioskodawczyni limit ulgi odsetkowej w wysokości 325.990 zł. Ad. 3) W związku z faktem, że w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza po raz pierwszy odliczyć odsetki, a jednocześnie rok 2014 jest rokiem zakończenia inwestycji, przysługuje Jej prawo do odliczenia wszystkich odsetek dotychczas zapłaconych czyli odsetek za lata 2006-2014. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do ulgi odsetkowej jest: prawidłowe – w odniesieniu do odsetek od kredytu na zakup lokalu mieszkalnego, nieprawidłowe – w odniesieniu do odsetek od kredytu na wykończenie lokalu mieszkalnego. Zasady dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2016
1
cze

Istota:

Ulga odsetkowa.

Fragment:

U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni od 2004 r. jest właścicielką działki budowlanej położonej w miejscowości D. w powiecie P. w województwie ... W 2006 r. Wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na ww. działce i wystąpiła do Banku o kredyt hipoteczny na budowę domu. Kredyt ten został zaciągnięty wspólnie z ówczesnym narzeczonym Wnioskodawczyni w 2006 r. W tym czasie narzeczony Wnioskodawczyni był właścicielem mieszkania własnościowego i w latach 2000 – 2004 korzystał z ulg podatkowych na remont ww. mieszkania. W 2007 r. Wnioskodawczyni wstąpiła w związek małżeński z narzeczonym, jednocześnie dalej prowadząc budowę domu, która zakończyła się w 2008 r. Od tego czasu Wnioskodawczyni zamieszkuje wraz z mężem w ww. domu, regularnie spłacając raty zaciągniętego kredytu. Podsumowując, Wnioskodawczyni biorąc kredyt na budowę domu w 2006 r. była stanu wolnego, wybudowany dom jest Jej pierwszą w życiu nieruchomością służącą do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a pozwolenie na budowę oraz inne formalności związane z budową domu były wydane na działkę, będącą własnością Wnioskodawczyni.

2016
24
mar

Istota:

W sytuacji, gdy Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania przedmiotowej ulgi i nabył prawo do odliczeń odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, to pomimo iż tymczasowo wynajmuje ten lokal, może dokonywać odliczeń w ramach praw nabytych.

Fragment:

Tymczasowe wynajęcie tego lokalu nie powoduje zatem utraty prawa do ulgi odsetkowej, jeżeli celem nabycia lokalu było rzeczywiście zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy i Jego najbliższej rodziny oraz gdy spełnione zostały inne przesłanki uprawniające do skorzystania z tej ulgi. Należy przy tym wskazać, iż ani obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. przepisy art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga odsetkowa), ani przejściowy przepis art. 9 ustawy nowelizującej z 16 listopada 2006 r., która zlikwidowała ulgę odsetkową, nie wskazują okoliczności skutkujących utratą prawa do tej ulgi (kontynuacji ulgi na zasadzie praw nabytych). Skoro zatem zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z art. 26b ustawy podatkowej i nabyto prawo do ulgi, to prawo to zostaje zachowane dopóty, dopóki będzie spłacany kredyt związany z ulgą, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r. Jedyną przesłanką ustania bytu ulgi odsetkowej, będzie zakończenie lub zaprzestanie spłaty tego kredytu, czyli brak wydatków na spłatę odsetek. Mając na uwadze powołane przepisy prawne oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania przedmiotowej ulgi i nabył prawo do odliczeń odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup ww. lokalu mieszkalnego, to pomimo iż tymczasowo wynajmuje ten lokal, może dokonywać odliczeń w ramach praw nabytych.

2016
19
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Fragment:

Stąd też stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca mógł zastosować ulgę odsetkową, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy sprzedaży mieszkania w 2010 r., należało uznać za prawidłowe. Należy przy tym podkreślić, że skoro Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania z ulgi odsetkowej, pomimo sprzedaży lokalu mieszkalnego, przysługuje mu prawo do kontynuowania odliczeń od dochodu z tytułu nabytego prawa. Jednocześnie należy wskazać, że odliczanie ulgi odsetkowej następuje od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość odliczania ulgi odsetkowej od ustalonego dochodu, należy odróżnić od możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

2015
23
gru

Istota:

1.Czy zgodnie z opisaną sytuacją Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej?
2.Jeśli Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi odsetkowej, to do którego zeznania podatkowego może się maksymalnie cofnąć, żeby dokonać korekty zeznań?

