Ulga mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
maj

Istota:

Czy jeżeli Zainteresowani przekażą na rzecz córki Zainteresowanej będącej stroną postępowania odziedziczoną po ich matce całość udziałów w nieruchomości (1/1) w ramach umowy dożywocia, to czy będą musieli zwrócić koszty wynikające z przyznanej im ulgi mieszkaniowej?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jeżeli Zainteresowani przekażą na rzecz córki Zainteresowanej będącej stroną postępowania odziedziczoną po ich matce całość udziałów w nieruchomości (1/1) w ramach umowy dożywocia, to czy będą musieli zwrócić koszty wynikające z przyznanej im ulgi mieszkaniowej? Zdaniem Zainteresowanych, nie będą musieli zwracać przyznanej im ulgi mieszkaniowej przy założeniu, że będą nadal (przez okres co najmniej 5 lat od dnia złożenia zaznania podatkowego) mieszkać w przedmiotowej nieruchomości. W związku z tym, że spadek został nabyty 27 października 2004 r. (dzień śmierci matki), w sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., gdzie wśród enumeratywnie wymienionych warunków przyznania ulgi mieszkaniowej (art. 16 ust. 2 ww. ustawy), nie wymieniono zakazu zbycia nabytego w drodze dziedziczenia udziału w budynku mieszkalnym (w przeciwieństwie do aktualnego brzmienia przepisu). Zatem jeżeli spadkobiercy nadal będą w nim zamieszkiwać, pomimo zbycia (w ramach zawartej umowy dożywocia) tytułu prawnego do tego budynku, to zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r).  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Z treści wniosku wynika, że opisane w nim nabycie tytułem dziedziczenia, w związku z którym Zainteresowani skorzystali z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nastąpiło w dacie śmierci ich matki, tj. w październiku 2004 r.

2012
5
lip

Istota:

Określenie warunków do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Czy w opisanej sytuacji zachodzą przesłanki do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn... Zdaniem Wnioskodawczyni, zalicza się do II grupy podatkowej, gdyż spełnia przesłanki z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Uważa także, że przysługuje Jej ulga mieszkaniowa, gdyż spełnia przesłanki, o których mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 października 2011 r., podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 6 ust. 1 pkt 1, przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje on z chwilą przyjęcia spadku.

2011
1
paź

Istota:

Jaki stan prawny ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązuje Wnioskodawczynię.

Fragment:

Oznacza to, że w badanej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. - w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy ulga mieszkaniowa obejmuje tą część kredytu hipotecznego, która została zapłacona do czasu uzyskania dochodu ze sprzedaży nieruchomości, czy tylko tę część, która pozostała do spłaty?

Fragment:

Czy ulga mieszkaniowa obejmuje tę część kredytu hipotecznego, która została zapłacona do czasu uzyskania dochodu ze sprzedaży nieruchomości, czy tylko tę część, która pozostała do spłaty... Zdaniem wnioskodawcy, ulga mieszkaniowa obejmuje całą kwotę kredytu (kapitał + odsetki), zaciągniętego na budowę domu, ponieważ w całej wysokości stanowi cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest –z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m. in.: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2011
1
wrz

Istota:

Ulga mieszkaniowa.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2010 r. (data wpływu 23.09.2010 r., data wpływu do Biura KiP w Płocku - 17.12.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.09.2010 r. (data wpływu do Biura KIP w Płocku – 17.12.2010 r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Po zmarłym krewnym (I grupa podatkowa) Wnioskodawca odziedziczył mieszkanie. W związku z zaistniałą sytuacją Zainteresowany zobowiązał się do przebywania (zamieszkiwania) w ww. mieszkaniu przez 5 najbliższych lat od 2006 r. – urząd skarbowy zastosował ulgę meldunkową. Tymczasem Wnioskodawca nie z własnej winy, lecz pracodawcy utracił zatrudnienie (orzeczenie sądu rejonowego). Przez rok miejscowy urząd pracy nie dał Zainteresowanemu pracy, wobec czego po upływie okresu zasiłkowego pozostał On bez środków do życia. Niemożność znalezienia pracy w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania skłoniły Wnioskodawcę do podjęcia decyzji o sprzedaży odziedziczonego mieszkania i przeprowadzce do większego miasta, gdzie o pracę jest łatwiej. W związku z powyższym Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. mieszkania.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość przeniesienia prawa do ulgi mieszkaniowej na lata następne w związku z tzw. ustawą abolicyjną.

Fragment:

Od tej kwoty została odliczona ulga mieszkaniowa nie wykorzystana w poprzednich latach (PIT-D). Po tym odliczeniu wnioskodawcy pozostało 1.183 zł ulgi mieszkaniowej do odliczenia w latach następnych. PIT-36 za 2006r. wnioskodawca rozliczył zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale podatek do zapłacenia w kraju nie wyszedł. PIT-36 za 2007r. wnioskodawca rozliczył zgodnie z nowymi przepisami, tj. metodą wyłączenia z progresją. W związku z uchwaleniem tzw. ustawy abolicyjnej wnioskodawca chce złożyć PIT-AZ za 2005r. i 2006r. i ubiegać się o przywrócenie wykorzystanej ulgi mieszkaniowej, co nastąpiłoby w przypadku rozliczenia metodą wyłączenia z progresją. Niestety formularz ten nie zawiera takiej opcji (jako cel jest tylko umorzenie zaległości i zwrot podatku). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy fakt wykorzystania ulgi mieszkaniowej jest formą zapłacenia podatku dochodowego i czy w przypadku wnioskodawcy ubieganie się o zwrot podatku jest jednoznaczne z przywróceniem ulgi mieszkaniowej... Zdaniem wnioskodawcy, ustawa abolicyjna w jego przypadku powinna gwarantować przywrócenie ulgi mieszkaniowej (jako formy zwrotu podatku) i tylko takie rozwiązanie można uważać za sprawiedliwe i zgodne z zasadami prawa i intencjami prawodawców oraz utwierdzić podatników w zaufaniu do państwa prawa.

