Ulga na budowę mieszkań pod wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga na budowę mieszkań pod wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
sty

Istota:

Czy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wybudowanych w ramach tzw. ulgi na wynajem będzie skutkować utratą tej ulgi,?

Fragment:

IBPB1/415-666/08/BK), w której organ stwierdził że zgodnie z normami prawa cywilnego przeniesienie własności nieruchomości następuje w chwili zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży i nie zmienia tego fakt wcześniejszego zawarcia umowy przedwstępnej czy też uiszczanie należności na poczet ceny zakupu przedmiotu sprzedaży oraz w indywidualnych interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 02 czerwca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-313/08/IB) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2007 r. (sygn. ILPP1/443-46/07-2/AP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2001 r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

2011
1
wrz

Istota:

Sposób odliczenia wydatków w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2010 r. (data wpływu 7 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczania wydatków od dochodów w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczania wydatków od dochodów w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 1999 r. rozpoczął budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem (w ramach ulgi budowlanej), która została zakończona w 2004 r. Nie wszystkie wydatki poniesione na budowę ww. budynku zostały odliczone od dochodów do końca 2004 r., w związku z czym do odliczenia od dochodu na kolejne lata pozostała kwota 418.277 zł 67 gr. W 2005 r. Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 56.991 zł 42 gr, od którego odliczono stratę z działalności gospodarczej z lat poprzednich w wysokości 54.241 zł 42 gr. Po odliczeniu strat z lat poprzednich za 2005 r. pozostał dochód w kwocie 2.750 zł, który wykazano w zeznaniu rocznym jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, nie dokonując odliczenia przysługującej ulgi budowlanej.

2011
1
sie

Istota:

Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Fragment:

Biura 19 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupiła na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność. Na majątek wspólny wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymali dwa z dziesięciu lokali. Lokale uzyskane w ramach podziału fizycznego nie przekroczyły powierzchnią posiadanego udziału w nieruchomości. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r.

2011
1
sie

Istota:

Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Fragment:

Biura 19 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupił na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność. Na majątek wspólny wnioskodawca wraz z żoną otrzymali dwa z dziesięciu lokali. Lokale uzyskane w ramach podziału fizycznego nie przekroczyły powierzchnią posiadanego udziału w nieruchomości. Wnioskodawca zaznaczył, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r.

2011
1
sie

Istota:

Czy kwoty odliczone od dochodu w ramach ulgi na wynajem podlegają doliczeniu do dochodu podatnika w miesiącu sprzedaży działki i opodatkowaniu według skali podatkowej?

Fragment:

(...) części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W myśl art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku, i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki. Z kolei ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy minął 10-letni okres, po którym Wnioskodawca może sprzedać ww. mieszkanie?

Fragment:

(...) ulgi na budowę mieszkań pod wynajem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wskazuje, iż nabył na własność mieszkania od dewelopera. Mieszkania te posiadały tytuł odrębnej własności. Zainteresowany korzystał z ulgi na wynajem. Stoi On na stanowisku, iż spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi, o której mowa wyżej. Wniosek o wydanie interpretacji został złożony wyłącznie w celu potwierdzenia stanowiska Zainteresowanego co do prawidłowości sposobu obliczania 10-letniego okresu, o których mowa w przepisach konstytuujących przedmiotową ulgę. Wnioskodawca podaje, iż przedmiotowe mieszkania zostały wykonane przez inwestora, który w dniu x 1999 r. uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w całości. Zainteresowany wskazuje, iż ww. decyzja została wydana zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia x 1998 r.

2011
1
sie

Istota:

Do uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży lokali budowanych pod wynajem nie znajduje zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Natomiast w kwestii dotyczącej daty nabycia przedmiotowych lokali organ podatkowy zauważa, że w przypadku dokonywania zwrotu kwot odliczanych od dochodu, dziesięcioletni okres liczony przed zbyciem lokalu mieszkalnego budowanego pod wynajem liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu lub budynku w związku z budową, którego dokonano odliczeń (art. 7 ust. 14a ww. ustawy).Natomiast, jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem, to w przypadku dokonania zbycia takiego lokalu mieszkalnego przed upływem dziesięciu lat, okres dziesięcioletni jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie (art. 7 ust. 15 ww. ustawy).W konsekwencji, od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży lokali budowanych pod wynajem dokonanej w 2008 r. i 2009 r. Wnioskodawczyni jest obowiązana do uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 7 ust. 15 ww. ustawy). A zatem uiszczenie przez Wnioskodawczynię podatku z tytułu dokonanej w 2008 r. sprzedaży lokalu budowanego na wynajem było zasadne.

Fragment:

W myśl art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku, i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki. Stosownie do art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. W myśl ust. 2 podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

2011
1
lip

Istota:

W zakresie obowiązku doliczenia do dochodu kwoty wydatków odliczonych w ramach tzw. „ulgi na wynajem”

Fragment:

(...) albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela - podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Przy obliczaniu liczby lat brakujących do upływu okresu dziesięcioletniego wlicza się rok, w którym nastąpiły zdarzenia wymienione w ust. 10 pkt 1-3 (art. 26 ust. 11 ww. ustawy). W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, z którymi były związane odliczenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć dochód o kwotę odliczoną od dochodu w części przypadającej na budynek lub lokale (art. 26 ust. 12 ww. ustawy). Ustawą z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) uchylono przepisy uprawniające do ulgi określonej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na odliczaniu od dochodu wydatków ponoszonych na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

2011
1
lip

Istota:

Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Fragment:

Biura 29 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach współwłasności majątkowej małżeńskiej wraz z innymi współwłaścicielami aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupili na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Wnioskodawca zaznaczył, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność.

2011
1
cze

Istota:

Czy odpłatne oddanie do używania gminie budynków wraz z lokalami mieszkalnymi co najmniej na okres, którego brakuje do upływu dziesięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynków, a następnie przeniesienie po upływie tego okresu na gminę własności tych budynków (wraz ze znajdującymi się w budynkach lokalami mieszkalnymi) wybudowanych w ramach ulgi podatkowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, skutkowałoby utratą prawa do tej ulgi?

Fragment:

Oznacza to, że podatnicy, którzy korzystali z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym: nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku - są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty. Z kolei na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2004r. został zmieniony art. 7 ust. 14 ww. ustawy zmieniającej (...)