Fragment:

Czy zgodnie z opisaną sytuacją Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej... Jeśli Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z ulgi odsetkowej, to do którego zeznania podatkowego może się maksymalnie cofnąć, żeby dokonać korekty zeznań... Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wymagania do skorzystania z ulgi odsetkowej. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę, że w latach, w których zawierał umowę kredytu hipotecznego, nie istniało jeszcze odpowiednie zabezpieczenie prawne przed nieuczciwymi deweloperami. Wnioskodawca został zmuszony do dochodzenia swoich praw sądownie. Proces był czasochłonny, jego początek to 2008 r., a finał w postaci wydzielenia nieruchomości nastąpił w 2011 r. Gdyby nie wadliwie skonstruowane prawo, pozwalające obciążać hipoteką budynki sprzedane klientom, Wnioskodawca miałby prawo odliczać ulgę odsetkową od 2008 r. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że uprawniony jest do dokonania korekty zeznań podatkowych począwszy od października 2009 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe. Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2015
13
wrz

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Nie ma znaczenia, że w przypadku ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu a nie kapitał. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że odliczane od podstawy opodatkowania w ramach ulgi odsetkowej były wprawdzie odsetki od kredytu a nie kapitał, jednakże odsetki nalicza się wszak od kwoty kapitału. Kwota kapitału była więc bazą do naliczania odsetek, a więc kwota kapitału była uwzględniona przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej. To natomiast realizuje wprost dyspozycję art. 21 ust. 30 ww. ustawy zabraniającą uznania za wydatek na cel mieszkaniowy spłaty kredytu, którego dotyczyło korzystanie przez Wnioskodawcę z ulgi odsetkowej. Z treści art. 21 ust. 30 ww. ustawy wynika, że art. 21 ust. 1 pkt 131 nie może być zastosowany do tej części wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, którą to częścią kredytu podatnik sfinansował wydatki określone w ust. 25 pkt 1, a wydatki te uwzględnił przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca zaciągnął kredyt na zakup nieruchomości a następnie ten kredyt uwzględnił korzystając z ulgi odsetkowej. Tym samym spłata tego kredytu nie może być uwzględniona przy ustalaniu dochodu zwolnionego.

2015
2
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi w ramach ulgi odsetkowej, od jakiego roku oraz czy przysługuje prawo do złożenia korekt zeznań podatkowych za te lata?

Fragment:

W celu rozstrzygnięcia kwestii czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę domu jednorodzinnego należy zbadać czy Wnioskodawca spełnia przesłanki do skorzystania z przywileju jakim jest tzw. ulga odsetkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. Wnioskodawca wspólnie z żoną wybudował dom jednorodzinny na działce, inwestycja powstała w okresie od maja do grudnia 2003 r. i została faktycznie i formalnie zakończona. Inwestycja powstała w oparciu o posiadane własne środki finansowe oraz kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku w W. w kwocie 99.000 zł w marcu 2003 r. (w tym samym roku co budowa). Z uwagi na fakt, że żona skorzystała przed zawarciem związku małżeńskiego z dużej ulgi budowlanej przy zakupie mieszkania stanowiącego jej majątek odrębny, Wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia w zeznaniu rocznym odsetek za ww. kredytu. Wnioskodawca nigdy nie korzystał z dużej ulgi budowlanej, ani ulgi odsetkowej. W listopadzie 2010 r. w drodze wyroku sądowego nastąpiła pomiędzy Wnioskodawcą a żoną rozdzielność majątkowa, a w sierpniu 2012 r. doszło do rozwodu. W dniu 13 lutego 2013 r. dokonano podziału wspólnego majątku dorobkowego w drodze aktu notarialnego. Na podstawie tej umowy, Wnioskodawca zatrzymał dom oraz przejął wspólny ww. kredyt hipoteczny w ówczesnej wysokości pozostającej do spłaty, w kwocie 61.000 zł. W celu zniesienia współwłasności oraz spłaty pozostałości przejętego wspólnego kredytu (61.000 zł), Wnioskodawca zaciągnął w kwietniu 2013 r. kredyt hipoteczny w wysokości 225.000 zł w Banku w Warszawie.

2015
8
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że przepisem, na podstawie którego domaga się uznania prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, z uzupełnienia wniosku wynika, że kwoty przekazywane przez Wnioskodawcę Spółdzielni, a pochodzące z kredytu, stanowiły wkład budowalny do spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto, z opisanego we wniosku, jak również z doprecyzowanego pismem z dnia 23 marca 2015 r., stanu faktycznego wynika, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. – na gruncie opisanego stanu faktycznego, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w dniu 29 grudnia 2006 r. na sfinansowanie wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.