2011
1
lip

Istota:

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn – zbycie mieszkania innej osobie niebędącej spadkobiercą.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Na podstawie prawomocnego postanowienia sądu z dnia 12 października 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła prawo do całości spadku po Swojej zmarłej matce. Przedmiotem spadku była nieruchomość, tj. budynek mieszkalny i grunty. W dniu 12 stycznia 2006 r. w urzędzie skarbowym Zainteresowana złożyła oświadczenie o tym, że spełnia warunki uprawniające Ją do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W dniu 8 marca 2006 r. została wydana decyzja ustalająca podatek od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni zamierza ww. nieruchomość przekazać Swoim dzieciom. Zainteresowana wskazuje, że z podstawy opodatkowania wyłączono nabyty w drodze spadku budynek mieszkalny na podstawie przepisów o osadnictwie rolnym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy będzie zachowana ulga w przypadku darowizny nieruchomości nabytej w drodze spadku i przekazanej najbliższym członkom rodziny, przy czym Wnioskodawczyni będzie nadal tam zamieszkiwać...

2011
1
lip

Istota:

Ulga mieszkaniowa darowizna od teściów

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W najbliższych miesiącach bieżącego roku Wnioskodawczyni spodziewa się darowizny od teściów. Przedmiotem darowizny będzie mieszkanie, w którym Zainteresowana mieszka i jest zameldowana na stałe od września 2004 roku. Wnioskodawczyni nadmienia, że jest przed rozwodem i w styczniu 2008 r. w kancelarii notarialnej podpisała z mężem rozdzielność majątkową. Zainteresowana nie posiada, ani nie wynajmuje żadnego mieszkania ani domu. Lokal, który Wnioskodawczyni zajmuje jest dwupokojowym mieszkaniem w bloku o powierzchni 47,96m 2 . Teściowie mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ze swej strony Wnioskodawczyni ma zamiar mieszkać w tym mieszkaniu przez okres dłuższy niż ustawowe 5 lat, bo jest to dla Niej jedynie miejsce pobytu. Jak wspomniano wyżej, Wnioskodawczyni jest przed rozwodem, który nastąpi prawdopodobnie pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku, kiedy mąż wróci z zagranicy.

2011
1
lip

Istota:

Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku spadkowego obliczonego w roku 2006 wobec tego, że zbyła Ona to mieszkanie przed upływem 5 lat od daty wydania postanowienia o nabyciu spadku, skoro w drodze darowizny od brata uzyskała lokal, który polepsza dotychczasowe warunki mieszkaniowe Wnioskodawczyni, zaś uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostały spożytkowane na sfinansowanie kosztów kapitalnego remontu przedmiotu darowizny?

Fragment:

Tym samym, zdaniem Zainteresowanej, lokal nr 364, który ma obecnie jest kontynuowaniem ulgi mieszkaniowej poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych – tak Wnioskodawczyni, jak i Jej przyszłej rodziny. Skoro zaś ww. przesłanka została spełniona, to ulga mieszkaniowa polegająca na zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn od poprzedniego lokalu winna być kontynuowana dalej. Ma tu bowiem miejsce następstwo zdarzeń dotyczących tego samego, czyli zapewnienie warunków mieszkaniowych oraz ich polepszenie przez przeznaczenie środków finansowych pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania na sfinansowanie kosztów notarialnych, sądowych i podatkowych dotyczących aktu darowizny oraz opisanego wyżej remontu kapitalnego lokalu nr 364. Wnioskodawczyni równocześnie podkreśla, iż począwszy od dnia 24 października 2008 r. zamieszkuje w lokalu nr 364 i jest w nim zameldowana na pobyt stały. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn obliczonego w roku 2006 wobec tego, że zbyła to mieszkanie przed upływem 5 lat od daty wydania postanowienia o nabyciu spadku, skoro w drodze darowizny od brata uzyskała lokal, który polepsza dotychczasowe warunki mieszkaniowe Wnioskodawczyni, zaś uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostały spożytkowane na sfinansowanie kosztów kapitalnego remontu przedmiotu darowizny...

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 może być współwłaścicielem innego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Należy podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wyłącznie wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. A zatem, nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej.

Fragment:

Przepis art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi jedynie o właścicielach, nie zaś o współwłaścicielach budynku, lokalu czy też prawa do budynku lub lokalu i nie ma tym samym wpływu na zastosowanie ulgi mieszkaniowej wynikającej z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 w sytuacji łącznego spełnienia przesłanek z ust. 2 cytowanego art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe oznacza, iż bycie współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Odnosząc się natomiast do kwestii nie wliczania do podstawy opodatkowania czystej wartości nieruchomości gruntowej i do 110 m2 powierzchni posadowionego na niej budynku, należy wskazać, iż ulga mieszkaniowa dotyczy wyłącznie budynku mieszkalnego, nie obejmuje natomiast nieruchomości gruntowych. W myśl art. 16 ust. 4 ustawy za powierzchnię użytkową budynku w rozumieniu tej ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się (art. 16 ust. 5 ustawy).