IPPB2/436-203/09-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 może być współwłaścicielem innego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Należy podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wyłącznie wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. A zatem, nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.06.2009 r. (data wpływu 05.06.2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 24.08.2009 r. (data nadania 24.08.2009 r., data wpływu 27.08.2009 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-203/ 09-2/AF z dnia 04 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie:

 • prawa do ulgi mieszkaniowej wynikającej z art. 16 ustawy w przypadku bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe,
 • nie wliczania do podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej oraz do 110 m2 powierzchni gruntu, na której posadowiony jest budynek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie prawa do ulgi mieszkaniowej wynikającej z art. 16 ustawy w przypadku bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego oraz nie wliczania do podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej oraz do 110 m2 powierzchni gruntu, na której posadowiony jest budynek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zabudowana nieruchomość w W przy ulicy W. była współwłasnością małżonków Marii i Tadeusza S. w udziale 9/10 oraz ich syna, a jednocześnie Wnioskodawcy w niniejszym postępowaniu - Andrzeja S. w udziale 1/10.

Ponadto Wnioskodawca pozostaje od 1981 r. współwłaścicielem (nie jest wyłącznym właścicielem) odrębnej własności lokalu położonego w W. Lokal ten stanowi składnik małżeńskiego majątku wspólnego z żoną, Grażyną S.

Wnioskodawca został zameldowany w W. przy ulicy W. przed 2000 r. i faktycznie zamieszkuje pod tym adresem od tego czasu. W dniu 13 października 2001 roku zmarł Tadeusz S., ojciec Wnioskodawcy. Z kolei w dniu 7 stycznia 2009 r. zmarła matka Wnioskodawcy Maria S.

Pismem z dnia 04 sierpnia 2009 r. Nr IPPB2/436-203/09-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie czy z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłych spadkodawcach zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe (jeżeli tak, to należało wskazać daty postanowień). Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17.08.2009 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie pismem z dnia 24.08.2009 r. (data nadania 24.08.2009 r., data wpływu 27.08.2009 r.) wyjaśniają, iż:

 • po matce, Marii S., Wnioskodawca nabył spadek na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt;
 • postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po ojcu Wnioskodawcy, Tadeuszu S., zawisło przed Sądem Rejonowym i nie zostało jeszcze zakończone.

W związku z powyższym Wnioskodawca sprecyzował treść pytań zawartych w polu Nr 55 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w ten sposób, że pytania te odnoszą się wyłącznie do spadkobrania po Tadeuszu S. oraz uściślił, że stanowisko wyrażone w polu Nr 56 wniosku dotyczy jedynie spadkobrania po Tadeuszu S. Ponadto, jakkolwiek Tadeusz S. zmarł w dniu 13 października 2001 r. (zaistniały stan faktyczny), to jednak zadane pytania uwzględnione we wniosku z dnia 1 czerwca 2009 r. dotyczą obowiązku podatkowego, który zaistnieje w przyszłości z chwilą uprawomocnienia się niewydanego jeszcze postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, t. j. Dz. U. Nr 142 z 2004 r., poz. 1514 ze zm., zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.). Mając niniejszą okoliczność na względzie Wnioskodawca sprostował przedmiot wniosku (pole Nr D.1. formularza) w ten sposób, ze wniosek z dnia 1 czerwca 2009 r. dotyczy zdarzenia przyszłego (pole Nr 36).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy osoba będąca współwłaścicielem prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną...
 2. Czy na gruncie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku dziedziczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem, do podstawy opodatkowania nie wlicza się czystej wartości nieruchomości gruntowej i do 110 m2 powierzchni posadowionego na niej budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Prawa do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wyłącza okoliczność, że podatnik jest współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego.

Niniejszy pogląd potwierdza treść samego przepisu art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy, w którym mowa o właścicielu odpowiedniego prawa, nie zaś o współwłaścicielu. Innymi słowy intencją ustawodawcy było pozbawienie możliwości skorzystania z ulgi jedynie osób, które są wyłącznymi właścicielami określonych nieruchomości. Powyższa teza wynika również m.in. z następujących interpretacji: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr IBPB2/436-16/08/AA, Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2006 r. Nr IUS.VIII-436/2/2006.

Ad. 2.

W przypadku dziedziczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w świetle art. 16 ust. 1 podatku od spadków i darowizn, do podstawy opodatkowania nie wlicza się czystej wartości nieruchomości gruntowej i do 110 m2 powierzchni posadowionego na niej budynku.

Stanowisko to wynika, z ogólnej zasady prawa cywilnego w art. 48 Kodeksu cywilnego sprowadzającej się do tezy, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki (zasada Superficies solo cedit). Z kolei stosownie do art. 47 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy (tutaj: budynek) nie może być odrębnym przedmiotem własności.

Powyższe prowadzi do wniosku, że z uwagi na fakt braku prawnego wyodrębnienia własności budynku na nieruchomości będącej przedmiotem dziedziczenia ulga, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, dotyczy łącznie nieruchomości gruntowej i do 110 m2 usytuowanego na niej budynku. Oznacza to, że brak jest podstaw do zawężania treści ulgi jedynie do wartości odpowiedniej części budynku, bowiem budynek samodzielnie, tj. z wyłączeniem nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony, nie może stanowić przedmiotu jakiejkolwiek czynności prawnej, a tym samym zdarzenia relewantnego pod względem prawno-podatkowym.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył w drodze spadku po zmarłym w 2001 roku ojcu nieruchomość. Nabycie to nie zostało jeszcze stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Ulga ta stosownie do ust. 2, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
  a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Współwłasność jest odrębną od własności instytucją prawa cywilnego i w związku z tym została odrębnie uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Inne są też uprawnienia osoby będącej właścicielem, a inne (bardziej ograniczone) współwłaściciela rzeczy. Przepis art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi jedynie o właścicielach, nie zaś o współwłaścicielach budynku, lokalu czy też prawa do budynku lub lokalu i nie ma tym samym wpływu na zastosowanie ulgi mieszkaniowej wynikającej z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 w sytuacji łącznego spełnienia przesłanek z ust. 2 cytowanego art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe oznacza, iż bycie współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Odnosząc się natomiast do kwestii nie wliczania do podstawy opodatkowania czystej wartości nieruchomości gruntowej i do 110 m2 powierzchni posadowionego na niej budynku, należy wskazać, iż ulga mieszkaniowa dotyczy wyłącznie budynku mieszkalnego, nie obejmuje natomiast nieruchomości gruntowych. W myśl art. 16 ust. 4 ustawy za powierzchnię użytkową budynku w rozumieniu tej ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się (art. 16 ust. 5 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 może być współwłaścicielem innego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Należy podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wyłącznie wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. A zatem, nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.