DD9/033/110/KCT/2013/RD-22223 | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić 19% podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy spłacony do Spółdzielni Mieszkaniowej kredyt z odsetkami można odliczyć od 19% podatku dochodowego?
3. Czy kwota na zakup małego mieszkania można odliczyć od 19% podatku dochodowego?
DD9/033/110/KCT/2013/RD-22223interpretacja indywidualna
 1. sprzedaż mieszkania
 2. ulga meldunkowa
 3. zbycie nieruchomości
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2008 r. Nr IBPB2/415-587/07/MCZ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 01 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe,
 • odliczenia od podatku wydatków na spłatę kredytu z odsetkami oraz wydatków na nabycie nowego mieszkania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 20 marca 2008 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz możliwości odliczenia od podatku wydatków na spłatę kredytu z odsetkami do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wydatków na nabycie nowego mieszkania. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 18 grudnia 2007 r., uzupełniony pismem z dnia 01 lutego 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 21.11.2007 r. w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawczyni przekształciła mieszkanie lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielni mieszkaniowej, na odrębną własność lokalu. W mieszkaniu tym Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały od 01.02.1993 r. Jest samotną matką wychowującą 2 dzieci w tym syna niepełnosprawnego z porażeniem mózgowym i utrzymuje rodzinę z pomocy opieki społecznej. Wnioskodawczyni jest zmuszona zmienić mieszkanie na mniejsze, bo posiada 55,20 m2 3 pok. co wiąże się z dużymi kosztami utrzymania tego mieszkania. Wnioskodawczyni chciałaby sprzedać to mieszkanie by móc kupić małe 2-pok. mieszkanie. Czy w związku z tą sprzedażą mojego mieszkania będę musiała zapłacić podatek dochodowy 19%... Nabywając i wykupując mieszkanie musiałam spłacać kredyt do Spółdzielni Mieszkaniowej przez wszystkie te lata. Cała spłata kredytu wyniosła około 68.000 zł. Jeśli decyzja umorzenia 19% podatku dochodowego będzie odmowna, czy będę płacić od różnicy spłaty kredytu. Czy będę mogła również odliczyć kwotę nabycia małego mieszkania, i czy to zwolni mnie od płacenia tego 19% podatku dochodowego. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
 1. Czy będę musiała zapłacić 19% podatek dochodowy...
 2. Czy spłacony kredyt z odsetkami mogę odliczyć od 19% podatku dochodowego...
 3. Czy mogę odliczyć od 19% od podatku dochodowego kwotę nabycia małego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

 1. Nie będzie musiała zapłacić tego 19% podatku dochodowego ze względu na to, że była zameldowana na pobyt stały w tym mieszkaniu od 1993 roku.
 2. Tak mogę odliczyć od 19% podatku dochodowego spłacony kredyt z odsetkami, dlatego, że przez wszystkie te lata spłacam systematycznie ten kredyt plus odsetki.
 3. Tak mogę odliczyć od 19% podatku dochodowego kwotę nabycia małego mieszkania ponieważ sprzedając to mieszkanie nie w celach zarobkowych ale żeby zmienić większe mieszkanie na mniejsze, aby zmniejszyć swoje wydatki czynszowe na mniejsze, ponieważ utrzymuję się z pieniędzy z Opieki Społecznej i nie stać mnie na takie duże odpłatności.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2008 r. Nr IBPB2/415-587/07/MCZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz nieprawidłowe odnośnie odliczenia od podatku wydatków na spłatę kredytu z odsetkami oraz wydatków na nabycie nowego mieszkania, wskazując m.in. że: (...) Zgodnie z art. 21 ust. 22 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym jeżeli zbywane mieszkanie stanowi współwłasność małżonków dla skorzystania z ww. ulgi przez oboje małżonków niezbędne jest aby każde z nich było zameldowane w tym mieszkaniu przez wymagany ustawą okres (...) Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w tym przepisie objęty jest przychód ze sprzedaży wyłącznie lokalu mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2007 r. zostały zmienione zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

-jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W odniesieniu do podatników, którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2007 roku Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 361) przedłużył do dnia 30 kwietnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy. Natomiast podatnicy którzy uzyskali tego rodzaju przychody w 2008 roku mają obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Jeżeli sprzedaż nieruchomości lub praw majątkowych (nabytych lub wybudowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) dokonana została po dniu 31 grudnia 2008 r., to stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wówczas oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy podatnicy składają w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych (art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.).

Natomiast odnosząc się do problematyki dotyczącej zwolnienia przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie związanym z tym budynkiem (lokalem) wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, stwierdzając m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż przedstawione przez Wnioskodawczynię stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, po łącznym spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe.

Z treści złożonego wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawczyni była zameldowana w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Jeżeli jednocześnie w ustawowym terminie zostanie złożone we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie, oznacza to, że zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Natomiast stanowisko w zakresie możliwości odliczenia od podatku wydatków na spłatę zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami do Spółdzielni Mieszkaniowej związanego z wkładem mieszkaniowym oraz kwoty nabycia nowego mieszkania, jest nieprawidłowe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2008 r., nie przewidują możliwości odliczania od podatku wymienionych wyżej wydatków.

Spłata przypadających na ten lokal mieszkalny kosztów budowy (tyt. wkładu mieszkaniowego), jako wydatek bezpośrednio związany z nabyciem lokalu mieszkalnego, może natomiast stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. sygn. akt. I SA/Gd 677/12.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...) Przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem podlega opodatkowaniu (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPB2/415-587/07/MCZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.