DD9/033/195/MWD/2013/RD-29045 | Interpretacja indywidualna

Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego dotyczącego odpłatnego zbycia 1/4 udziału w budynku mieszkalnym wraz ze związanym z nim gruntem, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe. W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu, udziału w gruncie lub prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie związanego ze zbywanym prawem do budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.
DD9/033/195/MWD/2013/RD-29045interpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. ulga meldunkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 01 grudnia 2010r. Nr IPPB2/415-863/10-4/MG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 09 września 2010r., uzupełnione pismem z dnia 04 listopada 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 1/4 udziału w budynku mieszkalnym wraz z gruntem nabytym w spadku w 2008r., po spełnieniu ustawowych warunków, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 01 grudnia 2010r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 09 września 2010r., uzupełniony pismem z dnia 04 listopada 2010r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 30.03.2009r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po rodzicach: Pani Jadwidze B. zmarłej w dniu 09.01.2004r. i Panu Mieczysławie B. zmarłym w dniu 27.05.2008r. Spadek po zmarłej matce Wnioskodawczyni nabyła w 3/16 części, natomiast po zmarłym ojcu w 1/4 części (pozostałe części nabyły siostry Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni była zameldowana i mieszkała z rodzicami w tym budynku w latach 1963 – 1978. Następnie Wnioskodawczyni wyprowadziła się i wymeldowała, ponieważ kupiła swoje mieszkanie. Nabyty spadek wyrokiem Sądu w 1/4 części Wnioskodawczyni sprzedała aktem notarialnym w dniu 08 kwietnia 2010r., nie składając informacji w urzędzie skarbowym.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni poinformowała, iż przed sprzedażą była współwłaścicielką w 1/4 części nieruchomości o powierzchni 0,1077 ha. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. 60 m2. Udział w 1/4 części nabyty w drodze spadku po rodzicach w nieruchomości dotyczył także nabycia udziału w gruncie związanego z budynkiem mieszkalnym. W przedmiotowym budynku Wnioskodawczyni zameldowana była na pobyt stały od roku 1963 jako 10 letnia dziewczynka do roku 1978, po otrzymaniu swojego mieszkania spółdzielczego. W opisie interpretacji indywidualnej informując, iż Wnioskodawczyni nie złożyła informacji w swoim urzędzie skarbowym miała na myśli złożenie oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej z powodu nieprecyzyjnej informacji pracownika urzędu. Wnioskodawczyni zrozumiała, że zameldowanie na pobyt stały winien być 12 miesięcy przed otrzymaniem spadku i jego sprzedażą, a nie we wcześniejszych latach.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy może skorzystać z ulgi – nie płacenia 19% podatku od sprzedaży nabytej nieruchomości w przypadku, gdy w dzieciństwie (w latach 1963–1978) była zameldowana w domu rodziców, a następnie wyprowadziła się i wymeldowała, a odziedziczoną nieruchomość sprzedała w kwietniu 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8) od nabytych nieruchomości od 01.01.2007r. do 31.12.2008r. i potem sprzedanych może skorzystać z ulgi – nie płacenia 19% podatku, gdyż była zameldowana dłużej niż 12 miesięcy. W ocenie Wnioskodawczyni liczy się każdy okres zameldowania sprzed lat, a nie bezpośrednio przed datą sprzedaży nabytej nieruchomości. Wnioskodawczyni przywołała interpretację Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. sygnatura DD2/033/0557/SKT/07/1682.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 01 grudnia 2010r. Nr IPPB2/415-863/10-4/MG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części dotyczącej skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, nabytego w spadku w 2008 r. za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie związanego z budynkiem mieszkalnym, nabytego w spadku w 2008 r. oraz skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2004 r. za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał m.in. że: (...) jeżeli Wnioskodawczyni w wymaganym terminie tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r. złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym nabytego w 2008r. w drodze spadku po ojcu skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Jednakże podkreślić należy, iż zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. „Ulga meldunkowa” nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, iż w przypadku np. odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem we własności gruntu, przychód w części przypadającej na grunt podlega opodatkowaniu. (...)

(...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu, udziału w gruncie lub prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie związanego ze zbywanym prawem do budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. (a - (c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychód ze sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości, nabytego w spadku po zmarłej w 2004r. matce, korzysta w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r.

Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia 1/4 udziału w zabudowanej nieruchomości, nabytego w 2008r., w wyniku spadkobrania po zmarłym ojcu, stanowi źródło przychodu, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.) od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania). Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie stosowne oświadczenie winno być złożone w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, wynikającego z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, podatnik musi bezwzględnie spełnić łącznie dwa warunki:

 1. zameldowanie na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą odpłatnego zbycia,
 2. złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008r. nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed dniem 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Wnioskodawczyni wskazała, że w budynku mieszkalnym będącym przedmiotem odpłatnego zbycia była zameldowana na pobyt stały w latach 1963 – 1978. Tym samym został spełniony warunek co najmniej 12-miesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały przed datą zbycia, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Ponadto należy wskazać, że problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Odnosząc się więc do opisanego stanu faktycznego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia 1/4 udziału w budynku mieszkalnym wraz ze związanym z nim gruntem, nabytego w spadku po zmarłym w 2008r. ojcu, mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie oprócz zameldowania na pobyt stały w budynku mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, nakłada także obowiązek złożenia w terminie ustawowym stosownego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego dotyczącego odpłatnego zbycia 1/4 udziału w budynku mieszkalnym wraz ze związanym z nim gruntem, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu, udziału w gruncie lub prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie związanego ze zbywanym prawem do budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż nieruchomości
DD9/033/207/MWD/2013/RD-30722 | Interpretacja indywidualna

ulga meldunkowa
DD9/033/412/MWD/2013/RWPD-78024 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.