Ulga na budowę mieszkań pod wynajem | Interpretacje podatkowe

Ulga na budowę mieszkań pod wynajem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga na budowę mieszkań pod wynajem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wybudowanych w ramach tzw. ulgi na wynajem będzie skutkować utratą tej ulgi,?
Fragment:
IBPB1/415-666/08/BK), w której organ stwierdził że zgodnie z normami prawa cywilnego przeniesienie własności nieruchomości następuje w chwili zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży i nie zmienia tego fakt wcześniejszego zawarcia umowy przedwstępnej czy też uiszczanie należności na poczet ceny zakupu przedmiotu sprzedaży oraz w indywidualnych interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 02 czerwca 2008 r. (sygn. ITPB2/415-313/08/IB) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2007 r. (sygn. ILPP1/443-46/07-2/AP). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2001 r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
2013
18
sty

Istota:
Sposób odliczenia wydatków w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2010 r. (data wpływu 7 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczania wydatków od dochodów w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu odliczania wydatków od dochodów w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 1999 r. rozpoczął budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem (w ramach ulgi budowlanej), która została zakończona w 2004 r. Nie wszystkie wydatki poniesione na budowę ww. budynku zostały odliczone od dochodów do końca 2004 r., w związku z czym do odliczenia od dochodu na kolejne lata pozostała kwota 418.277 zł 67 gr. W 2005 r. Wnioskodawca osiągnął dochód w wysokości 56.991 zł 42 gr, od którego odliczono stratę z działalności gospodarczej z lat poprzednich w wysokości 54.241 zł 42 gr. Po odliczeniu strat z lat poprzednich za 2005 r. pozostał dochód w kwocie 2.750 zł, który wykazano w zeznaniu rocznym jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, nie dokonując odliczenia przysługującej ulgi budowlanej.
2011
1
wrz

Istota:
Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Biura 19 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupiła na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność. Na majątek wspólny wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymali dwa z dziesięciu lokali. Lokale uzyskane w ramach podziału fizycznego nie przekroczyły powierzchnią posiadanego udziału w nieruchomości. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r.
2011
1
sie

Istota:
Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Biura 19 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupił na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność. Na majątek wspólny wnioskodawca wraz z żoną otrzymali dwa z dziesięciu lokali. Lokale uzyskane w ramach podziału fizycznego nie przekroczyły powierzchnią posiadanego udziału w nieruchomości. Wnioskodawca zaznaczył, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r.
2011
1
sie

Istota:
Czy kwoty odliczone od dochodu w ramach ulgi na wynajem podlegają doliczeniu do dochodu podatnika w miesiącu sprzedaży działki i opodatkowaniu według skali podatkowej?
Fragment:
(...) części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W myśl art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku, i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki. Z kolei ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
2011
1
sie

Istota:
Czy minął 10-letni okres, po którym Wnioskodawca może sprzedać ww. mieszkanie?
Fragment:
(...) ulgi na budowę mieszkań pod wynajem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wskazuje, iż nabył na własność mieszkania od dewelopera. Mieszkania te posiadały tytuł odrębnej własności. Zainteresowany korzystał z ulgi na wynajem. Stoi On na stanowisku, iż spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi, o której mowa wyżej. Wniosek o wydanie interpretacji został złożony wyłącznie w celu potwierdzenia stanowiska Zainteresowanego co do prawidłowości sposobu obliczania 10-letniego okresu, o których mowa w przepisach konstytuujących przedmiotową ulgę. Wnioskodawca podaje, iż przedmiotowe mieszkania zostały wykonane przez inwestora, który w dniu x 1999 r. uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w całości. Zainteresowany wskazuje, iż ww. decyzja została wydana zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia x 1998 r.
2011
1
sie

Istota:
Do uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży lokali budowanych pod wynajem nie znajduje zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Natomiast w kwestii dotyczącej daty nabycia przedmiotowych lokali organ podatkowy zauważa, że w przypadku dokonywania zwrotu kwot odliczanych od dochodu, dziesięcioletni okres liczony przed zbyciem lokalu mieszkalnego budowanego pod wynajem liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu lub budynku w związku z budową, którego dokonano odliczeń (art. 7 ust. 14a ww. ustawy).Natomiast, jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem, to w przypadku dokonania zbycia takiego lokalu mieszkalnego przed upływem dziesięciu lat, okres dziesięcioletni jest liczony od końca roku, w którym nastąpiło wybudowanie (art. 7 ust. 15 ww. ustawy).W konsekwencji, od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży lokali budowanych pod wynajem dokonanej w 2008 r. i 2009 r. Wnioskodawczyni jest obowiązana do uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 7 ust. 15 ww. ustawy). A zatem uiszczenie przez Wnioskodawczynię podatku z tytułu dokonanej w 2008 r. sprzedaży lokalu budowanego na wynajem było zasadne.
Fragment:
W myśl art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), jeżeli podatnik korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku, i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki. Stosownie do art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. W myśl ust. 2 podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
2011
1
sie

Istota:
W zakresie obowiązku doliczenia do dochodu kwoty wydatków odliczonych w ramach tzw. „ulgi na wynajem”
Fragment:
(...) albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela - podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Przy obliczaniu liczby lat brakujących do upływu okresu dziesięcioletniego wlicza się rok, w którym nastąpiły zdarzenia wymienione w ust. 10 pkt 1-3 (art. 26 ust. 11 ww. ustawy). W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, z którymi były związane odliczenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć dochód o kwotę odliczoną od dochodu w części przypadającej na budynek lub lokale (art. 26 ust. 12 ww. ustawy). Ustawą z dnia 09 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) uchylono przepisy uprawniające do ulgi określonej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na odliczaniu od dochodu wydatków ponoszonych na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.
2011
1
lip

Istota:
Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
Biura 29 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach współwłasności majątkowej małżeńskiej wraz z innymi współwłaścicielami aktem notarialnym z dnia 01 lipca 1998r. zakupili na współwłasność łącznie 10 lokali mieszkalnych wraz ze stosownymi udziałami w gruncie z przeznaczeniem tych lokali na wynajem. Wnioskodawca zaznaczył, że wydatki ponoszone w ramach współinwestowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali na wynajem, odliczane były od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r. Następnie aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2009r. w ramach posiadanych udziałów dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności dla poszczególnych lokali mieszkalnych, zakupionych ww. aktem notarialnym na współwłasność.
2011
1
lip

Istota:
Czy odpłatne oddanie do używania gminie budynków wraz z lokalami mieszkalnymi co najmniej na okres, którego brakuje do upływu dziesięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynków, a następnie przeniesienie po upływie tego okresu na gminę własności tych budynków (wraz ze znajdującymi się w budynkach lokalami mieszkalnymi) wybudowanych w ramach ulgi podatkowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, skutkowałoby utratą prawa do tej ulgi?
Fragment:
Oznacza to, że podatnicy, którzy korzystali z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym: nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku - są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty. Z kolei na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2004r. został zmieniony art. 7 ust. 14 ww. ustawy zmieniającej (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.