IBPBII/2/4511-58/15/ŁCz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność a możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data otrzymania 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 16 października 2007 r. Wnioskodawca zawarł ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W dniu 10 listopada 2009 r. Wnioskodawca zawarł ze spółdzielnią umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu na Wnioskodawcę i jego małżonka. Umowa ta zawarta została w trybie art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i potwierdzona została aktem notarialnym z 10 listopada 2009 r. W dniu 5 stycznia 2012 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem sprzedał mieszkanie za kwotę 190 000,00 zł. Zbycie mieszkania nastąpiło przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, dlatego jest źródłem dochodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że w rozumieniu Wnioskodawcy prawo do mieszkania nabył 16 października 2007 r. i w związku ze sprzedażą mieszkania 5 stycznia 2012 r., w kwietniu 2013 r. Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie o możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązującej od 1 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawcy o możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, od 6 kwietnia 1982 r. na podstawie przydziału spółdzielni Wnioskodawcy przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca był tam zameldowany od 15 kwietnia 1982 r. na pobyt stały nieprzerwanie do 5 stycznia 2012 r.

Wnioskodawca we wrześniu 2007 r. otrzymał pismo ze spółdzielni, że istnieje możliwość – na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zawarcia umowy o przekształcenie przysługującego mu prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wnioskodawca zdecydował wraz z małżonkiem, że skorzysta z tej możliwości i po spełnieniu określonych prawem warunków (tj. spłaty nominalnej wartości umorzenia kredytu w części przypadającej na budowę lokalu w kwocie 60,84 zł oraz niezaleganiu w płatnościach z tytułu używania lokalu) podpisał 16 października 2007 r. umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Po tym fakcie poinformowano Wnioskodawcę w spółdzielni, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym. W niniejszej umowie o przekształcenie w § 8 pkt 2 zapisano, że zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W lutym 2009 r. spółdzielnia poinformowała Wnioskodawcę, że po uregulowaniu stanu prawnego gruntu, na którym został wybudowany blok z mieszkaniem, jest gotowa przenieść własność mieszkania wraz z udziałem w gruncie na Wnioskodawcę i jego małżonka. W związku z tymi okolicznościami 10 listopada 2009 r. córka Wnioskodawcy, działająca na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, podpisała w imieniu Wnioskodawcy akt notarialny zawierający umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu na członka spółdzielni (Wnioskodawcę), w trybie art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W akcie tym zostało zawarte oświadczenie przedstawiciela spółdzielni, że Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, chociaż wcześniej (2007 r.) na mocy umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepis art. 7 tej ustawy stanowi, że czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego są ważne. Z związku z tym Wnioskodawca uważa, że zbywalne prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego nabył w wyniku podpisania umowy o przekształcenie tj. 16 października 2007 r. i do faktu tego mają odniesienie przepisy wtedy obowiązujące, czyli art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.

W dniu 5 stycznia 2012 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem sprzedał opisane mieszkanie przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (tj. 2007 r.) i dlatego jest ono źródłem dochodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym. W związku ze sprzedażą wyżej opisanego lokalu mieszkalnego Wnioskodawca złożył w wymaganym terminie (tj. do końca kwietnia 2013 r.) oświadczenie o możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej do naczelnika urzędu skarbowego razem z wymaganym zaświadczeniem o zameldowaniu w mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. Zaświadczenie zostało wydane przez Urząd Miasta i jest w nim zawarta informacja o nieprzerwanym zameldowaniu Wnioskodawcy na pobyt stały w opisanym mieszkaniu w terminie od 14 kwietnia 1982 r. do 5 stycznia 2012 r.

Wnioskodawca nadmienił, że w momencie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (tj. 16 października 2007 r.) nie tylko był w nim zameldowany przez ponad 26 lat ale także dokonał wraz z małżonkiem spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na budowę lokalu, wpłacono w całości wymaganą wysokość wkładu mieszkaniowego na lokal mieszkalny. Ponadto Wnioskodawca będąc członkiem spółdzielni dokonał wpłaty wpisowego i udziałów oraz nie zalegał z opłatami za używanie lokalu.

W związku z powyższymi okolicznościami Wnioskodawca uważa, że może skorzystać z ulgi meldunkowej po sprzedaży mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca 16 października 2007 r. podpisał ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie 10 listopada 2009 r. została zawarta w formie aktu notarialnego umowa o ustanowienie odrębnej własności opisanego lokalu mieszkalnego. W dniu 5 stycznia 2012 r. Wnioskodawca sprzedał opisany lokal mieszkalny.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873), która weszła w życie 31 lipca 2007 r. - po wejściu w życie niniejszej ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

Jednakże stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy - do 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków;
 3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Aby zatem mówić, że po 31 lipca 2007 r. doszło skutecznie do nabycia przez członka spółdzielni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielnia musiała to prawo ustanowić w trybie art. 7 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy zmieniającej, co – jak wynika ze stanu faktycznego – miało miejsce w sprawie Wnioskodawcy.

Wyjaśnić ponadto należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności omawianego lokalu mieszkalnego i przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności jest tylko zmianą formy własności, a nie nowym nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w 2007 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej z 14 czerwca 2007 r., a następnie miało miejsce ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) – za datę nabycia lokalu, istotną dla obliczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Odzwierciedleniem powyższego rozstrzygnięcia jest zapis art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1779) – czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego, są ważne.

Skoro zatem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego dokonano na podstawie cyt. powyżej art. 7 ust. 2 ww. ustawy, to za datę nabycia należy uznać 16 października 2007 r. tj. datę umowy jaką Wnioskodawca zawarł ze spółdzielnią mieszkaniową o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Natomiast ustanowienie w 2009 r. odrębnej własności tego lokalu nie wywołuje skutku w postaci nabycia przez Wnioskodawcę w tej dacie nieruchomości, stanowi jedynie zmianę formy własności. A zatem termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w niniejszej sprawie powinien być liczony od końca 2007 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono m.in. zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej - do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Zauważyć należy, że ustawodawca przewidział w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zwolnienia przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

-jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy, jednym z warunków zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest wymóg związany z zameldowaniem podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 tej ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej z 6 listopada 2008 r. - podatnicy zbywający nieruchomość lub prawo nabyte w okresie od 1 styczna 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. nie ma zastosowania.

W związku z powyższymi okolicznościami opisane zwolnienie uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia,
 2. terminowego złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. W przypadku uzyskania przychodu z tego tytułu w 2012 r. najpóźniej do 30 kwietnia 2013 r.

Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, mając na względzie opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca w mieszkaniu będącym przedmiotem sprzedaży rzeczywiście był zameldowany na pobyt stały przez powyżej 12 miesięcy, oznacza, że spełnia warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania. Tym samym nie uzależnia prawa do zwolnienia od posiadania tytułu własności do lokalu, lecz stanowi, że istotny jest sam fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Bez znaczenia są także stosunki własnościowe istniejące w okresie tych 12 miesięcy. Zatem ze zwolnienia może również skorzystać podatnik, który był zameldowany w zbywanym lokalu przez określony przepisem okres nieprzypadający bezpośrednio przed datą zbycia. Ponadto istotne było aby Wnioskodawca w wymaganym terminie tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2013 r. złożył we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas przychód uzyskany przez niego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Jeżeli Wnioskodawca nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, to sprzedaż opisanego mieszkania stanowiła źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie zasad określonych w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe i sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli Wnioskodawca faktycznie był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz do 30 kwietnia 2013 r. złożył stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.