ILPB2/436-26/11-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Jaki stan prawny ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązuje Wnioskodawczynię.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu 24 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia właściwego stanu prawnego ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia właściwego stanu prawnego ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym - umową darowizny mieszkanie od babci i dziadka o łącznej powierzchni użytkowej 48,83 metrów kwadratowych. Notariusz dokonał zapisu, że podatku od niniejszej darowizny nie pobrano, stosownie do art. 9 i art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jak wskazuje Wnioskodawczyni zameldowanie w darowanym mieszkaniu trwało od października 2004 r., a zatem na prawie rok przed darowizną, natomiast ustało w listopadzie 2008 r., czyli na prawie dwa lata przed upływem 5 lat od dnia obdarowania. W 2010 r., czyli po upływie 5 lat, aktem notarialnym (umowa sprzedaży) Wnioskodawczyni zbyła ww. mieszkanie swojej siostrze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Jaki stan prawny ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązuje Wnioskodawczynię, tj. przed zmianami, czyli w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., czy też po zmianach, czyli w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r....
  2. Czy w zbytym mieszkaniu Wnioskodawczyni miała obowiązek zamieszkiwać przez okres 5 lat będąc jednocześnie w nim zameldowana, czy też tylko zamieszkiwać bez obowiązku zameldowania...

Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązuje Ją stan prawny ustawy o podatku od spadków i darowizn przed zmianami w 2007 r. Zatem do zwolnienia z podatku darowanej nieruchomości wystarczył sam fakt zamieszkiwania w danym lokalu przez okres 5 lat bez obowiązku zameldowania w nim oraz, że nie obowiązywał Jej przymus niezbywalności danej nieruchomości przez ww. okres.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od dziadków mieszkanie. W przedmiotowym mieszkaniu Wnioskodawczyni była zameldowana od października 2004 r. do listopada 2008 r. W 2010 r. ww. mieszkanie zostało sprzedane. Oznacza to, że w badanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. - w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkiwania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą mieszkać w uzyskanej nieruchomości przez 5 lat.

Zatem, skoro w analizowanej sprawie mają zastosowanie przepisu ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu sprzed dokonanej z dniem 1 stycznia 2007 r. nowelizacji tej ustawy, to Wnioskodawczyni w nabytym w 2005 r. w drodze darowizny mieszkaniu nie miała obowiązku być zameldowana, a jedynie miała obowiązek zamieszkiwania w nim przez wskazany w ustawie okres 5 lat.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.