DD9/033/170/MWD/2011/PK-1351 | Interpretacja indywidualna

Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przy odpłatnym zbyciu jednego z lokali?
DD9/033/170/MWD/2011/PK-1351interpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. odpłatne zbycie
 3. podział
 4. ulga meldunkowa
 5. zameldowanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 02 czerwca 2010r., nr IBPB II/2/415-355/10/HS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 02 czerwca 2010r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 15 marca 2010r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawczyni od 1995r. jest zameldowana w B. przy ul. .... Od śmierci ojca w 1989r. była właścicielką 1/4 części domu. W 2001r. miał miejsce podział domu na dwa odrębne lokale mieszkalne. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16 lutego 2001r. właścicielami lokalu nr 1 położonego na parterze zostali Stanisław i Barbara M., natomiast właścicielkami lokalu nr 2 – Wnioskodawczyni i jej mama Halina M. po połowie.

W 2007r. lokal nr 1 został odkupiony przez Wnioskodawczynię i jej małżonka Jacka T..

W dniu 10 lipca 2008r. umową darowizny Wnioskodawczyni otrzymała od matki drugą część lokalu nr 2.

Wnioskodawczyni nie dokonała zmiany meldunku z ul. ... na ul. .... Od 10 marca 2010r. Wnioskodawczyni jest zameldowana przy ulicy .../1 oraz czasowo na ul. .../2.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy sprzedając mieszkanie nr 2 przed upływem 5 lat od daty darowizny, połowa wartości przychodu od sprzedanej nieruchomości będzie opodatkowana stawką 19%... Czy uznany może zostać fakt, iż faktycznie od 1985r. Wnioskodawczyni zamieszkiwała w lokalu, a jedynie nie dokonała zmiany meldunku z ul. ... na ulicę ... i w momencie sprzedaży zostanie uwzględniona ulga podatkowa...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ nieruchomość ta, a dokładniej połowa mieszkania, została nabyta w 2008r., co daje jej tę możliwość.

Według Wnioskodawczyni przysługuje jej zwolnienie z podatku z tytułu dochodu osiągniętego ze sprzedaży lokalu, gdyż spełnia warunki art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), ponieważ była zameldowana w lokalu, który zostanie zbyty lecz nie dokonała formalności po podziale nieruchomości. Wnioskodawczyni wskazuje, iż oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia złoży w obowiązującym terminie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 02 czerwca 2010r., nr IBPB II/2/415-355/10/HS uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, stwierdzając m.in., że: (...) zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy podlega wyłącznie przychód ze sprzedaży lokalu. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntu lub udziału w gruncie.

Twierdzenie wnioskodawczyni, że była zameldowana w lokalu nr 2, który zostanie zbyty, lecz jedynie nie dopełniła formalności po podziale całej nieruchomości, nie odpowiada prawdzie. Wnioskodawczyni – co wynika z wniosku – nie była zameldowana na pobyt stały w lokalu nr 2. Sam fakt zamieszkiwania w nim nie jest wystarczający. Tym samym w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od daty darowizny, nie ma możliwości skorzystania przez wnioskodawczynię ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba, że będzie zameldowana przez okres co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w tym lokalu przed jego zbyciem (...)

(...) w sytuacji podziału domu mieszkalnego na dwa odrębne lokale należy zauważyć, że zameldowanie następuje w konkretnym lokalu mieszkalnym, mającym swój konkretny numer. Tym samym aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego należy być zameldowanym na pobyt stały w sprzedawanym lokalu. W przeciwnym wypadku przychód ze sprzedaży lokalu w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez wnioskodawczynię w 2008r. w 1/2 w darowiźnie, w którym wnioskodawczyni nie będzie zameldowana przez wymagany przepisami okres, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. (a - (c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2007r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z małżonkiem własność lokalu mieszkalnego nr 1, w którym była zameldowana na pobyt stały. Natomiast w 2008r. nabyła 1/2 część lokalu nr 2, stając się jego jedyna właścicielką. Oba lokale znajdują się w jednym budynku i stanowią odrębne nieruchomości.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.) od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

-jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Należy przy tym zauważyć, że norma prawna zawarta w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza generalną zasadę, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw (w całości lub w części), tylko jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli natomiast zbycie całości lub części nieruchomości czy praw nastąpiło po tym okresie, to nie rodzi to powstania obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym stwierdza się, że przychód ze sprzedaży lokalu nr 2, którego właścicielką od 2001r. w 1/2 części była Wnioskodawczyni, nie podlega opodatkowaniu, ponieważ z końcem 2006r. minęło 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie. W tym przypadku, odpłatne zbycie 1/2 części lokalu nabytego w 2001r., w wyniku wyodrębnienia własności lokali, nie stanowi źródła przychodu. Pozostały udział w lokalu, nabyty w 2008r. tytułem darowizny, będzie źródłem przychodu, jeżeli zostanie odpłatnie zbyty przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z opisem zawartym we wniosku, w 2001r. w budynku przy ul. ... dokonano wyodrębnienia lokali w ten sposób, że powstał lokal nr 1 oraz lokal nr 2. Wnioskodawczyni przed podziałem była zameldowana na pobyt stały w budynku przy ul. .... Po podziale była zameldowana na stałe w lokalu nr 1, pod adresem ul. ... . Wnioskodawczyni uważa, że fakt zameldowania w budynku, przed podziałem, przy ul. ... uprawnia ją do skorzystania ze zwolnienia przychodu z odpłatnego zbycia połowy udziału w lokalu nr 2 (tzw. ulgi meldunkowej), w którym jest zameldowana na pobyt czasowy.

W wyniku wyodrębnienia własności lokali w 2001r. jedna nieruchomość przy ul. ..., stanowiąca grunt wraz z budynkiem, została podzielona na dwie odrębne i nowe nieruchomości lokal nr 1 oraz lokal nr 2. Zameldowanie na pobyt stały następuje zawsze w konkretnym lokalu mieszkalnym, mającym swój konkretny numer. Nie jest możliwe równoległe posiadanie stałych miejsc zameldowania w dwóch lokalach.

Tym samym, aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego należy być zameldowanym na pobyt stały w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, przed jego zbyciem. W przeciwnym wypadku przychód ze sprzedaży lokalu, w 1/2 części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2008r., w którym Wnioskodawczyni nie będzie zameldowana na pobyt stały przez wymagany przepisami okres, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zagadnienie związane z problematyką dotyczącą zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które nie było jednolite.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

W konsekwencji, mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych, należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzenie w części, że: (...) Należy również zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy podlega wyłącznie przychód ze sprzedaży lokalu. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntu lub udziału w gruncie (...), jest nieprawidłowe.

Mając na względzie powyższe, należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni wyrażone w ocenie prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.